Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.

 


HonestThinking i A-magasinet

30.12.2005: A-magasinet (bilag til Aftenposten) har i dag en lengre artikkel om hvordan livet vil bli her i landet om 20 år, og en rekke forskere og fagfolk kommer med synspunkter på ulike saker. Vårt eget bidrag gjelder informatikk, og finnes på side 10.

Bakgrunn: Dersom du ønsker å forstå hvorfor vi tror informatikk kommer til å bli en integrert del av en rekke naturfag m.m., se våre betraktninger om digital filosofi.

 


HonestThinking i Klassekampen

23.12.2005: Bare en privilegert minoritet av verdens befolkning lever i land med velfungerende demokrati og menneskerettigheter, og mye tyder på at dette påtvinger oss følgende hjerterå dilemma: Er vi villige til å jobbe langsiktig for å eksportere både disse og andre goder til en stadig større andel av våre medmennesker, eller skal vi fortsette å importere den mangel på demokrati og menneskerettigheter som konkurrerende politiske systemer gir opphav til?

Det siste valget gir velferd for noen få på kort sikt, men tilbyr flertallet av verdens undertrykte og fattige lite eller ingen ting på lang sikt. Mange vil selvsagt ønske seg begge deler, men det toget er for lengst gått. Vi som står igjen på perrongen bør snart forsøke å tyde graffitien på stasjonsveggene - den er ikke skrevet med latinske bokstaver. Les hele innlegget her >>>

 


22.12.2005: Et stort flertall av palestinerne støtter terrorangrep mot USA og Europa, viser en undersøkelse som den norske forskningsinstitusjonen Fafo står bak. Les mer på nrk.no >>>

Denne saken er også omtalt i Aftenposten.

 


21.12.2005: Dagen da SSB kom med sine nye, demografiske fremskrivninger for Norge, den 15.12.2005, holdt Christian Tybring-Gjedde (st.rep. Frp) en tale for Stortinget. Møtet gjaldt behandling av budsjettet for kummunalsektoren. Tybring-Gjedde presenterte stortinget generelt, og arbeids- og inkluderingsminsiter Bjarne Håkon Hanssen spesielt, for noen prinsipielle spørsmål knyttet til innvandrings- og integrasjonspolitikk. Er dagens utvikling akseptabel? Har stortinget demokratisk mandat til å gjennomføre den type demografiske endringer som nå foregår? Samtlige av stortingets representanter forbigikk disse spørsmålene i stillhet!

Christian Tybring-Gjeddes tale for Stortinget publiseres for første gang på HonestThinking og etter avtale med forfatteren. Les talen her >>>

HonestThinking minner i denne sammenheng om vårt åpne brev til Bjarne Håkon Hanssen der vi spør om han har en god plan for håndteringen av de fremtidige utfordringer dagens innvandringspolitikk stiller oss overfor.

Vi har, rimeligvis, ennå ikke mottat noe svar fra verken minsteren eller hans departement. HonestThinking er forøvrig partipolitisk uavhengig, og mottar gjerne innlegg og synspunkter fra andre stortingspartier enn Frp og Ap.

 


21.12.2005: Muslimbrødrene gjorde det svært godt ved valget i Egypt, Hamas ser ut til å kunne vinne parlamentsvalget i Palestina i januar, og de religiøse koalisjonene ligger an til å vinne ved valget i Irak. Islamistene ser ut til å være på fremmarsj der de tillates å stille til valg i Midtøsten. Les mer i Dagbladet >>>

 


19.12.2005: SSB har akkurat kommet med nye fremskrivinger for innvandrerbefolkningen i Norge frem mot 2060, noe HonestThinking kommer grundigere tilbake til etter hvert. Vi mener imidlertid at SSB et stykke på vei har gjenopprettet tilliten på dette området, i og med at man nå på en mye tydeligere måte gjør det klart hvilken dramatisk utvikling vi står foran. Vi har fortsatt en og annen kritisk merknad, men mener likevel de nye fremskrivingene er et viktig skritt i retning av å få et realistisk bilde av hva som venter oss.

