Publisert av HonestThinking 13.12.2005, etter avtale med forfatteren

Politiet og Forsvaret – hva nå?

Av Bernard Duncan Lyng

Totalforsvaret skal gjøre oss i stand til å forsvare våre samlede nasjonale verdier. Viktige forutsetninger er vilje og evne til samarbeid både på sivil og militær side, gode og oppdaterte beredskapsplaner, samt evne til å kunne tilpasse totalforsvarskonseptet til gjeldende trusselbilde. Dette har vi ikke maktet.

Etter sovjetstatens sammenbrudd har vi dessverre ikke maktet å endre totalforsvarskonseptet i tilstrekkelig grad. Fra en situasjon med et trusselbilde som var strekt bundet opp til den kalde krigen, befinner vi oss nå i en situasjon som i større grad preges av uforutsigbarhet. Imidlertid er de fleste borgere her i landet enige om at trusselen fra internasjonal terrorisme i dag er ett av hovedelementene i gjeldende trusselbilde, og kommer til å være det i økende grad i overskuelig framtid. Det er i lys av dette vi finner de største svakhetene i dagens totalforsvarskonsept.

Terrortrusselen

En nøktern analyse av siste års fanatiske og særdeles skremmende terroristhandlinger på den internasjonale arenaen, her benevnt "internasjonal terrorisme", synliggjør deler av trusselbildet i overskuelig framtid:

 

·          Den mest aktive og skremmende internasjonale terrorismen er i dag forankret i islamsk fundamentalisme. På grunn av blant annet store kulturelle forskjeller vanskeliggjør dette en effektiv proaktiv etterretningsinnsats her i landet hva angår overvåking og kontroll av relevante aktører. Noe som igjen muliggjør større alvorlige terroristhandlinger med kort eller ingen forvarsel på norsk jord.  

 

·          Internasjonal terrorisme mot vestlige land, inkludert Norge, har et langsiktig aktivitetsperspektiv.

 

·          Flere politiske, sosiale og militære forhold gjør Norge til et potensielt operasjonsområde for internasjonal terrorisme. Norge er allerede oppført som "fiende" av Al Qaida.

 

·          Den nye terrorismen er i sin natur uten sidestykke ved at den i alt vesentlig grad er nihilistisk. Ekstremister som er tilhengere av Osama bin Laden har ingen planer om å innordne seg moderne verdier og bli del av det internasjonale systemet. For dem er anvendelse av vold det viktigste.

 

·          Den til nå profilerte "hat" terrorismen har i alt vesentlig grad vært rettet mot uskyldige sivile i vestlige land. Det er imidlertid tegn, blant annet fra Irak, som tyder på en gradvis mer "intelligent" strategisk terroristvirksomhet, der internasjonale terrorister i større grad kommer til å fokusere på samfunnskritiske objekter og virksomhet som potensielle attraktive terrormål.

 

·          Det er en høy grad av sannsynlighet for at nevnte terroristgrupperinger innen overskuelig framtid blir i stand til å skaffe seg masseødeleggelses våpen. De har neppe motforestillinger mot å anvende slike våpen i et vestlig scenario.

 

Tar en utgangspunkt i ovennevnte "trusselvurdering" kan en av konklusjonene bli: Det er mer sannsynlig enn usannsynlig at det vil finne sted uforutsigbare alvorlige terrorist operasjoner i Norge innen de kommende 10 år.

Viktige betraktninger. Vi kan her filosofere over terrortrusselen: Vi ser for oss den enorme betydningen som ligger i en effektiv og dynamisk operativt nasjonal etterretningstjeneste.  Terrorister som opererer på internasjonal basis må kommunisere, disponere økonomiske ressurser, utføre logistikktjenester, og reise. Altså må vi være i besittelse av en etterretningstjeneste som med hjemmel i norsk lov forvalter en formidabel it-kapasitet med kontinuerlig tilgang til bank- og pengetransaksjoner, reisedata for personreiser inn og ut av landet, samt til nasjonale kommunikasjonsnettverk, og med dataprogram som kan avdekke ”mistenkelige” bindinger, forflyttninger og transaksjoner. Vi ser videre for oss et utstrakt internasjonalt samarbeid på dette området.

På meget kort varsel må vi kunne sette inn nødvendige sentralt ledede mottiltak hvor som helst i landet, gjerne koordinerte operasjoner flere steder samtidig, med større eller mindre styrke- og våpenoppsetninger. Dette forutsetter igjen et langsiktig og ”detaljert” samarbeid mellom Politiet og utvalgte enheter innen Forsvaret, ledet av Politiet fra dedikert felles kommandosenter.

Vi kan i beste fall snakke om gode intensjoner, samt et godt internasjonalt samarbeid. Imidlertid ligger UDs uprofesjonelle håndtering av Tsunami katastrofen oss nært i minne. Vi kan nok av flere grunner mistenke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet å være like uforberedt i antiterrorsammenheng.

 

Politiet henger etter.  Frem til 1990 hadde Forsvaret stor politisk oppmerksomhet gjennom blant annet formidable bevilgninger, og med stor fokus på ledelseskonsept og utstyr.

