Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 

 


Masseslagsmål i Birkeland

31.07.2007. En afghaner og en kurder ble slått ned med kubein og jernstang av to nordmenn i Birkeland sentrum i kveld, melder Aftenposten.

 


Multikulturalismens konsekvenser

31.07.2007. Nederland er mer eller mindre fullt, noe som får befolkningen til å emigrere til blant annet Norge, melder Klassekampen, i en artikkel som primært handler om at i hvert fall deler av Norge trenger flere folk.

HonestThinking kommenterer: Med forbehold om at vi ikke har tilgang på papirutgaven av Kk nå i ferien, og at avisen derfor kan ha skrevet ting vi har gått glipp av, må det være lov å spørre, som en av våre kontaktpersoner gjør i en epost til oss, om det er noen i redaksjonen som har kommet på den muligheten at de demografiske, kulturelle, religiøse og politiske endringene som foregår i Nederland er medvirkende årsaker til at folk vil vekk fra landet. Akkurat slik Press Dispensary meldte om for Storbritannia for noen dager siden, og som The Brussels Journal tidligere har kunnet rapportere om fra flere andre europeiske land.

 


30.07.2007. Artikkelen "Vestens dødsofre på pensum" 25. juli, skrevet av master i internasjonale relasjoner Juan Pablo Orieta, er en indikasjon på at vi ikke bør feste altfor stor lit til det som kommer fra folk med en slik akademisk bakgrunn. [...] Hva angår de andre "opplysningene" Orieta kommer med, kan man merke seg at langt det meste av den store befolkningsnedgangen i Amerika ikke var folkemord - spanjolene ønsket å holde befolkningen i live for å få arbeidskraft - men en utilsiktet følge av at de hadde bragt med seg sykdommer som urbefolkningen ikke hadde immunitet mot, som meslinger. Det er heller ikke korrekt at europeerne kidnappet mennesker fra Afrika - de ble kidnappet av andre afrikanere og solgt til europeere (ref. Roland Olivers "The African Experience"). Dette var i samsvar med gammel praksis, men før hadde slavene mest blitt solgt til muslimske land, og der ble Vestens avskaffelse av slaveriet sett på som en ugudelighet (ref. Bernard Lewis' "Race and Slavery in the Middle East"). Ovenstående er utdrag fra et leserinnlegg i Aftenposten av Ferdinand Linthoe Næshagen.

 


29.07.2007. I dag er nærmere 24 prosent av Oslos innbyggere innvandrere. 19,6 prosent av dem er ikke-vestlige innvandrere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og det kan gjerne bli flere, ifølge byrådsleder Erling Lae. – Integreringen fungerer. Det hadde vært en katastrofe for Oslo hvis innvandrerbefolkningen ikke hadde vært der, sier Lae til Dagbladet.

Det å være norsk er forandret for alltid. Det mener Aps byrådskandidat Rune Gerhardsen, som kaller Frps forslag om innvandringsstopp i Oslo for «naivt», i følge Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det er en ærlig sak å ha ulike oppfatninger om politiske spørsmål, men det er forstemmende når man gang på gang får inntrykk av at ledende politikere, i dette tilfellet Lae og Gerhardsen, rett og slett ikke tar (de potensielle) problemene knyttet til innvandring alvorlig.

Det er også påfallende hvordan en rekke politikere, ikke minst fra Arbeiderpartiet og Høyre, lenge har brukt en argumentasjon som omtrent koker ned til følgende: Først sa man i en årrekke at det ikke ville bli mange innvandrere og at disse ikke ville bli dominerende. Når vi nå ser at de faktisk blir både mange og dominerende, sier man at dette er en uunngåelig del av utviklingen. Og da gjerne servert sammen med billig retorikk om at Norge eller Oslo ikke ville kunne fungere uten innvandrerne. Folk skjønner selvsagt at det ville bli kaos om alle innvandrerne forlot landet i morgen, men det er jo ikke det som er problemstillingen.

Dels er spørsmålet om det i sin tid var nødvendig for Norge å bli med på det multikulturelle prosjektet. Det var det selvsagt ikke. Dels er det høyst betimelig å spørre om vi bør videreføre dagens innvandringspolitikk uansett hvilke konsekvenser som venter oss i fremtiden.

Lae og Gerhardsen vet utmerket godt hvordan utviklingen går sin skjeve gang ikke minst i Sverige, Storbritannia, Frankrike, Nederland og Tyskland, og de to har ikke mange argumenter å komme med for å overbevise oss om at ikke Norge etter hvert vil lide samme skjebne, ut over å påpeke at det hittil har gått noe bedre her i landet på en del områder. Greit nok, men hvor sikre kan de være på at dette vil fortsette å gå sånn noenlunde greit? Svaret gir seg selv.

 


29.07.2007. Det er Sigurd Skirbekk som stiller spørsmålet i en kronikk i Aftenposten, der han blant annet skriver: Demokratiet oppfattes som en universell verdi, heller enn som et politisk ideal med mange forutsetninger. Der disse forutsetningene ikke er utviklet, kunne det være fornuftig å se etter det nest beste styringssettet, dersom det ideelle ikke fungerer. Midtøsten er en region som på mange måter kaller på de nest beste løsninger. Fra en samfunnsvitenskapelig synsvinkel burde ikke dette være altfor problematisk. Men i politisk debatt er det tydeligvis det. På flere hold er det i senere tid blitt noe i retning av et tabu å diskutere demokratiets forutsetninger, og dermed demokratiets relativitet.

HonestThinking kommenterer: Vi håper ansvarlige folk vil lytte til Skirbekk, for disse problemstillingene er i ferd med å bli mer aktuelle i Europa enn de fleste av oss liker å tenke på. Man kan ikke underminere demokratiets forutsetninger hvor lenge som helst uten at det før eller senere vil få konsekvenser.

 


29.07.2007. Ambreen Pervez med flere kritiserer i Aftenposten 21. juli Halvor Tjønn for en angivelig misvisende artikkel om kvinners stilling i islam (28. juni). De mener at Koranen omtaler kvinner likeverdig med menn. Intet ville vært bedre enn om deres syn var toneangivende. Men så var det virkeligheten, da. Innlegg i Aftenposten av Ingvild Heier.