La oss likevel uttrykke skuffelse over noen av de uttalelser SSB-forsker Lars Østby kom med til NRK Norgesglasset 16.12 (spol frem til ca kl 1440 for å høre dette). Han snakker der om de som "kommer med rene gjetninger", og som i følge ham hevder at Norge kan få et flertall av innvandrere i vår tid eller i 2030 e.l. Vi synes dette er dårlig. Alle som har fulgt med i debatten i 2005 vet at det først og fremst er HonestThinking, ved en av sine redaktører, som har kritisert SSB i flere kronikker og innlegg i avisene.

Og vi har altså aldri hevdet at Norge vil få flertall av innvandrere så raskt som det Østby antydet til NRK, men hele tiden snakket om at det sannsynligvis vil ta 50 år eller mer. SSBs nye fremskrivinger tyder da også på at vi har truffet ganske godt med våre "gjetninger", og at etniske nordmenn faktisk vil komme i mindretall mot slutten av dette århundret, eller tidlig i neste.

Vi reagerer likevel på at Østby helt kategorisk slår fast at Norge ikke vil ha flertall av innvandrere i 2030. Vi er enige med ham i at det for øyeblikket ikke ligger an til dette, men kan ikke skjønne at han har dekning for å si at noe slikt kan utelukkes. Vi anbefaler litt mindre skråsikkerhet, samt at Østby og hans kolleger tar seg tid til å fundere over følgende lille problemstilling: Under hvilke forhold kan den demografiske utviklingen i et land begynne å oppvise ikke-lineære eller kaotiske tendenser?

 


19.12.2005: Desember-nummeret av den norsk-danske utgaven av Le Monde diplomatique har fokus på opptøyene som nylig rystet Frankrike. Hovedartikkelen er skrevet av Laurent Bonelli, forsker ved Université de Paris X. Hans tese er at "Bakteppet for opptøyene er fremfor alt en sysselsettingskrise." Etter en lengre analyse som skal bygge opp under denne tesen, skriver han:

Disse grunnprinsippene for en sosiologisk analyse av kollektive aksjoner, handler om å forstå krisens dynamikk. De vingeklipper en gang for alle teoriene om at ungdommene manipuleres av radikale islamister eller grupper av organiserte kriminelle.

Bonelli mener altså at han ved å peke på manglende sysselsetting og andre tilsvarende faktorer kan utelukke forklaringer som har med islamisme og organisert kriminalitet å gjøre. For det første er dette en logisk kortslutning, hvilket en universitetsforsker burde vite. For det andre er det for lengst kommet for dagen ganske håndfaste bevis på at islamisme i hvert fall har vært én av flere faktorer bak opptøyene. For eksempel har fransk politi offentliggjort at flere av de pågrepne i forbindelse med forstadsopptøyene, er medlemmer av islamistiske terrororganisasjoner.

HonestThinking har et spørsmål i denne forbindelse: Kan vi nå håpe at Le Monde diplomatique i sitt neste nummer kommer med en baklagelse av denne feilen, eller er det slik at dette verdenskjente tidsskriftet ganske enkelt serverer politisk propaganda forkledd som intellektuell diskurs?

 


19.12.2005: Det omstridte center for overvågning af racisme og fremmedhad (EUMC) i Wien udsættes for skarp kritik af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet. Les mer i Jyllands-Posten >>>

 


19.12.2005: Salman Rushdie skriver 17.12 (opprinnelig publisert i New York Times). "MULTIKULTURALISME: Hvis vi skal bygge et pluralistisk samfunn på grunnlag av det som forener oss, må vi først gripe tak i det som skiller oss." Les hele artikkelen i Dagbladet >>>

 


19.12.2005: I april i år hadde Michael Pihl en kronikk i Berlingske tidende der han bl.a. skriver: "I takt med Europas demografiske nedsmeltning er 20 millioner muslimer indvandret siden 1970. Fremmedgjorthed for de vestlige samfund bidrager til islams radikalisering i Europa. 11. september-piloternes afsky for Vesten var således næret af erfaringer fra livet i Hamburg. Ikke siden folkevandringstiden har de europæiske nationer på så kort tid oplevet så radikale ændringer i befolkningssammensætningen. Muslimsk indvandring, parallelsamfund og de vestlige eliters had til egen kultur polariserer således de europæiske samfund. »Multikulturalismen har været en katastrofe. Den fører til balkanisering af samfundet og ultimativt til borgerkrig« - udtalte den franske professor Gilles Kepel. Men Vestens elite har investeret så megen prestige i multikulturalismen, at de hellere destabiliserer samfundet yderligere end opgiver deres frelste attituder. Omtrent som da man flyttede rundt med stolene på den synkende »Titanic«." Les hele kronikken her >>>

