Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 

 


29.06.2007. Politologen og Harvard-professoren Robert Putnam (ikke å forveksle med filosofen Hilary Putnam) er mest kjent for boken Bowling Alone: America's Declining Social Capital (1995) og dens oppfølger Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000). Putnams grunntese er at når de sosiale fellesskap i et sivilsamfunn svekkes, hvilket de gjør når det etniske mangfold i et samfunn øker, så reduseres også samfunnets evne til å håndtere etnisk ulikhet.

I de senere år har Putnam bedrevet omfattende forskning på forholdet mellom sosial tillit og etnisk mangfold. Hans resultater så langt, basert på 41 studier gjennomført i USA, viser at immigrasjon og etnisk mangfold, på kort og mellomlang sikt, har en forødende virkning på et samfunns sosiale kapital, den sosiale tillit. Putnams studier viser at immigrasjon og etnisk mangfold ikke bare svekker den sosiale kapital mellom etniske grupper, men også innad i gruppene selv; altruisme og sosialt frivillighetsarbeid forvitrer, vennskapene blir færre, mistilliten større, og folk er mindre lykkelige. Putnams funn peker hovedsakelig ikke mot etniske spenninger og rasekrig, men mot tilbaketrekning og isolasjon. Folk som lever i samfunn med høy grad av etnisk mangfold, tenderer til å trekke seg inn i privatsfæren, som en skilpadde, skriver Putnam i et foreløpig sammendrag av sine studier -- men tilføyer i en fotnote at han er urolig for at han ”kan undervurdere virkningen etnisk mangfold har på sosial tilbaketrekning.”

Imidlertid er disse resultatene ennå ikke publisert i fagtidsskrifter. Putnam frykter at resultatene av hans arbeid kan bli en del av immigrasjonsdebatten, noe han ikke ønsker. I oktober 2006 sa Putnam til Financial Times at han ville vente med å publisere sine resultater inntil han kunne ”utvikle forslag som kan kompensere for de negative virkninger av etnisk mangfold”. Denne tilbakeholdelse av forskningsmateriale blir gjenstand for kritikk i siste nummer av tidsskriftet City Journal, der skribenten John Leo også presenterer et sammendrag av de funn Putnam faktisk har offentliggjort. Les John Leos artikkel i City Journal.

HonestThinking kommenterer: Putnams forskning kan bli interessant å ha i mente når den statlig finansierte og organiserte feiringen av "mangfoldsåret" går av stabelen i 2008.

 


27.06.2007. Her er et utdrag fra dagens leder i Klassekampen: Tre dommerere i Luxembourg har med et pennestrøk bestemt at Norge ikke kan opprettholde hjemfallsretten i dagens form. Den ble innført sammen med konsesjonlovene i 1909, senere i 1917, og endelig bekreftet av en høyesterettsdom i 1918. Formålet med konsesjonslovene og hjemfallsretten var å hindre at utenlandsk storkapital kjøpte opp norsk fossekraft og bergverksressurser. Lovgivningen har i praksis bidratt til en langsom nasjonalisering av kraftverkene.

Da Norge ble med i EØS, ble det fra alle hold slått fast at hjemfallsretten ikke var omfattet av avtalen. I artikkel 125 i EØS-traktaten står det at avtalen ikke på noen måte skal berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten. Likevel satte Efta-domstolen dette suverent til side ved å hevde at tiltak som etablerer eiendomsrettsordning må holde seg innenfor EØS-avtalen. Gjennom såkalt «dynamisk» rettsutvikling valgte domstolen rett og slett å opptre som om artikkelen ikke eksisterte. EU-systemet framstår på denne måten mer og mer som en byråkratisk og juridisk maskin som gjennomtvinger kapitalens frihet (eller diktatur, om man vil), ganske uavhengig av folkemeningen og vedtak i folkevalgte organer. Opphevelsen av hjemfallsrettordningen gjennom et dekret fra en domstol i Luxembourg, står for øvrig i skarp kontrast til hvordan ordningen ble innført i sin tid. Debatten i Stortinget om hjemfall og konsesjonslovene i 1909 varte i to sammenhengende uker.

HonestThinking kommenterer: Vi er helt enige med Bjørgulv Braanen; det som her har skjedd, er uakseptabelt. Vi ser det dessuten som et illevarslende tegn på utviklingen av hele EU-systemet.

 


27.06.2007. Bjørn Alsberg, professor i kjemi ved NTNU, har steppet inn med en replikk i den pågående debatten om religionsdialog i Vårt Land. Alsberg etterlyser en mer stringent argumentasjon fra Vebjørn Horsfjord sin side, og ber ham besvare en konkret utfordring som HonestThinking tidligere har bragt på bane. Les hele innlegget.


27.06.2007. "MINST 185 norsk-somaliske jenter er kjønnslemlestet de siste tre årene - bare i den ene byen Hargeisa. Norske myndigheter har lenge lukket øynene og gjemt seg bak mislykkede forsøk på dialog. Det går ikke lenger." Slik innledet Aftenposten gårsdagens lederartikkel om kamp mot kjønnslemlestelse.

HonestThinking kommenterer: Til Aftenposten å være var dette en lederartikkel med overraskende klare og friske meninger, og vi synes avisen fortjener honnør for å ta så klart til orde for at kampen mot kjønnslemlestelse krever tiltak, blant annet ved bruk av obligatorisk helsesjekk. Det er imidlertid så man lurer på om lederskribenten skjønner implikasjonene av sine egne tanker når vedkommende skriver: "imamene må lære norsk-somaliske menn og kvinner at overgrepene er knyttet til vanære." Hvordan tenker egentlig Aftenposten seg at norske myndigheter skal kunne instruere imamer om hva som er ærbart og ikke?

