HonestThinking 15.03.2006.

 

 

Innvandringspolitisk manifest

 

Dagens innvandringspolitikk er etter vår vurdering ikke bærekraftig, og vi frykter at de tilhørende problemene kommer til å bli stadig større for hvert år som går. Vi mener derfor at hele grunnlaget for innvandringspolitikken må gjennomdrøftes på nytt, og dette manifestet er et forsøk på å formulere et nytt fundament for tenkningen omkring disse problemstillingene. Vi ønsker med dette å stimulere til debatt om et av vår tids største etiske dilemmaer.

 

1.   Det er en moralsk plikt å arbeide for utbredelse av menneskerettigheter i hele verden.

2.   Menneskeverd er uavhengig av kjønn, religion/livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, kultur, språk, og andre slike kjennetegn.

3.   Samarbeid på tvers av kulturelle, religiøse/livssynsmessige og etniske skillelinjer er både ønskelig og nødvendig.

4.   Kultur, språk, religion/livssyn og opplevelse av gruppetilhørighet er likevel sentrale for menneskers identitet og lojalitet. Politikk som skal være bærekraftig, må ta hensyn til dette.

5.   Det er derfor legitimt for enhver suveren stat å håndheve restriksjoner overfor ikke-borgere på en slik måte at dens demografiske utvikling er underlagt demokratisk kontroll, dog innenfor rammene av grunnleggende menneskerettigheter.

6.   Begrepet menneskerettigheter må ikke forveksles med FNs menneskerettighetserklæring eller tilsvarende dokumenter. Enhver konkret formulering eller legal implementering av menneskerettslige idealer kan inneholde svakheter som gjør at disse kommer i konflikt med manifestets punkt 1.

7.   Det er uakseptabelt at det, uten etter grundig vurdering og omfattende demokratiske prosesser, foretas politiske disposisjoner som har potensial til å endre en stats demografiske sammensetning så raskt at dens stabilitet og indre samhold trues.

8.   Ideologier og politiske bevegelser med målsetninger som er i konflikt med ovenstående, bør både vedstå seg og begrunne dette dersom de skal kunne påberope seg moralsk og intellektuell integritet.

 

Vi er kritiske til individer, organisasjoner eller andre samfunnsaktører som motarbeider fri og åpen debatt om ovenstående, og mener disse mangler demokratisk og menneskerettslig legitimitet. Vår begrunnelse for dette kan kort oppsummeres som følger. Vi tror at nedenstående scenarier dekker det aller meste av utfallsrommet for den mulige fremtidige utviklingen i Europa. I stikkords form:

 

 

De aller fleste håper på scenario A, men vi tror dessverre sannsynligheten for dette er mindre enn 50%. Det er umoralsk av våre myndigheter å gamble på A når stadig mer tyder på at det ikke går den veien.

 

Vi tror videre at sannsynligheten for scenariene B, C og D tilsammen er mer enn 50% over de neste 100 år, dersom dagens innvandringspolitikk videreføres. Vi mener det er en moralsk plikt å arbeide for å hindre at noen av disse scenariene inntreffer.

 

Dette er, i korte ordelag, årsaken til at vi ikke tror dagens innvandringspolitikk er bærekraftig. Dersom man etter hvert kommer til den erkjennelse at scenario A er uoppnåelig, eller ikke er tilstrekkelig sannsynlig til at man kan basere praktisk politikk på en forventing om at det vil intreffe, da mener vi det er en moralsk plikt å arbeide for scenario E. Ovenstående punkter er et forsøk på å utforme et intellektuelt og politisk grunnlag for scenario E.

 

 

 


Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking