Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Korset må bort!

29.03.2015. Det var selvsagt bare et tidsspørsmål før en eller annen politisk organisasjon ville fremme krav om å få fjernet korset i ett eller flere skandinaviske flagg. Uten at jeg vet om det er svenskene som går av med 'seieren' her, kan vi i hvert fall konstatere at innen Liberala ungdomsförbundet (Luf) i Danderyd-Täby pågår diskusjonen nå for fullt.

Om nå dette forslaget skulle få flertall i Luf, vil det neppe gå gjennom Riksdagen sånn helt med det første, men det er formodentlig bare et tidsspørsmål, det også.

 


«Ett skafferi fullt av kanonmat till ISIL»

25.03.2015 (oppdatert 26.03.2015). Bomberna regnar över ISIL i Irak och Syrien. Det avskräcker inte fler och fler unga män att ansluta sig till terrororganisationen. På kort tid har Göteborg blivit en av rörelsens främsta rekryteringsbaser i Europa. – Det här är en nödsituation, vi är ett skafferi fullt med kanonmat till ISIL, säger integrationspolisen Ulf Boström. Det er Aftonbladet som melder dette.

Og her er et lite apropos når det gjelder den pågående utviklingen: Kvinna skottskadad i Göteborg. En kvinna skadades i samband med en skottlossning vid Gårda i centrala Göteborg. – Jag såg hur det rann blod och folk runt omkring var i panik. Bredvid henne låg en man och grät, berättar att vittne för Aftonbladet. En misstänkt gärningsman har gripits. [...] Vittnet upplever att det är otryggt här. – Det är skrämmande hur detta kan ske mitt på ljusa dagen, mitt i stan. Gärningsmannen verkade inte bry sig om han åkte fast.

 


Statlige overgrep mot barn

24.03.2015 (oppdatert 26.03.2015). Takket være Pater Kjell Arild Pollestads innlegg i Vårt Land 21.03.2015, er jeg blitt oppmerksom på en Dag og Tid-artikkel av Kaj Skagen fra oktober 2013, Slaktarkjerringa og dei heilage kyrne (fete typer tilføyd av meg):

I Twitter-meldinga frå 2010, der [familieminister Solveig Horne] «lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn», tok ho ikkje til orde for å fremja diskriminering av minoritetar. Ho kommenterte ein artikkel i Vårt Land som handla om arbeidet til regjeringa med å «overføre den kjønnsnøytrale samlivsideologien til barnehagen», som journalisten skreiv.

New Age-kurs
Som ein lekk i dette arbeidet hadde departementet støtta produksjon og distribusjon av ei handbok som tok sikte på å «utvide barns kjønnsidentitet» og innlemma seksuelt mangfald i kunnskapsformidlinga til to-, tre- og fireåringar. Dette var eit prosjekt for endring av medvit på djupt nivå. Personlegdomen hos dei tilsette i barnehagen, hos borna og hos foreldra skulle endrast gjennom øvingar som gjev assosiasjonar både til medvitsutvidande New Age-kurs og til politiske omskoleringsprogram.

Under leiing av ein ekstern «profesjonell samtalepartner» skulle dei tilsette verta «kjønssensitive» gjennom sjølvgransking, liggjande på ei «yoga-matte» til «stillferdig musikk» medan «veilederen» med langsam røyst les opp spørsmål for dei, og dei finn ut om dei har vore utsette for «kjønnstypiske læringsstrategier» i barndomen.

Deretter skal borna og dei tilsette observerast med video-kamera «nærmest som et overvåkningskamera» med vidvinkel «for å få med hele rommet», for seinare analyse. Borna skal intervjuast, i løyndom, idet pedagogane læst som dei leikar med dei og lèt ei handdukke koma med spørsmål for å avdekkja kjønnsstereotypiske haldningar.

[...]

Ombytinga
Denne ombytinga av kjønns-roller kan møta på motstand hos borna, vert det åtvara mot i heftet. Borna vil kanskje streta imot ei slik omskriving av kjende og kjære forteljingar som dei har knytt kjønnsidentiteten sin til. Det kan vera at pedagogen «må utøve litt mildt press her», heiter det. Kanskje vil nokre gutar ikkje vera Raudhette og yta «litt motstand til å begynne med, slik at det kan være nødvendig med litt mildt press og støtte for å få barn inn i de ombyttede rollene».

Så set ein borna til å teikna forteljingane med dei ombytte kjønnsrollene. Dinest skal pedagogane hengja teikningane opp på veggen og nytta dei som utgangspunkt til å snakka med smårollingane om seksuell orientering. Teikningene kan òg gje høve til å «snakke med foreldrene om kjønnsstereotyper». Ein skal ikkje spørja foreldra om kva dei meiner om dette endringsprosjektet med borna deira, men tvert om prøva å endra foreldra òg

Alle var med
Kan det vera heimel i barnehage-lova for slike verkemiddel? Det har korkje forfattarane, pressa eller politikarane spurt seg om. Prosjektet vert applaudert av den norske staten. Lysbakken betalte, Likestillingsombodet støtta det, Kunnskapsdepartementet tilrådde resultatet som ein «inspirasjon for arbeidet med likestilling i barnehagen». Handboka ligg enno ute på heimesida til Utdanningsdirektoratet med statleg tilråding om å verta nytta i barnehagane.

Ein treng ikkje vera «homohatar» for å stilla seg tvilande til denne «pedagogikken». Solveig Hornes twitra tvisyn var ikkje berre heilt legitimt, men teikn på eit naudsynt og prisverdig liberalt instinkt.

Les artikkelen i sin helhet i Dag og Tid.

Dette kommenterer Pater Pollestad blant annet som følger (hans kursivering):

Det anbefales også å snakke med foreldrene om «kjønnsstereotypier», men derimot burde man ikke spørre dem om hva de mente om kjønnseksperimentene med barna deres.

Overgrep
Er dette en ublodig variant av den omskoleringsterroren som ble drevet av de såkalte rødegardistene under «kulturrevolusjonen» i Maos Kina? I seg selv er det en mindre forbrytelse å ville forandre folks politiske anskuelser enn å tukle med deres kjønnslige identitet. Til tross for at dette umenneskelige prosjektet ble godkjent og betalt av statsråd Lysbakken og støttet av «likestillingsombudet», kan det umulig ha hjemmel i barnehageloven.

Slike forsøk på manipulering av personligheten hos forsvarsløse barn er intet mindre enn overgrep, og burde straffes. Retten til å ha sitt eget kjønn og utfolde seg i samsvar med det, burde tilføyes som en egen paragraf i menneskerettighetene etter at en slik barnemishandling i statlig regi er avslørt. «Mildt press og støtte» er kamuflerende nyspråk for makt, og det kan «være nødvendig» å bruke makt mot gutter som nekter å opptre som Rødhette. SV skyr åpenbart intet middel for å fremme «likestillingen».

Kjell Arild Pollestad, Vårt Land, 21.03.2015 (side 30 - 31).

HonestThinking kommenterer: Den som fremdeles har problemer med å forstå hvorfor Skagen, Pollestad og mange andre reagerer på venstreideologiske forsøk på å endre folks naturlige kjønnsidentitet, kan f.eks. lese hva høyskolelektor Ragnhild Fjellro, skriver i artikkelen Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst):

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn en påstand om at vi mennesker fødes som blanke ark, som foreldre og omgivelsene forøvrig så kan sette sitt preg på (altså den såkalte tabula rasa-hypotesen). Mange av oss vil mene at denne hypotesen er diskreditert, eller i det minste grundig problematisert (se f.eks. her), men Fjellro skriver som om det skulle være allmenn oppslutning om dette tvilsomme dogmet.

Se også min artikkel på Verdidebatt om dette.

 


En uhyre viktig del av vår nasjonale infrastruktur

21.03.2015 (oppdatert kl 1054). Kjernen i konkurranse er valgfrihet. Det kan i praksis aldri bli slik at du som venter på et forsinket tog på Fetsund, i stedet kan ta konkurrentens tog. Det er siviløkonom, skribent og lokomotivfører (!) Sven Nørgaard som skriver dette i sin Aftenposten-kronikk Skal jernbanen spore av i høy hastighet?:

Det tok over 50 år, men faktum er at jernbanen i Norge er kommet inn i en ny gullalder. Opprustningen av jernbanen som vi har sett på 2000-tallet har fått stor betydning.

Satsingen tilsidesatte distriktshensyn, og rettet seg isteden mot det potente pendlermarkedet der det bor mange mennesker.

At ting tar tid på jernbanen er et faktum, og da tenker jeg ikke på din forsinkede arbeidsreise fra Moss, men på byggingen av nye tog og spor, stasjonsplattformer og parkeringsplasser.
Trafikkvekst på tog

I 2014 har vi for første gang i historien ved en trafikkvekst på tog på 4,4 prosent sett en netto overgang fra vei til tog.

Du kan reise i rushtiden fra Asker til Oslo på 22 minutter. Fra Eidsvoll til Oslo kjører toget Norges raskeste pendlerstrekning: 65 km på 34 minutter, mesteparten av sporet i 200 km/t.

Har du månedskort, slipper du unna med en pris lik halvparten av det bare bompengene på veistrekningen hadde kostet.

Ønsket reform
Regjeringens reform som nå er varslet, er ønsket av alle faglige parter innen jernbane.

Den legger grunnlaget for ny fordeling av oppgaver og med tilhørende ansvar for gjennomføringen. Ryddigere forhold, enklere beslutninger og bedre skille mellom forvaltning og drift er nøkkelordene.

I rekken av tiltak er det likevel ett utspill som har fått alle jernbanefolk til å spørre om det hele likevel skal velte utfor i en avsporing i en bratt høyrekurve, nemlig forslaget om en oppsplitting av NSB.

Selskapets drift skal etter forslaget deles opp i ni delstrekninger med hver sine anbud. Vi står i tilfelle overfor en unik hendelse i norske næringsliv, at en av landets største bedrifter deles opp med likestilte oppgaver på ulike geografiske områder.

Utnytter ressursene maksimalt
Frustrasjonen innad er meget stor over den varslede oppsplittingen, fordi den så til de grader angriper jernbanens store fortrinn: Stordriftsfordelene.

Av rent økonomiske grunner stilles det derfor spørsmål ved om Regjeringen har lyttet til faglige råd fra jernbanen. Eller fra Finansdepartementet for den del.

NSB opererer en helintegrert nasjonal togvirksomhet som utnytter ressursene maksimalt. Hvis man skal bryte opp denne effektiviteten bør det være gode argumenter på etterspørselssiden.

Når noen i fullt alvor hevder at oppgaven med å betjene et marked er såpass krevende at jobben bør overlates til én bedrift alene, er det naturligvis grunn til å være på vakt. Det er ikke mange naturlige monopoler igjen i 2015, men jernbane er trolig et av dem.

Jernbanen har sin egen infrastruktur der all trafikk kjøres på et lukket system med eget togmateriell og personell. Der en ny buss koster to millioner koster en jernbanevogn 15 millioner. For å holde prisen på setekilometerne nede turneres derfor togmateriellet hele døgnet gjennom på varierte linjer og strekninger. Lokførerne og konduktørene som håndterer dette materiellet kan dekke alle typer tog og strekninger.

Kan ikke låne tog av andre
Alt dette blir skjøvet til side i et anbudsregime. Reglene for dette regimet hindrer faktisk at ett selskap kan låne ressurser fra et annet. Et system som er bygget på fleksibilitet og håndtering av uventede tekniske utfordringer blir plutselig helt stivt.

Les kronikken i sin helhet i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Jeg viser til hva jeg tidligere har skrevet om denne saken. Regjeringen bør ha svært gode argumenter på hånden dersom den har tenkt å gå videre med disse planene.

Se forøvrig Bjørgulv Braanens ferske Kk-leder Oppsplitting.

 


Avfeies som rasisme

19.03.2015. De politisk korrekte har gått for langt, mener Trevor Phillips, journalist og tidligere leder for Equality and Human Rights Commission. Folk kan ikke lenger si hva de tenker eller mener, selv når det er fakta det er snakk om. Det har vært ødeleggende for det britiske samfunnet, mener han. Det er Hanne Tolg som skriver dette i sin artikkel Fakta er blitt rasisme:

Fordi man er livredd for å snakke om etniske og kulturelle forskjeller, valgte man å lukke øynene for sex-grooming. Det gjorde at overgriperne fritt kunne holde på uten at noen grep inn. En film som skulle advare unge om sex-grooming, ble holdt tilbake fordi overgriperen på filmen var mørkhudet og ofrene var hvite jenter. Filmen viste virkeligheten, og det ble for sterk kost for etablissementet.

Trevor Phillips ble anklaget for å være «tåpelig» av etablerte Labour-politikere da han advarte mot det flerkulturelle samfunnet.

Les videre på Document.no.

 


«De mest primitive løgne poseres som fakta»

19.03.2015. Fra Snaphanen (republisert på Document.no):

“Sandheden er nyttig, men ikke for den, der siger den. Problemer erkendes først, når de ikke mere kan løses,” siger Niccolo Machiavelli. Demokratier arbejder langsomt og erkendelse indtræffer endnu senere i lande, der som Sverige er udpræget antiintellektuelle, hvor den behagelige erkendelse altid har forrang for den ubehagelige og hvor ideologi har forrang for realiteter.

Da det nu i indvandringens tilfælde drejer sig om kultur og demografi, er forsinkelsen ikke bare ulykkelig, den er potentielt katastrofal. Så sent som søndag skriver Johan Westerholm i State Failure: “Detta slutar inte bra. Tro mig.” Det har jeg i adskillige år heller ikke troet. Når man ikke vil høre de mindre behagelige nyheder, kommer man uvægerligt til at høre de langt værre.

At Sverige er antiintellektuelt siger svenskere, der kender universiteter og journalistik langt bedre end jeg. De mest primitive løgne poseres som fakta, som man kunne høre tragikomiske eksempler på i Radio Länsmann i går.

Norges næststørste avis Verdens Gang publicerede i går artiklen Bor det 801 178 rasister i Sverige? (ikke online). Jeg har læst hele den lange artikel, og plukket et afnsit her hvor avisen interviewer lektor Elin Ørjasæter og de to ufrivillige dissidenter, socionomen og journalisten Gunnar Sandelin og sociologiprofessor Karl-Olov Arnstberg: [...]

Les artikkelen i sin helhet hos Snaphanen eller Document.

Se også: «Sweden is headed towards a cliff, thanks to a crazy, unsustainable immigration policy.» These are Interview excerpts with Swedish economic researcher Tino Sanandaji, who has a Ph.D. from the University of Chicago and is a contributor to National Review. He is also a research fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm. His family is Kurdish and came to Sweden from Iran. The interview was conducted in November, 2014.

 


Marerittet fortsetter - flere drept etter skyting på restaurant

19.03.2015. Minst åtte personer skal være skutt og såret etter en skyteepisode på Vårväderstorget på Hisingen i Göteborg. Rundt klokka 01.30 bekrefter politiet at flere er drept som følge av skadene. Det er Dagbladet som melder dette.

Etter skyting i Göteborg. Politiet holder vakt ved sykehus: - Det er en gruppe med hatefulle unge menn.

Aftenposten: Politiet jakter på drapsmenn i Göteborg. Svensk politi leter etter gjerningsmennene som åpnet ild med automatvåpen og drepte flere personer på en bar i Göteborg.

NRK: Flere drept i skyting i Gøteborg. - Skjøt med kalasjnikov. Ampert ved sykehus. Flere bilbranner.

 


Blandet erfaring med privatisering i Sverige

13.03.2015. Ei rekke private selskap slåst om å køyra tog i Sverige. Men mange år med konkurranse om togdrift har gjort at svenskane lengtar tilbake til monopolet. Sjå meir i Klassekampen.

 


«Vi må slutte å innbille oss at vi har et fellesskap som rommer alle»

11.03.2015 (oppdatert kl 1912). En av Dagbladets bloggere er Yousef Bartho Assidiq. Dagens innlegg avslutter han slik:

Vi må tørre å utfordre oss selv såpass at vi også kan møte mennesker med fundamentalt ulikt virkelighetsbilde fra oss selv over en kaffekopp eller en god middag for å diskutere hvordan vi sammen kan få til det gode samfunnet vi alle hevder å være så opptatt av.