 


27.06.2007. En kronikk i Jyllands-Posten av Søren Espersen, folketingsmedlem for Dansk folkeparti, bærer denne overskriften. Kronikken innledes og avsluttes slik (våre uthevelser):

For nogle år siden ville jeg, når talen faldt på islam og islamisme, pr. automatik og helt overbevist om argumentets rigtighed, sætte en uoverskridelig mur imellem begreberne: At islam var en stor verdensreligion på linje med jødedom og kristendom; at der netop var tale om en tro. Og - på den anden side - at islamisme var en politisk bevægelse med sharia som arbejdsprogram. Islamismen var det således legalt at tale midt imod og bekæmpe, mens angreb på islam var utidigt - for det var jo netop folks tro, man så krænkede. Jeg er så småt ved at ændre opfattelse! Det bliver dag for dag vanskeligere for mig at argumentere for den ”uoverskridelige mur”. Jo mere jeg beskæftiger mig med problematikken, jo mindre mening giver det for mig at adskille islam og islamisme. Mere og mere bliver det meningsløst for mig fortsat at hævde forskellen. [...]

Når den arabiske verden er så tilbagestående, skyldes det, at det er lykkedes for islam at fastholde befolkningerne i uvidenhed. Man lærer, at alt er dikteret af Allah, at alt er skæbnebestemt, og initiativ dermed ligegyldig. Den arabiske verden vil forblive fattig og tilbagestående, med mindre islam mister sit tag. Man kan ynke de mange afrikanske og asiatiske lande, hvor islam marcherer. Den skæbne, der venter dem, når det muslimske flertal er sikret, er et mareridt.
Det er vores opgave at sikre, at det ikke bliver i Danmark, at islam marcherer. 53 lande er allerede faldet til islam. Ikke ét er demokratisk. Hvorfor skulle et eksperiment her falde anderledes ud? Hvor islam går frem, breder ørkenen sig.

 


27.06.2007. Taliban skal ha fortalt Juma (6) at selvmordsvesten de ga ham sprutet ut blomster. Så sendte de ham for å sprenge amerikanske soldater, melder VG.

 


26.06.2007 (endret 09.07.2007). Tony Blair gir seg etter ti år som statsminister i Storbritannia, der innvandringen i hans regjeringstid har skutt i været og slått alle offisielle, demografiske prognoser ned i støvlene, i følge en fersk rapport fra OECD. Vi tror historiens dom over hans regime vil bli hard. Se vår kommentar på den engelske forsiden.

 


26.06.2007. Kvinne drept etter ran. Ransmann gikk løs på en 48 år gammel kvinne i Malmö, melder Aftenposten.

Politiet i London vurderer å be politikerne innføre portforbud for tenåringer, etter en serie knivstikkinger og andre voldelige overfall, melder Aftenposten.

 


25.06.2007. Al-Qaida støtter Hamas og ønsker å hjelpe organisasjonen finansielt, melder Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: I dette henseende er det et helt pussig sammenfall mellom Al-Qaida og norske myndigheter.


HonestThinking i Vårt Land

22.06.2007. Islamsk råd Norge har justert sin tidligere posisjon og hevder nå at de ikke støtter palestinske selvmordsbombere mot israelske sivilister, bare mot væpnede og uniformerte israelske soldater. Generalsekretæren i Det europeiske rådet for religiøse ledere – Religioner for fredVebjørn Horsfjord, hevder at IRN med dette ”en gang for alle” har fjernet tvilen rundt rådets forhold til terror. HonestThinking utfordrer denne oppfatningen med et nytt innlegg i den pågående debatten om religionsdialog i Vårt Land: Dialog og terror

Oversikt over hele debatten hittil:

Vi minner også om våre tidligere artikler Terrorteologi i Det islamske forbundet, Holdes vi for narr?, Vold i Guds navn, Ut på tur, aldri sur, samt Rot og surr i Mellomkirkelig råd.

 


22.06.2007. Bjørgulv Braanen har i dagens Klassekampen en glimrende lederartikkel om det demokratiske underskuddet i EU. Han avslutter slik: "EUs forsøk på å få vedtatt en ny EU-traktat uten folkeavstemminger, vil ytterligere befeste inntrykket av EU som en moderne Leviathan."

KK legger vanligvis lederartiklene ut på nettet, men klassekampen.no var ikke tilgjengelig da vi skrev denne kommentaren litt før kl 8 fredag morgen. Sjekk selv; det ordner seg sikkert ettersom de urbane radikalerne kommer på jobb utover formiddagen.

 


Den muslimske befolkningseksplosjonen er avlyst

22.06.2007. Dette skriver professor i sosiologi ved NTNU, An-Magritt Jensen, som kommenterer den tidligere debatten mellom Olav Randen og Sigurd Skirbekk om demografi, i en kronikk i dagens Klassekampen (side 20).

 


21.06.2007. Det er ingen grunn til å være flåsete i forhold til afghanerne som i natt ble fjernet fra teltleiren foran Stortinget. Det er helt naturlig at de ønsker å bli i Norge. Ja, det skulle bare mangle. Afghanistan er et fattig land med et spedt demokrati, og er fortsatt herjet av konflikt. Allikevel bør ikke afghanerne få bli i Norge. Vår innvandringspolitikk er nemlig ikke basert på hvem som har mest lyst til å komme. Den er ikke en gang basert på hvem som rent økonomisk har mest behov for hjelp. Dette skriver Torbjørn Røe Isaksen i en lederartikkel i Minerva.

HonestThinking kommenterer: Vi er enige med Røe Isaksen; det blir helt håpløst når vi om og om igjen ser at folk som på ett eller annet vis lykkes i å mobilisere kjendiser og media til å tale deres sak, skal få bli. Forøvrig mener vi det engasjementet som legges for dagen av mange i slike situasjoner, smaker av ikke bare av prinsippløshet, men også av hykleri.

