Dette brevet ble skrevet som reaksjon på et intervju med Bjarne Håkon Hanssen i Dagsavisen 05.12.2005. Dagsavisens debattredaktør, Arne Strand, avviste innlegget. Publisert på HonestThinking 17.12.2005.


……………………………

 

Åpent brev til arbeids- og inkluderingsministeren

Kjære Bjarne Håkon Hanssen,

 

Vi er mange som er optimistiske på vegne av den nye regjeringens muligheter og vilje til å reformere innvandrings og integreringspolitikken. Ditt utspill i Dagsavisen (05.12) kom som en skuffelse i så måte.

 

Slik du fremstår i dette intervjuet, gir du inntrykk av at midlene og metodene til å hanskes med integreringsproblemer ligger i politiske hjelpepakker og støtteordninger. Dette fremstår som lite realistisk. Jeg vil her trekke frem noen momenter som sår tvil om holdbarheten av en slik type handlingsplan.

 

1) Det synes etterhvert klart at Norges og Vest-Europas integreringsproblemer i.f.t. ikke-vestlige innvandrere har å gjøre med til dels dype sivilisasjonsforskjeller. Det er urealistisk å tro og erfaring viser, at vi ikke kan regne med å klare å glatte over disse forskjellene bare i løpet av noen få generasjoner. Det er vanskelig å tenke seg at politiske tiltak skal kunne rokke ved det fundamentale i dette.

 

2) Det virker lite realistisk å forsøke å hanskes med integreringsproblemer uten en fundamental reform av innvandringspolitikken. Som det fremgår av nevnte artikkel, økte Norges innvandrerbefolkning med 17000 personer i 2004. Dette tilsvarer en liten bygd. Kan du med hånden på hjertet si at du tror det er realistisk at Norge skal klare å integrere et slikt antall innvandrere per år i tiden fremover?

 

3) Integrering på arbeidsmarkedet fremstår som den kanskje viktigste integreringsfaktoren overhode. Nå finnes det allerede alarmerende høye ledighetstall i innvandrerbefolkningen. Hva gir grunn til å tro at fortsatt masseinnvandring vil avhjelpe på dette problemet? I denne sammenheng synes det lite meningsfullt å snakke om ”å slippe inn” innvandrere på arbeidsmarkedet, for hvem skal egentlig skape alle disse nye arbeidsplassene i årene fremover?

 

I tilfelle du mangler en realistisk plan for å løse de nevnte utfordringer, er det da etisk forsvarlig å videreføre Ernas politikk?

 

I håp om et snarlig svar og med vennlig hilsen,

 

Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

PS: SSBs fremskrivninger viser at vi kan få nærmere 2 millioner innvandrere her i løpet av drøye 50 år? Det tallet inkluderer ikke innvandrernes etterkommere, og det forutsetter forøvrig at politikerne fryser årlig netto innvandring på et fast nivå i det meste av fremskrivningsperioden. Gjøres ikke dette siste, vil tallene bli enda høyere. Vi har i dag drøye 300.000 innvandrere i Norge, og utfordringene er allerede formidable. Hvordan har du tenkt at det skal bli når tallet tidobles?