 


Arven etter Tony Blair - multimord ryster London

29.07.2007. Abukar forsøkte å gjemme seg bak et tre, men gjengen omringet ham, trakk fram et skytevåpen og skjøt ham i ansiktet. En vitne telte fem skudd. Abukar er den 17. tenåringen som blir knivstukket eller skutt og drept på gata i London i år. Stadig flere ungdomsgjenger, kjent som hoodies fordi de dekker ansiktet, terroriserer gatene i deler av storbyen. - Flere av ofrene har vært uten tilknytning til gjengene. De fleste er unge gutter av afrikansk opprinnelse, slik som Abukar. - Ungdommen rundt her er som ulveflokker, sier en kvinnelig nabo til avisa. Andre forteller om lovløshet, våpen og en atmosfære preget av frykt. Det er TV2 Nettavisen som melder dette.

 


21.07.2007. Malmö i toppen på Skånes värstinglista. 4 428 våldsbrott polisanmäldes förra året, melder Metro.

 


Muslimsk fleirtal i Norge er så lite sannsynleg at det ikkje er grunn til å gi temaet særleg mykje medieplass framover

21.07.2007. Utdrag fra en kronikk i Klassekampen 18.07.2007, skrevet av Olav Randen: Carl I. Hagen og andre Frp-arar, Ole Jørgen Anfindsen i nettstaden HonestThinking og tidlegare stortingsrepresentant Hallgrim Berg i boka Amerikabrevet, har hevda at om nokre tiår kan fleirtalet av innbyggjarane i Norge vere muslimar. Anfindsen er teoretikaren blant desse. Han viser, skriv Berg, «med klar logikk at landet - under gitte føresetnader - kan få muslimsk fleirtal så tidleg som rundt 2040 eller 2050». [...]

Anfindsens hovudtese er at innvandringa frå ikkje-vestlege eller iallfall muslimske land utviklar seg etter sin eigen, eksplosive dynamikk. Når først somme har kome hit til lands, vil talet vekse eksponentielt, omtrent som eit banklån med renter og renters renter. Ut frå dette set han opp tabellar med ulike vekstprosentar. Viss 100 personar kjem frå Irak eller Somalia i år og me bruker ein vekstprosent på sju, vil dei om fem år ha vorte til 140 og om ti år til 200. Om 50 år har dei vorte til nesten 3000. [...]

Me må altså nøye oss med å vurdere om spådommane er sannsynlege eller usannsynlege. For å vurdere innvandringa må me ta for oss fire grupper, norskbuande muslimar, norskbuande ikkje-muslimar, innvandrande muslimar og innvandrande ikkje-muslimar.

Det bur vel 100.000 muslimar og vel 4,5 millionar ikkje-muslimar i Norge. Folketalet i Norge er i ferd med å flate ut, men også om 50 år vil det truleg minst vere 4 til 4,5 millionar ikkje-muslimar i landet. Erfaringar frå ulike vestlege land viser at fødselstalet blant innvandrarar frå tredje verda-land ved andre generasjon tilpassar seg landa sitt normalnivå. Det er difor heller ikkje sannsynleg at dagens muslimar i Norge vil bli så mange fleire om nokre tiår. Me kan gå ut frå at med basis i den noverande, innanlandske befolkninga vil det vere minst fire millionar fleire ikkje-muslimar enn muslimar.

Skal me få overvekt av muslimar, må det med andre ord skje med ny innvandring. Ser me på netto-innvandringa i fjor, kom under halvdelen frå den tredje verda. Om lag kvar fjerde innvandrar kom frå land med islam og er difor mest truleg muslim. I åra før har ein noko større del av innvandrarane, rundt tredelen, truleg vore muslimar.

For at Norge skal få overvekt av muslimar, må altså minst fire millionar fleire muslimar enn ikkje-muslimar flytte til landet. Tenkjer me oss at forholdet endrar seg frå dagens innvandrarmønster dit at to av tre innvandrarar i åra som kjem, er muslimar, må det kome meir enn tolv millionar menneske (åtte millionar muslimar og fire millionar ikkje-muslimar) om det skal bli muslimsk fleirtal, 160.000 muslimar i året i 50 år. Folketalet i Norge må bli nesten firedobla. Tenkjer me oss at tre av fire framtidige innvandrarar er muslimar, må det til ei innflytting på minst åtte millionar og nesten ei tredobling av folketalet, frå 4,6 til 12 til 13 millionar. [...]

Verkelegheita er annleis. Blant innvandrarane er det einslege, par og barnefamiliar. Det er unntak at dei hentar ektemake frå heimlandet og sjeldne unntak at andre generasjon gjer det. Somme giftar seg med andre innvandrarar, somme med norske, og somme stiftar ikkje familie. Gjennomsnittleg barnetal er ikkje fire, men vel to for første generasjons asiatiske innvandrarar og vel tre for dei frå Afrika. Som eg har skrive om tidlegare (kronikk 20. juli) går barnetalet no raskt nedover i dei fleste asiatiske og afrikanske land, slik at det heller ikkje i utvandrarlanda vil vere element som trekkjer i retning eit barnetal vesentleg over norsk gjennomsnitt. Legg me i staden inn slike, sannsynlege hovudtrekk, kjem me til at innvandrarbefolkninga vil auke sakte eller stabilisere seg, også om Norge gir alle som ber om det, lov til å hente ektemakar frå sine tidlegare heimland.

Anfindsens dokumentasjon er at innvandringa frå Asia og Afrika har auka kraftig. Men dei siste åra har innvandringa frå desse verdsdelane gått attende. Ser me på nettotala, kom det 392 færre afrikanarar og 569 færre asiatar til Norge i 2006 enn i 2003. Når innvandrartala samla sett auka i denne perioden, var det fordi fleire europearar, særleg polakkar, valde Norge som ny bustad.

Dersom Anfindsens teori skulle ha noko for seg, ville dei ikkje-vestlege landa som hadde mest innvandring til Norge på 1980- og 90-talet, ha hatt sterk vekst i innvandringa i åra etterpå. I staden har mønsteret endra seg. Det kjem fleire frå Irak og Somalia og færre frå Pakistan og Sri Lanka og Vietnam no enn på åttitalet. Men ein pakistansk innvandrar hentar ikkje ektemake frå Irak eller Somalia.

Me kan oppsummere: Muslimsk fleirtal i Norge er så lite sannsynleg at det ikkje er grunn til å gi temaet særleg mykje medieplass framover. Det er eit spørsmål på nivå med risikoen for at lesaren skal få ein meteorstein i hovudet eller at Færøyane skal okkupere Norge.