Dessuten: Disse folkene har gått fra Trondheim til Oslo med fanfarer, jubelrop og en mediomtale som har sørget for at "alle" visste omtrent når de ville ankomme Oslo. Så hvorfor i all verden fikk de lov å slå opp telt rett utenfor Stortinget? Er det slik at hvem som helst kan rigge seg til foran nasjonalforsamlingen, og så forvente å få bo der i noen døgn før man blir fjernet? Hvis ikke, hvorfor var ikke politiet på plass og forklarte pilgrimsvandrerne at vi godtar at de lager et demonstrasjonstog i Oslos gater, samt at de holder en apell et passende sted, men ikke at de camper foran Stortinget?

 


21.06.2007. Nye ucensurerede FBI-papirer tyder på, at Osama Bin Laden arrangerede en privat flytransport for familie og venner ud af USA efter 11. september 2001. Dette melder Berlingske Tidende.

 


21.06.2007. Slik lyder ingressen i en artikkel i Dagens Nyheter: Stockholms socialborgarråd: Högljudda rop om rasism får inte hindra oss från att ta utsatta ungdomars parti i hederskonflikter. Regeringen måste nu snabbt besluta att svensk lag alltid står på utsatta ungdomars sida. Arrangerade äktenskap är i dag tillåtna om det finns sådana sedvänjor i länderna som de unga kommer ifrån. Detta är ren diskriminering av unga kvinnor (och män) och måste omedelbart upphöra, skriver socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) och kriminalinspektör Kickis Åhré Älgamo, från i augusti projektledare för Stockholms stads arbete mot hedersförtryck.

 


20.06.2007. Klassekampen har hittil denne uken hatt en serie interessante artikler. Den som har tilgang til avisen, bør få med seg følgende:

  • Audun Lysbakken (nestleder i SV). To taktikker (mandag, side 2). Her drøfter han høyrepopulisme, innvandring, religion, nasjon, verdipolitikk.
  • Bjørgulv Braanen (redaktør KK). Selskapslek (tirsdag, side 2). Svar til Lysbakken.
  • Bjørn Vassnes (vitenskapsjournalist). Klimabombene (onsdag, side 14). Vassnes forklarer her hva det vil si at prosesser (f.eks. de som styrer klimaet) ikke er lineære.
  • Kåre Lunden (professor emeritus i historie). "Animalsk avfall" (onsdag, side 15). Lunden lanserer sine ti tesar om religion.
  • Trond Ali Lindstad (spesialist i allmennmedisin). Hamas og veien fram (onsdag, side 17). Her forklarer Lindstad hvorfor det som skjer i de palestinske områdene, er bra. En hyllest til Hamas.

Vi håper etter hvert å få tid til å skrive en kommentar til Lysbakkens artikkel. Den sier svært mye om hva slags tankegods som hindrer SV i å ha en pragmatisk og realistisk holdning til innvandring. Braanens svar er forøvrig meget bra.

 


19.06.2007. Hvorfor kalles ekstremister på høyresiden høyreekstreme mens ekstremister på venstresiden kalles for radikalere? spør Ole Kulterstad i et debattinnlegg i Aftenposten. Han fortsetter:

Forfatteren Jon Michelet, som ville ha en million innvandrere til Norge, er heller ikke meg bekjent blitt beskrevet som venstreekstrem. Når han får oppfylt sin vilje om noen år, kan vi legge ned hele Forsvaret. Det finnes ikke noe mer å forsvare.

Etter min mening ser vi et klart mønster: De som ikke er for fri innvandring er i utgangspunktet høyreekstreme. De som ønsker væpnet revolusjon og fri innvandring er like konsekvent venstreradikale. Vanlig fornuft tilsier at det er mer ekstremt å gi bort sitt land til fremmede kulturer og religioner, enn å ville beholde landet slik som det engang var.

 


19.06.2007. Konferansen The Collapse of Europe, the Rise of Islam and the Consequences for the United States gikk nylig av stabelen ved Pepperdine University i California. Rundt 300 personer var samlet for å høre forelesninger av navn som Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Daniel Pipes, Mark Steyn, Henryk Broder, Leon de Winter, Douglas Murray, Phillipe Karsenty, Claire Berlinsky, Arnaud Dotezac, Greg Davis og David Horowitz, blant andre.

Konferansen drøftet blant annet multikulturalismens ødeleggende konsekvenser for Europa, og hvordan islam bruker europeisk byråkrati og venstreorienterte institusjoner, slik som media, til metodisk og langsomt å innføre islamsk kultus og sharialov på dette kontinentet. Se kort rapport fra konferansen.

HonestThinking kommenterer: At en konferanse med en slik arbeidstittel kan gå av stabelen ved et amerikansk universitet, med en slik imponerende liste av talere, uten at noen norske medier, så langt vi kjenner til, rapporterer om hendelsen, er i seg selv en talende bekreftelse på at problemet konferansen tok mål av seg til å analysere, er reelt.

 


18.06.2007. Generalsekretær i Det europeiske rådet for religiøse ledere – Religioner for fred, Vebjørn Horsfjord, har kommet med et nytt innlegg i Vårt Land-debatten om Islamsk Råd Norges holdning til palestinske selvmordsbombere. På basis av Shoaib Sultans siste replikk, skriver Horsfjord: "Med sitt innlegg i Vårt Land 8. juni har Islamsk råd en gang for alle ryddet om [sic] i den tvilen Anfindsen har næret: Islamsk råd tar avstand fra vold mot sivile, og dette gjelder også selvmordsbomber mot voksne israelere."

