Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


29.09.2006. En fransk filosofilærer måtte torsdag få politibekyttelse etter å mottatt drapstrusler på grunn av en artikkel han hadde skrevet i den franske riksavisen Le Figaro. Under overskriften Hva bør den frie verden gjøre i møte med islamistisk trakkassering?, beskrev Robert Redeker Koranen som "en bok av ekstraordinært voldelig karakter" og hevdet at "islam er en religion som ... forherliger vold og hat".

Redeker har ikke kunnet vende tilbake til jobb siden artikkelen sto på trykk den 19/9. I samme artikkel sammenlignet Redeker islam med kommunismen og skrev at islamistisk "vold og trakkassering er en ekspansjonistisk ideologis metode ... for å påtvinge verden sitt blyåk." Les reportasje i Expatica.

 


29.09.2006. TVANGSEKTESKAP: På lederplass 27/9 fremmer Dagbladet påstander om et tema ledelsen har lite kunnskap om, innvandring ved giftemål og tvangsekteskap. Enda verre er det at avisen fremmer feilinformasjon. Dagbladet sier: «Erfaringene fra Danmark viser at unge kvinner og menn fortsatt tvangsgiftes, men dumpes i hjemlandet mens de venter på å bli gamle nok.» Hvor er kilden til denne påstanden? Og vel så interessant: Hvor er logikken?

Slik innleder Karianne Bogen fra Human Rights Service sitt innlegg i Dagbladet.

 


28.09.2006. Det liberalkonservative tidsskriftet Minerva hadde i kveld lanseringsfest i forbindelse med at man nå satser offensivt på internett. Se Minervas nye nettsider.

 


28.09.2006. I den pågående debatten i Dagbladet (se diverse oppslag nedenfor) har professor Thomas Hylland Eriksen i dag et innlegg der han stiller noen kritiske spørsmål til HonestThinking.

 


28.09.2006. 11/9: Kritikken mot amerikanske myndigheter er seriøs og massiv, skriver forsker og skribent Emil André Røyrvik i Dagbladet i dag.

 


27.09.2006. VG meldte i går følgende: Frp vil at folket skal bestemme. Frp og Siv Jensen vil ikke slippe inn mer enn maksimalt 1000 innvandrere fra ikke-vestlige land i året. Men hun vil at du skal få bestemme innvandringspolitikken i en folkeavstemning.

HonestThinkig kommenterer: Ut over hva som fremkommer av dette VG-oppslaget, kjenner vi ikke til hva Frps forslag går ut på. Men tanken om en folkeavstemning er helt i tråd med hva vi selv har hevdet ved en rekke anledninger.

Dagens innvandringspolitikk vil snart få svært mye mer omfattende og dypgripende konsekvenser enn hva et eventuelt EU-medlemsskap vil. Likevel har politikerne i praksis ønsket å skjerme dette spørsmålet fra ordinære, demokratiske prosesser. Det er svært uheldig.

 


26.09.2006. Sist fredag kommenterte HonestThinking dette med at den muslimske rettslærde Yussuf al-Qaradawi hadde utpekt nettopp den dagen til en dag for "rasjonell vrede" hvor han oppfordret muslimer verden over til "å ta til gatene" i protest mot pavens Regensburg-tale. (Se oppslaget "Hva vil vredens dag bringe?", nedenfor). I den sammenheng kom vi blant annet med følgende predikasjon:

Det gjenstår å se hva Qaradawis oppfordring vil føre til, det er alltid risikabelt å prøve å forutsi fremtiden, men HonestThining hypotesetester herved følgende predikasjon:

Denne konflikten kommer nå til å gå fra asken til ilden; dette kommer neppe til å gå fredelig for seg. Dagen i dag og påfølgende helg regner vi med å se denne konflikten eskalere langt utover hva vi hittil har sett (foreløpig teller vi én myrdet nonne, syv nedbrente kriker, bombetrusler mot Vatikanet og mordtrusler mot paven og vesterlendinger generelt).

Vi kommer tilbake med en evaluering av denne hypotesen i neste uke.

Vi kan nå konstatere at denne predikasjonen ikke slo til. Bortsett fra noen udramatiske demonstrasjoner i Istanbul og Teheran, tre hjemmelagde rør-bomber mot en kirke i Gaza, samt hærverk og trusler mot den katolske kirken i Mosjøen, forløp helgen uten noe som kan betegnes som en massemønstring à la hva Qaradawi oppfordret til, og som vi altså forventet.

Vi har ingen spesiell forklaring på hvorfor denne massemønstringen uteble, annet enn at det synes rimelig å anta at pavens gjentatte beklagelser til muslimene samt hans konkrete invitasjon til muslimske ledere til å delta i et interreligiøst dialog-møte -- utspill som fant sted i perioden mellom Qaradawis oppfordring (17/9) og den aktuelle fredagen (22/9) -- faktisk bidro til å "roe gemyttene".

 


26.09.2006. HonestThinking svarer i dag på de tre siste innleggene som har kommet mot oss. Les vårt svar i Dagbladet. Se forøvrig vår kommentar om "hatbudskap" nedenfor.

 


26.09.2006. Islamisme er en trussel mot vårt demokrati. Vi må derfor utvide vår kunnskap om ideologien bak islamisme. [...] Vår mest betydningsfulle oppgave i årene som kommer er å eksportere demokratiet. Vi må samtidig ikke akseptere at intoleranse og sjåvinisme importeres til Danmark. Dette skriver Naser Khader, dansk folketingsrepresentant for Radikale Venstre, i Aftenposten i dag.

HonestThinking kommenterer: Vi synes det er gledelig at Khader skriver dette. Da FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt, var det nettopp ønsket om at flere mennesker skulle få del i demokrati og menneskerettigheter som var den bakenforliggende motivasjonen. Men FN-systemet har vært preget av intellektuell uredelighet så å si fra dag en. Derfor ser vi nå at resultatet av dagens FN-fundamentalisme ligger an til å bli det stikk motsatte.