HonestThinking kommenterer: Vi har kontaktet Klassekampen med sikte på å benytte vår tilsvarsrett.

 


Dette er blant de vakreste versene i Koranen, og viser at mannen skal dyrke og pleie sin kone, ikke legge henne under seg.

21.07.2007. KUNNSKAPSLØS FORENKLING. På bakgrunn av Kadra-saken og foregående debatter om kvinnens rolle i Koranen og islam, skriver journalist Halvor Tjønn en artikkel 28. juni med tittelen "Koranen gir menn makten". Siden denne artikkelen er å finne under vignetten INNSIKT gir den forventninger om fakta og ikke påstander. Tjønn makter ikke å innfri disse forventningene. Inntrykket man sitter igjen med er at Koranen er kvinneundertrykkende. Slik forstår ikke vi hverken Koranen eller Islam.

Dette skriver Lill Iman Opheim, student; Ambreen Pervez, kriminologistudent og leder i Pakistansk Studentersamfunn; Mariam Javed, lærerstudent og styremedlem i Pakistansk Studentersamfunn; Tayyiba Ali, medisinstudent og styremedlem i Muslimsk Studentsamfunn i et innlegg i Aftenposten.

 


17.07.2007. KUNNSKAPSLØSE. En undersøkelse om svenske ungdommers kunnskap om kommunismen og dens dødsofre viser skremmende uvitenhet. Står det like ille til i Norge? [...]

I den omfattende dokumentasjonen Le livre noir du Communisme (Kommunismens svartebok) fra 1999 er forskernes forsiktige anslag 100 millioner døde som følge av kommunismen. Dødsofrene fordeler seg slik: Sovjetunionen 20 mill. døde, Kina 65 mill. døde, Vietnam 1 mill. døde, Nord-Korea 2 mill. døde, Kambodsja 2 mill. døde, Øst-Europa 1 mill. døde, Latin Amerika 150 000 døde, Afrika 1,7 mill. døde, Afghanistan 1,5 mill. døde. Kommunistbevegelsen internasjonalt og kommunistpartier uten myndighet: ca. 10 000 døde.

Dette skriver Dag Ekelberg, Civita, i et innlegg i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Ja, totalitære ideologier med utopiske forestillinger om verden vil før eller senere bli farlige.

 


17.07.2007. OPPLYSNINGSTID. Den norske debatten om islam og muslimer styres av myter. De må avsløres. Dette hevder Sindre Bangstad, PhD, International Institute for the Study of Islam in The Modern World (ISIM), Leiden, Nederland, i en kronikk i Aftenposten.

 


Andre grundbegreber i islam

17.07.2007. Utdrag fra en artikkel av Lars HedegaardSappho: I stedet for sandt/falsk opererer islam med begreberne halal/haram – tilladt/forbudt, som ikke har med noget menneskeligt at gøre, men er foreskrevet af en guddom, der sidst lod høre fra sig for 1375 år siden. Og i stedet for godt/ondt gælder i islam begrebsparret hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt. Hvad der tjener islams sag, dvs. hvad der gavner de islamiske magthavere, er hensigtsmæssigt og derfor "godt", selv om det efter danske begreber kan være både ondt og løgnagtigt.

Derfor er det også enten anbefalet eller påbudt muslimer at skjule deres sande hensigter over for vantro, hvis det er til gavn for den enkelte muslim eller tjener islams sag. Det kaldes taqiyya – forstillelse.

Her har vi forklaringen på, at fremtrædende muslimer med den bedste samvittighed af verden og uden ringeste tegn på ubehag gerne stikker en plade, hvis de finder det gavnligt. Derfor rejser imamerne gerne omkring i Mellemøsten og fremviser tegninger, der aldrig har været trykt i nogen dansk avis, som beviser på islamofobi. Da det bliver afsløret, nægter de at sige undskyld, for en muslim pådrager sig ikke skyld ved at lyve. Ledende danske muslimer har ikke ringeste betænkelighed ved at sige ét den ene dag. og det modsatte dagen efter. Den ene dag har Asmaa Abdol-Hamid svært ved at distancere sig fra sharia og dødsstraf. Et par dage senere bilder hun tjenstvillige danske journalister og medlemmer af kultureliten ind, at hun hele tiden har været modstander. Eller for at profilere sig som offer for danskernes racisme fortæller hun historier om sin skolegang, der viser sig at være frit opfundne.

Eller, som Helle Merete Brix dokumenterer i sin beretning om Tariq Ramadan ("Broder Tariqs erobringtogt"), opererer man med to fortællinger. Én der er beregnet på de godtroende indfødte, og en anden for de troende.

Læg mærke til, at hvert eneste af de centrale muslimske begreber har to vidt forskellige udlægninger. Islam betyder enten fred eller underkastelse. Sharia er enten en from vej til Gud eller et lovsystem med drakoniske straffe. Stening kan betyde aflivning af horkarle og ludere ved at man graver dem ned i jorden og smider sten på dem. Det kan også betyde "renselse". Jihad kan ganske vist godt betyde hellig krig, men grundbetydningen er, at man gør sit bedste – altså nærmest fred. Og sådan er det hele vejen i gennem.

Det medfører dog ingenlunde, at man selv kan vælge mellem betydningerne. For den får vi i hvert konkret tilfælde dikteret af islams magthavere – imamerne, muftierne og andre, som kalder sig "lærde". I København i sommeren 2007 betyder jihad et slags kraftigt spejderløfte om at være god ved alt og alle. I Islamabad betyder det mord og brand.

Eller, som vor egen islam-beundrer Elsebeth Gerner Nielsen forklarede efter sit tørklædestunt på Højbro Plads i København: Nogle gange er hijab udtryk for kvindeundertrykkelse, andre gange for kvindefrigørelse.

Hvad der gælder hvor og hvornår, skal vi slet ikke bryde vore hjerner med, for det har vi – eller rettere sagt: de – kloge folk til at fortælle os.

 


15.07.2007. Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen mener det er for enkelt å få stemmerett i Norge. Frp-politikeren vil stramme inn reglene som gir alle som har bodd tre år i Norge rett til å stemme ved høstens lokalvalg: – Vi ønsker å innføre en kunnskapstest om Norge, en språktest og krav om norsk statsborgerskap før det gis stemmerett, sier Amundsen til NRK. Saken ble omtalt i en rekke medier for noen dager siden, f.eks. i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: SV mener (ikke særlig overraskende) at dette er "diskriminerende". Ja, selvfølgelig er det diskriminerende. Å diskriminere betyr å skjelne mellom; se eller gjøre forskjell på. Diskriminering kan være negativt eller urettferdig, men det er også helt nødvendig i mange situasjoner.