HonestThinking: Vi har sendt vårt svar til Vårt Land.


18.06.2007. Diktatorene Fidel Castro og Alexander Lukashenko kan trolig snart feire at FN idag vedtar en ny reform av Menneskerettighetsrådet; en reform som fjerner Cuba og Belarus fra rådets svarteliste, og som plasserer Israel under permanent overvåkning.


16.06.2007 (lenker oppdatert neste dag). Vi angrer på at vi ikke kom med en forutsigelse om dette for flere dager siden, for dette var omtrent så sikkert som at en sten som kastes opp i luften, faller til jorden: At når det palestinske samfunnet bryter sammen i vold og kaos, da kommer norske myndigheter og media til å legge skylden for elendigheten på Israel, USA og/eller Vesten. I går slo dette til. Da kunne nemlig utenriksminister Jonas Gahr Støre melde at Israel har delvis skyld i kampene på Gaza og at Israel har underminert den palestinske samlingsregjeringen.

HonestThinking kommenterer: Når en vestlig aktør, det være seg et individ, organisasjon eller en nasjon, gjør noe galt, da er det et moralsk subjekt bak handlingen. Noen har foretatt gale vurderinger, noen har foretatt gale valg, noen har ikke gjort som de skulle. Det finnes et moralsk subjekt å klandre. Når muslimer eller arabere, derimot, foretar seg noe galt, da beskrives det som en naturkatastrofe. Noe har skjedd. Visse årsaker har ført til fryktelige konsekevenser. Tilbakeholdelse av subsidier, f.eks., har ført til at araberne nå går amok. Dette er selvfølgelig ikke arabernes ansvar, deres handlinger er jo bare virkninger av bakenforliggende årsaker. For å finne et moralsk subjekt for deres ugjerninger, må vi nok vende blikket mot oss selv, den judeo-kristne sivilisasjon. Og der finner vi alltid et subjekt å klandre, jødene og oss selv. Jødene og vi har ikke oppført oss som vi skulle, så da det er ikke noe rart at muslimene går av skaftet.

Denne holdningen, som nå altså senest kom til uttrykk gjennom vår utenriksminister, bringer tankene tilbake til utbruddet av den 2. intifadaen. Journalistlærerne og forskerne Egil Fossum og Finn Sjue presenterte denne helt uforglemmelig analysen av saken: "28. september 2000 vandret Sharon over platået ved Al-Aqsa-moskeen ... Dette var Sharons planlagte, provokative måte å symbolisere jødisk overherredømme over det som muslimer oppfatter som deres hellige sted. Fra da av var det ingen tvil. Det bevisst konstruerte helvete for palestinerne var i ferd med å ta form" (VG 08.05.2001). (Ikke ett ord her om Arafats ansvar for sammenbruddet i Camp David II-forhandlingene, og ikke ett ord her om at intifaden var nøye planlagt og regissert).

A-ha, Sharon erter muslimene, hvilket da med kausal nødvendighet fører til at muslimene går bananas og starter en krig de er dømt til å tape. Helt klart dårlig gjort av Sharon!

HonestThinking er enig med Sara Azmeh Rasmussen fra Liberalt Laboratorium som ved flere anledninger har påpekt at den gjennomførte ansvarsfraskrivelsen Vesten bedriver overfor muslimer, er en form for omvendt rasisme. Vi inkluderer ikke muslimene i det moralske univers med hvilket vi vurderer jødene og oss selv, og dette vitner om at vi i realiteten vurderer muslimer med en paternaliserende og nedlatende holdning, at vi betrakter dem som noen stakkarer som ikke kan bedre.

Denne formen for omvendt rasisme er ikke lenger bare tåpelig, den begynner å bli farlig. Hamas som nekter å stoppe volds- og terrorbruk, Hamas som nekter å stå ved tidligere inngåtte avtaler og Hamas som nekter å anerkjenne Israel, samt Fatah som stilltiende aksepterer og/eller bidrar til terror, Fatah som ikke stanser hatpropagandaen i palestinske medier og skolebøker og Fatah som stapper milliardbeløp av utenlandsk utviklingshjelp i private lommer og sveitsiske bankkonti, samt dessuten det palestinske sivilsamfunn som har degenerert i en helt grotesk hat- og martyrdyrkelse, disse er ansvarlige for sammenbruddet i det palestinske samfunnet, på tross av all hjelp og subsidier fra Vesten.

Ve over norsk UD som plasserer skyld og ansvar der det ikke hører hjemme! Og ve over norsk UD som gir både finansiell og moralsk støtte til de krefter som vil brenne både jødenes og vårt eget samfunn ned til grunnen!

 


16.06.2007. Tariq Ramadan er et fenomen. Han er euro-islams fremste representant. Men hva står han for egentlig? Det kommer helt an på hvem man spør. Oppfatningene spriker. Er det fordi Ramadan snakker med flere tunger, eller fordi mottakerne ønsker å se ham i et spesielt lys? Utgangspunktet for Paul Bermans 45 sider lange essay Who's Afraid of Tariq Ramadan? er er portrett som Ian Buruma laget av ham for New York Times Magazine. Buruma var forsiktig, moderat, både i omtalen av Ramadan og hans kritikere. Men det var uttalelser som ropte på utdypende svar, som når Ramadan kaller seg "reform-salafist". Slik innleder Hans Rustad sin meget lesverdige kommentar på document.no.