Vi bør også gjøre det av hensyn til oss selv for at vi skal få et korrigert syn på verden. Ingen sitter med fasiten og det er kun ved å utfordre seg selv at vi kan vokse og forstå.

I min levetid har det vært mye snakk om «det store norske vi». Jeg tror det snart er på tide å innrømme at vi ikke har klart å skape et fellesskap som klarer å romme alle. Det er ikke en ubetydelig, liten andel av befolkningen som føler de ikke passer inn i de konforme rammene som er satt for det norske A4-samfunnet.

Blant dem som faller utenfor finnes det en god del minoriteter, men også mange etniske nordmenn.

Dersom vi virkelig skal ha en sjanse til å skape et samfunn der alle kan føle tilhørighet, er vi nødt til å bli flinkere til å snakke om det ubehagelige og det vanskelige. Jeg synes vi skal starte i dag!

Les innlegget i sin helhet i Dagbladet.

PS: I dagens Vårt Land (side 10 - 11) forteller avisen at Yousef Bartho Assidiq, sammen med Faten Mahdi al-Hussaini, nylig har opprettet organisasjonen JustUnity. Begge satser på å jobbe fulltid med dette fremover, selv om de foreløpig ikke mottar noe i lønn. Dette er imponerende! Denne typen arbeid er uhyre viktig, og jeg håper rette instans i det offentlige er i stand til å støtte de to idealistene. Om jeg får tak i kontonummeret til JustUnity, skal jeg i hvert fall bidra med min skjerv.

 


Avfyrt på Danderyds sjukhus

11.03.2015. Skott avlossades vid Danderyds sjukhus norr om Stockholm tidigt på tisdagskvällen. Skjutningen ägde rum i entrén till sjukhuset. – Jag kan bekräfta skottlossningen men kan inte kommentera händelsen, säger Lovisa Ernestam, pressansvarig på Danderyds sjukhus. Det er Aftonbladet som melder dette.

 


Bør slutte å skylde på andre for de problemene de selv bærer hovedansvaret for

09.03.2015. Av alle Norges belærende besserwissere, er det få som kan måle seg med den fundamentalistiske antirasisten Per Fugelli. I etterkant av hans seneste moralpreken i Aftenposten, har jeg skrevet VD-innlegget Per Fugelli og andre skamløse antirasister:

Antirasismen har lenge vært en kvasireligiøs bevegelse av fundamentalistisk karakter. De troende har da også langt på vei immunisert seg selv mot å kunne bli påvirket av ubehagelige fakta eller argumenter. Og nøyaktig slik det for lengst er blitt forutsagt, er det liten ydmykhet å spore fra antirasistisk hold når problemene etter hvert blir så store at de ikke lenger lar seg bortforklare. I stedet for å gjøre noe med bjelken i sitt eget øye, velger man heller å fokusere på flisen i andres.

Få er verre på dette området enn besserwisseren Per Fugelli; lite interessert i fakta, men desto mer opptatt av å moralisere. Slik har han vært så lenge jeg kan huske. Når problemene knyttet til det stadig økende nærværet av fundamentalistisk/fanatisk/rabiat/ekstrem/puritansk/wahhabistisk islam er i ferd med å eksplodere i Europa, skulle man kanskje tro at folk som Fugelli hadde hatt selvinnsikt nok til å forstå at han og hans meningsfeller bærer hovedansvaret for situasjonen, og at han i forlengelsen av en slik erkjennelse hadde hatt vett på å gå stille i dørene.

Men, nei, Fugelli er fullstendig tonedøv på dette området. Hovedproblemet, slik han ser det, er ikke at han og hans meningsfeller, stikk i strid med folkemeningen i de fleste (alle?) europeiske land, har trumet igjennom en politikk der integreringen ikke har hatt mulighet til å holde tritt med innvandringen. Neida, hans primære bekymring er at de som i årevis har forsøkt å få våre eliter til å ta rev i seilene, nå bruker litt for sterke ord om den faren som truer våre sivilisasjoner, vår frihet og våre demokratier.

Jeg skriver her bevisst 'sivilisasjoner' (flertall), fordi wahhabismen og dens like ikke bare truer den vestlige sivilisasjon, men helt spesielt også den muslimske. Altså den delen av islam som nettopp er sivilisert, representert ved det Abou El Fadl kaller moderate muslimer.

Når wahhabistene allerede har lykkes i å skaffe seg en skremmende god posisjon for å kunne sette sine ekstreme planer ut i livet de kommende tiårene, er dette ikke bare dårlige nyheter for kristne; det gir også jøder, hinduer, sikher, budhister og humanister m.fl. stor grunn til bekymring. Samt ikke minst moderate muslimer.

Jeg er for så vidt enig med Fugelli i at en for sterk retorikk kan være uheldig. Og særlig mener jeg at det er viktig å skjelne mellom moderate og ekstreme muslimer. Men vi må ikke bli så forsiktige at vi ikke lenger tør kalle en spade for en spade. Det er for lengst dokumentert hinsides enhver rimelig tvil at barbariet til grupper som ISIL, Boko Haram, al-Shabaab, etc springer ut nettopp av fundamentalistiske islamtolkninger, primært wahhabismen (se f.eks. her eller her).

Fugelli og hans meningsfeller bærer et enormt ansvar for det uføret de har manøvrert Europa inn i. Mitt forslag er at slike folk begynner å feie for egen dør, samt tar seg tid til å meditere litt over Poul Sørensens klassiske dikt Grå invasion.

Les innlegget i sin helhet på Verdidebatt.

 


Regjeringen bør tenke seg om to ganger

09.03.2015 (oppdatert 10.03.2015). Før vi eventuelt satser på privatisering og oppslitting i konkurrerende selskaper på togfronten her i landet, bør vi være rimelig sikre på at dette faktisk er en vinneroppskrift. Jeg føler meg aldeles ikke overbevist, og siterer litt fra dagens utmerkede lederartikkel i Klassekampen (mine uthevelser):

Regjeringen vil konkurranseutsatte jernbanesektoren i Norge. Jernbaneverket blir et trafikkdirektorat med ansvar for ruteplaner, offentlig kjøp av transporttjenester, anbudene i persontrafikken og langtidsplanlegging. De øvrige oppgavene legges til en forvaltningsbedrift, der drift og vedlikehold skal ut til private. I prinsippet vil all togtrafikk i Norge kunne bli overlatt til konkurrerende private selskaper. Problemet er imidlertid at det først og fremst blir konkurranse på de mest lukrative strekningene, de som har gjort det mulig å opprettholde et godt jernbanetilbud til passasjerer også på mindre trafikkerte jernbanestrekninger.

[...]

Norsk Jernbaneforbund, som organiserer ansatte i Jernbaneverket og NSB, jobber med en modell, der man i stedet for oppsplitting, ser på muligheten for mer samordning, slik man har gjort i Sveits, Tyskland og Frankrike. Land som har valgt integrering har lyktes svært godt og regnes som suksessland i jernbanesammenheng. Nå velger regjeringen i stedet å følge den omstridte modellen fra Storbritannia og Sverige. Reiseutgiftene i Storbritannia er nå de høyeste i Europa, og øker rasker enn prisstigningen. I Sverige er det økende frustrasjon over forsinkelser og at hvert selskap har sitt eget billettsystem. Finland, som er et av de minst liberaliserte jernbanelandene i Europa, er kostnaden per innbygger mindre enn halvparten enn i Sverige. Det samme gjelder Frankrike. Det er nesten utrolig at regjeringen velger å se bort fra erfaringene fra land som har suksess med jernbanedriften. Norge går nå baklengs inn i framtida.

Les lederartikkelen i sin helhet i Klassekampen. Se også avisens oppfølgende lederartikkel 10.03.2015:

For alt vi vet kan det finnes noen gode argumenter for at ulike selskaper kan ha ansvaret for togtrafikken på spesielt utvalgte jernbanestrekninger. Det finnes sikkert steder i verden dette fungerer. Men spørsmålet vi står overfor i 2015 er ikke en luftig diskusjon om hva som kan tenkes å fungere perfekt under optimale forhold i et tenkt samfunn, men hva vi skal gjøre med jernbaneutbygging og togtrafikken i Norge her og nå – i dag.