Vi tillater oss å gjengi et utdrag av hva vi skrev i Klassekampen 23.12.2005:

Bare en privilegert minoritet av verdens befolkning lever i land med velfungerende demokrati og menneskerettigheter, og mye tyder på at dette påtvinger oss følgende hjerterå dilemma:

Er vi villige til å jobbe langsiktig for å eksportere både disse og andre goder til en stadig større andel av våre medmennesker, eller skal vi fortsette å importere den mangel på demokrati og menneskerettigheter som konkurrerende politiske systemer gir opphav til?

Det siste valget gir velferd for noen få på kort sikt, men tilbyr flertallet av verdens undertrykte og fattige lite eller ingen ting på lang sikt. Mange vil selvsagt ønske seg begge deler, men det toget er for lengst gått. Vi som står igjen på perrongen bør snart forsøke å tyde graffitien på stasjonsveggene - den er ikke skrevet med latinske bokstaver.

HonestThinking spør: Når skal vi få høre at norske politikere taler like klart om dette som Khader?

 


25.09.2006. I løpet av de siste ukene har Dagbladet publisert en rekke artikler og innlegg med tildels svært sterk kritikk av HonestThinking og en av redaktørene.

En av anklagene som ble slynget ut rett før helgen, er at vi presenterer et hatbudskap. Mohammed al-Samarai, leder for arabisk kultursenter, skriver følgende i Dagbladet 22. september:

Denne gangen ble de anti-muslimske synspunktene flyttet til et annet nivå og satt i en annen sammenheng - med et seriøst publikum i Humanismens hus, beskyttet av Nina Witozek. Spørsmålet er: Skader dette Nina Witoszek, eller støtter dette hatbudskapet som Ole Jørgen Anfindsen [...] forkynner?

HonestThinking kommenterer: Dette er en svært alvorlig anklage, og vi tror al-Samarai skal få problemer med å dokumentere den. Vårt innlegg i Humanismens Hus 30. august er åpent tilgengelig som lydfil fra Magazinet, så hvem som helst kan sjekke hva vi faktisk sa. Og vi stiller oss altså totalt uforstående til at det skulle ha blitt sagt noe som helst hatefullt fra vår side den kvelden (eller ved andre anledninger).

Men la det være helt klart: Dersom noen kan påpeke at det finnes oppslag eller artikler her på HonestThinking som er preget av hat, da skal disse artiklene fjernes. Vi vil i så fall komme med en offentlig beklagelse. Vi oppfordrer folk som har synspunkter på dette, til å kontakte oss.

Vi hater ikke noen, ønsker ikke å bidra til hat mot noen, og skribenter som formidler hat, vil ikke slippe til på våre nettsider.

 


25.09.2006. Jøder i Danmark er lagt for had. De kan ikke færdes frit og lever med trusler på livet eller spot og hån på åben gade. Antallet af overfald og nedværdigende tilråb eksploderer, melder Jyllands-Posten.

 


25.09.2006. I forbindelse med vår omtale av Aftenpostens medarbeider Ulf Andenæs sin anmeldelse av Hege Storhaugs nye bok Men størst av alt er friheten (se sak 22.09.2006 nedenfor) kom vi med noen udokumenterte merknader om at alt nok ikke bare var fryd og gammen i Bosnia heller.

Dette har fått en av våre faste lesere til å reagere. Han synes det er for dårlig av oss å bare komme med slike merknader, uten å begrunne dem nærmere. Vi tar selvkritikk på dette, og skal forsøke å skjerpe oss i fremtiden. Her er noen referanser, sånn på etterskudd:

Robert Spencer i JihadWatch kommer med følgende sitat fra ovennevnte bok:


Using the Bosnian war as their cover, Afghan-trained Islamic militants loyal to Osama bin Laden convened in the Balkans in 1992 to establish a European domestic terrorist infrastructure in order to plot their violent strikes against the United States. As the West and the United Nations looked on with disapproval, the fanatic foreign 'mujahideen', or holy warriors, wreaked havoc across southern Europe, taking particular aim at UN peacekeepers and even openly fighting with Bosnian Muslims at times. Middle Eastern religious and charitable organizations, largely based in and funded from the Arabian Gulf, were responsible for bankrolling this effort, and providing travel documentation for would-be mujahideen recruits.... many of the cell members - responsible for some of the most notorious terrorist attacks of the past decade - spent their formative years waging jihad in the unlikely Muslim land of Bosnia."

En av de sakene vi altså finner bekymringsfullt med situasjonen i Bosnia, er de gode forbindelsene som ser ut til å være mellom dette landet og ekstreme krefter i den muslimske verden forøvrig. Det var dette perspektivet vi savnet hos Ulf Andenæs.

 


24.09.2006. Kristin Clemet, leder i Civita, har i dag en interessant artikkel i Dagbladet om betydningen av tenketanker i et velfungerende demokrati.

 


23.09.2006. Dagbladet trykker i dag ytterligere to artikler som inneholder tildels sterk kritikk av HonestThinking og en av dets redaktører:

Vi kommer tilbake til saken.

 


22.09.2006. Når dette skrives er én nonne skutt, syv kirker nedbrent, Vatikanet er utsatt for bombetrusler, og både paven og vesterlendinger generelt trues på livet. Som Jacob Høigilt ganske riktig påpeker i sin kronikk 21/9, er debattklimaet blitt forgiftet. Noe er gått galt, men hva?

Høigilt hevder at en vesentlig forklaringsfaktor for tingenes bedrøvelige tilstand er en stadig mer islamfiendtlig offentlighet i Europa og USA. Dette er en dårlig forklaring. Det er fullstendig forfeilet å tro at problemene knyttet til islam ville vært mindre om vi unnlot å ta dem opp til debatt. Les hele vår kommentar.