 


16.06.2007. Thomas Hylland Eriksen reagerer på kritikk, men serverer selv det mest nedrige angrep på sine kritikere ved å male dem "brune". Hylland Eriksen ble intervjuet i "Sånn er livet" av Olav Østrem, på bakgrunn av kritikk om at han gjør seg for bemerket og uttaler seg om for mye. Innledningsvis sier Hylland Eriksen lett henslengt: At på begynnelsen av 90-tallet var han i kontakt med nynazister. De snakket også om farene ved innvandring og kunne statistisk bevise at Norge ville være overtatt av muslimer om 50 år. Nå har disse meningene blitt mainstream. De gjentas av folk som Hege Storhaug, og nettsteder som honestthinking.org og document.no. Slik innleder Hans Rustad sin kommentar på document.no.

HonestThinking kommenterer (OJA): Dette er skuffende lesning. Den demografiske utviklingen for eksempel i Nederland, Tyskland, England, Frankrike og Sverige er mer dramatisk enn noen gang før, og Norge dilter etter. Likevel skal det altså skapes assosiasjoner til nynazisme fordi noen av oss advarer om at dette før eller senere må gå galt!

Dette er ekstra skuffende fordi Hylland Eriksen for nokså nøyaktig et halvt år siden utga en epistel med tittelen Forsøk på forsoning med mine fiender. Det er riktignok ikke den hjerteligste julehilsen som er blitt unnfanget, men jeg skrev blant annet følgende i min replikk tilbake til Hylland Eriksen:

Om du ønsker at forholdet mellom oss skal bli bedre enn hva det har vært de siste månedene, så synes jeg vil skal treffes og ta en prat. Send meg en epost, så avtaler vi et passe sted i Oslo etter arbeidstid for en øl og/eller en matbit. Jeg spanderer!

Litt senere ga Hylland Eriksen dette svaret på min invitasjon:

[...] jeg takker ja til Ole Jørgen Anfindsens tilbud om en kaffe. Det er mulig at uenigheten mellom oss først og fremst skyldes at vi har helt forskjellige syn på islamisme som eventuell trussel for vår levemåte. Det er selvfølgelig også mulig at det er noe mer. Jeg sender deg en mail, Ole Jørgen!

Dette skrev Hylland Eriksen 24.01.2007. Siden har jeg ikke hørt noe som helst fra ham, før jeg i dag leser på document.no at han har nevnt meg i samme åndedrag som nynasister.

Som jeg skrev den gangen, så har jeg respekt for at Hylland Eriksen og andre er uenige med meg (og jeg forventer selvfølgelig den samme respekten tilbake). Men hva skal jeg tro nå? Jeg har rakt ut hånden og foreslått at vi møtes og tar en prat, og Hylland Eriksen har sagt at han tar imot den invitasjonen og at han vil kontakte meg. Men så blir det bare stille inntil jeg nok en gang (i likhet med høsten 2006) blir møtt med knyttneveretorikk. Mente du ikke det du skrev 24. januar, Thomas?

Et samfunn der eliten systematisk forsøker å stigmatisere og fryse ut sine dissidenter, er et fattig og ynkelig samfunn. Dersom slike tendenser får lov til å befeste seg, blir samfunnet etter hvert totalitært.

 


16.06.2007. En 18 år gammel kurdisk-iransk jente ble overfalt på blanke ettermiddagen utenfor Oslo S. Hun ble sparket og slått av et ektepar som mente hun gikk uanstendig kledt, dvs. hun gikk som en vanlig norsk jente, og det skulle hun ikke. Dette skriver document.no.

 


15.06.2007 (denne saken har tidligere vært slått opp her på HonestThinking, men ble borte pga tekniske problemer forrige helg). Polisförbundets ordförande presenterar ny rapport: Bekämpning av morgondagens brottslighet kräver poliser med kompetens som knappast finns inom dagens poliskår. Inom ett årtionde kommer den organiserade kriminaliteten att ha ökat i en omfattning som vida överstiger polisens förmåga till brottsbekämpning. Teknikutveckling och allt öppnare gränser även för brottsligheten gör att vårt polisväsen inte längre hänger med. Etniska, politiska och religiösa grupperingar med självupplevt utanförskap, liksom sänkta värderingströsklar mot narkotikabruk och våldsanvändning, undergräver den samhällssolidaritet som är nödvändig för en fungerande rättsstat. Allt detta gör att polisens arbete att utreda och bekämpa brott riskerar att omöjliggöras, skriver ordföranden i Polisförbundet Jan Karlsen. Se kronikk i Dagens Nyheter.

 


Kva gjer ein når Frp har mest rett? Røystar på partiet?

15.06.2007. I fjor haust stilte Gudmund Hernes eit spørsmål i Samtiden: Når vart det vedteke at Noreg skulle verta eit innvandringssamfunn? No har han fått om ikkje anna eit delsvar: Det vart vedteke på eit møte i det såkalla underutvalet i regjeringa i byrjinga av juni 2007. Då avgjorde Jens Stoltenberg, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen at norsk innvandringspolitikk skal halda fram på same viset som han har vore praktisert etter innvandringsstoggen vart innførd i 1975: Alle over 18 år med permanent opphaldsløyve i Noreg kan henta seg ein eller fleire ektefellar utanfor EØS-området til Noreg.

Slik innleder Jon Hustad sin artikkel om regjeringens innvandringspolitikk i Dag og Tid.

 


15.06.2007. I kjølvannet av fjorårets karikaturkrise har et påfallende stort antall personer med tilknytning til islamistiske grupper ved flere anledninger besøkt Norge. Ved noen tilfeller har også norske delegasjoner fra Utenriksdepartementet (UD) møtt dem i Midtøsten eller Afrika. Flere eksperter tror at Norge, via UD, ønsker seg et godt forhold til islamistene for å unngå å bli mål for ekstreme islamisters terror.