[...]

Hvis regjeringen får gjennomslag for en reform, vil hele organisasjonen kastes ut i langvarige omstruktureringer som vil suge krefter ut av den. For å sette i gang noe slikt, skal man være svært overbevist om at resultatet blir særdeles mye bedre i form av billigere billetter og mer tilfredse passasjer. Men lite tyder på slike opplagte resultater. Erfaringene fra tilsvarende systemskifter i Storbritannia og Sverige er ikke overbevisende.

HonestThinking kommenterer: Enten bør Regjeringen legge frem overbevisende dokumentasjon på at de modellene man benytter i Sveits, Tyskland, Frankrike og Finland er uegnet for norske forhold, samt at modellene fra UK og Sverige vil gi seg helt andre utslag i Norge enn i disse landene. Skulle Regjeringen være uvillig eller ute av stand til å legge frem slik dokumentasjon, men likevel insistere på å sette sine togpolitiske forslag ut i livet, bør den bli møtt av mistillit fra Stortinget.

 


Fortsetter å høste hva de har sådd

07.03.2015 (oppdatert kl 1249). Tre mennesker ble funnet døde i Uddevalla i Sverige lørdag morgen, skriver Aftonbladet. De tre personene ble funnet rett etter klokken 7 lørdag morgen. Ifølge Aftonbladet skal de tre personene være skutt. Til avisen Expressen bekrefter Christer Fuxborg i politiet Västra Götaland at et av ofrene ble funnet i en bil, og de to andre ble funnet rett ved bilen. Det er VG Nett som melder dette.

Se også: 15 personer forsøkte å storme området lørdag formiddag.

 


Hovdmod, maktarroganse og fariseisme er en uheldig kombinasjon

06.03.2015. Sverige har i flere tiår vært styrt av en elite preget av en ganske så utrolig kombinasjon av hovdmod, maktarroganse og fariseisme. Så er da også landet i ferd med å høste hva det har sådd. Her er noen smakebiter på hva som har skjedd ved Värner Rydénskolan i januar og februar. Ett urval av incidenterna på Värner Rydénskolan:

Här är ett urval av de incidentrapporter som Värner Rydénskolans personal har skrivit under januari och februari 2015.

17/1 En pojke i ettan knuffar omkull en fritidsledare så att hon trillar handlöst i golvet

17/1 En pojke i ettan blir så illa slagen av två andra pojkar att han har svårt att andas. Han måste röntgas.

17/1 Elever i sjuan och åttan vägrar gå hem när skolan ska stänga. De spottar på bänkar och bord, och går först när läraren hämtar två kollegor.

19/1 En högstadieflicka hotar att hämta folk till skolan för att slå en annan flicka. Den andra flickan ringer polisen.

19/1 En kille slår en annan kille, sparkar honom i magen, drar en tjej i håret och kallar henne för hora

20/1 En elev i sexan blir knuffad så hon faller och börjar gråta. De andra eleverna ropar ”Ska du gråta nu” i marschtakt. Eleven berättar att fler har kränkt henne, bland annat kastade någon en flaska på henne innan jullovet.

20/1 Ett gäng elever i åttan blockerar en nödutgång och smäller en stor smällare i korridoren. Brandlarm går på, rökutveckling, lektioner kan inte hållas i byggnaden.

21/1 Två personer som inte går på skolan, har kommit in utan lov. De går när personalen säger till, men blir igenkända för de har varit upprepade gånger på skolan.

26/1 Fyra elever fyrar av en smällare i åttornas rasthall.

27/1 En elev i tvåan drar ner byxorna på en flicka.

28/1 En elev stampar på en annan elevs huvud, och sparkar i magen. Magsmärtor och synliga blåmärken på tinningen.

30/1 En pojke i tvåan slår andra elever med pinnar och plastflaska. De andra eleverna binder fast honom med hopprepet och slår honom. Ingen vuxen ser.

3/2 Pojke i fjärde klass har sedan år 1 blivit mobbad, trakasserad, sparkad och puttad på vid upprepade tillfällen.

3/2 Elev i sexan hoppar på en annan bakifrån och knuffar omkull honom. Två andra elever sparkar på varandra och börjar slåss.

3/2 En elev i sjuan sparkar och slår på dörren till en lektionssal. När läraren öppnar dörren säger eleven åt honom att äta bajs. "En ledsen och uppgiven lärare" anmäler incident om mordhot.

4/2 Samme lärare får lektionen störd av två elever i sjuan som flera gånger försöker ta sig in i klassrummet. En gång lyckas en av dem, och springer runt i klassrummet.

4/2 Elev skriker "stick härifrån din lilla jävla horunge" till lärare.

4/2 Pojke i femman blir slagen av annan elev flera gånger. Pappa kommer till skolan och påpekar att pojken har blivit utsatt för fysiskt våld i skolan förr.

4/2 Elev i sjuan skriker grova hotelser till en lärare, så högt att läraren måste hålla för öronen.

6/2 En elev i femman retar en annan för att hon är tjock. Hon blir arg och välter både bänk och stol.

12/2 Under en SO-lektion i tredje klass börjar två pojkar slåss. Det urartar till allmänt slagsmål, de kastar bollar på varandra, sparkas, slåss med knytnävar och skriker. Efteråt gråter en av pojkarna som startade slagsmålet, och säger att han är mobbad av flera andra.

16/2 En elev tränger sig in i arbetsrummet och låtsas skjuta alla lärarna med maskingevär. Han följer efter en elevassistent konstant och skriker efter henne, "Håll tyst med dig", "Gå till klassrummet!" Han kastar en linjal på henne, och i matsalen kastar han nötter på henne.

Inget datum: Högstadieelever fångar pojke i åttan med en halsduk och knäar honom så att han faller. Flera elever går på honom och knäar honom igen i ansiktet när han ligger ner. En klasskompis som försöker hjälpa honom, blir bortknuffad och hotad.

Inget datum: En flicka i trean blir puttad av en annan elev så att hon trillar och en flisa av framtanden lossnar.

Inget datum: En elev sparkar hål i dörren till idrottshallen.

Inget datum: En pojke i sexan slår mot två andra elever, och hotar en lärare som går emellan.

Inget datum: En elev i åttan blir påkörd av en polisbil som kommer till skolan. Han tycker också att han blir provocerad av poliserna. Slår axel och höger knä.

Sakset fra Sydsvenskan. Hat tip Document.

 


Knebles ofte av mediene

04.03.2015. Politiske debatter i Norge er elitistiske. De ekskluderer og segregerer. Det er Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (Frp), som skriver dette i Aftenposten-kronikken Mediene knebler meningsmangfoldet:

For en tid tilbake fikk jeg en forespørsel om å delta i en debatt om norsk flyktningepolitikk. Utgangspunktet for debatten var IS` herjinger i Irak og Syria og om disse kampene burde tilsi at Norge tok imot flere syriske flyktninger. Arrangør var Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund.
Ingen vil stå utenfor

Invitasjonen kom sent, og det var tydelig at Kulturutvalget strevde med å finne en person som i uanstendighetens navn ville blottlegge sin karakterbrist og avvise akademias unisone ønske om å øke den norske flyktningekvoten. Og debatten var i realiteten over før den hadde begynt. Konsekvensanalyser ville falt på stengrunn.

I Norge konkurrerer akademia, sivilsamfunnet, mediene og politikere flest ut ifra et konsensusjagende og kortsiktig moralsk perspektiv.

Alle er for. Ingen ønsker å stå utenfor. De gode vinner frem. Slik kveles pluralismen.

[...]

Norges raske tilpasning til EUs rettsakter møtes med et stort gjesp eller mantraet om at nasjonal suverenitet er noe som hørte fortiden til.

Internasjonal rettsliggjøring av nasjonal politikk presenteres som utelukkende positiv.

At beslutningsmyndighet tas ut av Stortinget og overlates til konvensjoner vedtatt av ikke-folkevalgte organer som FN, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Den europeiske menneskerettsdomstolen problematiseres ikke, men presenteres som positive nyheter fordi vedtakene har de beste intensjoner for menneskeheten.

