HonestThinking 07.12.2005

 

 

Human-etisk Forbund dømt for ærekrenkelser

 

 

Materiale innsanket av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør HonestThinking

 

Den 02.12.2005 falt dom i saken mellom Arne Tumyr og Humanetisk Forbund (HEF), der sistnevnte ble dømt til å betale Tumyr en oppreisning på kr 30.000.

 

Bakgrunn

 

Fredag den 6. august 1999 ble i Avisen Fædrelandsvennen trykket et leserinnlegg forfattet av Arne Tumyr, og med følgende overskrift: ”Hedstrøm og Kleppe har rett.” Innlegget hadde følgende innhold:

 

De av oss som har levd en stund vil huske hvordan noen ganske få borgere i dette land så faren som truet ved den opprustning som fant sted i Europa i 1930-årene. De ivret for at Norge måtte øke forsvarsevnen og pekte på at Norge kunne bli angrepet og okkupert over natten. De som våget å stå fram ble hudflettet i avisene og på møter - de ble latterliggjort - de ble karakterisert som ”krigshissere”. Norske offiserer som gikk på gaten i uniform ble spyttet på - og fra folkemengden ble det ropt til soldaten: ”Brekk i stykker geværet!” Forsvarsvenn ble et skjellsord.

 

Vi vet alle hvordan det gikk. De som ble mobbet fikk rett. Enkelte av dem fikk i ettertid heltestatus. I vår tid er det Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe som roper et varsku og som blir mobbet og trykket ned i sølen når de peker på innvandringspolitikkens farer - som kan innebære at landet og samfunnet i fremtiden ikke er underlagt rettsstatens og velferdsamfunnets skrevne og uskrevne lover, regler og normer generasjonene har kjempet fram. Mobberne utbasunerer hemningsløst at vi burde ha tatt imot langt flere innvandrere. Fri innvandring er det eneste saliggjørende, hevder enkelte. Ja, hvorfor ikke ta imot for eksempel 20.000 innvandrere i året? Den norske stat har jo en enorm pengebinge!

 

I store deler av Europa har politikerne forgjeves forsøkt å stramme inn etter at de gjennom en årrekke har tatt imot millioner av økonomiske innvandrere. I Frankrike er det nå 14 enklaver der det er innvandrerghettoer hvor fransk kultur, lov og orden er destruert. Verken fransk politi eller brannmannskaper våger seg inn i disse innvandrerområdene uten videre. Her hersker lovløse tilstander - og verre vil det bli. Hele Europa - inklusive Norge - vil i fremtiden kunne bli et Balkan-område. Dette er problemer som bl.a. våre barnbarn barn trolig vil måtte kjempe med - som et resultat av den politikk som føres i dag som ikke er i det norske folks interesse.

 

I 1940 tok inntrengerne som følge av datidens politikk Norge i ett jafs natten over. I nyere tid vil det norske samfunn bli underminert gjennom flere generasjoner som følge av dagens holdning som er: Slipp innvandrerne inn - de er en ressurs for vårt land. Hedstrøm og Kleppe vil om 100 år fremstår som lysende enere - fordi de advarte.

 

(vår uthevelse)

 

Reaksjon

 

Dette innlegget førte til sterke reaksjoner i HEF, og sentralstyret gav medlemmet Brit Nustad i oppdrag å utarbeide et innlegg til Fædrelandsvennen. Innlegget ble inntatt i avisen den 24. august under overskriften ”Tumyr spiller på fremmedfrykt”, og hadde følgende innhold:

 

Arne Tumyr, Kristiansand Frp, har med sitt innvandringspolitiske utspill i Fædrelandsvennen 6. august satt mange sinn i kok. Når han, som Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe, kritiserer norsk innvandringspolitikk og advarer mot et nytt 9. april, settes sterke følelser i sving. Innvandrerne er våre fiender. Tillater vi fortsatt innvandring, vil de, inntrengerne, overta landet vårt som nazistene i 1940. Hedstrøm og Kleppe blir omtalt som helter fordi de så sterkt advarer mot krigsfaren som innvandrerne og flyktningene representerer. Vi har fiender på norsk jord (!) ifølge Tumyr. Meningsmotstanderne blir karakterisert som mobbere av Tumyr.