”Norges forhold til Hamas og det faktum at mange islamister har blitt invitert eller har møtt representanter fra UD viser dette,” sier Diaa Rashwan som er tilknyttet Al-Ahram-senteret for politiske og strategiske studier i Kairo. Både han og en rekke andre eksperter advarer norsk UD mot å drive flørten med islamistene for langt. Les mer om dette i Nettavisen.no.

HonestThinking kommenterer: Hvis norske myndigheter virkelig gjør sine hoser grønne hos islamistene med det formål å unnslippe terror og vrede, da er allerede kapitulasjonen og vår nye dhimmi-status et faktum. Vi mistenker imidlertid at UD snarere drives av naivisme enn underdanighet. Vi har en rekke akademikere i dette landet som nærer romantisk-sosialistiske forestillinger om midtøstens islamister, og som fremstiller dem som frihets- og fremskrittsforkjempere. Erketypisk i så måte er vel Bjørn Olav Utvik som med boken The Pious Road to Development fremstiller islamistene som et motstykke til KrF og den norske lekmannsbevegelsen. Det er ikke usannsynlig at denne type tankegods har lykkes i å påvirke analytikere i f.eks. NUPI, PRIO og UD til å omfavne islamismen "i dialogens og toleransens navn".

Hva er så galt med Utviks analyse? Vel, Utviks tese om at den moderate islamist-bevegelsen ligner den kristne lekmannsbevegelsen legger overdreven vekt på likheter samtidig som den underkjenner vesensforskjeller. Det bærer galt avsted. At de to bevegelsene har en del likheter når det gjelder synet på fromhet, nøkternhet, moral og sosial rettferdighet, fremskrittstro og teknisk modernisme, javel. Fine greier! Men så er det altså noen vesentlige forskjeller når det gjelder politiske mål og midler, og disse forskjellene tør være temmelig åpenbare for de fleste. Å simpelthen ignorere vesensforskjeller til fordel for visse likheter, er enten naivt eller idiotisk. For UDs del, formoder vi altså at dette handler om naivitet. Når det gjelder islamiserings-romantikerne ved universitetet, er vi ikke fullt så sikre.

 


15.06.2007. Karen Jespersen og Ralf Pittelkows bok, Islamister og naivister – et anklageskrift, har ikke fått den oppmerksomhet i norsk offentlighet som vi mener den fortjener. Som et fattig bidrag til å løfte boken frem i lyset, republiserer vi nå (svært forsinket) en anmeldelse som vi hadde på trykk i Norge IDAG.

Det slippes for tiden mange lesverdige bøker som drøfter farer og utfordringer knyttet til islam og muslimsk innvandring til Vesten. Den nyslupne Islamister og naivister – et anklageskrift er en av de aller beste blant disse. Undertegnede gir herved følgende, reservasjonsløse anbefalning: Kjøp denne boken og les den – grundig!
Les hele anmeldelsen.


15.06.2007. Lærdal-kunstneren Kjartan Slettemark sammenligner Hizbollah med den norske motstandsbevegelsen, og som tegn på hans aktelse donerer han nå oranisasjonen en serie av sine kunstverk.

 


Ramadan

14.06.2007. I siste nummer av The New Republic leverer Paul Berman en knusende dom over euroislamisten Tariq Ramadan. Kulturjournalist i Sydsvenskan, Lars Åberg, kommenterer saken.

 


14.06.2007 (Oppdatert samme dag). Karsten Alnæs' fordomsfulle fremstilling av innvandrere i boken "Femti rike år" kommer igjen i debatten om flerkulturelle utfordringer. Dette skrev Tanver Hussain, ordinær muslim, i et innlegg i Aftenposten i går.

I dag svarer Karsten Alnæs med innlegget Fakta bedre enn skjellsord.

 


Presisering (14.06.2007): Det er på det rene at denne saken skyldes en glipp. Verken Klassekampen eller Strømmen ønsket at dette innlegget skulle stå på trykk i KK flere uker etter at det første gang ble publisert av Tidens Tegn. Vårt svar foreligger i form av to artikler, henholdsvis Biofobi og Etnofobi.

11.06.2007 (vår opprinnelige melding i forkortet utgave). For en stund siden publiserte Øyvind Strømmen artikkelen Kva for ein biologi? på Tidens Tegn. I dag er samme artikkel publisert som et innlegg i Klassekampen, nå under overskriften Biologisk evlusjon? (papiravisen side 17).

 


13.06.2007. Hitlers berømte kampskrift, Mein Kampf, er i dag en bestselger over store deler av den arabiske og muslimske verden. Dette ifølge Jackie Jakubowski som skriver i Sundvalls Tidning.


13.06.2007. President ved Al-Azhar universitetet og tidligere mufti av Egypt, Ahmad Al-Tayyeb, forklarer hvordan en korrekt islamsk avstrafning av hustruen skal foregå. Det er ikke snakk om å banke henne opp. En hustru som trenger disiplinering må først korrigeres verbalt, dernest forvises fra ektesengen, og først dernest, dersom hun fortsatt ikke viser tegn til forbedring, kan hun eventuelt daskes eller dyttes lett. Slik utlegger Al-Tayyeb den beryktede koransuren 4:34.

HonestThinking kommenterer: Etter hva vi erfarer, er Al-Tayyebs utlegning av koransure 4:34 temmelig gjengs blant såkalt moderate islamister med slektskap til det muslimske brorskap. Det er presis en slik tolkning Yussuf Al-Qaradawi forfekter i boken The Lawful and the Prohibited in Islam, og som, for eksempel, den norske konvertitten Anne Sofie Roald betegner som en moderne og liberaliserende nytolkning. (Se Qaradawis fatwaer om menns rett til å slå sine hustruer).