 


22.09.2006. En av Aftenpostens veteraner, Ulf Andenæs, hadde nylig en anmeldelse av Hege Storhaugs siste bok. Vi tror Andenæs treffer spikeren på hodet når han skriver følgende:

Storhaug vil finne mye støtte blant gamle landsmenn som føler seg urettferdig uthengt som fremmedfiendtlige. De sier: Vi vil så gjerne være gjestfrie, men det var ikke meningen at gjestene skulle ta over huset.

HonestThinking kommenterer: Det er nok ikke bare "gamle landsmenn" som tenker slik eller føler seg urettferdig uthengt. Vi som driver HonestThinking, mener selv at vi har ganske god kontakt med grasrota i Norge, og vi har et klart inntrykk av at det store flertall av nordmenn vil kunne gi sin tilslutning til slike tanker.

De aller fleste av oss ønsker å være både generøse, gjestfrie og inkluderende. Vi vil gjerne motta impulser fra andre kulturer. Vi vil så gjerne bidra til å skape en bedre verden. Og så videre.

Men når det etter hvert blir mer og mer klart at den demografiske utviklingen går mye fortere enn innvandrernes tilpasning til norsk eller europeisk kultur, og det bare er et tidsspørsmål før "gjestene overtar huset", da blir mange vanlige mennesker skremt, og spør med hvilken rett politikerne påtvinger oss en slik total omveltning av samfunnet.

Andenæs skriver videre i sin anmeldelse av Storhaugs bok:

Hun siterer en lærd manns ord: "Enten europeiseres islam, eller Europa islamiseres".

Ja, så enkelt kan det sies. Andenæs avslutter slik:

Denne medarbeider har ett sted erfart at et europeisert islam er mulig og finnes, i Bosnia. Betydningen av europeiske omgivelser over tid kan ikke utelukkes. Hos Storhaug finnes knapt spor av et slikt håp.

HonestThinking kommenterer: Uten å ha sjekket så veldig mange ting rundt Bosnia når denne kommentaren skrives, så drister vi oss til å mene at forholdene neppe er udelt rosenrøde der, og at det ikke bare er solskinnshistorier som kan fortelles fra Bosnia etter at Jugoslavia gikk i oppløsning.

Dette med Bosnia kan være som det vil, det er ikke primært europeiske muslimer som vil strømme til Europa i millioner i årene som kommer. Mener Andenæs likevel det er grunn til optimisme når han ser på hva som skjer i f.eks. Frankrike, England, Tyskland, Nederland og Sverige om dagen?

Vi mener det er på tide å se sannheten i øynene: Dagens utvikling er neppe bærekraftig. Dette kommer høyst sannsynlig til å ende med forferdelse om vi ikke snart tar rev i seilene.

 


22.09.2006. Emil André Røyrviks artikel i Dagbladet for et par dager siden har avstedkommet sterke reaksjoner. Se for eksempel:

 


22.09.2006. Mohammed al-Samarai, leder for arabisk kultursenter, går i Dagbladet i dag knallhardt ut mot Nina Witoszek, Hans Rustad og en av HonestThinkings redaktører. al-Samarai bruker blant annet formuleringer som

  • hatbudskapet som [redaktørene for HonestThinking og document.no] forkynner
  • Israel-venner eller andre rasister

Vi kommer tilbake til saken.

 


22.09.2006. Som Dagbladet meldte tidligere denne uken, har Yussuf al-Qaradawi utpekt dagen i dag til en dag for "rasjonell vrede". Søndag 17/9 gikk Qaradawi på lufta på Al Jazeeras program Sharia og livet, og uttalte følgende:

Jeg oppfordrer muslimer til å ta til gatene på den siste fredag i måneden Shaban og til å uttrykke sitt sinne på et fredelig og rasjonelt vis.

Qaradawi oppfordet muslimer til å demonstrere på steder der dette er mulig, men ellers markere sin vrede under fredagsbønnen. Han gjentok flere ganger at angrep på kirker, eller annen vold, ikke må finne sted. Les mer på Islamonline.net.

Når Qaradawi sier noe slikt, da er det grunn til å tro at dette vil gi gjenlyd verden over. HonestThinking har ved flere tidligere anledninger understreket Qaradawis globale betydning, og også grundig dokumentert hvorledes blant andre Det islamske forbundet, Muslimsk studentsamfunn og Islamsk råd Norge (IRN) forholder seg til Qaradawi som en betydelig religiøs autoritet. Ikke uten grunn er Qaradawi blitt karakterisert som "islams pave". Og ikke uten grunn sendte IRN under vinterens karikaturkrise Kirkens "forsoningsdelegasjon" nettopp til Qaradawi -- for "å roe gemyttene", som det het. Lederen for Institute of Islamic Political Thought i London, Azzam al Tabibi, vurderer Qaradawis betydning slik:

Når man snakker om Sjeik Qaradawi, da snakker man om et publikum på hundreder av millioner muslimer over hele verden, om en som virkelig former den offentlige opinion. ... Når Sjeik Qaradawi utsteder en fatwa, da anerkjennes den fatwaen dagen etter på hundrevis av steder rundt om i verden.

Nå er ikke Qaradawis oppfordring til demonstrasjoner mot paven noen fatwa, men likefullt, når Qaradawi blåser i stridshornet, er det grunn til å tro at ting vil skje. Vi minner i denne sammenheng om en kommentar HonestThinking skrev 22.01.2006, mens karikaturkrisen ennå befant seg på puppe-stadiet. En internasjonal sammenslutning av muslimske lærde, The International Association of Muslim Scholars, med Qaradawi i spissen, hadde akkurat gått ut med en offisiell oppfordring til den muslimske verden om å boikotte varer fra Danmark og Norge. HonestThinking kommenterte dette slik:

Noe av det interessante i saken er at Yusuf al-Qaradawi er en sentral aktør, hvilket betyr at dette kan vise noe om hvor mektige de muslimske rettslærde egentlig er.