Vi diskriminerer på en rekke områder; det er i praksis uunngåelig. For eksempel er det diskriminerende at kun statsborgere, eller folk som har vært bosatt i landet i en viss tid, skal få stemmerett ved ulike valg. Vi har ikke registrert at SV har protestert mot denne formen for diskriminering, skjønt det ville ikke overraske oss om de snart fremmer krav om at tersklene for å få stemmerett skal senkes ytterligere (og vi har dem mistenkt for å mele sin egen kake i den sammenheng). Men SV ville likevel fortsette å diskrimere alle dem som ikke fikk stemmerett, selv etter deres egne prinsipper.

Det er ikke det aller minste urimelig å stille krav til folk som skal delta i demokratiske valg. At man har lært seg et visst minimum av det offisielle språket i det landet der man ønsker innflytelse, burde være et selvfølgelig krav. Folk som ikke har gjort det, bør diskrimineres. At mange kan ha sine grunner for (ennå) ikke å ha lært norsk er saken uvedkommende; det er ingen menneskerett å være med å bestemme i Norge.

Vi tror følgende er en plausibel (og neppe særlig original) hypotese: Et demokrati kan bare være bærekraftig i det lange løp dersom man skiller mellom 'oss' og 'alle andre'; hvem som er innenfor og hvem som er utenfor; og der man har fornuftige regler for hva som skal til for å være en del av det demokratiske fellesskapet.

Vi frykter at Vesten på dette området er i ferd med å forregne seg, og at våre demokratier derfor er truet; de vil forvitre om vi ikke korrigerer kursen. Der velgermassen er full av essensielle forskjeller, vil demokratiet ikke kunne fungere ordentlig.

 


14.07.2007. Den svenske forskeren Nils-Axel Mörner ved Institutt for Paleogeofysikk og Geodynamik ved Stockholms Universitet går i en kronikk på Forskning.no kraftig ut mot FNs klimapanels påstander om at havniåvet stiger. Han møter imidlertid sterk motstand fra andre fagfolk, melder Aftenposten.

 


14.07.2007. LETT BYTTE. Anonyme bloggere skaffer seg en stadig sterkere maktposisjon. Det vil ikke vare lenge før en av dem utfører det første "kuppet" mot en norsk politiker. Kronikk i Aftenposten av Kristin Granbo, Multimediajournalist.

 


14.07.2007. Vi er blitt oppmerksom på en sak angående en gruppering som har brukt flygeblader og nettsider for å spre det som sannsynligvis fortjener betegnelsen hatpropaganda. Lars Gule tar til orde for en bred allianse mot denne typen stoff:

Dette uverdiget søppelet må bekjempes. Jeg håper mange på document.no vil være like klare som Rustad i å trekke opp demarkasjonslinjene overfor rasisme og nynazisme. Her er det viktig med en bred allianse. Så får vi heller være uenig om alt annet.

HonestThinking kommenterer: Det burde være unødvendig å si det, men HonestThinking tar skarpt avstand fra slikt som dette. Vi minner om hva som står i vårt innvandringspolitiske manifest:

 • Det er en moralsk plikt å arbeide for utbredelse av menneskerettigheter i hele verden.
 • Menneskeverd er uavhengig av kjønn, religion/livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, kultur, språk, og andre slike kjennetegn.
 • Samarbeid på tvers av kulturelle, religiøse/livssynsmessige og etniske skillelinjer er både ønskelig og nødvendig.

Som Gule sier, her er det viktig med en bred allianse, så får vi heller være uenig om alt annet. Ja, det er viktig at vi, på tvers av uenighet om en rekke innvandringspolitiske og andre spørsmål, står samlet om å forsvare demokrati, ytringsfrihet, menneskerettigheter, menneskeverd, respekt for alle mennesker, med mere.

Det betyr også, slik vi ser det, at vi bør stå sammen mot de kreftene som ønsker å bruke eksistensen av ekstreme grupper til å sverte alle og enhver som er motstandere av den rådende multikultiideologien. Opphausingen av tåpelighetene til denne ubetydelige utgruppen har en umiskjennelig bismak.

 


11.07.2007. Moskébygging og sharia i tyske domstoler får religionsdebatten til å blusse opp i Tyskland. Dette belyses i en lengre artikkel i Dagbladet Magasinet.

 


11.07.2007. Såkalte klimaskeptikere har lenge ment at økt varme fra solen er en mer sannsynlig forklaring på den globale oppvarmingen enn CO2-utslipp. Dette er nå motbevist, i følge The Guardian. Se oppslag på vår engelske forside, der du også finner en artikkel fra American Thinker om samme emne.

Se også artikkel i Dagbladet Magasinet om norsk forsker som vil avkjøle kloden med CO2.

 


11.07.2007. Vår beklagelse av for sterk ordbruk mot Tony Blair (se nedenfor) forhindrer selvsagt ikke at vi fortsatt er av den oppfatning at hans beslutning om å skru opp innvandringen til det tidobbelte av hva den var da han kom til makten i 1997, vil få enorme og i all hovedsak negative konsekvenser for Storbritannia. En artikkel i dagens FrontPageMagazine stiller spørsmål om det ikke allerede er for sent å unngå den multikultikatastrofen som er under oppseiling i UK (Frankrike, Nederland og Tyskland nevnes også). Utdrag fra den aktuelle artikkelen, samt lenke til originalen, finnes på vår engelske forside.

 


09.07.2007. HonestThinking beklager herved at Tony Blair ble omtalt som en 'multiQuisling' og 'forræder' i kommentaren Mission Accomplished?, skrevet av OJA 26. juni. En beklagelse er også postet til document.no, der Lars Gule har rettet skarp kritikk mot undertegnede for denne begrepsbruken. I sin reaksjon på beklagelsen skriver imidlertid Gule blant annet følgende:

Vi vil fortsatt være uenige om mye – kanskje det meste – men nå har vi i det minste mulighet til å fortsette debatten, ja kanskje til og med en dialog.