Det er altså denne type moderate islamisme vi kan forvente å stifte nærmere bekjentskap med gjennom Det europeiske fatwarådet, der Al-Qaradawi er leder, i tiden fremover. (Jf. Inger Anne Olsens ferske reportasje om fatwarådet i A-magasinet -- en reportasje som vel neppe fortjener utmerkelse for kritisk journalistikk). Mye tyder på at europeere etterhvert kommer til å bli enda bedre kjent med dette fatwarådet enn hva de fleste av oss hadde ønsket.


12.06.2007. Indvandringen til Sverige er en tikkende bombe for Danmark mener Dansk Folkeparti, som vil endre reglene for det nordiske samarbeide. Partiet frykter en strøm av velferdsflyktninger fra Sverige til Danmark. Les mer i Politiken.

 


Debatt i Vårt Land

12.06.2007. Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib M. Sultan, har kommet med en replikk til vår debatt med Vebjørn Horsfjord om kirkens interreligiøse dialogarbeid. (Oversikt over debatten her). Det er ikke tilfelle, hevder Sultan, at en tidligere IRN-pressemelding åpner for å betrakte selvmordsbomber rettet mot sivile israelere som legitime.

HonestThinking kommer tilbake til saken!

 


10.06.2007. Flere overfald på hans datter har fået den aktive skolemand, politiker og Nørrebro-borger Jan Andreasen (Socialdemokraterne) til at få nok: Nu skal der ske noget med den lille gruppe af uregerlige og normløse unge indvandrere i den københavnske bydel. Les hele artikkelen i Berlingske Tidende.

HonestThinking kommenterer: Som den gode sosialdemokrat Andreasen formodentlig er, mener han at løsningen på disse problemene ligger i økte bevilgninger her og der, samt målrettet innsats for å få kontroll over de få ungdommene som ødelegger for alle andre.

Dersom dette er en noenlunde rettferdig beskrivelse av hva Andreasen står for, tror vi han tar grunnleggende feil. Dette handler ikke om ungdommer som er blitt forsømt av det offentlige eller at politi og andre myndigheter ikke har gjort nok for å forebygge problemene. Det Andreasen og hans familie har fått føle på kroppen, er symptomer på at de essensielle forskjellene i samfunnet er i ferd med å bli for store.

Og med mindre samfunnet velger å sette inn ekstraordinære ressurser for å beskytte Andreasen og hans familie, kommer de, i hvert fall dersom han oppfattes som et problem av innvandrerne, før eller senere til å bli fordrevet fra sitt nåværende bosted. Slik hundretusener av andre europeere blir hvert år.

Hver gang tilhengere av det nåværende innvandringspolitiske regimet står overfor alvorlige problemer, er svaret alltid litt mer av ditt, eller litt mindre av datt. Dette har vi nå hørt i flere tiår, men disse forslagene til hva som skal til, har gjerne det til felles at de aldri virkelig løser problemene. De gjør dem i beste fall bare litt mindre. Og slik har man sannsynligvis tenkt å fortsette.

 


08.06.2007. De fleste av oss vil gjerne tro godt om våre politikere; at de vil det beste for land og folk, osv. Muligens er de fanget i et system de ikke kommer ut av, men om man tar dem på ordet, virker de utrolig kyniske. Det er helt andre ting enn land og folk de er opptatt av. De vil ikke engang snakke om "land og folk", for det kan jo virke nasjonalistisk, må vite.

Dette kommer ganske klart frem i en kronikk i Kommunal Rapport av Khalid Mahmood, bystyrerepresentant for Ap i Oslo, der han blant annet skriver:

La det samtidig være sagt at det har vært mange problemer underveis, og mange vil komme i framtiden. Men ser vi dette som en helhet, er resultatet godt og framtiden ser lysere ut.

Dette har forsåvidt lite eller ingen ting med Mahmood å gjøre. På dette punktet gjentar han bare den typen resonnementer som sirkulerer blant pollitikerne, og som kom ganske klart frem i forbindelse med drapene i Overhalla..

Likevel, i klartekst betyr dette følgende.

  • Ja, et betydelig antall norske kvinner må dessverre finne seg i å bli voldtatt på blodig og brutalt vis i våre større byer.
  • Ja, et betydelig antall nordmenn vil dessverre måtte finne seg i å bli ranet eller drept.
  • Ja, noen norske foreldre må dessverre finne seg i at deres barn eller barnebarn blir voldtatt, ranet eller drept.
  • Og selvsagt må vi alle sammen finne oss i at vårt en gang så fredelige og stabile demokrati i stadig større grad blir preget av innvandrergjenger, organisert krimialitet og alle mulige etniske, religiøse og andre motsetninger.
  • For ikke å snakke om den terroren som før eller senere kommer til å ramme oss og ødelegge tillit og trygghet i våre daglige relasjoner.

For dette er en pris våre politikere er kommet til at er akseptabel for at vi alle skal nå deres grandiose og utopiske mål om det multikulturelle samfunn og en verden uten grenser. Som Mahmood så treffende sier det: ser vi dette som en helhet, er resultatet godt og framtiden ser lysere ut

Vi har tidligere hevdet at de som resonnerer slik, fortjener betegnelsen multikynikere.

 


08.06.2007. Jon Kvalbein hadde mandag 4. juni en interessant kronikk i Klassekampen, der han skriver at "En ny sekulær religion har erstattet de gamle. [...] Relativismen kan bli vår neste totalitære ideologi." Papiravisen side 18.

HonestThinking kommenterer: Det tror vi Kvalbein har helt rett i. Vi har flere ganger tidligere vært inne på lignende tanker her på våre nettsider.