Latterliggjør budbringeren
Synspunkter utenfor den medieskapte rammen blir raskt fremstilt som ytterliggående og gjerne etterfulgt av analyser og kommentarer hvor motivene trekkes i tvil. Deretter følger ofte en lettvint latterliggjøring av budbringeren støttet oppunder av talspersoner for ulike offentlig finansierte organisasjoner.

Medienes ensretting skaper avstand mellom folket og folkets representanter, og slik knebles mangfoldet.

I Norge er debatten om vår tids store spørsmål i realiteten avgjort før den er begynt. Man inviteres gjerne med, men er tiltenkt dissidentens rolle: den uregjerlige sjarlatanen som ennå ikke har krøpet opp i konsensusens og konformitetens trygge favn. En som på ubegripelig vis utfordrer sannheter som ble vedtatt for lenge siden.
Stadig færre alternative røster

Konsekvensen av samfunnets kollektive ensretting gjør at stadig færre alternative røster ønsker å utsette seg for den belastningen et slikt engasjement krever.

[...]

Mediene sliter med å finne folk som kan fylle debattstudioene. Gjenbruken av de få som trekker politisk ukorrekte konklusjoner er påfallende. Tilbake gjenstår debattpaneler som alle tilhører de gode og rettferdige i munter passiar med likesinnede journalister.

Les kronikken i sin helhet i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Jeg deler ikke Tybring-Gjeddes vurdering av Frps rolle i norsk samfunnsdebatt, men han treffer etter min vurdering godt med sine mer generelle betraktninger. Jeg er selv mer enn én gang (i årene før jeg inntil videre ble nødt til å trekke meg fra media, paneldebatter, med mere ...) blitt oppringt av blide og hyggelige personer som inviterer meg til en eller annen debatt (i media eller på et offentlig møte), og som understreker hvor viktig det er den type synspunkter jeg står for, skal være representert, mens det snart viser seg at dette i realiteten var falskt. Verken den som var så raus og vidsynt under telefonsamtalen, eller arrangører og debattanter forøvrig, var - når det kom til stykket - det aller minste interessert i mine synspunkter eller mine begrunnelser for dem. Min tiltenkte rolle var omtrent slik Tybring-Gjedde antyder i sin kronikk; å stille opp som kanonføde for folk som trengte en passe fiende å kontrastere sin egen prektighet med (jeg minnes særlig et debattmøte på en av våre høyskoler høsten 2011). Det hele er nokså lett gjennomskuelig, og det skal bli interessant å se hvor lenge 'de gode' vil fortsette på denne måten.

 


På tide å ta utfordringen på alvor

02.03.2015. Det nytter ikke å lukke øynene for islamismens aggressive vekkelse og dens politiske program. Det er den danske professor og forfatter Frederik Stjernfelt som skriver dette i en kronikk i Weekendavisen, republisert på Aftenposten.no. Her er noen utdrag:

Terrorangrepene i Paris og København aktualiserer spørsmålet om hvilke krefter som konfronterer det moderne vestlige samfunnet.

Statsminister Helle Thorning-Schmidts kommentarer i forbindelse med terrorhandlingene i København er ikke til særlig stor hjelp. Hun sier at det ikke dreier seg om Vesten mot islam – men snakker i stedet om en «galning» og om «mørkets krefter». Det er ikke særlig spesifikt og lyder mer som Tolkien og Mordor enn som Europa.

Mye av litteraturen om islam er heller ikke så opplysende.

Hvis man, som undertegnede, har hatt den ikke alltid like fristende oppgaven å anmelde forskjellige bøker om emnet, oppdager man snart noe påfallende: ekstrem høyrefløy og kulturalistisk venstrefløy er enige om én ting: å unngå ordet «islamisme».

På høyrefløyen ser begrunnelsen ut til å være at de anser islam i seg selv, som helhet, for å være problemet – dermed interesserer de seg ikke for forskjellige strømninger innenfor denne religionen. Tvert imot virker de opptatt av å skjule dem.

Venstrefløyen mener det omvendte, at problemet skyldes få, isolerte ekstremister som egentlig ikke har noe som helst med islam å gjøre – dermed interesserer heller ikke de seg for de forskjellige strømningene i islam.

Den ene fløyen vil angripe islam som sådan, den andre vil forsvare islam som sådan – og så blir det mindre ønskelig å interessere seg for detaljene.

Islamisme - en spesiell vekkelse i moderne islam
Forskningen har lenge vært klar over at islamisme utgjør en spesiell vekkelse i moderne islam. Det begynte med grunnleggelsen av Det muslimske brorskap i Egypt i 1928.

Som den danske islamisme-eksperten Mehdi Mozaffari sier, er islamisme en politisk bevegelse som utgjør den fjerde av mellomkrigstidens totalitarismer: bolsjevisme, fascisme, nazisme – og islamisme.

Alle har det til felles at de ble formulert i tomrommet som fulgte etter oppløsningen av de europeiske imperiene ved utgangen av 1. verdenskrig: Østerrike-Ungarn, det tyske keiserriket, tsarriket og det osmanske riket.

De totalitære strømningene preges av en lengsel tilbake til imperiale forhold og vender seg mot demokratiene, som ses som årsak til krigen. I stedet vil de formulere en moderne massepolitikk med bruk av midler som bygger på en blanding av totalitære politiske teorier og mer eller mindre mytiske drømmer om fordums eller fremtidig storhet.

Islamismen var spesielt inspirert av fascismen i italiensk utgave. Den ble utviklet midt i det 20. århundret av skribenter som al-Banna, Qutb, Mawdudi og Khomeini.

Fordrer en totalitær stat som styres av religionen
Islamismen skiller seg også forholdsvis tydelig fra de andre strømningene i islam.

Den er ikke bare skriftfundamentalistisk og hevder at det finnes kun én sann fortolkning av Koranen og hadith – den bygger også på et særdeles aggressivt utvalg av kilder fra den islamske historien. Det gjelder de mest voldsparate delene av Koranen, men også et særskilt utvalg fra den islamske tolkningstradisjonen.

Blant de fire sunni-lovskolene foretrekkes oftest den hardeste, «hanbali-skolen»; blant de lærde foretrekkes skikkelser som al-Ghanzali og den dystre Ibn-Tamayyia. Innholdsmessig fordres en totalitær stat som styres av religionen ned til minste detalj, da en slik stat ofte ses som en videreføring av statsmannen Muhammeds egen politiske atferd.

Sharia fortolkes slik at det ikke er en morallære, men et sterkt statlig lovsystem, som skal håndheves av domstoler, jurister og moralpoliti.

Jihad fortolkes ikke som krigføring som skal erklæres og føres av stater og herskere, men heller som en individuell plikt til voldelig handling for den enkelte muslim.

Demokrati anses i seg selv som blasfemisk, fordi det antyder at mennesket kan lage lover – det er det bare guden som kan.

Vantro og jøder er naturligvis fiender, men det som er spesielt for islamismen, er at den anser ikke-islamistiske muslimer som et særskilt problem.

De må enten radikaliseres eller betraktes som vantro og bekjempes, eller til og med utryddes – såkalt «vigilantisme». Derfor er en anselig del av islamismens ofre andre muslimer.

Islamistene står særlig steilt i kjønnsspørsmål: shariaens kvinneundertrykkelse, harde straffer for utroskap og homoseksualitet, menns rett til skilsmisse og barn, avstraffelse av ulydige hustruer.

Du får et godt overblikk over islamismen i Mozaffaris aktuelle bok Islamisme, som kartlegger Det muslimske brorskapet og dets forskjellige avskygninger i de arabiske landene, den pakistanske «deobandi-islamismen» og den sjiamuslimske islamismen, særlig i Iran.

[...]

Islamismen er en ekstrem høyrebevegelse
Det betyr også at vi må forstå at islamismen er en politisk ideologi med bestemte, forholdsvis klare mål, som vender seg direkte mot demokrati og modernitet. I den forstand er islamismen en ekstrem høyrebevegelse, og vi kan undres over at dens forsvarere på venstrefløyen ikke ser dette.

At islamister igjen og igjen fører felttog – med argumenter, trusler eller terror – mot ytringsfrihet, islamkritikk og satiriske tegninger, innebærer ikke at islamistene er «krenket». At de kanskje hevder det, er et taktisk trekk for å tekkes de Anstendige i Vesten, som elsker å se muslimer som stakkars barn som har behov for de Anstendiges omsorg og beskyttelse.

