Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


31.05.2006 (oppdatert 02.06.2006). FORAKT FOR VESTEN. Selvødeleggelsen av det åpne samfunn finner sted foran øynene våre. Den starter fra en utdanningsmodell som lærer oss å respektere andres "lokale tradisjoner" og å forakte Vesten. I dag er det nesten umulig å fordømme lovløshet og barbari hvis det ikke stammer fra Europa, USA eller Israel. Kronikk i Aftenposten av professor Nina Witoszek.

HonestThinking kommenterer: Ja, Europa er i full gang med å begå kulturelt og demografisk selvmord, men de som har hovedansvaret for det som godt kan komme til å bli en katastrofe, ser ikke ut til å ville ta selvkritikk i plagsomt stor grad. Mens problemene blir stadig vanskeligere å skjule, er multikulturalistene i full gang med å legge skylden på dem som advarer mot utviklingen og som tar til orde for en kursendring, samt vanlige folk som begynner å bli urolige. Det er altså de som er skeptiske til dagens innvandringspolitikk, som er skyld i at våre frie, demokratiske samfunn står i reell fare for å bryte sammen, hevdes det, mer eller mindre direkte.

Et godt eksempel finnes i dagens utgave av Vårt Land (side 6), der migrasjonsforsker Randi Gressgård går til "frontalangrep på høyrevridd innvandringspolitikk". Hun advarer mot at en stadig mer skeptisk holdning til innvandrere kan hindre integrasjon. Med andre ord: Vanlige folk som er bekymret over utviklingen, er de som har skylden dersom det nå snart går fullstendig galt. Den bedrevitende eliten som har påtvunget oss et eksperiment som i praksis var så å si dømt til å mislykkes, de har selvsagt ingens skyld. Dette er patetisk og ynkelig!

Vi savner innvandringstilhengerne som er ærlige nok til å stå frem og si: Vi tok feil, dette er mye vanskeligere enn vi trodde og kan bære fullstendig galt avsted, la oss legge om kursen før det er for sent.

 


29.05.2006. For en tid siden publiserte det svenske tidsskriftet DSM - debatt, sanningsökande, mediekritik en artikkel av professor Sigurd Skirbekk der han drøfter ti ulike påstander med tilhørende tabuer. Her er noen korte utdrag fra den norske versjonen av artikkelen:

Påstand 4: Frykt for større innvandring skyldes uvitenhet og fordommer. Folk fra alle kulturer har de samme forutsetninger for å tilpasse seg - brodne karer finnes det i alle land.

Tabu: Frykt for stor fremmedkulturell innvandring er til dels velbegrunnet. Alle kulturer er ikke like, verken når det gjelder normer for arbeidsinnsats, når det gjelder solidaritetsmønstre eller når det gjelder disposisjon for å besvare frustrasjon med vold.

Påstand 5: Møter med fremmede kulturer er alltid berikende. Mangfold gir styrke.
Tabu: Kulturvariasjon fører oftere til konflikt enn det motsatte. Forskjelligartethet svekker den nasjonale lojalitet, med følger blant annet for oppslutningen om allmenne velferdsrettigheter.

Påstand 6: Dårlig integrering av innvandrere skyldes tidligere frustrerende livsopplevelser i deres hjemland og samtidig diskriminering i vårt land.
Tabu: Innvandrerne er gjennomgående langt mindre dårlig stilt enn dens talsmenn hevder. Mange av dem ser ned på vår kultur og vil unngå den som noe umoralsk og mindreverdig.

Påstand 7: Alle motsetninger vil gå seg til over tid. Eksemplet med nordmenn i Amerika viser at etter en generasjon eller to blir innvandrerne i hovedsak som de innfødte.
Tabu: Store deler av innvandrerne fra andre sivilisasjoner kommer ikke til Norge for å bli som oss. Historiske erfaringer tyder ikke på at alle folkegrupper tjener på en innvandring.

Påstand 8: Innvandrerne vil bli integrerte bare vi viser dem respekt og lar dem dyrke sine egne kulturelle tradisjoner.
Tabu: Kulturell integrering lar seg ikke erstatte av toleranse for såkalt "flerkulturelle samfunn".

Påstand 9: Bak frykten for det fremmede og for kulturforskjeller skjuler det seg en rasisme, som ikke har noen vitenskapelig støtte og som bare må fordømmes.
Tabu: "Rasisme" brukes i politisk debatt som et ideologisk våpen for å kriminalisere kritikk. Forskningen er slett ikke entydig når det gjelder betydningen av arvemessige forskjeller mellom ulike populasjoner.