Filosof og skribent Morten Tønnesen ser imidlertid helt annerledes på utviklingen. Om vi forstår hans artikkel i Dagbladet 17.12.2005 riktig, mener han det er positivt at europeerne føder få barn: "IKKE SIDEN SVARTEDAUDEN har folketallet i Europa gått ned. Men nå skjer det. De siste fem årene har verdensdelen vår ifølge FN mistet 74 000 innbyggere. Så langt har utsiktene til befolkningsnedgang bekymret den europeiske offentligheten. Men kanskje byr situasjonen i realiteten på en åpning for nye tanker? [...] Vi befinner oss med andre ord i disse årene ved et vendepunkt av historisk betydning. Det dreier seg ikke bare om slutten på 600 års sammenhengende europeisk befolkningsvekst. Europa er først ute, men de neste 50 årene vil de andre verdensdelene for en stor del følge etter." Les hans kronikk i Dagbladet >>>

 


17.12.2004: HonestThinking legger i dag ut et åpent brev til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, der
vi spør om han har en god plan for håndteringen av de utfordringer dagens innvandringspolitikk stiller oss overfor. Les brevet her >>>

 


HonestThinking i debatt i Dagbladet og P4

17.12.2005. HonestThinking svarer: Brekke tror at jeg er begrepsforvirret m.h.t. islam og ekstremisme, men det er Brekke selv som trenger analytisk hjelp. Det at islam og radikal islamisme ikke er identiske størrelser, betyr ikke at de er to atskilte ting. Islam er bare en samlebetegnelse på ulike islamske religiøse strømninger, og radikal islamisme tilhører denne gruppen. Det er viktig å være klar på akkurat dette fordi det tydeliggjør hvor ansvaret for islams ekstreme utskudd hører hjemme, nemlig i islams eget hus. Les hele innlegget i Dagbladet >>>

14.12.2005. Merknad: Torkel Brekkes debattinnlegg i Dagbladet inneholder formuleringene "rasistisk propaganda" og "brun propaganda". Det fremgår ikke klart av sammenhengen om dette er beskyldninger Brekke selv retter mot HonestThinking, eller om han bare refererer til rykter satt ut av andre. Vi har imidlertid vært i kontakt med Brekke om dette, og han forsikrer oss om at han slett ikke stiller seg bak disse karakteristikkene. Tvert imot sier han at han mener det er "både urimelig og lite produktivt å følge opp denne typen beskyldninger hvis vi skal ha en saklig debatt." Brekke beklager at han har sagt noe som kan skape et annet inntrykk. HonestThinking takker Brekke for ryddighet på dette punktet!

14.12.2005. Knut S. Vikør, Førsteamanuensis, UiB, svarer i Dagbladet: "om islam, i Norge eller verda, vil over tid gå i meir «liberal» eller meir «moralsk konservativ» retning, er det berre dei truande som kan avgjere. Og der vil nok også haldningane til oss andre få noe å seie." Les hele innlegget her >>>

13.12.2005. Brekke svarer i Dagbladet: "ANFINDSENS utfordring er en oppvisning i den begrepsforvirring som gjerne brukes - bevisst eller ubevisst - for å antyde diffuse trusler." Les hele innlegget her >>>

08.12.2005. Innlegg fra HonestThinking: Det er vanskelig å si om det er uvitenhet, storsinn eller dumdristighet som gjør at enkelte forskere tar så lett på trusselen fra islamistisk ekstremisme. Les mer i Dagbladet >>>

I P4s aktualitetsmagasin Sytten Tretti var det 08.12.2005 debatt mellom Jens Tomas Anfindsen fra HonestThinking og religionsforsker Torkel Brekke fra UiO (som kritiseres i vår artikkel). Som et lite apropos, tar vi med et Brekke-sitat fra Aftenposten 20.02.2004: "Fundamentalisme er ikke farlig. De fleste fundamentalister innen kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen er først og fremst opptatt av egen moral og religion og ville ikke finne på å bruke vold."