Umiddelbart etter eksploderte demonstrasjonene over hele Midtøsten. Særlig tok det av da Qaradawi utpekte fredag 3. februar til en vredesdag hvor alle muslimer skulle reise seg og vise sin vrede. I de påfølgende dagene ble blant annet de norske og danske ambassadene i Syria satt i brann, samt også Danmarks ambassadekontor i Libanon. I retrospekt kan vi se at Qaradawi spilte en nøkkelrolle i å hause opp det som da var en karikatur-kontrovers, til å bli en internasjonal politisk krise. Etterpå kunne han høste politisk gevinst ved å opptre som vert for ydmyke "forsoningsdelegasjoner". Uforglemmelig i denne sammenheng var at Kirkens utsending, domprost Olav Dag Hauge, dro til Qatar uten å vite stort om hvem Qaradawi var!

Spørsmålet vi nå stiller oss er dette: Hva kan vi denne gangen vente oss av vredens dag?

HonestThinking mener Qaradawis opprop til demonstrasjoner er svært urovekkende. Her er det tydelig at man hisser til strid, søker konfrontasjon og skyr rasjonell dialog. Det gjenstår å se hva Qaradawis oppfordring vil føre til, det er alltid risikabelt å prøve å forutsi fremtiden, men HonestThining hypotesetester herved følgende predikasjon:

Denne konflikten kommer nå til å gå fra asken til ilden; dette kommer neppe til å gå fredelig for seg. Dagen i dag og påfølgende helg regner vi med å se denne konflikten eskalere langt utover hva vi hittil har sett (foreløpig teller vi én myrdet nonne, syv nedbrente kriker, bombetrusler mot Vatikanet og mordtrusler mot paven og vesterlendinger generelt).

Vi kommer tilbake med en evaluering av denne hypotesen i neste uke.

 


22.09.2006. Jacob Høigilt, Doktorgrads-stipendiat i arabisk ved Institutt for kulturfag og orientalske språk, Universitetet i Oslo, hadde i går en kronikk i Aftenposten der han går til frontalangrep på dem som driver med islamkritikk.

Han mer enn antyder at reaksjonene på pavens etterhvert så berømte tale egentlig skyldes at det er blitt hauset opp et islamfiendtlig klima i Vesten. Innledningsvis skriver han blant annet:

Det finnes nå en ekstrem hårsårhet overfor alt som kan oppfattes som kritikk av islam. Mange muslimer mener at terskelen for å drive gjøn med islam er altfor lav. Og i Europa og USA har det vokst frem et stadig mer islamfiendtlig klima.

Til slutt konkluderer han slik:

Slik forsvinner våre mest verdifulle samtalepartnere i den islamske verden, brakt til taushet av islamistiske og nykonservative krigshissere som har forgiftet debattklimaet vårt.

HonestThinking kommenterer: Denne kritikken rammer blant annet oss, og vi reagerer med oppgitthet over den logikken som ligger bak Høigilts resonnementer. Mener han virkelig at om man bare hadde latt være å rette et kritisk søkelys på de helt åpenbare utfordringer islam stiller oss ovenfor, da ville alt ha gått så meget bedre? Vi kommer tilbake til saken.

 


22.09.2006. Bjarne Håkon Hanssen stiller seg sterkt kritisk til at mange norskpakistanere sender sine barn til Pakistan slik at de mister sine norskkunnskaper, melder Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Dette problemet har vært kjent lenge, og har ikke minst vært påpekt gjentatte ganger av Human Rights Service, uten at myndighetene ser ut til å ha tatt saken alvorlig. Tvert imot er det mye som tyder på at man har misbrukt statistikk fra SSB for å fremstille problemet som mindre enn hva det faktisk er (se Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten, side 98 - 99, og fotnotene 90, 91, 92).

 


21.09.2006. To franske politimenn ble stygt skadet i et bakholdsangrep i den sydlige Paris-forstaden Corbeil-Essonnes i går, onsdag. Politimennene patruljerte området i en sivil politibil da bilen ble pepret med steiner. Idet en av politimennene steg ut av bilen, ble patruljen angrepet av rundt tyve ungdommer som lå på lur i buskene. Begge politimennene ble grovt forslått av den rasende mobben.

Frankrike er nok en gang rystet over den hemningsløse volden i Paris' innvandrerbydeler. En offisiell talsmann for politiet uttaler at

de eksplosive utbruddene av vold mot politiet er en slags gerilja-krig som tar sikte på å fordrive lovens representanter fra visse områder, for så å kunne beherske disse gjennom vold og terror.

Uttalelsen kommer dagen etter at guvernøren for bydelen Seine-Saint-Denise i et åpent brev til innenriksminister Nicolas Sarkozy skrev at spenningene i Paris' nordlige bydeler var stigende, "med økende kriminalitet, et rettssystem som ikke lykkes i å håndeheve loven, og aktiv oppildning fra radikale islamister". Les reportasjen i Expatica.

HonestThinking kommenterer: Rekk opp hånden alle dere som fortsatt tror at Europas multikulturelle eksperiment kommer til "å gå seg til".

 


20.09.2006. «Intelligent design» (ID) er et teori som går ut på at livet i universet er for sammensatt til å være et resultat av naturlover og tilfeldigheter. Tilhengerne av ID hevder at naturen generelt og liv spesielt umulig kan bli til av seg selv fra uorganiske molekyler - det må ha blitt skapt av intelligent «designer» eller skaper. ID-bevegelsen mener at dette kan dokumenteres, ifølge Dagbladet.