Hver av disse påstandene med tilhørende tabuer, samt fire andre, drøftes i artikkelen, som altså finnes både på Svensk og Norsk. Herved anbefalt.

 


29.05.2006. Den Danske Forening har samlet noen usedvanlig klarsynte uttalelser fra politikere og andre. Her er vår favoritt:

Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 procent af befolkningen.
Poul Schlüter, statsminister, Berlingske Tidende 4/8 1985

HonestThinking kommenterer: Det finnes bare to muligheter her: Enten hadde Danmark i 1985 en fullstendig inkompetent statsminister, eller så hadde landet en statsminister som bevisst forsøkte å skjule virkeligheten for folk. Begge deler er uheldig.

 


29.05.2006. Kan arabisk antisemittisme godtas fordi palestinerne lider under israelsk okkupasjon?, spør Erling Rimehaug i Vårt Land. Han skriver også:

Hamas charter framstår først og fremst som et religiøst dokument. Frigjøring av Palestina er ikke målet. Det er et nødvendig middel for å gjennomføre den religiøse vekkelse og fornyelse som skal bringe det sanne islam tilbake til området og til verden. Det er derfor det er umulig for Hamas som ideologisk bevegelse å anerkjenne staten Israel.


Men helt uavhengig av dette politiske spørsmålet bør palestinerne og hele araberverdenen utfordres i forhold til det jødehatet som har blomstret opp blant dem – og som altså er uttrykt i programmet til et regjeringsparti. Dette tankegodset er ikke noen nødvendig følge av islam, det er noe de har importert fra Europa. Så hvorfor skal vi stilltiende godta at det vi ellers ikke aksepterer noen steder, får leve videre i Midtøsten?

Om vi lukker øynene for det av sympati med palestinerne, har vi egentlig sagt at vi ikke tar dem på alvor som ansvarlige mennesker. Les hele artikkelen.

 


28.05.2006. Utdrag fra document.no: [Faren er at] en front av velmenende mennesker skal klare å forhindre at UDI-skandalen får politiske følger. Regjeringen trodde at dens retningslinjer ble fulgt når de i virkeligheten ble skjøvet til side. Hvordan kunne det skje? Fordi et betydelig antall mennesker mente at de vet best. De mener de har et mandat til å være gode, og å være gode vil si å slippe de fleste inn i Norge. Dette er holdninger vi trodde var på retur. Men i Norge står de fortsatt sterkt, og gjennom SV er de representert i regjering.

Ettersom det er stadig vanskeligere å forene en slik enfoldighet og naivitet med den virkelige verden, blir disse menneskene mer nærtagende og slår tilbake. Alt i den gode saks tjeneste. UDI-saken er et prisme som sier mye om dagens Norge.

HonestThinking kommenterer: Vi mener document.no treffer spikeren på hodet, og anbefaler at man leser hele artikkelen.

 


28.05.2006. Det hevdes av og til at muslimer eller andre minoriteter er underrepresentert i samfunnsdebatten. Spørsmålet er interessant, og det burde være relativt enkelt å få noen kalde fakta på bordet om akkurat dette, men vi stiller oss enn så lenge skeptiske til at f.eks. muslimer skulle være underrepresenterte.

En av dem som får oss til å tvile på ovennevnte påstand, er Iffit Z. Qureshi. Hun hadde kronikkene Terrormålet Norge og Debattens uverdige aktører på trykk i henholdsvis Dagbladet 14. mai, og Aftenposten 24. mai. Hun har fått svar på den første fra Ragnar Kværness (Oslo Ap) og på den andre fra Hans Rustad (document.no). Dette er anbefalt lesning.

HonestThinking kommenterer: Vi tror Qureshis agressive argumentasjon er et forvarsel om hva vi har i vente fra en stadig mer selvbevisst, muslimsk minoritet. Hvor lenge vil vi ha reell ytringsfrihet her i landet i spørsmål som har med innvandring, integrasjon og islam å gjøre? Den som mener spørsmålet er malplassert, kan se til Nederland.

Qureshi illustrerer forøvrig et interessant poeng, som innvandrere tilsynelatende betrakter som en selvfølge, men som mange europeere ikke ser ut til å forstå, nemlig følgende: Kultur, religion, språk og etnisitet er svært viktige faktorer for opplevelse av identitet, tilhørighet og lojalitet. Ingen integreringstiltak vil kunne oppheve dette. Det er vi snart nødt til å ta konsekvensen av.