 


17.12.2005: Tidligere etteretningsoffiser i forsvaret og adm. dir. for Nærlingslivets sikkerhetsråd, Bernard Duncan Lyng, har utarbeidet en analyse av hvilke organisasjonsmessige endringer han mener norsk politi og forsvar bør gjennomgå for å tilpasse seg den nye terrortrusselen fra islamsk ekstremisme. Det er lang vei dit, mener Lyng. Og "et totalforsvarskonsept som er tilpasset dagens hovedtrusler står og faller med våre Stortingspolitikere". Les hele artikkelen >>>

Artikkelen publiseres for første gang på HonestThinking og etter avtale med forfatteren.

 


16.12.2005: Frankfurter Allgemeine meldte i går at fransk politi har oppdaget et stort islamistisk våpenlager i en garasje i den parisiske forstaden Clichy-sous-Bois. Det skal være beslaglagt tunge militære skytevåpen, flere kilo dynamitt og annet sprengstoff, skuddsikre vester, hjelmer og annet anti-terror materiell.

Mandag offentliggjore fransk politi at flere av de pågrepne i forbindelse med forstadsopptøyene, er medlemmer av islamistiske terrororganisasjoner.

 


16.12.2005: Her er to meget triste eksempler, med hvert sitt 'fortegn', på hvilken farlig utvikling våre samfunn nå er inne i:

Dette er etter vår vurdering en aldri så liten illustrasjon på at alle som er opptatt av menneskerettigheter og demokrati, på tvers av religiøse, politiske, etniske og andre skillelinjer, bør kunne stille seg bak kravet om en ny gjennomtenkning av innvandringspolitikken. Dagens politikk spiller nemlig ballen rett over til ekstremistene, enten de er hvite rasister eller islamske jihadister.

 


15.12.2005: SSB legger i dag frem oppdaterte fremskrivninger for befolkningsutviklingen. HonestThinking har ikke hatt mulighet til å studere det nye tallmaterialet i detalj, men har følgende umiddelbare kommentarer:

  • De nye tallene ser ut til å stemme med synspunkter vi har fremmet om SSBs gamle tall om den demografiske utviklingen.
  • De nye tallene bekrefter at Norge står foran en dramatisk, demografisk utvikling.
  • De nye tallene inkluderer dessverre ikke innvandrernes etterkommere (fordi det benyttes en snever definisjon av begrepet innvandrer). De reelle tallene er derfor høyere enn hva som fremkommer i prognosene.

HonestThinking kommer tilbake til saken etterhvert som vi får mulighet til å sette oss inn i det nye materialet.

 


14.12.2005: Nei, dersom Sverige skal fortsette å ta imot flere innvandrere enn det er mulig å integrere, da ser det stygt ut. I dag er det lagt frem en oppsiktsvekkende rapport fra fra det offentlig nedsatte Brottsförebyggande rådet:

Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas. Les mer i Dagens Nyheter >>>

Både i Norge og Sverige (og sikkert de fleste andre europeiske land) har man i alle år blitt fortalt at innvandreres overrepresentasjon på kriminalstatistikkene skyldes arbeidsløshet, diskriminering, dårlig økonomi, skjev alderssammensetning av innvandrerbefolkningen, rasistiske holdninger hos politiet, osv, osv. Her er noen eksempler som illustrerer vårt poeng:

Hva sier Dagbladet, Johansen, Myhre Lie, Lunde, Raja og SOS Rasisme om rapporten fra Sverige? Er det fortsatt bare snakk om tendensiøse fremstillinger av virkeligheten?

 


14.12.2005: Opptøyene i Sydney fortsatte natt til onsdag. Flere kirker er vandalisert og politiet kobler en kirkebrann til rasekonflikten som herjer byen. Les mer i VG >>>

13.12.2005: Frykt for Paris-lignende tilstander i Australia. Les om saken i Aftenposten og Dagbladet.