 

Innlegget oser av menneskeforakt og spiller på fremmedfrykt og rasisme. Sentralstyret i Human-Etisk Forbund (HEF) har stor forståelse for at innlegget har vakt sterke reaksjoner i og utenfor forbundet. HEF legger til grunn de positive verdier, idealer og prinsipper som kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring. HEF forsvarer menneskeverdet og vi ønsker å fremme det humanistiske livssynet vårt. Vår ideologi og politikk finner vi i vedtekter og landsmøtevedtak. Tillitsvalgte og talspersoner i forbundet skal selvsagt lojalt forsvare demokratisk fattede vedtak. Hva står Human-Etisk Forbund for? Nei til rasisme og nynazisme var overskriften på landsmøtevedtak i 1993 der det bl.a. heter: ”Human-Etisk Forbund ønsker å delta i aktiv verdiformidling og sosialetisk innsats mot rasisme og nynazisme i det norske samfunn.

 

Norge har en solid tradisjon som demokrati og rettsstat. Men demokrati er ikke bare en styreform, det er også en livsform. Det handler blant annet om flertallets respekt for mindretallet og om solidaritet og omsorg for svakstilte grupper (&) HEF mener at forakt for svakhet er et av nynazismens vilkår. Den økte folkevandringen er en utfordring til å se mangfoldets muligheter og ressurser - også i Norge. Politikerne har et ansvar for at grupper ikke settes opp mot hverandre. Vilkårene som bys flyktinger og innvandrere må tilrettelegges slik at det ikke skapes kunstige motsetninger i samfunnet (&)” Mange søker asyl i Norge pga religiøs eller politisk forfølgelse, men asylretten praktiseres strengt: Opphold på humanitært grunnlag blir i stor grad avslått. Landsmøtet i HEF vedtok i 1997 at vi ”spesielt vil vektlegge en styrking av asylretten og barns rett til statsborgerskap” . (arbeidsprogrammet vårt 1997-99).

 

Noas fikk humanistprisen i -93 fordi HEF ønsket å hedre Annette Thommessem og Noas for deres utrettelige arbeid for asylsøkere. Noas uredde kritikk av myndighetene og saklige kritikk mot enkeltpersoner og grupper som gjennom ulike former for rasisme og intolerante holdninger motarbeider grunnleggende humanistiske verdier. Som landsstyrerepresentant i HEF skal Tumyr bidra til å kontrollere at HEF drives etter landsmøtevedtak og informere om vår politikk og vårt livssyn på en positiv måte. I innlegget ”Innvandringpolitikk og humanisme ” 11. august uttaler Tumyr seg både som talsmann for HEF og som partipolitiker. Den sammenblandingen av roller er kritikkverdig. Tumyr må ta av seg den ene hatten!

 

Sentralstyret er glad for hans uttalelser til Fædrelansvennen der han sa at han ikke ønsker å skade HEF. Skade er allerede skjedd. Når han i sitt siste innlegg stiller spørsmål om dagens innvandringspolitikk er i samsvar med HEFs ideologi, avslører han at han kanskje ikke kjenner de politiske vedtak og ideologien som ligger til grunn for HEFs klare antirasistiske politikk.

 

Brit Nustad

For sentralstyret i HEF

 

(vår uthevelse)

 

Tumyr ble i etterkant av dette presset til å trekke seg fra sitt verv i HEF.

 

Dom

 

Retten sammenfatter Tumyrs leserinnlegg som følger:

 

Tumyr uttrykte for det første en frykt for at det han beskrev som ”landet og samfunnet,” ”kultur, lov og orden” og ”det norske samfunnet” som følge av daværende innvand- ringspolitikk ville bli ”underminert gjennom flere generasjoner.” Resultatet vil kunne bli en utvisking av ”velferdssamfunnets skrevne og uskrevne lover, regler og normer generasjonene har kjempet fram.”

 

Så langt retten kan lese innlegget, så Tumyr det som mål å beskytte det som gjerne omtales som norsk kulturarv, og han gjorde oppmerksom på at denne vil være utsatt i fremtiden. Retten kan ikke se det som annet enn høyst legitimt å markedsføre nåværende norsk kultur som det av ham antatt beste for denne nasjonen. I dette ligger ingen desavuering av andre folkegruppers kulturer, praktisert i disses hjemland. Etter rettens oppfatning ville det imidlertid uansett være tillatt å anse norsk kultur som generelt bedre enn andre folkegruppers uten å kvalifisere for de karakteristikker som Brit Nustad på vegne av sentralstyret gav i sitt motinnlegg, jfr. nedenfor.