 


27.05.2006. En studie utført av Wiener Instituts für Demografie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) konkluderer med at mellom 14 og 26% av Østerrikes befolkning vil være muslimer i 2051. Dette melder Die Presse (tysk artikkel).

HonestThinking kommenterer : Vi har foreløpig ikke rukket noe annet enn å lese ovennevnte avisartikkel om saken, men dette er uansett interessant i forhold til vår hjemlige debatt. Litt enkel regning tilsier at veksten i den muslimske befolkningen i Østerrike må ligge i området ca 3 - 5% i gjenomsnitt per år for hele perioden fra 2005 til 2050 dersom denne fremskrivningen skal slå til (litt avhengig av hvilke andre forutsetninger som er lagt til grunn - og forutsatt at den informasjon HonestThinking har om dagens situasjon er noenlunde korrekt). Vi vurderer å komme tilbake med mer informasjon om Østerrike etter hvert.

I fjor la vi frem tall som viser hva som vil skje med antallet ikke-vestlige og muslimer i Norge dersom vi får gjennomsnittlig 3, 4, 5, 7, eller 9% årlig vekst fremover. Vi argumenterte nemlig for at utfallsrommet sannsynligvis ville ligge et sted mellom 3 og 9%. Flere mente da at slike verdier var helt utenkelige.

En av dem som lot seg overbevise om at det ikke gikk an å regne slik HonestThinking gjorde, og som ga offentlig uttrykk for akkurat det, var Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen. Hvilke argumenter var det du lot deg overbevise av, Bjørgulv, og hva sier du nå?

 


27.05.2006. I Slagelse i Danmark ble Ghazala Khan henrettet, og hennes mann skutt og såret, den 23. september 2005 (bildet). Hele ni personer er siktet for medvirkning til drapet. Professor Unni Wikan følger den rettssaken som nå pågår, og har i dag en kronikk i Aftenposten. Her skriver hun blant annet: En voldelig æreskodeks truer grunnleggende menneskerettigheter i Europa. Den bunner i tradisjon, ikke relligion [sic]. Derfor er ikke dialog med muslimer løsenet.

 


25.05.2006. Folketallet økte med 9 100 i første kvartal, til 4 649 300. Av økningen utgjorde fødselsoverskuddet 3 800 personer og nettoinnflyttingen 5 300. Folketilveksten på 9 100 er den største som noen gang er registrert i første kvartal. Veksten i folketallet på 9 100 personer er 2 800 flere enn i første kvartal i fjor. Tidlig på 1990-tallet forekom tilsvarende store fødselsoverskudd, mens nettoinnflyttingen aldri har vært større. Dette melder SSB.

HonestThinking spør: Mener SSB fremdeles, slik de hevdet for et halvt år siden, at en gjennomsnittlig nettoinnvandring på 16.000 per år for perioden 2005 - 2060 er det mest sannsynlige?

 


25.05.2006. Det finst islamske intellektuelle som ønskjer å innføre sharialover i vestlege demokrati. Kva gjer vi med dei? Dette spørsmålet stilles av Journalist ved NTNU, Tore Oksholen, i en artikkel på forskning.no.

 


25.05.2006. Manuela Ramin-Osmundsen krevde ikke bare ny jobb, men forlangte også at Bjarne Håkon Hanssen måtte presisere på pressekonferansen at han ikke følte seg lurt av henne i saken om det såkalte «praksisnotatet», som førte til at mange nord-irakere fikk opphold i Norge. Dette melder Nettavisen.

 


23.05.2006. 14 prosent av norske muslimer vil innføre muslimsk lovgivning i Norge. 6 prosent tar ikke avstand fra terrorbomber, melder Vårt Land.

Rundt 32.000 islamistiske ekstremister oppholdt seg i Tyskland i fjor, en økning fra året før, opplyser det tyske overvåkingspolitiet. Dette melder NRK.

 


23.05.2006. Nettavisen: 83 prosent av norske muslimer stemte rødt ved sist stortingsvalg, viser en ny undersøkelse.

HonestThinking kommenterer: Denne undersøkelsen viser at Ap og SV i praksis vil ha store problemer med å kunne gjennomføre instramninger i innvandringspolitikken. Samme hvilke argumenter man presenterer dem for, vil strategene deres formodentlig påpeke at det ikke vil falle i god jord hos velgergrupper disse partiene er blitt mer og mer avhengige av.

Man kan rett og slett ikke forvente at Ap og SV vil være i stand til å gjøre en objektiv vurdering av utviklingen, og om den er bærekraftig eller ikke. De er i lomma på store og mektige innvandrergrupper allerede.