Men islamister er voksne, myndige mennesker med et eksplisitt politisk program, og det at de tar avstand fra ytringsfriheten, har teologiske og politiske begrunnelser.

Den teologiske begrunnelsen er at blasfemi helt siden profeten og Ibn Tamiyyas dager har vært sett som en krenkelse, ikke mot muslimene, men mot deres gud, som ser ut til å være litt ømskinnet. Og den troende kan opptjene poeng til paradis ved å forsvare den fornærmede guden.

Den politiske begrunnelsen lyder at islamister ønsker å bygge opp selvstendige parallellsamfunn med sharia, domstoler og moralpoliti – og at de svært godt vet at ytringsfrihet og satire historisk sett har vært opplysningens sterkeste våpen mot kristendommen.

De vil ikke lide samme skjebne som kristendommen – å bli infisert, domestisert og fredeliggjort av opplysning. Islamsatire og profettegninger kunne komme til å gi unge, tvilende muslimer selvstendige tanker i hodet. Det må unngås for enhver pris, for frihet kan føre til oppløsning av det islamistiske fellesskapet.

Vil skape en radikaliseringsspiral
Strukturen i angrepene i Paris og København – først mot ytringsfriheten, så mot jødene – viser tydelig den aktuelle strategien til ekstrem islamisme.

Formålet er å skape en radikaliseringsspiral, slik at stadig flere europeiske muslimer føler seg tiltrukket av islamismen – og slik at stadig flere «innfødte» europeere blir tiltrukket av dens analoge motstanderbilde på den nasjonale høyrefløyen, som igjen vil skremme enda flere, både muslimer og ikke-muslimer, til å forsvare innskrenkninger i ytringsfriheten og de andre frihetsrettighetene som anses som et sentralt problem i demokratiene.

«Fuck freedom», som demonstrantene mot JP-tegningene sa i sin tid.

Den posisjonen som skal gjøres umulig, er opplysningens toleranse, pluralisme og ytringsfrihet.

Også her er det en del som minner om RAFs strategi på 70-tallet: med blodig terror skulle staten presses til å ta drastiske skritt, slik at den ville avsløre «sitt sanne ansikt».

Tilsvarende vil de ekstreme islamistene spre terror og presse de vestlige samfunnene til å fremstå som avskyelige undertrykkelsesapparater som ikke kan appellere til vanlige muslimer.

Les den adskillig lengre kronikken i sin helhet på Aftenposten.no.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

Men en politiker som [er] leder for Sveriges tredje største parti, må også få kritiske spørsmål.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, NRK, svarer på spørsmål fra Dagbladet, Seerstorm mot Skavlan etter omdiskutert intervju, 28.03.2015

 

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Ragnhild Fjellro, Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst)

 

Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler - de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Amos Oz, israelsk forfatter og fredsaktivist, Israel må kaste vrak på drømmer - nå!, Vårt Land, 20.03.2015

 

Den enkle løgn er lettere å tro enn den kompliserte sannhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 19.03.2015

 

Her er sakens kjerne: Det er ingen reell ytringsfrihet om folk får beskjed om å drive selvsensur. Vi får en amputert og blodfattig debatt. Vi får ikke belyst kontroversielle temaer og vi får ikke bekjempet undertrykkende holdninger og handlinger.

Shazia Sarwar, Kjære Erna, gjør du nok for disse kvinnene?, kommentar, VG Nett, 07.03.2015

 

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Imam Yasir Fawzi (imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand), Hvor er ekte og sann islam?, Verdidebatt, 20.02.2015

 

Det finnes mye irrasjonell religion, men også særdeles rasjonell religion, som ikke er et resultat av indoktrinering. Geniale teologer som Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath var ateister som i voksen alder fant kristendom mer rasjonell enn ateisme. Antony Flew var en kjent ateistisk filosof som fant ut at gudstro var mer rasjonelt. Bredt anerkjente filosofer av verdensklasse (som Peter van Invagen og Bas van Fraassen) er kristne. Den ateistiske filosofen Quentin Smith klager i en artikkel i tidsskriftet Philo over hvordan Gud er blitt et aktuelt og respektabelt filosofisk tema og at kanskje så mange som 1/3 av professorer i filosofi er gudstroende, flesteparten tradisjonelle kristne.

Professor Atle Ottesen Søvik, Gud - og Tor med hammeren, innlegg i Vårt Land, 17.02.2015

 

Det jeg sa var at Amal Aden, Sylo Taraku og Lars Akerhaug sin forståelse av 'godkjent' islam har ingen oppslutning blant muslimer. [Tariq] Ramadan har ikke samme forståelse av islam som de nevnte personene. Han står for en midlertidig pause av enkelte ting i islam, mens de ovennevnte personer anser disse tingene som feil og tilbakestående. Det er én ting å si at «Gud tok feil», og det er en annen ting å si at omstendighetene gjør at «Guds lov» bør settes på pause inntil omstendighetene er skjerpet inn.

Leder i Islam Net, Fahad Qureshi, Å le bort sannheten får den ikke til å forsvinne, innlegg i Klassekampen, 14.02.2015

 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

Er dette et land som eies av dem som har bodd her i tre eller fire generasjoner, eller er Sverige hva mennesker som kommer hit midt i livet, gjør det til å være og utvikler det til? For meg er det selvsagt at det skal være det siste.

Tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt til TV4, 24.12.2014

 

Det er en stor katastrofe at bo her. Vi er meget bange og tør ikke lade vores børn færdes frit udenfor. Det er en svær situation, og vi vil rigtig gerne flytte, men kan ikke finde et andet sted at bo.

Anonym Rosengård-beboer («hun ønsker af hensyn til sine børn ikke at stå frem med navn af frygt for repressalier»), «Det er en katastrofe at bo her», Berlingske, 26.12.2014

 

Undersøkelser viser også at svarte har langt høyere risiko for å bli arrestert, til tross for at statistikker viser at de ikke er mer kriminelle.

Vegard Tenold Aase, Ville Michael Brown ha blitt skutt hvis han var hvit?, A-magasinet, 12.12.2014

 

När jag hör om «nationernas och kulturernas överlevnad», ja då ringer varningsklockorna.

Sverige statsminister Stefan Löfven svarar riksdagsledamoten Paula Bieler (SD), som ifrågasatte varför statsministern kallat hennes parti för 'nyfascistiskt', Aftonbladet, 12.12.2014

 

Når [Svenska kyrkan] tar politisk stilling, skjer det ikke ut fra evangeliet, men i stedet ut fra allmennliberale prinsipper. Vi ser fremveksten av en ny type nasjonal og altomfattende folkekirke, bygd på sekulære verdier.

Mikael Löwegren, prest i Svenska kyrkan, Kimer i klokker - nå også mot nazister?, Strek, nr 5/2014, side 33

 

Vi er mange som venter på Russland, Putin og den konservative frigjøringen fra liberalistisk dekadanse. En relativisme og dekadanse som ødelegger selve den vestlige sivilisasjonen, som ser oppløsning av samfunnsdisiplin, dannelse, etikk og anstendighet som en plikt, og dyrkelsen av hedonisme og egosisme som en dyd. Se dere rundt, se forfallet og oppløsningen, se den kulturelle fremmedgjøringen, se kulturindustriens undergraving av kunnskap og samfunnsmoral, ja selve den postmoderne tilstands eksistens. Jo vi venter i sannhet på Russland.

Kjell Aarsund, Vi venter på Russland, Verdidebatt, 09.12.2014

 

Man står, slik jeg ser det, overfor to valg, enten en verdikonservativ omveltning eller å fortsette inn i "Aftenlandet". Fortsetter man inn i "Aftenlandet" er det unektelig slutten for den vestlige sivilisasjonen. En verdikonservativ omveltning lar seg lettest gjennomføre i et Europa under russisk, konservativt hegemoni. Den veien vi i dag er inne på, fører kun til undergangen.

Kjell Aarsund, Man har kun to valg, Verdidebatt, 09.12.2014

 

Hva vil du ha mer av i norsk politikk?
– Raushet overfor meningsmotstandere.