 

Tumyr gjorde videre i sitt innlegg en kobling mellom på den ene siden Tysklands angrep på Norge i 1940 og latterliggjøring av de som advarte mot denne utviklingen og på den annen side den ”mobbing” som beskrives av de som ”peker på innvandringspolitikkens farer.” Han konkluderte som følger: ”I 1940 tok inntrengerne som følge av datidens politikk Norge i ett jafs natten over. I nyere tid vil det norske samfunn bli underminert gjennom flere generasjoner som følge av dagens holdning som er: Slipp innvandrerne inn – de er en ressurs for vårt land. Hedstrøm og Kleppe vil om 100 år fremstå som lysende enere – fordi de advarte.”

 

Så langt retten kan se, har Tumyrs poeng vært å bevisstgjøre leserne på at en kultur kan gå til grunne ikke bare ved et væpnet overfall, men også ved en innvandring over tid. Så langt retten har forstått HEF, skal Tumyr ha sammenstilt disse to former dit hen at nåtidens innvandrere moralsk stilles i samme klasse som (nazi)Tyskland i 1940. For retten er det imidlertid ikke mulig å lese en slik kobling. Retten ser at den sammenstilling som Tumyr gjorde er dristig og stiller store krav til markante overganger for ikke å bli misforstått ved en hurtig gjennomlesning. Det kan nok stilles spørsmål om ikke Tumyr i større grad burde ha markert overgangene og påpekt øvrige forskjeller. Før et motinnlegg, inneholdende karakteristikker som klart er egnet til å skade en annens gode navn og rykte, utformes og innsendes, forventes imidlertid mer enn en hurtig gjennomlesning. Få ville da ha unngått å oppdage at sammenkoblingen utelukkende dekket det som er beskrevet i nærværende avsnitts første setning, og heller ikke mer.

 

Endelig foretok Tumyr i sitt innlegg en eksemplifisering, knyttet til den påståtte utviklingen i Frankrike. Retten er innforstått med at et bevisst uriktig fremstilt faktum brukt som middel i en argumentasjon kan ha preg av hets, og hvis dette gjelder folkegrupper, i verste fall rasisme. Imidlertid er riktigheten i Tumyrs faktiske fremstilling ikke bestridt – Brit Nustad opplyste på spørsmål at hun i det hele tatt ikke hadde vurdert dette spørsmålet. Retten må da legge til grunn at Tumyr hadde belegg for sine påstander og at disse var trukket frem for å belyse en utvikling han fryktet ville inntreffe også i Norge. Retten kan vanskelig se dette som hets av folkegrupper, men en advarsel om en utvikling som han mener vil kunne inntreffe ved assimilering av et større antall innvandrere i en etablert kultur som den norske.

 

Som sitert ovenfor, har Brit Nustad på vegne av sentralstyret anført at Tumyrs innlegg ”oser av menneskeforakt.” På basis av gjennomgangen ovenfor er retten ikke i stand til å se hvor denne ”menneskeforakt” skulle ligge. Videre ”spiller” Tumyr ifølge Nustad på ”fremmedfrykt og rasisme.” Rasisme er i Bokmålsordboka beskrevet som ”Menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne, rasefordommer,” hvilket retten anser for å være en gjengs oppfatning av ordet.

 

Retten har imidlertid vondt for å se at Tumyr i sitt innlegg gav uttrykk for at nordmenn menneskelig sett er andre raser eller folkeslag overlegne. Det som Tumyr uttrykte, var at norsk kultur og normer er best for nordmenn, en oppfatning som retten antar deles av flertallet av befolkningen, videre at stor grad av innvandring setter disse i fare og dertil i seg selv er konfliktskapende. Dette er en politisk meningsytring som man kan si seg enig eller uenig i, og som muligens ikke ble ansett som såkalt politisk korrekt, i hvert fall ikke tilbake i 1999. Men retten er ikke i dette i stand til å se elementer av ”rasisme,” slik dette begrepet normalt oppfattes.

 

Retten må etter dette konkludere dit hen at Brit Nustad ved sitt leserinnlegg av 24. august 1999 på vegne av sentralstyret i HEF har ærekrenket Tumyr, og at det ikke er ført sannhetsbevis for de utsagn som er referert ovenfor.

 

 

(vår uthevelse)

 

Ovenstående er utdrag fra dommen slik den er gjengitt i Fædrelandsvennen. Se for øvrig avisens reportasje om saken før den ble behandlet av domstolen, samt Dagbladets reportasje i etterkant av domsavsigelsen.

 

 

Tilbake til HonestThinking