Dette illustrerer også hvor lite troverdig det er når Kari Vogt sier følgende: "Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid." (Klassekampen 25.02.2006)

Muslimene har for lengst skaffet seg betydelig politisk makt i Norge og de fleste andre europeiske land, og den øker hele tiden . Dette vet du selvsagt utmerket godt fra før, Vogt. Men du vil kanskje forsvare deg med at deres innflytelse ikke vil bli avgjørende helt ennå?

Javel, definer "avgjørende", og fortell oss hvor lenge det er før muslimenes innflytelse blir akkurat det. Og da bør du ha bedre argumenter å slå i bordet med enn fremskrivninger fra SSB som forutsetter at nettoinnvandringen vil flate ut allerede fra 2010 (hvilket er en dristig antagelse).

Og dersom Vogt tror at det bare er HonestThinking som er skeptisk til SSBs fremskrivninger når hun i nevnte KK-intervju snakker om at "enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer", så kan hun jo ta en titt på de referansene vi gir nedenfor under overskriften Skanse-til-skanse byrået (17.05.2006).

La oss kategorisk slå fast: Vogt er fullstendig på jordet dersom hun virkelig tror at våre fremtidsscenarier er "absurde". De er tvert imot en del av det utfallsrommet vi står overfor. Vi kan diskutere om muslimsk flertall innen 2050 har f.eks. 5, 10, 25, 50, 75 eller 90% sannsynlighet. Men den som hevder at det er så usannsynlig at det ikke er noe vits i å vurdere det en gang, vet ikke hva han eller hun snakker om. Alternativt er vedkommende uærlig.

 


21.05.2006. I kveld sendte NRK del 2 av en britisk dokumentarserie om forskjeller mellom menn og kvinner. Særlig del 1, som gikk for en uke siden, illustrerer flere slike forskjeller på en svært tydelig måte. Det er interessant å legge merke til at disse forskjellene fremstilles i TV-serien som innlysende eller udiskutable.

I mange år var det imidlertid mildt sagt ugunstig for karrieren til f.eks. medisinere og biologer å hevde at det statistisk sett eksisterer mentale forskjeller mellom menn og kvinner. Vi har fremdeles friskt i minne hvordan en forsker som på 1970-tallet en gang forsøkte å ymte frempå om disse tingene, ble brutalt satt på plass av en kjent, norsk biologiprofessor. Forskerne har altså totalt forandret mening i løpet av tretti år.

Men envher som forstår de grunnleggende prinsippene i evolusjonsteorien, vet at det nødvendigvis være forskjeller mellom menn og kvinner. Det er vel nettopp på grunn av dette, pluss et par andre ting, at en del fra humaniora, er så negative til evolusjonsteorien.

Vi står altså her overfor et ganske fantastisk eksempel på at en masse fagfolk som egentlig visste bedre, lot seg presse eller manipulere til å mene det som var politisk korrekt, men vitenskapelig uholdbart. Og dette er selvfølgelig ikke det eneste området der fagfolk har hevdet ting de innerst inne visste var bløff.

Vi tillater oss å minne om våre egne artikler på forskning.no: Naturvitenskap og kjønnsmodne forskere (26.01.2005), Kjønn er viktig (27.10.2004), Lyssky kjønnsforskning? (13.09.2004).

 


 

21.05.2006. Mens Europa sov gjorde pressen, akademikere, fredsforskere og offentlige plaprere, grupper som vi samlet kan kalle den liberale elite, sitt ytterste for å forhindre oss i å våkne. Dette er budskapet i Bruce Bawers nye bok While Europe Slept -- How Radical Islam is Destroying the West from Within. Bawers bok er et frontalangrep på det politisk korrekte Europa, på den liberale elite som ikke har hatt noen annen respons på islamismen enn "appeasement" -- formildende ettergivenhet -- og som ikke har vært og ikke er istand til å forklare fremveksten av radikal islamsime som noe annet enn en kausal respons på Vestens egne feilgrep.

HonestThinking mener dette er en meget god bok. Bawers stil er essayistisk og skarpt polemisk. Slik sett kunne den blitt avskrevet som tendensiøs, hadde det ikke vært for at Bawer underbygger sin polemikk med slikt et enormt tilfang av data. Hans påvisning av hvordan Europas liberale eliter makter å "bortforklare" selv de mest hatske, voldelige og intolerante utrykk for vår tids totalitære fare, islamisme, er rystende lesning. Dersom Bawer har rett, er Europa på vei mot katastrofe. Vårt stalltips er at man bør tar Bawers advarsel på alvor. Vi anbefaler boken og gir den terningkast 5.