HonestThinking kommenterer: Her er vi helt på linje med Gule; ja til debatt - ja til dialog! Vi vil utvilsomt fortsette med å være uenige om mye, men slik skal det være i et demokrati. Det er viktig at alle synspunkter kommer frem i innvandringsdebatten, og at argumentene brynes mot hverandre. Så vil tiden vise hvem av oss som har den mest realistiske forståelsen av de prosessene som nå foregår i Europa og resten av Vesten.

 


08.07.2007. En av oss har denne helgen blitt involvert i en debatt på document.no som kanskje vil interessere HonestThinkings lesere. De to siste innleggene finnes her og her, og ellers er det bare å navigere litt for å finne de andre innleggene.

 


08.07.2007. USAs tidligere visepresident Al Gore hadde i går et innlegg i Aftenposten med tittelen Vårt hjem er i fare. Ingress og innledning lyder slik:

UNIVERSELL TRUSSEL.Vi er kommet til det punkt der vi må ta en beslutning. AKSELERERENDE VANVIDD. Vårt hjem Jorden er i fare. Det er ikke planeten i seg selv som kan bli ødelagt, men forholdene som gjør det mulig for mennesker å leve her. Uten å skjønne konsekvensene av våre handlinger har vi begynt å slippe så mye karbondioksid ut i det tynne laget av luft som omgir vår verden, at vi faktisk har forandret varmebalansen mellom Jorden og Solen. Hvis vi ikke slutter med dette nokså raskt, vil gjennomsnittstemperaturen øke til nivåer mennesker aldri har opplevd, og sette en stopper for den gunstige klimabalansen vår sivilisasjon er avhengig av.

HonestThinking kommenterer: Det var selvfølgelig ingen tilfeldighet at Al Gore fikk sitt innlegg på trykk akkurat 07.07.07, for det var dagen da han og svært mange andre selebriteter deltok i det verdensomspennende opplegget Live Earth; se omtale i Wikipedia, eller reportasjen med den ikke helt gjennomtenkte overskriften Synger for klimaforandringer.

Som vi har sagt flere ganger før, står verden i dag overfor to utfordringer som får alle andre til å blekne, nemlig klimaproblemene og multikulturalismen. Begge deler har potensial til å legge vår sivilisasjon i grus. Vi er derfor udelt positive til at man setter fokus på miljøspørsmål og de pågående klimaendringene, og det vil uansett være positivt om privatbilisme og andre miljøfiendtlige aktiviteter kan blir dempet i årene fremover. Vi håper ellers at politikere, media, popstjerne og andre opinionsdannere snart tar multikulturalismens ødeleggende effekter like alvorlig (og det er viktig at inge av disse to problemene får anledning til å hindre at man griper fatt i det andre).

Men det er én sak som plager oss når det gjelder klimaproblematikken, og det er at rasjonalitet og vitenskapelig forsiktighet i stadig større grad blir erstattet av propaganda for en "sannhet" som er opplest og vedtatt. TV-programmet om Live Earth på NRK i går ga en sterk bekreftelse på akkurat dette.

Men ærlig talt: Kan vi virkelig være helt sikre på at det er CO2-innholdet i atmosfære som er hovedårsaken til at den globale temperaturen stiger om dagen? Noen hevder at det ikke lenger er så mye å lure på, og vi tør ikke utelukke at de har rett i det. Men så lenge faglige innvendinger mot IPCC-konsensusen ikke ser ut til å bli tatt alvorlig, blir man sittende igjen med en ubehagelig følelse av at det er ett eller annet som ikke stemmer. Se f.eks. på disse artiklene (som sier noe om hvor stor uenigheten er noen steder):

 • A Sudden Change of State, by George Monbiot: "A new paper suggests we have been greatly underestimating the impacts of climate change – and the size of the necessary response."
 • The Real Climate Censorship, by George Monbiot: "It’s happening, it’s systematic, and it is precisely the opposite story to the one the papers are telling."
 • Manmade Global Warming: The Real Assault on Reason Marc Sheppard gives a number of disturbing examples of what seem to be intellectual dishonesty on the part of the 'global warmers'.

Sheppards artikkel i American Thinker påpeker, i likhet med mange andre (se f.eks. The Great Global Warming Swindle), at det nødvendigvis vil være slik at solen påvirker klimaet på jorden. Litt forenklet: dersom solen sender ut mer varme, da blir det varmere på alle planetene i nærheten. Og det er altså ting som tyder på at solen sender ut mer varme for tiden. Denne alternative forklaringen på den oppvarmingen vi nå opplever på jorden, synes å bli skjøvet til side for den mer politisk potente CO2-baserte forklaringen (det kan altså tenkes at økt innhold av CO2 i atmosfære er en konsekvens av, og ikke en årsak til, oppvarmingen).

Vi har ikke mulighet til å si noe fra eller til om hvem som har rett i disse spørsmålene, vi bare registrerer med en viss uro at vitenskapelig tvil blir nedtonet til fordel for propaganda til massene. Vi skulle ønske at folk med kompetanse på området kunne komme med artikler om emnet som er forståelige for interesserte legfolk: Hvorfor er soldrevet oppvarming en mindre sannsynlig forklaring på klimaendringene enn drivhuseffekten av CO2 og andre klimagasser?

Spesielt vil vi utfordre forskningsjournalist Bjørn Vassnes (som har skrevet mye om klimaendringene) til å belyse disse problemstillingene; i sin faste spalte i Klassekampen, i det nye tidsskriftet MARG eller på andre måter, .

 


07.07.2007. ISLAMOFASCISME? Bombeanslagene i Storbritannia reiser på ny det vanskelige spørsmål: Er islamismen arvtageren til mellomkrigstidens totalitære tankeformer? Slik innleder professor Bernt Hagtvet sin artikkel i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Vi nøyer oss med å henvise til disse to kommentarartiklene:

 


07.07.2007. Rudi Caeyers, Jens Harald Eilertsen og Bjørn Vassnes har kastet seg ut på dypt vann og lansert det nye tiddskriftet MARG, med undertittel notater fra randsonen, og med slagordet viagra for hjernen. Vi siterer fra nettstedet margmedia.no:

Så er MARG sjøsatt. Vil det flyte? De første reaksjonene tyder i hvert fall på at vi fyller den nisjen vi mente å fylle - som et kritisk, annerledes og spennende tidsskrift, det eneste norske med adresse utenfor Oslo.