Professor Paul A. Nelson er en av lederne i ID-bevegelsen, og tidligere i dag holdt han foredrag på Universitetet i Oslo, med professor i vitenskapsfilosofi Nils Roll-Hansen som møteleder (se Roll-Hansens innlegg om saken på side 21 i Klassekampen i dag).

HonestThinking var tilstede og ble, i likhet med mange andre, skuffet. Nelson fremførte knapt noe argument som ikke er velkjent for enhver som har fulgt med på dette området. Inntrykket man satt igjen med, er at ID-bevegelsen ikke er kommet av flekken i løpet av de siste 10 årene (muligens stemmer ikke dette, men det var likefullt inntrykket vi fikk).

På spørsmål fra HonestThinking om det ikke nødvendigvis er slik at konseptet om "ikke-reduserbar kompleksitet" bygger på helt avgjørende antagelser om universets egentlige natur (les: materiens egenskaper) og om begrensninger i (informasjonsbehandlings-) egenskapene til karbon-basert liv, svarte Nelson ærlig og greit: Jo, det stemmer at man må gjøre slike antagelser.

Vi mener dette er en klar svakhet ved ID-bevegelsen, av den enkle grunn at ingen, så langt vi kjenner til, har vært i stand til å konkretisere nøyaktig hvilke begrensninger av ovennevnte type som faktisk gjør seg gjeldende. Tvert imot vil vi mene at det er et helt åpent spørsmål (ref. f.eks. vår gamle forskning.no-artikkel Vårt beregnende univers). Men det var i hvert fall realt av Nelson å gi et direkte svar, uten noe om og men.

 


20.09.2006. Dagbladet.no skrev i forrige uke om den nye boken til Hege Storhaug, «Men størst av alt er friheten». Boken har vakt sterke reaksjoner, og Iffit Z. Qureshi, og representanter fra Norsk Folkehjelp og norsk Innvandringsforum har reagert kraftig på Storhaugs uttalelser. 

Storhaug har i dag gjennomført et nettmøte på Dagbladet.no.


Se forøvrig Aftenpostens anmeldelse av Storhaugs bok.

 


20.09.2006. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) samarbeider med pakistanske myndigheter om å få flere pakistanere til å komme til Norge for å arbeide, melder VG.

 


20.09.2006. I sin kronikk 16/9 skriver Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll om dem som «er litt for opptatt av [trusselen fra islam]» og «har vanskelig for å snakke om noe annet enn islam». De er kort sagt bekymret for «den monomane interessen enkelte samfunnsdebattanter har for politisk islam». Undertegnede er en av synderne som nevnes ved navn. Se vårt svar i Dagbladet.

NB: I nettversjonen av kronikken til Eriksen og Tretvoll hadde sistnevntes navn falt ut. Vår opprinnelige kommentar (se nedenfor) omtalte derfor kun Eriksen. Vi beklager dette.

 


19.09.2006 (oppdatert 20.09.2006). Den som fornærmer islam må straffes med døden, hevder Anjem Choudary, lederen for den islamske gruppen Al-Muhajiroun. Utsagnet kommer som respons på pavens kontroversielle uttalelser ved Regensburg-universitetet, tirsdag i forrige uke, der paven siterte et islamkritisk utsagn fra 1300-tallets bysantinske keiser Manuel Palaeologus II.

Også Al-Qaida reagerer sterkt på pavens uttalelser:

Vi skal knekke Korset og helle ut altervinen. Gud vil hjelpe muslimene til å erobre Roma. Måtte Allah sette oss i stand til å skjære over strupene deres, og gjøre pengene deres og barna deres til bytte for Mujahedin

heter det i en uttalelse som gruppen har publisert på nettet.

HonestThinking har også uttalt seg om pavens tale, om enn i noe mer dempede ordelag, både til Dagbladet og Magazinet. (Vi ber om forståelse for at slike avis-intervjuer gjerne blir litt grovkornede).

Selve talen er forøvrig tilgjengelig på nettet i tysk originalversjon, samt i engelsk og norsk oversettelse.

HonestThinking kommenterer: Dette er en sak som burde være en ikke-sak, men som har utviklet seg til en sørgelig farse. Med velvillig drahjelp fra pressen, har islamistiske ledere greid å hause opp falske forestillinger om hva paven har sagt og mener. Les hele vår kommentar.

NB: I denne kommentaren kommer vi også med en oppfordring og en utfordring til muslimer i Norge om å gå i dialog med paven og kristenheten gjennom rasjonelle argumenter, ikke vold og offer-retorikk.

 


20.09.2006. I går skrev Bjørgulv Braanen en kommentarartikkel i Klassekampen der han drøfter Hege Storhaugs nye bok. Vi oppfatter ham slik at han (litt motvillig kanskje) gir Storhaug rett i at noe må gjøres blant annet med fenomenet henteekteskap, når han skriver følgende:

Det er ikke en altfor dristig påstand å hevde at ekteskapene er en form for innvandringsverktøy.

Nei, dette er grundig dokumentert. Om økt aldersgrense for å hente ektefelle fra utlandet skriver Braanen:

Slik jeg ser det, er dette derfor en sak for venstresida. Kampen for frie ekteskap og integrering kan i hvert fall ikke overaltes til den fremmedfiendtlige og islamofobe høyresida.

Om vi nå kan overse Braanens lett forståelige behov for å distansere seg fra "den fremmedfiendtlige og islamofobe høyresida" hver gang han tvinges til å innrømme at de menneskene han med så stor letthet stempler, faktisk er inne på noe (han trives tilsynelatende med å redigere norges mest fremgangsrike avis, og ønsker formodentlig å fortsette med det), så vil vi mene at dette er et gledelig signal.

Et velfungerende demokrati trenger skikkelig debatt, og det forutsetter at det finnes oppegående folk både til høyre, venstre og andre plasser i politikken. Det er, slik vi ser det, et generelt problem i Europa at høyresiden er så ensidig opptatt av økonomiske hensyn og overtroen på markedskreftenes universelle fortreffelighet, og tilsvarende lite opptatt av etikk og verdier. For det er det dette til syvende og sist handler om: Etikk og verdier.