Hadi Tajik, Utfordrer vedtatte sannheter, Vårt Land, 05.12.2014

 

Det ufattelige er at man kan fatte et vedtak uten å fatte noe som helst.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 29.11.2014

 

Ytringsfrihet kan defineres som frihet til å kommunisere i offentligheten uhindret
av juridiske, økonomiske eller sosiale krefter.

Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen, Frykten for å støte som
begrensning. Hvilken betydning har
sosiale normer for ytringsfriheten?
, Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt (hovedrapporten, side 33)

 

Liberal ortodoksi gjør mange løsninger utenkelige. Fra tid til annen driver sivilisasjonen seg selv ut i et uføre som synes umulig å unnslippe, gitt handlingsalternativene som er tenkelige. Hvis nye tanker skal ha en sjanse, må de gamle systemene rystes i sine grunnvoller. Alternativet er stagnasjon.

Asle Toje i Bergens Tidende, sitert i Klassekampen, I saksa, 22.11.2014 (side 4)

 

Å forholde seg realistisk til det onde må derfor innebære en aksept av at det aldri vil forsvinne.

John Gray, Sannheten om det onde, Klassekampen, 18.11.2014 (side 12 - 16)

 

Gottfried meiner vi er på veg mot eit sekulært teokrati.

Hans Olav Brendberg kommenterer innholdet i trilogien After liberalism, Multiculturalism and the politics of Guilt og The Strange Death of Marxism av Paul Gottfried, Verdidebatt, 12.11.2014

 

Det finnes ungdommer oppvokst her i Norge som støtter halshugging, voldtekt av kvinner, henrettelse av uskyldige og bombing av sykehus, skoler, moskeer og kirker.

Abdullah Alsabeehg, medlem av Oslo bystyre (Ap), Truer oss ikke til taushet, VG 07.11.2014

 

Stol på Allah og drep ham (den vantro) hvordan du vil og hvor du vil. Ikke spør noen om råd, ikke be noen om deres tillatelse. Drep den vantro, enten han er sivil eller militær, for det er samme lov som gjelder for begge. De er begge vantro. De er begge å regne for stridende. Både deres blod og rikdom står dere fritt i å ødelegge, for blodet blir ikke ulovlig å spille på jorden avhengig av hvilke klær de bærer. [...] Dere kan drepe en vantro amerikaner eller europeer, spesielt de hatefulle og skitne franskmennene, en australier, eller kanadier, eller enhver vantro blant de vantro som har gått til krig, inkludert borgerne i nasjonene som har sluttet seg til koalisjonen mot Den islamske staten. Stol på Allah og drep dem hvordan dere vil.

ISIL-talsmann Abu Mohamad al-Adnani, sitert av Lars Akerhaug, Minerva, 05.11.2014

 

Det enkleste er alltid å adlyde. Mellom foredragene kommer jeg i prat med en svenske. Jeg forteller litt motvillig at jeg har skrevet om hvordan den trange svenske meningskorridoren gir næring til Sverigedemokratene. Jeg forventer en anstrengt diskusjon. Men nei da, han er enig. Han kan mye om temaet og legger ut om det. Men han tør ikke si sånt høyt i Sverige. Samtalen er absurd. Han tør ikke? Satt vi nettopp og lyttet til de samme talene? Hva er det han mangler som talerne på OFF har?

Bjørn Stærk rapporterer fra Oslo Freedom Forum, De har blitt torturert, voldtatt, kuttet til blods, truet og banket opp, kronikk i Aftenposten, 04.11.2014 (kursiv i original)

 

Vi kan ikke lenger anta at motsetningene i verden automatisk vil oppløses og lede til ny orden og samarbeid [...] Vi lever ikke bare i en verden med konkurranse mellom ulike maktpoler, men i en verden av konkurrerende virkeligheter.

Henry Kissinger, World Order, bokomtale i Morgenbladet, 23.10.2014

 

Jeg kan jo forstå tenkerne i Frankfurterskolen og hele denne mistilliten til det moderne, at de konkluderte slik den gang. Mange av dem var jøder som hadde vært vitne til holocaust. Da var det ikke galskap å tenke at moderniteten var en feiltakelse og at den bare ledet til kommunisme, fascisme, holocaust og atomkrig. Hvem kunne vel vite hvilken vei det ville gå? Men nå har det gått snart 70 år, og vi ser at de tok feil. Om noe, var grusomhetene på midten av 1900-tallet ikke en budbærer om fremtiden, men et siste åndedrag fra fortiden.

Steven Pinker, intervjuet av Morgenbladet, 23.10.2014

 

Over halvparten av elevene i Oslo-skolen er muslimer. De kommer fra samfunn hvor antisemittisme er utbredt. De legger ikke det fra seg ved grensa.

Ervin Kohn, forstander for Det Mosaiske Trossamfund, sitert i Vårt Land 07.06.2011

 

Tallene tilsier at dersom jeg går på gaten og møter en antisemitt så er sannsynligheten for at han er hvit og kristen større enn at han er muslim. Derfor blir det helt galt å rette pekefingeren på muslimene alene når vi skal bekjempe antisemittismen.

Ervin Kohn, talsperson for Antirasistisk Senter, leserinnlegg i Vårt Land, 08.10.2014

 

Jeg har imidlertid ikke endret holdninger siden jeg begynte å jobbe i Antirasistisk Senter.

Ervin Kohn, talsperson for Antirasistisk Senter, leserinnlegg i Vårt Land, 08.10.2014

 

Det er en rutineoperasjon når vi har skyteepisoder i vårt område.

Erik Jeppsson i skånepolitiet kommenterer etatens vakthold på legevakten etter nok en alvorlig skyteepisode i Malmö, NRK, 08.10.2014

 

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet. [...] Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration. I ett Europa där främlingsfientliga krafter når nya framgångar vill vi att Sverige ska gå före i arbetet för en värld utan gränser.

Fra partiprogrammet til Miljöpartiet de gröna

 

Det er de luftige teoriene som har ødelagt norsk skole, [og] som har resultert i metodenes hegemoni over fagene.

Kjell Aarsund, Kvasivitenskap, Verdidebatt, 26.09.2014

 

Ser vi på dessa resultat, finnes ingen anledning til oro för finansieringen av välfärdsstatens kostnader med nuvarande innvandring och integration.

Svenske forskere, sitert av Elin Ørjasæter, Svenskene forstår ikke sin egen innvandring, Aftenposten, 23.09.2014

 

Den tilfeldige grensetrekningen etter første verdenskrig [har] skapt nasjonalstater med sterke indre motsetninger.

Raymond Johansen, partisekretær Arbeiderpartiet, Dagbladet, 11.09.2014

 

Fundamentalisme i enhver form er og blir farlig, absolutisme i enhver form er farlig - farlig fordi fellesnevner for alt dette er at de ikke har det felles beste, men det ene beste man har satt seg i hodet, som mål. Men la meg da også bemerke følgende: Også den liberale fundamentalisme er farlig og like undergravende for det den utgir seg for å fremme. Det finnes ingen frihet uten grenser. Frihet uten grenser konvergerer straks til sin egen motsetning og blir totalitær. Det er egentlig en ganske banal sannhet.

Olav Rune Ekeland Bastrup, kommentar til tråden Er islamister farlige?, Verdidebatt, 04.09.2014

 

Dessuten har hun opplevd en gjennomgang av sin profil på facebook med angrep på alt hun har trykket liker på eller skrevet.

Shoaib Sultan, Antirasistisk senter, reagerer på urimelig behandling av en samfunnsdebattant. Dagbladet, 29.08.2014

 

Det er veldig spennende!

Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå kommenterer det faktum at ulike varianter av navnet Mohammed nå er blitt det vanligste mannsnavnet i hele Oslos befolkning, NRK.no, 28.08.2014

 

Jeg hadde nylig en lengre prat med en nederlender som har observert norsk samfunnsdebatt over tid. Han var skremt av tendensen til å bruke moral som pressmiddel overfor meningsmotstandere og det insisterende kravet til konformitet som preger debatten, dvs at alle helst bør mene det samme, og hvis man ikke gjør det, er man ikke "god". Dette er helt fremmed for debatten i Nederland, sier han, hvor debatten er mye skarpere, og kan så være, fordi angrep på sak ikke automatisk oppfattes som angrep på en meningsmotstanderes moralske integritet. At det forholder seg annerledes i Norge, mente han skyldes at vi i Norge er mye mer preget av protestantisk skyld-tankegang, dsv at det å ta feil ideologisk eller politisk fra motstanderens side på sett vis oppfattes som å være skyldig og anklageverdig.