I sin dyptpløyende og lange artikkel Europe's Two Culture Wars, publisert av Commentary ("America's premier monthly magazine of opinion") er George Weigel flere ganger innom Bawers bok. Weigel gir Bawer anerkjennelse på mange områder, men påpeker også at hans analyse kommer til kort når det gjelder å se sammenhengen mellom kulturradikalisme og medfølgende lave fødselstall på den ene siden ("culture war A"), og Vestens mildt sagt vanskelige kamp mot islamisme på den andre siden ("culture war B ").

Weigels poeng er altså at Europe kjemper ikke bare én, men to kulturkriger om dagen, og at det er en dyp sammenheng mellom de to:

The question Europe must face, but which much of Europe seems reluctant to face, is whether the aggressors in Culture War A have not made it exceptionally difficult for the forces of true tolerance and authentic civil society to prevail in Culture War B.

Ytterligere stoff om boken finnes på Bawers hjemmeside. Se også Knut-Olav Åmås' omtale i Aftenposten.


21.05.2006. En svensk ungdomsgjeng mistenkes for å ha voldtatt flere ungjenter, helt ned i 13-årsalderen, i et halvt år. Jenter som ikke ville være med på opplegget skal ha blitt truet, og noen ganger utsatt for vold. Voldtektene skal etter hvert ha blitt sett på som en del av kulturen i gjengen. Dette melder Nettavisen.

 


21.05.2006. Natt til søndag ble en ung mann stukket ned på torget i Stavanger. Ut fra beskrivelsene slo man fast at gjerningsmannen var en ungdom av utenlandsk opprinnelse. Mannen det er snakk om har vært innblandet i lignende saker før, melder Nettavisen.

20.05.2006. For n'te gang på kort tid er en person knivstukket i Oslo. Se Aftenposten eller Dagbladet.

 


Illustrasjonsfoto: Thomas Brun for Morgenbladet.

19.05.2006. Morgenbladet trykker i dag vårt tilsvar til forrige ukes artikkel om Nye Norge, der en av oss er intervjuet. Vår opplysning om vekstrater for muslimske innvandrergrupper i en del europeiske land, er hentet fra en grafisk fremstilling laget av Times Online. Noen av tallene der er dessverre unøyaktige (f.eks. er antall muslimer i Sverige høyere enn hva avisen oppgir), men vi antar at de gir et omtrentlig bilde av situasjonen.

Og det poenget som vi ennå ikke har hørt noen SSB-forsker si noe særlig om, er hvorfor SSB tror at Norge vil få en helt annen utvikling enn andre europeiske land.

Forøvrig henvises leserne til vår engelske forside og vår demografiside, samt stoff som finnes lenger ned på denne siden. Se særlig overskriften Skanse-til-skanse byrået (SSB) nedenfor.

 

17.05.2006: Forrige uke hadde Morgenbladet et stort forsideoppslag med et lignende illustrasjonsfoto som det som er gjengitt ovenfor. Overskriften var Nye Norge og det store spørsmålet lød: Er det virkelig sant at muslimene tar over landet? Spørsmålet belyses over tre sider inne i avisen.

Både Morgenbladets journalist Simen Sætre og SSB-forsker Helge Brunborg gjør sitt beste for å forsikre oss om at muslimene ikke er i ferd med å overta landet vårt, i hvert fall ikke helt ennå.

Men Morgenbladets og SSBs beste er fortsatt ikke godt nok. Det er store svakheter i resonnementene deres, og noen av disse svakhetene blir påpekt i vårt tilsvar som kommer på trykk i avisen fredag 19. mai. Vi kommer dessuten til å legge ut på HonestThinking en del stoff som ikke fikk plass i nevnte innlegg. Se for eksempel på dette avsnittet fra artikkelen Nye Norge:

"Redaktør Ole Jørgen Anfindsen mener dagens innvandringspolitikk kan gi ikke-vestlig flertall i Norge innen 2050. Dersom vi fortsetter som vi har gjort siden 1980-tallet de neste 45 årene, er det et matematisk faktum at nordmenn vil bli en minoritet i Norge innen 2050, sier Anfindsen [...]"

Når vi presenterer dette for Brunborg, svarer han kjapt: At "dagens innvandringspolitikk kan gi ikke-vestlig flertall i Norge innen 2050" kan ikke totalt avvises. Den andre påstanden er snedigere, for den forutsetter at "utviklingen fortsetter som siden 1980-tallet". Problemet her er at raskt voksende tilstander ikke kan forlenges i lang tid fremover – hvis denne veksten forlenges, vil alle verdens muslimer bo i Norge rundt år 2100, påpeker han.