 


12.12.2005: Imagine there's no countries [...] no religion. Disse berømte ordene fra John Lennons sang Imagine har vært 68'ernes hymne og ledetråd i mer enn 25 år, og har sannsynligvis hatt direkte innflytelse på en rekke politiske beslutninger i denne perioden.

Det er i og for seg et interessant emne hvordan politikere kan la seg inspirere av utopiske fantasier når de skal utforme praktisk politikk. Men det er også interessant å legge merke til at en prest nylig brukte denne antireligiøse hymnen ifm en andakt i NRK P1. På spørsmål fra en journalist forteller presten Kari Veiteberg at hun ikke har tenkt på at dette skulle være noen religionskritisk sang. Neivel?! Les intervju med henne i Magazinet >>>

Tilleggskommentar 13.12.2005: Denne episoden er i og for seg kun en bagatell, og vi innrømmer at vi ikke har for vane å lytte til radioandakter, men vi tror likevel den er et symptom på noe som det er vel verd å reflektere over. Kanskje prester og biskoper snart burde begynne å spørre seg om det ikke faktisk er noe i den gamle anklagen om at kirken er blitt politisert? Enda mer konkret kunne man spørre seg om hvor stor andel av kirkens medlemmer som virkelig gir sin tilslutning til Lennons ideologi, og dermed indirekte hvor stor andel av medlemmene som kanskje ble støtt over at Veiteberg følte seg kallet til å pådytte dem Lennons imaginære idéer.

Og hva hadde skjedd dersom en prest ifm en radioandakt hadde insistert på å bruke en sang som inneholdt et like sterkt politisk budskap, men med et annet fortegn? Vi vet alle svaret ...

 


10.12.2005: Ekteksap mellom muslimer og kristne kan være problematiske. Kanskje ikke først og fremst pga ulik tro, men pga kulturkonfliktene som kan oppstå. To saker fra Vårt Land illustrerer dette:

Katolske biskoper ber kristne kvinner tenke seg nøye om før de gifter seg med muslimske menn.

Slektninger krever at Siham Qandah (36) gir fra seg barna for at de skal få en muslimsk oppdragelse. Nå går hun i skjul – igjen.

 


Bør elever få bruke skolens lokaler til å agitere mot demokratiet og hylle ytterliggående grupper? Nei, mener den danske læreren som nå har skapt debatt helt opp på statsministernivå.


Det startet etter terrorangrepene i USA 11. september 2001. En liten gruppe muslimske elever begynte å stille kritiske spørsmål til undervisningen. I biologi og fysikk protesterte de mot Darwins evolusjonslære og teorien om universets "Big Bang". [...] [Denne gruppen] inntok en stadig mer dominerende posisjon på Vestre Borgerdyd videregående skole i København. De nøyde seg ikke med å motsi lærerne, men begynte også å sjikanere andre muslimske elever, dersom de ikke handlet i overensstemmelse med islam.
Det hele toppet seg under fredagsbønnen for et par uker siden. En 17-åring kritiserte i en preken den danske regjeringen, demokratiet, Israel og USA. Og han oppfordret de 30-40 elevene i kjelleren til å komme på årsmøtet i den ekstreme muslimske organisasjonen Hizb ut-Tahrir to dager senere. Les hele saken i Drammens Tidende >>>

 


08.12.2005: Religionshistoriker Geir Levi Nilsen har i dagens forskning.no en interessant artikkel om forskning og moral. Han skriver bl.a.:

Hvorfor kan man bruke en funksjonalistisk analyse på muslimsk terror men ikke på nazistisk terror? Grunnen er at forskning på islam og forskning på nazisme er kuppet av moralske kontekster.

Et eksempel: Det er ingen som klager på at en person kan være islamforsker og muslim på én og samme gang. Men det går ikke an å være historiker og nazist på én og samme gang.

Da kommer innvendingen: Hvordan kan grensen mellom subjekt og objekt være avklart hvis man selv er en tilhenger av det man forsker på?

Forskning på islam i Vesten ble tilrettelagt i en sammenheng av samtidsperspektiver: minoritetsproblematikk, kulturkollisjoner og rettighetsdiskusjon.