I tillegg til mange begeistrede tilbakemeldinger, noen også i weblogger (sjekk www.antropologi.info), har vi også fått kronikker i både Dagbladet (om klimakrisen) og Aftenposten (om religion). Vi har fått tilsvar bl.a. fra Norges Rederiforbund (om klimasaken), og venter på tilsvar fra Gud eller hans informasjons-medarbeidere på om han virkelig finnes, eller bare er en ide som evolusjonen har plassert i hjernen vår.

Etter en hektisk periode der alt dreidde seg om å få ut første nummer, vil vi nå bl.a. satse på å få liv i denne nettsiden, slik at MARG kan leve også mellom utgivelsene, med jevnlige kommentarer, nyheter og responser. Og litt gøy.

HonestThinking kommenterer: Vi har nå fått lest de fleste artiklene i det første nummeret av bladet (som har spesialtema religion), og her er det mye som imponerer. Vi er ikke alltid enige med de ulike skribentene, men når det lanseres et nytt tidsskrift som presenterer dyptpløyende og kunnskapsbaserte artikler om spennende temaer, blottet for den intellektuelle svada og poserende forfengelighet som skjemmer så mye av det "intellektuelle" stoffet man finner andre steder, da er det grunn til å bli begeistret.

Vi tror kanskje det kan bli vanskelig å få den trykte utgaven av MARG til å bære seg rent økonomisk, fordi vi frykter markedet for et slikt blad er for smalt her i landet. Forhåpentlig tar vi feil på dette punktet, men i motsatt fall håper vi man vil satse på ren nettpublisering. Det trengs nemlig flere kritiske stemmer i norsk offentlighet. Vi ønsker MARG lykke til videre!

 


07.07.2007. Jon Sudbø, som har blitt tatt for å jukse med forskerdata, sier at folk «fra alle deler av Telemark» bestiller tannlegetime hos ham i Seljord. Dette i følge VG Nett.

HonestThinking kommenterer: Dette er en gledelig nyhet! Sudbø har lagt alle kort på bordet og innrømmet det forskningsjukset han ble avslørt i, og det virker alldeles meningsløst om denne åpenbart dyktige mannen skulle være avskåret fra å praktisere faget sitt resten av livet. Doktorgraden bør han ikke få tilbake, for den bygger i hvert fall delvis på fabrikerte data, men etter vår vurdering bør han, etter en passende tid i karantene, igjen få anledning til å praktisere som lege. Vi håper han nå har fått anledning til å ta et skritt i den retningen, og vi vil ikke nøle med å bestille time om han noen gang åpner praksis i vårt nærmiljø.

Sudbø har, i motsetning til enkelte andre forskere som er blitt avlørt i juks her i landet de senere årene, tatt et skikkelig oppgjør med sin fortid. Dermed bør det være grunnlag for at tilliten gradvis gjenopprettes. Vi festet oss ved at en kvinnelig akademiker og tidligere pasient av Sudbø i en avisartikkel for noen måneder siden omtalte ham som den mest samvittighetsfulle og omsorgsfulle legen hun noen gang hadde vært i kontakt med. Vi gratulerer så mye!

 


06.07.2007 (utvidet neste dag). Filosof og forfatter Kai Sørlander har etter vår mening kommet med en fulltreffer av en kronikk i Berlingske Tidende. Her er noen utdrag (våre uthevelser):

Det er i lyset af nazismen, at den indvandrings- og asylpolitik, som har været ført i Europa i de seneste generationer, skal forstås. Man har villet undgå den mindste mistanke om at kunne sættes i bås med nazismen og nazisternes behandling af jøderne. Og man har mere eller mindre bevidst opfattet indvandrerne i jødernes billede. Det har medført en liberal indvandringspolitik, som truer demokratiets overlevelsesevne. [...]

Som præmis har vi nu, at demokratiet kræver opslutning om demokratiske værdier, fælles sprog og fælles sekulære omgangsformer. Og desuden har vi, at demokratiet bør sikre sin egen opretholdelse. Heraf følger, at et demokrati ikke bør acceptere en større indvandring, end at det kan integrere indvandrerne i de demokratiske værdier, i det nationale sprog og i de lokale omgangsformer. Så man undgår, at der skabes parallelsamfund af indvandrere, som adskiller sig ved sprog, omgangsformer og holdning til demokratiske værdier.

Alene af disse grunde er det nødvendigt, at et demokratisk samfund fører en aktiv indvandringspolitik, som trækker grænser. Der kan være uenighed om, hvor grænserne skal trækkes, og hvor mange indvandrere samfundet kan bære; men der burde ikke være uenighed om, at det er nødvendigt at trække grænser. Sagen burde diskuteres ud fra de bedst mulige vurderinger af de fremtidige konsekvenser af de forskellige holdninger.

Det er denne helt nødvendige diskussion, som alt for længe er blevet ødelagt, fordi det at sætte spørgsmålstegn ved den liberale indvandringspolitik blev gjort ensbetydende med fremmedhad og sat i slægt med nazismens jødeforfølgelser. I stedet førte den herskende konsensus en indvandringspolitik, som satte hensynet til indvandreren over hensynet til forudsætningerne for demokratiets opretholdelse. [...]

Sagen er, at vi står i et tragisk valg; og spørgsmålet er, om vi har den moralske modenhed til at bære dette valg. Det er os umuligt at undgå at få urene hænder. Vi kan ikke gøre det rigtige uden samtidig at gøre noget, som vi helst burde undgå. Vi får urene hænder, når vi sætter grænse for indvandringen folk bliver lukket ude til en usikker skæbne men gør vi det ikke, så undergraver vi demokratiets forudsætninger. Det er et reelt dilemma. Derfor gør vore urene hænder os ikke til fremmedhadere endsige til nazister.

Derimod er der grund til at tro, at netop de, som nægter at se, at de står i et tragisk valg, vil fremme tragedien. At netop de, som tror sig selv rene, fordi de går ind for en liberal indvandringspolitik, vil ende med snavs på fingrene. Fordi deres ureflekterede afstandtagen fra nazismen har givet dem et urealistisk syn på indvandringspolitikken, kan deres politik medvirke til at undergrave demokratiets overlevelsesevne. Det ville være en ironisk arv fra nazismen.