 


08.06.2007. Journalist og forfatter Jan Myrdal hadde onsdag 6. juni, i anledning den svenske nasjonaldagen, en interessant dobbeltkronikk i Klassekampen. Der skriver han blant annet:

Nyliberalistene og globalistene som på universiteter, i medier og i politikken hevder at folkelige, nasjonale og kulturelle forskjeller er noe innbilt, tar feil - enten snakker de for overklassen, eller så er de kunnskapsløse, ubereiste eller kjøpt og betalt. [...]

Vi som ikke tilhører det globaliserte øverste samfunnssjiktet, må gjenerobre vårt folks historie og ta nasjonaldagen tilbake.

Papirutgaven side 8 - 9.

 


08.06.2007. Debatt om demografi: Sigurd Skirbekk svarer Olav Randen i Klassekampen (vi beklager at denne saken er blitt forsinket - det skyldes de praktiske problemene vi slet med i hele mai).

 


05.06.2007. I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. Diene uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. Les mer i Norge IDAG.

Dodou_Diene

Dodou Diene, FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt

HonestThinking kommenterer: Det bør få det til å kime i alarmklokkene når en organisasjon som FN ønsker å bruke pressen som instrument til fremme av politiske eller ideologiske formål. Det programmet Diene og andre (se den aktuelle artikkelen) legger opp til, vil definitivt stå i veien for en fri og demokratisk prosess rundt spørsmål knyttet til blant annet innvandring og nasjonalstaten. Etter vår mening er det direkte uhyggelig å være vitne til hvordan et slikt totalitært tankesett i stadig økende grad -- og tilsynelatende til veldig liten motstand -- forpakkes og markedsføres som den selvfølgeligste godhetshumanisme.

 


05.06.2007 (oppdatert samme dag). Regjeringen vil likevel ikke innføre aldersgrense eller tilknytningskrav for å hente ektefelle til Norge, melder NRK i dag. Dermed går inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen på et sviende nederlag, mens SV kan notere seg for nok en brakseier i regjering. Les mer på NRK Nyheter.

Se også kommentarer fra Human Rights Service og Document.no.

 


HonestThinking i Vårt Land

04.06.2007. En av oss er for tiden involvert i en debatt i avisen Vårt Land om det interreligiøse dialogarbeide som kirken fører med Islamsk Råd Norge. Det hittil siste innlegget i debatten er vår artikkel Dialogmann Økseskaft, som besvarer Vebjørn Horsfjords Tillit til Islamsk Råd.

Tidligere innlegg i debatten er:

Vi minner også om våre tidligere artikler Terrorteologi i Det islamske forbundet, Holdes vi for narr?, Vold i Guds navn, Ut på tur, aldri sur, samt Rot og surr i Mellomkirkelig råd.

 


Lekovic

Edina Lekovic, talskvinne for MPAC

03.06.2007. Edina Lekovic er communications director for The Muslim Public Affairs Council (MPAC), USAs kanskje viktigste muslimske interesseorganisasjon ved siden av Council on American-Islamic relations (CAIR). Den 23. mai deltok Lekovic i en debatt på det direktesendte programmet Kudlow & Company, som sendes på CNBC, sammen med antiterrorekspert Steven Emerson. Dialogen som der utspant seg mellom Lekovic og Emerson er av det minneverdige slaget.

Tidlig i debatten påpeker Emerson at Lekovic tidligere var redaktør i bladet Al-Talib, hvor hun blant annet var ansvarlig for utgivelsen av et nummer hvor det hevdes at Bin Laden ikke er en terrorist, men en frihetsforkjemper. Dette benenekter Lekovic flatt. Stemningen blir opphisset og Lekovic benekter gang på gang, og på det aller sterkeste, at hun noensinne har vært redaktør for Al-Talib. Hun kaller Emersons påstand for latterlig og hans forskning for skjødesløs. En utskriften av dialogen er tilgjengelig flere steder på nettet, blant annet i Daniel Pipe's siste nyhetsbrev. Man kan også se selve TV-debatten i en filmsnutt på YouTube.

Nå viser det seg imidlertid at Emerson har bevis for sine påstander. Kort tid etter TV-debatten publiserte Emerson en pdf-fil med kopi av det aktuelle Al-Talib-nummeret der det tydelig fremkommer at Lekovic var redaktør av dette bladet.

Al-Talib, juli 1999, "The Spirit of Jihad"

Al-Talib

Da dette bevismaterialet ble fremlagt, svarte Lekovic med en hissig e-post til Emerson (som hun også ba ham om å publisere på nettet) der hun hevder at hennes oppføring som som redaktør av dette nummeret skyldes en trykkfeil. Hun hadde ingenting med publiseringen av dette nummeret å gjøre, og har altså aldri vært redaktør av Al-Talib, hevder hun.

Nå viser det seg imidlertid at Emerson også sitter med minst 11 andre nummre av Al-Talib fra perioden 1997-2002 der Lekovic står oppført med titler som "managing editor", "assistant editor", "copy editor", "writer" eller som mottaker av "special thanks".

Det viser seg også at Lekovic's rolle som redaktør av Al-Talib i forskjellige sammenhenger har blitt anført som en viktig meritt på hennes CV, uten det er kjent at Lekovic har rettet protester mot dette tidligere.

HonestThinking kommenterer: Denne saken fremstår for oss som et av de råeste, klareste og best beviste eksempler på vestlige islamisters løgn og dobbelttale som vi kjenner til at er blitt avdekket. Det er spesielt interessant i sammenhengen at Lekovic og organisasjonen hun representerer, regnes for å representere en moderat islamistisk strømning. Saken burde vekke betydelig oppmerksomhet internasjonalt.

Amerikanerne kan prise seg lykkelige for at de har islamforskere av Emersons integritet og kaliber. I Norge er det nok betydelig stelt.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, 04.07.2007, document.no

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, 01.07.2007. document.no

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.