Nilsens artikkel inneholder en noe uvanlig omtale av matematikk og naturvitenskap, men den inneholder også en del svært interessante momenter når det gjelder å forstå hva det er som foregår når humanistiske forskere forholder seg til nazisme og islam. Les hans artikkel på forskning.no >>>

 


07.12.2005: Human-etisk Forbund (HEF) er dømt for ærekrenkelser bl.a. for å ha skrevet om et avisinnlegg at det "oser av menneskeforakt og spiller på fremmedfrykt og rasisme". HonestThinking har laget et sammendrag av de viktigste elementene fra dommen >>>

 


HonestThinking i Aftenposten

04.12.2004: I et kort innlegg i Aftenposten drøfter vi noen av påstandene avisens lederskribenter har kommet med om innvandringspolitikk. Les innlegget her >>>

 


HonestThinking i Klassekampen

02.12.2005: Den 1. september var det en såkalt halv-sju-debatt i Oslo. En av dem som satt i panelet den kvelden, var samfunnsviter Nina Dessau. Hun uttrykte spesiell ergrelse over at HonestThinking har trukket frem Frankrike som et eksempel på et land som er i ferd med å få problemer knyttet til den demografiske utviklingen. Hun mente dette var feil, og hevdet i stedet at Frankrike var et eksempel på vellykket integrasjon. Vi har derfor kommet med en utfordring til Dessau gjennom et innlegg i Klassekampen >>>

 


01.12.2005: I gårsdagens VG-kronikk skrev vi bl.a. følgende om SSB: "Forøvrig vil det dessverre være en positiv overraskelse dersom SSB i det hele tatt forsøker å fortelle oss den fulle og hele sannhet om den fremtidige befolkningssammensetningen." Noen lurer på hvordan vi kan komme med en slik påstand. Noe av svaret ligger i at SSB definerer begrepet 'innvandrer' som følger (www.ssb.no/innvstat/): ”Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre”.

Enkelt sagt betyr det at tredje- og fjerdegenerasjonsinnvandrere ikke regnes som innvandrere. Det betyr også at dersom en andregenerasjonsinnvandrer finner seg en ektefelle fra sitt opprinnelsesland, slik tendensen gjerne er, så vil ekteparets eventuelle barn heller ikke regnes som innvandrere.

Det kan nok finnes gode argumenter for denne typen språkbruk i dagligtale, men dersom SSB skal lage fremskrivninger som kun forteller hvor mange slike innvandrere vi vil få i fremtiden, da vil vi rett og slett ikke få den informasjon vi trenger for å kunne bedømme utviklingen.

 


HonestThinking i VG

30.11.2005: Den demografiske utviklingen gir stor grunn til bekymring om dagen. Spennnigene mellom innvandrere og etniske nordmenn øker, og det samme gjør antallet innvandrere. Dette er et opplegg som i det lange løp ikke kan være bærekraftig. Vi skal faktisk ha ganske mye flaks for at det skal gå bra.

Vi tar inn flere innvandrere enn vi klarer å integrere i samfunnet på en skikkelig måte, noe de fleste aviser og etermedier er begynt å uttrykke bekymring for. Men det er ikke nok å være bekymret, vi må snart gjøre noe. For hver dag vi unnlater å ta et oppgjør med dagens mislykkede innvandringspolitikk, øker sannsynligheten for at det hele går fryktelig galt. Les hele VG-kronikken >>>

Les gjerne vår VG-kronikk i sammenheng med følgende to artikler:

"Franske medier hevder at opptøyene ikke er politisk motivert av islamister og heller ikke har noe med islam å gjøre. Alle norske debattanter og eksperter følger samme spor." Walid al-Kubaisi, Dagbladet 30.11.2005 >>>

"Finnes en forbindelse mellom kulturen i et samfunn og økonomisk og demokratisk utvikling? FNs utviklingsrapport, som nylig ble lagt frem i Oslo, avviser en slik sammenheng. FN-rapporten går dermed på tvers av forskningens funn, som viser at kulturelle vilkår er avgjørende for hvordan et samfunn lykkes, økonomisk og politisk." Professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, Aftenposten 04.11.2004 >>>

 


 

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finner du her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Statsrådet Jens Orbacks uttalande i en radiointervju i P1 den 9 november
2004 i samband med ett integrationsministermöte i Holland.
- Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Från insändarsidan i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.