HonestThinking kommenterer: Vi er begeistret for denne kronikken av Sørlander fordi den er helt i tråd med hva vi selv gang på gang har hevdet eller sitert andre på de senere årene, for eksempel:

 • Så hvor hviler Hitlers skygge om dagen? Den hviler over maktarrogante og/eller feige politikere som lar seg styre av Hitlers vanvidd til å tvinge Europa over i motsatt grøft. Og den hviler ikke minst over media og akademia som skjønnmaler situasjonen og kveler demokratisk debatt (det er ting som tyder på at grepet er i ferd med å strammes på nytt). Fra kronikken Europas dype krise.
 • Den franske filosofen Alain Finkielkraut har, i sitt essay L´identité europenne, gjengitt i norsk oversettelse i Dagbladet 26.01.2005, skrevet følgende: ”Jeg tror det som truer Europa i dag, kanskje mer enn verden utenfor, er Europas eget ønske om å rive seg løs fra seg selv, og fra sin historie og sine tradisjoner, bare til fordel for menneskerettighetene. […] Jeg forstår den angrende bevegelsen som leder Europa til denne definisjonen, men denne angeren går for langt. Det er en for stor gave å forære Hitler å forkaste alt som førte til ham.” Sitert i kronikken Totalitarismens røtter.
 • Nå har vi i drøyt 60 år vært ivrig opptatt av å havne i motsatt grøft av den Hitler og nazistene ville ha oss i. Helt spesielt har vi, med FN som fanebærer, forvekslet prinsippet om respekt for alle mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn, med den komplett stupide idé at det ikke spiller noen som helst rolle hvilken etnisk sammensetning et samfunn har. Og i stedet for å legge til rette for at ulike etniske grupper over tilstrekkelig lang tid kan smelte sammen eller i det minste utvikle tette bånd, har man opphøyd etnisk virkelighetsfornektelse til offisiell politikk, i naiv tro på at resultatet av utallige generasjoners kulturelle og biologiske evolusjon kan elimineres i løpet av noen få tiår, om man bare intenst og lenge nok innbiller folk at inni er vi like. Fra innlegget Etnisitet og humanisme.
 • Dette handler ikke om at det er farlig å tro at etnisitet kan ha betydning, og at det å late som at det ikke har noen betydning i det hele tatt, er veien til et fredelig og godt samfunn. Her handler det om å balansere kryssende hensyn. Vi vet alle hvor galt det gikk da Hitler & Co fikk innbilt tyskerne både det ene og det andre. Men hvordan tror Matlary det kommer til å gå med et Europa som siden 1945 har vært ivrig opptatt med å komme seg over i motsatt grøft, og med å innbille folk at religion, kultur, språk og etnisitet er uten betydning? Er det ikke snart på tide å forsøke å finne en vei mellom disse ytterpunktene, der man tar hensyn til alles menneskeverd, men altså uten å havne i utopiske systemer som til syvende og sist er nødt til å føre til totalitarisme eller det som verre er? Fra en kommentar til Janne Haaland Matlary.
 • Og se ikke minst vårt innvandringspolitiske manifest.

Sørlanders kronikk har stor relevans i forhold til den formen for argumentasjon professor Knut Kjeldstadli nylig gjorde bruk av i Aftenposten, og den bør være obligatorisk lesning for alle våre toppolitikere og the usual suspects blant våre venstreintellektuelle. Så lenge disse ikke viser klart og tydelig at de faktisk forstår at vi står overfor et etisk dilemma, og at det er en høyst reell fare for at demokrati og menneskerettigheter kan bli påført banesår i Europa, har deres argumenter til fordel for en fortsatt liberal innvandringspolitikk begrenset troverdighet.

Men det er vel nettopp her noe av problemet ligger: mediefolk, politikere og intellektuelle nekter å tro at demokrati og menneskerettigheter kan være truet i den vestlige verden. Som John Derbyshire skrev i New English Review i januar (våre uthevelser):

Much of the damage, however, has been willfully self-inflicted.  We did not have to swallow the multiculturalist suicide pill;  we did not have to open our borders to the Third World flood;  we did not have to delegitimize patriotism and abandon the assimilationist model of immigration.

Why did we do those foolish things?  From overconfidence, I think. 

 


06.07.2007. "Råd fra en bekymret" heter den halvannen time lange nye videoen fra terrornettverkets nestkommanderende, Ayman al-Zawahiri. Dette melder Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Vi vet at Al-Qaida mener alvor, vi vet at en betydelig minoritet blant muslimer i Vesten sympatiserer med dem, og vi vet at de har evne til å gjennomføre en god del av det de setter seg fore. Det betyr at vi vet at Al-Qaida kommer til å forårsake død og lidelse for mange uskyldige mennesker i årene som kommer. Hadde det ikke vært på sin plass om europeiske myndigheter snart spurte seg om det er fornuftig å fortsette med masseinnvandring fra de landene der radikal jihadisme har fotfeste?

 


03.07.2007. An-Magritt Jensen framholder i Klassekampen for 22. juni at “Fruktbarhet handler om barn”. Deretter skriver hun: “Det interessante spørsmål er å forstå hvorfor barn velges bort – på tvers av religion og kultur – og i konflikt med samfunnets egen overlevelse?“ Slik innleder Sigurd Skirbekk sitt tilsvar til Jensen.

 


03.07.2007. En kristen pakistaner skal ha blitt brutalt banket opp og voldtatt av rundt tretti menn fordi han nektet å konvertere til islam, melder Christian Today. Ettersom en anfører i overgrepene skal ha vært "en mann av innflytelse", nekter politiet å ta imot anmeldelse av forholdet.

Pakistan forbereder for tiden en lov som vil medføre dødstraff for konvertitter fra islam.


02.07.2007. En Mikke Mus-lignende figur ved navn Farfur har i den senere tid undervist om islamsk overherredømme og utryddelse av jøder på palestinsk barne-TV (eks 1, eks 2, eks 3). Etter massivt internasjonalt press, har de palestinske selvstyremyndigheter nå besluttet å ta Farfur av skjermen, noe produsentene løste ved å la jødene drepe ham og forvandle ham til shahid -- en martyr for Allah. Se Farfurs møte med martyrdøden.


Lars Gule retter hard kritikk mot oss

01.07.2007 (oppdatert 09.07.2007). Vi ble nylig kjent med at det var akkurat da Tony Blair overtok som statsminister i 1997 at innvandringen til UK eksploderte; innvandringen ble faktisk raskt mer enn 10-doblet da Blair tok over.