I lys av dagens trusselbilde måtte vi blant annet forvente at politiets finansiering, organisering, ledelse, bemanning og utstyr fikk langt større politisk oppmerksomhet enn tidligere. Så har ikke skjedd. Takket være manglende fokus fra våre Stortingspolitikere, kan vi i beste fall snakke om et dyktig politikorps med utilstrekkelige ressurser som streber tungt med å tilpasse seg en økende trussel fra organisert kriminalitet.  Imidlertid er tapspotensialet for liv og materielle verdier i forbindelse med eventuelle terroristoperasjoner her i landet mye større enn hva angår organisert kriminalitet. Skulle ”worst case scenario” bli til virkelighet, snakker vi om enorme tap. Trusselen fra terroristers bruk av masseødeleggelsesvåpen i form av potensielle døde og skadede vil kunne komme opp i et omfang og antall som vi tidligere bare kunne anskueliggjøre i større krigshandlinger.

Omstendigheter knyttet opp mot flere terrorrelaterte saker, for eksempel ” William Nygaard saken”, ”Krekar saken” og ”Kato Air saken”, gjør at mange også stiller spørsmål ved om vår proaktive antiterror beredskap tilføres tilstrekkelig med fagpersonell og høyteknologiske ressurser, og om det besitter tilstrekkelig spisskompetanse.

Forsvarets rolle særdeles uklar. I FDs ”Fakta om Forsvaret 2005” om dagens totalforsvarskonsept står det blant annet: ” Bekjempelse og forebygging av terror er en politioppgave. Forsvaret vil imidlertid etter anmodning kunne bistå politiet i slike situasjoner i henhold til gjeldende lover og forskrifter”. 

Altså skulle det overordnede regelverket være tilrettelagt for et effektivt samarbeid. For folk flest er imidlertid Forsvarets rolle i forbindelse med et eventuelt terroristanslag på norsk jord særdeles uklar. Hvilke militære enheter er spesialøvet og klare på kort varsel til å bli underlagt politiets ledelse? Blir eventuelle overførte militære enheter tildelt begrenset politimyndighet? Har de i denne sammenheng tidligere blitt underlagt politiets ledelse og øvet sammen med relevante politienheter? Hva slags våpenoppsetning har enhetene? Blir politiet overført kommandomyndighet over relevant fly og helikopterkapasitet? Er samspill og ”Rules of Engagement” klarlagt i detaljerte planverk godkjent av begge parter? Er Forsvarets etterretningstjeneste og PST samkjørte i denne sammenheng? Vi lar spørsmålene sveve … Vi forventer her et effektivt operativt samspill som kan initieres i løpet av timer og minutter, ikke dager, uker eller måneder. Skal vi imidlertid dømme på bakgrunn av kommentarer gjengitt i blant annet ”Politiforum”, er det svært langt igjen til vi får et velordnet og effektivt samarbeid mellom de to parter i antiterror sammenheng.

 

Fravær av styrende myndighetskrav.  En vanlig norsk byggeplass er underlagt en rekke myndighetsformulerte sikkerhetskrav i ”safety” sammenheng. Dette for å redusere risiko for skade eller tap av menneskeliv og materielle verdier ved eventuelle ulykker eller uhell. Norske myndighetene stiller imidlertid ingen tilsvarende sikkerhetskrav for å redusere risiko for tap på grunn av sabotasje, terrorisme eller andre kriminelle handlinger. Selv om tapspotensialet er mye større i dette tilfelle. I ”security” sammenheng legger dermed myndighetene forholdene godt til rette for internasjonale terrorister. 

Sykehus her i landet er for eksempel ikke pålagt av myndighetene å utøve adgangskontroll av personell, eller videoovervåking av korridorer for bedre å beskytte ansatte og pasienter mot kriminelle. Det stilles ingen myndighetskrav til overvåking og sikring av strategisk viktig industri som for eksempel landbaserte olje- og gassanlegg.

Hurtigruten som om sommeren transporterer daglig flere tusen utenlandske turister opp og ned kysten vår, og dermed står fram som et særdeles attraktivt terrormål, er ikke underlagt myndighetskrav som omfatter overvåking og personkontroll ved ombordstigning, eller kontroll av biler og last som bringes om bord. En eventuell reduksjon av risiko blir helt og holdent overlatt til eier av ”objektet”. Forstå det den som kan!

 

 

Hva bør gjøres?  Et totalforsvarskonsept som er tilpasset dagens hovedtrusler står og faller på våre Stortingspolitikere. Det er en lang vei å gå fra St.meld.nr.39 ”Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid”, og fram til et effektivt antiterrorkonsept i lys av Totalforsvaret. Vi får håpe at de ikke avventer konsekvensene fra et særdeles alvorlig terroristanslag på norsk jord før eventuelle forbedringer gjennomføres.

 

Det er nok å ta tak i, men det haster:

·          Politiet må tilføres langt større ressurser enn i dag. Her må vi snakke om kvantesprang…

·          Politiets organisasjon, ledelsesstruktur, bemanning og utrustning må bedre tilpasses trusselbildet.

·          Spesielle militære enheter må stilles til disposisjon for politiledelsen, og øves regelmessig for antiterroroppdrag i forståelse og samarbeid med Politiet.

·          PST og militær etterretning bør samordnes og gis ressurser og tilpassede lovhjemler for effektiv proaktiv antiterror innsats.

·          Relevante myndighetskrav innen ”security” utarbeides og implementeres.

·          Norske borgere utstyres med egne ”intelligente” ID-kort.

·          Et forbedret totalforsvarskonsept bekjentgjøres offentlig.

 

 

Tilbake til HonestThinking