Vi har altså hevdet at det vil være mulig å fortsette med den typen vekst vi har hatt de siste tjue årene i minst femti år til. Brunborgs svar til dette kan parafraseres som "Nei, dersom vi forlenger denne veksten i hundre år, da får vi et absurd resultat." Joda, selvsagt!

Alternativt kan man fokusere på antall innvandrere i stedet for antall år: Vi har hevdet at veksten kan fortsette til vi har mer enn fem millioner ikke-vestlige innvandrere her, mens Brunborg innvender at man ikke kan forlenge veksten til vi har mer enn en milliard. Nei, selvfølgelig kan man ikke det.

Men Brunborg velger altså å kommentere noe annet enn hva vi har påstått. Dette er en klassisk unnamanøver, og temmelig avslørende. Og en journalist som lar sitt intervjuobjekt slippe unna med noe slikt, gjør ikke jobben sin.

 


19.05.2006 (presisering lagt inn nedenfor 23.05.2006). 23 prosent av innbyggerne i Oslo har innvandrerbakgrunn. Blant barn og unge er andelen med innvandrerbakgrunn enda høyere. Innvandrere kan være så hyggelige og greie de bare vil, men når andelen elever som ikke har norsk som sitt morsmål, kommer over en viss grense, da vil læringsmiljøet nødvendigvis bli skadelidende (presisering: dette står ikke i motsetning til undersøkelser som viser at innvandrerbarn kan gjør det like bra i klasser med mange fremmedsprsåklige; vår påstand gjelder læringsmiljøet for norske barn). Vi mener dette er innlysende, og det er en viktig årsak til at norske elever forsøker å unngå å havne på skoler som er dominert av innvandrere.

Dette er nøyaktig som forventet, og vi kommer til å se mer av det i fremtiden. Dette betyr at vi har et kjempeproblem som vi bare så vidt har sett begynnelsen på. Konsekvensene kommer til å bli enorme (garantert!), men de aller fleste politikere og skoleledere har lite annet enn snikk-snakk å komme med i sakens anledning. Fantastisk!

 19.05.2006. Det finnes noen som bryter med den alminnelige doxa: Jan Arild Snoen hadde i går et tankevekkende leserinnlegg i Dagbladet. Minst tre poenger fra Snoens artikkel fortjener spesiell oppmerksomhet: (1) Hamas er en terrororganisasjon. (2) Hamas' ideologiske program er jødefiendtlig. (3) Hamas' charter, så vel som deres lederes soleklare forsikringer, utelukker anerkjennelse av en jødisk stat i Palestina.

Imidlertid, hvis man har status som gammel, klok statsmann, trenger man ikke bry seg med denslags detaljer. Kåre Willoch forteller i et intervju med Dagen at Hamas opplagt (!) ønsker fred med Israel. "Denne forestillingen som noen dyrker, nemlig at Hamas skulle ha noen tanker om å utslette Israel, ligger mange mil utenfor virkeligheten", kan Willoch fortelle. Han har ikke selv lest Hamas charter (som utelukker varige fredsløsninger med Israel), men kan forsikre om at Hamas betrakter charteret som irrelevant.

HonestThinking kommenterer: Det er så man ikke riktig vet om man skal le eller gråte, men Willoch gir altså eksplisitt uttrykk for det svært mange norske intellektuelle tydeligvis mener, nemlig at Hamas forsikringer om at de ikke under noen omstendighet vil anerkjenne eksistensen av en jødisk stat i Palestina og at de har tenkt å utrydde jødene i Palestina, egentlig bare er tom retorikk. Man tar dem altså rett og slett ikke på alvor! Hamas' hatpropaganda mot jøder betraktes her bare som en slags fråde om munnen, som et produkt av rettferdig harme, ikke som en konfliktårsak i seg selv. Vi gjentar et spørsmål vi har stilt flere ganger tidligere: Hva kommer det av at alle mulige slags "eksperter" bare kan tillate seg suverent å overse hva islamske fundamentalister selv oppgir som begrunnelse for sin virksomhet?

Til enhver som måtte tillate seg å tvile på den gjengse utlegning av denne saken, anbefaler vi en titt på Hamas' charter som nå finnes i norsk oversettelse, samt minner om vår egen artikkel I dårlig selskap, der vi bl.a. lenker opp til flere fine filmsnutter fra Hamas' valgkamp.

 


18.05.2006. VG kan i dag avsløre at saksbehandlerne fikk ordre fra UDI-ledelsen om å se bort fra mulig falsk ID når de innvilget bosettingstillatelse.