Dette har fått oss til å bruke ekstra sterke karakteristikker om Blair, noe som igjen har fått Lars Gule til å rette skarp kritikk mot oss i et innlegg på document.no:

Anfindsen har på sin egen hjemmeside forfalt til et lavmål ved å kalle Tony Blair for en quisling (var det noen som snakket om brunskvetting og stigmatisering nå?). Jeg misliker sterkt mye av det Blair står for og har ansvar for, men dette demonstrerer ikke annet enn useriøst griseprat. Honestthinking har rett og slett stilt seg utenfor den akseptable standarden – og kan ikke en gang skylle på at dette skjedde i en opphetet debatt.

HonestThinking kommenterer: Vi kom 9. juli til at vi måtte si oss enige i at vi ikke burde ha kalt Tony Blair en 'quisling' eller en 'forræder'. En beklagelse ble derfor postet på document.no.

Opprinnelig kommentar 1. juli: Vi innrømmer at vi har tatt ekstra hardt i denne gangen, i håp om å skape debatt om Blairs rolle. Det forhindrer ikke at vi er åpne for å lytte til kritikk både fra Gule og andre. Vi kommer tilbake til saken.

 


HonestThinking i Stavanger Aftenblad

01.07.2007. Den 21. mai skrev journalist Marie Rein Bore følgende i en stort oppslått artikkel i Stavanger Aftenblad:

Jeg blir engstelig når jeg møter folk som sier at de er redde for at muslimer vil ta over Norge. Jeg blir ikke redd for at det de frykter, skal skje. Tvert imot. Jeg blir engstelig fordi noen av dem som sier dette, kjenner jeg som gode og velmenende personer. Jeg blir engstelig fordi jeg synes de tar noen uheldige trekk fra dagens innvandringssituasjon, forstørrer dem kraftig og presenterer de forstørrede bildene som en prognose for framtida. Ja, ikke bare prognose: Slik blir framtida, sier de.

Bores kommentarartikkel ble kun publisert i papirutgaven, men de to aktuelle avissidene er skannet inn som side A og side B.

HonestThinking kommenterer I: Vi blir engstelige når vi om og om igjen ser at medifolk, politikere og forskere forsøker å bagatellisere hvilke konsekvenser innvandringen er i ferd med å få rundt omkring i Europa, og i stadig økende grad også i Norge. Marie Rein Bores helsides artikkel er etter vår mening på grensen til det uærlige. Den kvalifiserer i hvert fall til betegnelsene skjønnmalende og bagatelliserende.

Hvor er det blitt av gode, gamle idealer om pressen som den fjerde statsmakt, der journalister er vaktbikkjer som stiller kritiske spørsmål til politikere og andre maktmennesker, og der det i hvert fall i teorien er sannhet som skal være den fremste ledetråden?

En slik presse finnes knapt i Norge i dag. I stedet har vi en presse som ser det som sin oppgave å hjelpe politikerne å få gjennomført det multikulturelle prosjektet. At det blir stadig mer åpenbart at mange politikere knapt kan ha skjønt hva de satte igang, er én sak. At de har skjøvet elementære, demokratiske spilleregler til side, er en annen. Uten pressens stadige logring for makten, hadde dette neppe latt seg gjennomføre. Les vårt innlegg om saken i Stavanger Aftenblad.

HonestThinking kommenterer II: Et par uker etter at Bore skrev sin kommentar i Stavanger Aftenblad, møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, innledet konferansen med å henstille til mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han.

Vi mener Bores artikkel passer foruroligende godt inn i den formen for journalistikk FNs spesialutsending sier han ønsker seg. Se vårt tidligere oppslag Når vaktbikja lenkes i godhetens navn for mer om dette.

Uansett hva man måtte mene om Bores artikkel, bør det nå snart komme en prinsippiell debatt om det som ble sagt på konferansen i Oslo i begynnelsen av juni. Er det virkelig medias oppgave å hjelpe politikerne å gjennomføre det multikulturelle prosjektet? Dette spørsmålet bør interessere Per Edgar Kokkvold og Norsk Presseforbund.

HonestThinking kommenterer III: Bores artikkel fremstår, i lys av de siste dagers dramatikk i UK, som enda mer problematisk i dag enn da den ble skrevet. Hadde det vært mulig å håpe på noen form for refleksjon fra Bore og/eller Stavanger Aftenblad rundt de ikke-trivielle problemene som nå tårner seg opp i Storbritania, Frankrike, Nederland, Tyskland, Sverige og andre land som ligger foran oss i den multikulturelle løypa?

HonestThinking kommenterer IV: Det er ikke bra at Stavanger Aftenblad ventet fem-seks uker med å publisere vårt innlegg. Demokrati forutsetter fri og åpen debatt, også om ubehagelige spørsmål, men det blir i praksis vanskelig å føre en fornuftig debatt når innsendt stoff prioriteres så lavt som dette. Særlig er det uheldig at en avis trenerer kritikk rettet mot egne medarbeidere.

Det er i den sammenheng interessant å merke seg at både Aftenbladets sjefredaktør Sven Egil Omdal og journalist Marie Rein Bore har bakgrunn fra Vårt Land. Om vi husker riktig, jobbet begge der på 1980- og 1990-tallet, og avisen utmerket seg den gangen (og vi har ingen grunn til å tro at dette har endret seg siden) med å være ekstra rask med å sette på trykk innlegg som var kritiske mot avisens egne standpunkter og eget stoff.

For oss ser det ut til at Omdal og Bore, og kanskje også noen av de mange andre redaktører og journalister rundt omkring i norske medier som har bakgrunn fra Vårt Land (og selfølgelig også andre mediefolk), bør ta lærdom av den forbilledlige holdningen vi her henviser til. Folk som kvier seg for å slippe til kritikk, er sjelden blant dem som har det mest solide grunnlaget for egne meninger.

 

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Politikk endrer seg gjerne i pendelsvinger. I dette tilfellet har vi etter mitt syn bedrevet en ekstrem [innvandrings]politikk over flere år uten at den har vært gjenstand for en reell debatt. Potensialet for en drabelig pendelsving er stort og skremmende. Jeg ønsker ikke å være en del av en slik pendelsving. Jeg ønsker meg en åpen og reell diskusjon som kan bringe oss tilbake til en moderat politikk for innvandring og integrering."

Anton Barth, document.no, 16.07.2007

 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, document.no, 04.07.2007

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, document.no, 01.07.2007.

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.