Skal vi klare å bevare demokrati og menneskerettigheter for kommende generasjoner av europeere, er det derfor helt nødvendig at venstresiden våkner og blir et korrektiv til en høyreside som for en stor del har gått seg vill i jaget etter profitt (les f.eks. The Economist sin cover story 24. juni om Eurabia for et eksempel på denne blandingen av naivisme og kynisme).

Vi hilser derfor Braanens utspill velkommen, og håper at han bli lyttet til ikke bare av folk på venstresiden, men også naive innvandringsoptimister på høyresiden.

 


20.09.2006. «Alle» vil ha en debatt med fri meningsbryting. Likevel stemples kritikk av den rådende konsensus som neokonservativ. Dette skriver Hans Rustad, redaktør for document.no, i en artikkel i Dagbladet.

 


20.09.2006 (oppdatert samme kveld). Etter at imam Zulqarnain Sakandar Madni påsto at USA sto bak 11. september, har det kommet mange sterke kommentarer om virkelighetsfornektelse og lignende.

HonestThinking kommenterer: Her mener vi folk må bli flinkere til å skille snørr og barter.

På den ene side finnes det spekulasjoner om at det ikke var et fly som styret inn i Pentagon, at Al-Qaida eller muslimer ikke hadde noe med terrorangrepene å gjøre, osv. Slike spekulasjoner har, så langt vi kan bedømme, et heller tynt grunnlag.

På den annen side reises det nå i stadig større grad tvil om myndighetenes offisielle versjon av saken er den hele og fulle sannhet. Se f.eks. The War on Truth av Nafeez Mosaddeq Ahmed.

Dette er bakgrunnen for at Emil André Røyrvik i går hadde en artikel i Dagbladet der han retorisk spør: "Hvem er ekstrem her? Minister Hanssen eller imamene?". Røyrviks artikkel nevner en rekke av indisiene som bidrar til å så tvil om hendelsesforløpet. Se forøvrig innlegget Fører Norge en kristen krig? av Gunnar Garbo.

Vi føler oss ganske sikre på at Madni og mange andre går alt for langt. Men vi vil oppfordre folk som avskriver enhver "konspirasjonsteori" som sludder, og som på tilsvarende måte tar den offisielle, amerikanske versjonen for god fisk, til å tenke seg litt grundigere om. Det er mye som tyder på at sannheten ligger et sted midt i mellom, og den som er klok, venter med å felle endelig dom til mer fakta foreligger.

 


18.09.2006. Mens de fleste papiravisene har tilbakegang, fortsetter nisjeaviser som Morgenbladet og Klassekampen sin fremgang, melder Dagbladet. Begge disse avisene har vært med på å sette viktige saker på dagsorden det siste året, og vi stiller oss i rekken av gratulanter.

 


18.09.2006. En av oss er invitert til Bærum Rotary klubb for å holde foredrag om den demografiske utviklingen i Europa. Møtet finner sted mandag 18. september kl 18 på Blommenholm, og er åpent for Rotary-medlemmer fra alle klubber.

 


18.09.2006. For første gang har nynazister brukt hjemmelagde bomber for å drepe innvandrere. Den rasistiske volden øker i Russland, melder Aftenposten. Det å ha feil hudfarge i dagens Russland kan være svært farlig, enkelte ganger dødelig. Også dette i følge Aftenposten.

 


18.09.2006. Gazas kristne frykter for sin eksistens etter at oppstyret omkring pavens uttalelser har fått gammelt hat til å blomstre mellom muslimer og kristne. Flere kirker har blitt brannbombet, melder Dagbladet.

 


17.09.2006 (oppdatert 20.09.2006). I sin kronikk En ny kulturradikalisme i Dagbladet i går, drøfter Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll en del dilemmaer som kulturradikalismen nå står overfor. Ingressen lyder slik:

Det gjelder å stake ut en kurs som både forsvarer minoriteters rettigheter og de kulturradikale verdiene.

Eriksen og Tretvoll konstaterer at det har vært et "polariseringens år", og er, om vi forstår ham rett, bekymret for at samfunnet på denne måten ikke finner den rette balansen mellom kryssende hensyn:

Rundt halve befolkningen mener problemet er absolutisme, og ønsker større respekt for forskjellighet. Den andre halvdelen mener at problemet er nihilisme. Enkelte har søkt tilbake til faste verdier som religionen, familien og nasjonen, men de fleste ser ut til å være mest opptatt av trusselen islam (-ismen) utgjør overfor verdier som ytringsfrihet, likestilling og demokrati. Noen er litt for opptatt av dette. (kursiv i originalteksten)

Og når det gjelder dette med å være "litt for opptatt" av islam og islamisme, retter Eriksen og Tretvoll blant annet kritikk mot en av oss i HonestThinking:

Det er ikke bare kristenfundamentalister av typen Vebjørn Selbekk som har vanskelig for å snakke om noe annet enn islam. Det samme gjelder for eksempel Ole Jørgen Anfindsen, Hans Rustad og Hege Storhaug. (vår uthevelse)

Eriksen og Tretvoll avslutter sin kronikk slik:

For å bryte med polariseringens destruktive dynamikk, er det nødvendig at noen tar det første skrittet. Århundrer med kolonialisme og europeisk dominans tilsier at det er Vestens tur. En utstrakt hånd kan bidra til at progressive krefter på begge sider danner nye allianser. Å heller pleie sine fiendebilder, er å gi fra seg sine beste kort. Den monomane interessen enkelte samfunnsdebattanter har for politisk islam, er et eksempel. En slik holdning er krisemaksimerende, og minner mer om etterkrigstidens maoisme og antikommunisme enn om humanisme. Vårt alternativ er å bygge tverrkulturelle allianser basert på en optimistisk visjon og en syltynn universalisme. (vår uthevelse)

HonestThinking kommenterer: Kritikken fra Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll er etter vår mening ikke helt treffende, for vi er opptatt av mer enn bare islam, og i den grad vi fokuserer på islam er det godt begrunnet. Og vi oppfatter deres "optimistiske visjon" som lite overbevisende. Vi utfordrer dem til å utdype og begrunne sine synspunkter, og satser på å komme tilbake til saken (se vårt svar i Dagbladet).