 


18.05.2006. En mann i 20-årene ble tidlig torsdag morgen stukket ned med kniv på åpen gate i Oslo sentrum. Offeret ligger nå på sykehus med alvorlige skader, melder Aftenposten.

 


17.05.2006 (oppdatert 18.05.2006). Det er bare å innrømme det først som sist: Vi har tatt feil. Vi har tidligere gitt uttrykk for at tilliten til SSB i det store og hele er gjenopprettet etter at deres siste befolkningsfremskrivninger ble lagt frem i desember 2005. Selv om det fortsatt var ting som manglet, syntes vi det var klare tegn på en adskillig mer realistisk tilnærming til det hele.

Men Morgenbladets store artikkel Nye Norge viser dessverre at SSB tar sjangsen på å bli presset fra skanse til skanse i årene fremover, heller enn å si rett ut at situasjonen er i ferd med å bli prekær over det meste av Europa, og dermed uunngåelig nok også for Norge. Det vil si, SSB kan selvsagt ha flaks og få rett, men det finnes helt klart scenarier som godt kan bli virkelighet, men som SSB fortsatt nekter å snakke åpent om.

Det finnes flere mulige angrepsvinkler for å vise at SSB er i problemer. Man kan for eksempel ta for seg en del sitater og kontrastere dem med SSB holdning:

 • "[Siden 1968] har jeg aldri opplevd at krisa [i Europa] har vært så dyp som i dag. Jeg har heller ikke opplevd hvordan skikkelige politikere og deres trofaste tjenere i massemediene skjuler virkeligheten." Henning Mankell, Klassekampen 08.04.2006.
 • If Muslim population growth continues at it’s expected pace, the Europe of today will become the Eurabia of tomorrow. Article at jfednepa.org.
 • Is Muslim immigration to Europe a conspiracy? Article in LA Weekly.
 • ... Muslim majority to Western Europe. Demographers say that shift could happen as early as 2050. It might take longer. But unless something really frightening happens, it appears inevitable. The U.S. population is also changing due to Hispanic and other immigrants. But where America's evolution is interesting, Europe's is alarming. Article in The News & Observer.
 • Much of what we loosely call the Western world will not survive this century, and much of it will effectively disappear within our lifetimes, including many if not most Western European countries. Article in OpinionJournal (from the Wall Street Journal Editorial Page).
 • Looking further ahead, conservative projections estimate that, compared to today’s 5 percent, Muslims will comprise at least 20 percent of Europe’s population by 2050. Some even predict that one-fourth of France’s population could be Muslim by 2025 and that, if trends continue, Muslims could outnumber non-Muslims in France and perhaps in all of western Europe by mid-century. Although these projections seem incredible at first glance, they may not be far off the mark. Article in The Washington Quarterly, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology.
 • Incredible as it might seem, some experts predict that Europe will have an Islamic majority sometime well before the end of this century. [...] Historian Niall Ferguson of New York University notes, 'The whole of Western Europe is entering a new era of demographic transformation without parallel in modern times.' Article in Air Force Magazine.
 • This uneasiness was stoked further last summer by Bernard Lewis of Princeton University, the eminent scholar of Islamic and Middle Eastern studies. In an interview with Germany’s Die Welt, Lewis predicted, 'Europe will be part of the Arabic west, of the Maghreb,' and added that Europe would be Islamic by the end of this century 'at the very latest.' [...] What is important, say analysts, is not so much the raw population totals but rather the demographic trends. Article in Air Force Magazine.
 • What makes The Project so different from the standard “Death of America! Death to Israel!” and “Establish the global caliphate!” Islamist rhetoric is that it represents a flexible, multi-phased, long-term approach to the “cultural invasion” of the West. Calling for the utilization of various tactics, ranging from immigration, infiltration, surveillance, propaganda, protest, deception, political legitimacy and terrorism, The Project has served for more than two decades as the Muslim Brotherhood “master plan”. As can be seen in a number of examples throughout Europe [...] the plan outlined in The Project has been overwhelmingly successful. Article in FrontPageMagazine.
 • One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer it. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory. Former Algerian President Houari Boumedienne, Warning Europe in a speech at the U.N. General Assembly, 1974.
 • Og så videre; det er bare å søke på nettet, så finner man enda mer.

I tillegg til en jevn strøm av artikler med advarsler om at Europa er i ferd med å begå demografisk selvmord, og at vi ligger an til å kunne bli en del av Dar al-Islam før dette århundret er omme, er det også gitt ut bøker som går grundigere inn i disse tingene. La oss kort nevne to av dem her (NB: vi har bare delvis rukket å lese en av disse, men trekker dem frem her basert på omtale).