 


17.09.2006. Den nederlandske justisminister Piet Hein Donner har vakt oppsikt med sin uttalelse om at muslimene må ha mulighet til å innføre sharia i landet dersom det skjer på demokratisk vis. Dette melder Expatica (engelsk tekst).

HonestThinking kommenterer: Dette er egentlig ikke oppsiktsvekkende. Justisminister Donner tar bare konsekvensen av det politiske paradigmet han bekjenner seg til.

Det eneste som er oppsiktsvekkende her, er at han sier rett ut det alle inerst inne vet, nemlig at det vil bli opp til muslimene å bestemme Nederlands fremtid. Dersom muslimene finner ut at de vil innføre sharia, da vil det bli sharia, og det er fint lite nederlenderne kan gjøre med den saken. De har valgt å å gi bort landet sitt til fremmede folk, og må selvsagt ta konsekvensene av sin lettsindighet og grenseløse naivitet.

 


17.09.2006. Den tøylesløse multikulturalismens konsekvenser blir stadig mer synlige. Natt til i dag ble det avfyrt skudd mot synagogen i Oslo og lørdag kveld ble en 47 år gammel mann mishandlet, knivstukket og drept av en ungdomsgjeng i Sverige

Vi synes det er påfallende at svenske aviser ikke sier noe om hvorvidt det er svenske ungdommer eller innvandrerungdommer som står bak dette (man vet sannsynligvis svaret på dette viktige spørsmålet, for en mann ble vitne til voldsutøvelsen): Gäng slog ihjäl man på skola, Man mördad av ungdomsgäng i Fittja. Men hadde det vært snakk om et rasistisk motivert drap på en innvandrer, så hadde man sannsynligvis antydet dette med en gang.

På Ullensaker har politiet pågrepet ni personer, inkludert et sentralt medlem i A-gjengen, etter at tre personer ble holdt fanget og alvorlig mishandlet. Den organiserte kriminaliteten står tydeligvis stadig sterkere her i landet, se f.eks. artiklene Bandekrig om narkotika, trusler og tvang, kidnappet i kamp om hasjmarkedet, kidnapperne krevde løsepenger, slag- og kuttskader over hele kroppen.

HonestThinking kommenterer: Kidnappingen og torturen på Romerike er en direkte konsekvens av innvandringspolitikken. Vi vet imidlertid ikke hvem som avfyrte skuddene i Oslo. Vi vet heller ikke om offeret eller gjerningsmennene i Sverige er innvandrere, men det er likevel et faktum at denne typen hendelser var mindre vanlige før det multikulturelle eksperimentet ble satt igang.

Noe har gått fryktelig galt i våre engang så fredelige og trygge samfunn, og det er fortvilet at våre ledende politikere og intellektuelle nekter å se sannheten i øynene.

 


16.09.2006 (oppdatert 17.09.2006). Pave Benedict XVI har hisset opp muslimske talsmenn over hele verden ved å sitere islamkritikk som er flere hundre år gammel. De kontroversielle uttalelsene kom under en tale i Tyskland, meldte Dagbladet i går.

Senere samme dag ble en av redaktørene i HonestThinking intervjuet  av Dagbladet om saken. (Vi ber om forståelse for at det ikke er mulig å få frem sakens mange nyanser i et slikt intervju.)

Vi nevner ellers at en av oss er blitt intervjuet om saken i Magazinet:

Det er fryktelig trist at pavens budskap til de grader misforstås i denne sammenhengen [...] pavens tale var en diskusjon om hvorvidt spørsmålet om rasjonalitet og menneskelig fornuft kan være en målestokk på den religiøse åpenbaring. - Kan vi ved fornuftens hjelp vurdere om Muhammed var en profet eller ikke? Kan vi ved fornuftens hjelp vurdere om Jesus var Guds sønn? Det er dette spørsmålet paven drøfter.

Om den videre utvikling i saken: Se f.eks. Paven kryper til korset og Pavens unnskyldning er ikke nok.

Stephen Bates, religionskorrespondent i Guardian har avlevert følgende kommentar (sakset fra Document.no):

On the other hand, if you cannot, as part of a lengthy and profound academic lecture, cite a 600 year-old text for fear of stirring the aggravation of noisy politicians half way around the world, what CAN you do? We might as well all retreat into obscurantism. And keep our mouths shut, for otherwise, who knows who we might offend. And if, as a result of the outrage, some Catholics get killed or their churches burned down by offended scholars and textual exegesists it might be thought that Manuel's original point had rather been made.

 


16.09.2006. Den italienske journalisten og forfatteren Oriana Fallaci døde i går. Hun ble 76 (noen sier 77) år gammel. Se f.eks. omtale i Dagbladet og Aftenposten.

 


16.09.2006. Forfatteren Sven Kærup Bjørneboe er ute med en ny essaysamling: Allahs krigere - terror og ekstase.

Selve utgivelsen av boken er omgitt av aldri så lite kontrovers. Bjørneboes faste forlag gjennom mange år, Aschehoug, besluttet etter mye om og men at de ikke ville utgi boken. Årsakene for dette er ikke kjent, men avslaget er i seg selv ganske bemerkelsesverdig all den tid Bjørneboe må regnes som en av landets fremste forfattere. I stedet utkommer nå boken på Press forlag der Håkon Harket er forlagssjef. Harket kommenterer dette slik:

Min kommentar til Aschehougs vurdering er at vi utgir boken. Når en av våre fremste og mest særpregede essayister gir seg i kast med en undersøkelse av "islamistisk terror på europeisk jord" -- en av de senere års mest presserende og uforståelige fenomener --er det klart at "forsøket", som er essayets opprinnelige oppdrag og betydning, må utkomme.

Bjørneboe ble nylig intervjuet om sin nye bok i Morgenbladet. Slik vi leser Bjørneboe i dette intervjuet, sporer vi én kritisk og én konstruktiv tese i hans budskap.

Kritisk: "Debatten om terrorisme har vært preget av en fornuftens desperasjon. Historikere, islameksperter, UD-folk -- de har bare levert krampaktige bortforklaringer av fenomenet, av sjokket og angsten. De søker vestlig-rasjonelle forklaringer på et fenomen vi er totalt fremmed for, og som vi alle opplever som dypt irrasjonelt og fullstendig avskyelig. Først nå fem år etter sjokket har jeg et håp om at vi klarer å ta terroristenes religiøse språk på alvor", sier Bjørneboe.

Her setter Bjørneboe ord på noe vi i HonestThinking gjentatte ganger har forfektet, nemlig at man ikke adekvat begriper den radikal islamismen gjennom reduktive funskjonsforklaringer, men at man også må ta på alvor den rent normativt-teologiske dimensjonen som islamistene selv oppgir som begrunnelse for sin virksomhet.

"Det er dette "fagidiotene" ikke har forstått -- de som allerede mens New York fortsatt talte sine døde, skrev kaldblodig og velformulert om årsakene til katastrofen, og som fortsatt forsøker å trøste oss med sine "påfallende rasjonelle" forklaringer."

Konstruktivt: Bjørneboe forsøker å forstå selvmordsbomeren som en slags utadvent, mystisk ekstatiker: "Selvmordsbomberen skiller ikke mellom tro, tanke og handling. Han tror og tenker i handlinger. Og dødshandlingen utgjør både tankens og troens maksimum [...] Det er en ytterlighetens mystikk, en handlingsmystikk hvor selvmordsbomberen søker et gudsnærvær", sier han til Morgenbladet.

Her presenterer Bjørneboe etter vår mening et originalt og meget tankevekkende perspektiv på saken. Drømmen om mystisk forening med Gud gjennom detonering av en selvmordsbombe. ... Tja, hvorfor ikke? Neppe noen fullstendig forklaring, men et perspektiv, ja. Dødsforherligelsen i enkelte islamistiske propagandavideoer for rekruttering av selvmordsbombere synes faktisk å ha et slikt karismatisk-ekstatisk preg over seg.

Et utdrag av boken kan leses i Dagbladet.

 


HonestThinking svarer Bromark og al-Kubaisi

15.09.2006. I etterkant av det mye omtalte ytringsfrihetsmøtet 30. august, har Dagbladet publisert to artikler som retter tildels sterk kritikk mot HonestThinking og en av dets redaktører. Artiklene er skrevet av henholdsvis Stian Bromark (7/9) og Walid al-Kubaisi (9/9). Les vårt svar i Dagbladet.

 


15.09.2006.Islamismen er den største trusselen mot det sekulære demokratiet i Norge og Europa. Det er en totalitær ideologi som nå har fått fotfeste, som kan sammenlignes med nazisme og fascisme. Jeg vil rope ut om hvor viktig det er å være bevisst den fantastiske friheten vi har i Norge og Europa. Det sier Hege Storhaug fra Human Rights Service til Dagbladet.no.

Storhaugs uttalelser har vakt sterke reaksjoner.

 


Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Det er j... viktig å tilføre politikk litt konsekvensetikk"

KK-redaktør Bjørgulv Braanen
intervjuet i Minerva Nr 03 2006

 

"Tidas mest overvurderte problem er (nesten) kommet til Norge. [...] Og hysteriet vil øke ytterligere. [...] Og hva er årsaken til maset? En håndfull terrorangrep de siste åra. De er forferdelige og dramatiske, men sannsynligvis et av vår tids mer ubetydelige problemer. [...] De som ser at dette egentlig er en boble, finner det stort sett greiest å holde kjeft."

Stipendiat og forsker Paul Bjerke
under overskriften 'Terror' i Klassekampen 28.09.2006

 

"Iran er et stabilt land med like rasjonelle ledere som i de fleste andre land."

Bjørgulv Braanen på lederplass i Klassekampen 16.09.2006.

 

"De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil"

Statsminister Jens Stoltenberg
i artikkelen 'Tro på framtiden'
i tidsskriftet Samtiden
sitert i Aftenposten 07.09.2006

 

"Hizbollah [...] kan [kanskje mer] sammenlignes med den amerikanske civil rights bevegelsen på 60-tallet, enn med Taliban."

Einar Kringlen, professor i psykiatri

leserinnlegg i Dagsavisen 20.08.2006

 

"[M]an [kan ikke] si at det ligger religiøse og kulturelle trekk til grunn for konfliktene staten Israel har med sine naboland".

Kari Vogt, religionshistoriker, intervjuet av Klassekampen 11.08.2006.

 

"Det er vi som kommer til å endre dere."

Mulla Krekar, intervjuet av Aftenposten 22.06.2006.

 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"De intellektuelles svik er en konsekvens av den akademiske sykdommen 'poststrukturalisme', der all referanse til virkeligheten har forsvunnet til fordel for en tro på at alt handler om å dekonstruere logosentrismen og om signifikantenes frie flyt. Venstresida, som man skulle tro ville være den fremste motstander av undertrykkende obskurantisme, lider av en kronisk frykt for å bli oppfattet som rasistisk hvis de[n] kritiserer islam."

Yngve Nordgård
Klassekampen, 05.05.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London i februar.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"

Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.