Melanie Phillips er en Britisk journalist, kommentator og forfatter, med fast spalte i Daily Mail. Hun har nettopp utgitt boken Londonistan, om den dramatiske islamiseringen av Storbritannia. I forbindelse med boklanseringen ble hun nylig intervjuet av FrontPageMagazine.

Bruce Bawer er en amerikansk forfatter og oversetter som i mange år har bodd i Nederland og Norge. Han ga tidligere i år ut boken While Europe Slept. Se f.eks. omtale i Aftenposten av Knut-Olav Åmås.

Hva svarer så Helge Brunborg og SSB til alt dette? Det ser i all hovedsk ut til å koke ned til to ting:

Med andre ord: Så lenge det bare er noen professorer, journalister og andre skribenter som prøver å slå alarm, så synes ikke SSB det er noe særlig å bry seg om. SSB vil se fremskrivninger fra nasjonale statistikkbyråer før det eventuelt gjør noe inntrykk der i gården.

Og dessuten: SSB er så overbevist om at nettoinnvandringen nå snart vil stabiliser seg (sånn omtrent fra 2010), at man ikke kan se at det har noen hensikt å undersøke hva som vil skje dersom den likevel ikke skulle stabilisere seg fullt så tidlig.

Men dette er sannsynligvis et sirkelresonnement: De andre nasjonale statisikkbyråene i Europa har vel formodentlig den samme holdningen som SSB, nemlig at det greieste er å forutsette konstante nivåer for nettoinnvandringen.

Slik kan de ulike statisikkbyråene støtte hverandre for å slippe å fortelle sine befolkninger den ubehagelige sannheten: " the most dramatic fact about the continent in the early 21st century [is the following]: Europe is committing demographic suicide, and has been doing so for some time."

Konklusjon: Brunborg og SSB er åpnebart på tynn is, og det er på tide at presset mot dem økes ytterligere. Sætre og andre må gjerne fortsette med kritisk journalistikk rettet mot HonestThinking - det hilser vi velkommen. Men er det ikke snart på sin plass med litt kritisk journalistikk rettet mot SSB, ikke bare medjatting og liksom-tøffe spørsmål?

 


 

«Slavemarked»: Av Jean-Léon Gérôme, 1866.

17.05.2006. De hvite slavene var så etterspurte at det ikke holdt for piratene å kapre skip. De gikk også i land og tok hele europeiske befolkninger som fanger. Tilbake sto tomme, nedbrente landsbyer. Fire piratskip gikk helt til Reykjavik og etter et grusomt blodbad kom de tilbake med 400 livredde islendinger til sultanen i 1627. Dette forteller Dagbladets Magasinet.

HonestThinking kommenterer: Det er vel denne fordums storhet han ser frem til å få gjenopprettet, Hisham Elbatal fra Egypt, hvis brev offentliggjort av Jyllands-Posten i januar 2006 hadde overskriften Sværd og slaveri venter jer.

 


16.05.2006. I går kveld var det både masseslagsmål og skyting i Oslo (offeret overlevde denne gangen). HRS mener henrettelsen natt til søndag av 38 år gamle Najaf Abbas på et gatekjøkken på Skårer kan være æresdrap.

HonestThinking spør: Hvor forferdelig må det bli før man er villig til å innse at utviklingen ikke er gunstig om dagen?

 


16.05.2006. Organisert kriminalitet er på fremmarsj i hele Europa. I Brasil har man nylig fått en tragisk demonstrasjon på hva det kan medføre når samfunnet mister kontrollen over denne typen virksomhet. Minst 70 personer er drept i løpet av helgen, hvorav minst 35 politifolk. Dette melder Aftonbladet.

 


Arkiv fra vår norske forside i første del av mai 2006, finnes her

Arkiv fra vår norske forside i april 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i mars 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i februar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i januar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i desember 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finnes her >>>

 

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finnes her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"De intellektuelles svik er en konsekvens av den akademiske sykdommen 'poststrukturalisme', der all referanse til virkeligheten har forsvunnet til fordel for en tro på at alt handler om å dekonstruere logosentrismen og om signifikantenes frie flyt. Venstresida, som man skulle tro ville være den fremste motstander av undertrykkende obskurantisme, lider av en kronisk frykt for å bli oppfattet som rasistisk hvis de[n] kritiserer islam."

Yngve Nordgård
Klassekampen, 05.05.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London i februar.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"
Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.