Olav Rune Ekeland Bastrup, Verdidebatt, 23.08.2014

 

Forandrede paradigmer på begge sider er nødvendig, hvordan Vesten ser på islam og hvordan islam ser på Vesten.

Merknad fra Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono i tilknytning til ISIL-terror, sitert av Dagbladet, 23.08.2014

 

Vi er gruppedyr. Vi tenker og oppfører oss selektivt altruistisk. Vi tilgodeser dem vi oppfatter som vår egen gruppe, mens vi helst er skeptisk eller fiendtlig innstilt overfor dem som ikke tilhører vår gruppe. Vi vil sjelden innrømme det siste, fordi det ikke passer med tidens ideal om det tolerante og inkluderende mennesket.

Bjørn Vassnes, Det store «vi» (omtale av boken A natural history of human thinking av utviklingspsykologen Michael Tomasello), Klassekampen, 21.08.2014 (side 12 - 13)

 

Det er utrolig hvor mye man kommer unna med dersom man beholder en viss høflighet og respekt for intervjuobjektet.

NRK-journalist og programleder for 'Aktuelt', Ole Torp, intervjuet av Vårt Land, Et møtested for skarpe meninger, 21.08.2014 (siste side)

 

Sverige styrer lige lukt mod den økonomiske afgrund. Tallene viser det. Vi er vidner til en helt uhørt katastrofe, hvor et tidligere velfungerende samfund nu kører på pumperne. [...] Svenske politikere og medier er de mest ansvarsløse og løgnagtige på den vestlige halvkugle. [...] Fremtiden er et Sverige, der bryder mere og mere sammen år for år. Den svenske velfærdsstat går den vej, hønsene skraber, og landet med den smukke natur forvandles til et tredjeverdensland. Blandt mange vestlige skrupelløse politikere tager de svenske prisen.

Morten Uhrskov Jensen, Den svenske nedsmeltning, Jyllands-Posten, 16.08.2014

 

Når Vesten begynner å se hvor godt muslimene og andre minoriteter har det i de islamsk-kontrollerte områdene, så tror jeg at alle vil omfavne sharia og vil være under den islamske stat. [ …] Sharia er ikke bare halshugging og kutting av hender…

Ubaydullah Hussain, Profetens Ummah, intervjuet av VG-TV, 16.08.2014, Støtter ISILs halshugging

 

Radikal islam er ikke et problem i Norge i dag.

Jonas Gahr Støre, Radikal islam ikke noe problem i Norge, VG, 12.08.2009

 

Hele skolen må gjennomsyres av den sosialistiske tankegang. Og den eneste måte vi kan nå dette på er, så vidt jeg kan se, at der bare ansettes sosialistiske lærere. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Historieprofessor og Ap-politiker, Edvard Bull, sitert av Mimisbrunnr, Det munnen renner over med, Document.no, 25.07.2014

 

Eg opnar ikkje eingong. Denne vanvittige sida [det er document.no som omtales] full av konspirasjonsteoriar skrive [sic] av folk med eit syn på tilværet og vår kvardag i Noreg som er hinsides det meste. [...] Vemmeleg side, vemmeleg innhald, vemmelege folk. [...] Sida er rape gal, dette er ei side folk flest ler av. [...] Og eg kan diskutere mykje, men ikkje denne sida, via desse folka og det denne gjengen representerer. Lavmål.

Leder for Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide, sitert av Mimisbrunnr, Det munnen renner over med, Document.no, 25.07.2014

 

FAN De svina i MIFF [Med Israel For Fred] rykker inn annonser i flere riksmedier for å sverte Gilbert – en lege som på frivillig basis redder liv dag og natt i Gaza. Hva feiler folk? Dere er virkelig Satans barn slik dere holder på og vi kan ikke gjøre stort med Israel, men dere kan vi gjøre noe med. Kom an venner – la oss plukke dem ned en etter en. Its on og de skal ALDRI slippe unna. Hver og en av dere er fra og med i dag personlig ansvarlig for hvert eneste barn dere dreper. For det er akkurat det dere er. Barnemordere.

Blogger Elisabeth Norheim, sitert i Dagbladet, 21.07.2014

 

Moralsk indignasjon uten dybdekunnskap og dypere begrunnelse holder ikke. Alle vet at om man derimot stiller seg konsekvensetiske spørsmål, så er det ikke alltid det som tilsynelatende er snillest som faktisk er snillest. Nå har det blitt et større rom for konsekvensetiske betraktinger.

Civita-leder Kristin Clemet, til Vårt Land, 03.07.2014, Venstresiden eier ikke lenger godheten

 

Kirken pusler med sitt, og den strever. Den strever med å bli kvitt sine følgere, de som faktisk går i kirken og som stiller opp i menighetene. En skal ikke se bort i fra at alt strevet vil gi resultater. Og så virker det som at de satser på at undrenes tid ikke er forbi. Når Audun Lysbakken, Marie Simonsen, Johan Galtung, Trond Ali Lindstad og Lars Gule vurderer å melde seg inn, vil det være et tegn på at de har gjort noe riktig, at de har lykkes med sine bestrebelser. [...] Det er åpenbart slik Kirken ønsker å bygge sin framtid.

Arne D. Danielsen, Sliten og lei, Verdidebatt, 08.07.2014

 

Tiggerne [fra Romania] er ikke dumme eller idioter, selv om de er annerledes enn ”oss”. De er like intelligente – eller lite intelligente – som vi andre er.

Hallvard Hagelia, Facebook, 21.06.2014

 

I likhet med de fleste feminister mener [professor i sosiologi, forfatter og feminist Gail Dines] at «kjønn», slik vi oppfatter det i dag, er en sosial konstruksjon.

Ane Stø, leder, Kvinnegruppa Ottar, Vi må ta et oppgjør med denne typen totalitær feminisme, Dagbladet, 22.06.2014

 

Selv om jeg er fra Pakistan, ser jeg med en gang, i likhet med nordmenn, at noe ikke er bra. Hovedstaden er ikke som den var for 15 år siden. Oslo ser ut som et åpent asylmottak. [...] Nordmenn er redde, og jeg er også redd.

Farrukh Iqbal, Oslo er ikke til å kjenne igjen, Aftenposten, 18.06.2014

 

Den som søker sannheten, søker Gud, enten han er klar over det eller ikke.

Edith Stein, sitert av Ragnhild Helena Aadland Høen, i antologien Troverdig tro, side 310

 

Dagens nordmenn trenger en kristendom som tar menneskets ånd og sjel på alvor. De trenger å møte Den Hellige Ånd: Åndsfylte kristne, en sterk åndelighet og en virkelig åndskraft, ikke en sekularisert, dvask, utvannet, politisk korrekt kristendom. Bare når vi taler sant om Gud, livet og mennesket, blir mennesker satt fri og skjønner at det faktisk er et evangelium vi kommer med, et godt budskap.

Ragnhild Helena Aadland Høen, Å leve med Kristus som Herre i en etterkristen tid, i antologien Troverdig tro, side 295

 

Skirbekk spør om innvandringen er «en ønskelig utvikling, i et demografisk, kulturelt eller økologisk perspektiv»? [...] La meg derfor heller stille et mer vesentlig spørsmål: Er det en ønskelig utvikling for menneskeheten at en liten minoritet forskanser seg i sitt verdenshjørne, fortærer hele verdens ressurser tilranet i et grunnleggende urettferdig økonomisk system, og har et forbruk som truer med å gjøre planeten ulevelig for kommende generasjoner?

Remi Nilsen, redaktør for Le Monde Diplomatique Norge, Replikk til Sigurd Skirbekk, Klassekampen, 28.05.2014 (side 22)

 

Vesten har fornektet sine kristne røtter [...] Det gjøres forsøk på å likestille familier med mange barn og partnerskap mellom samme kjønn, tro på Gud og tro på satan. Eksessene innen den politiske korrekthet fører til at man i fullt alvor taler om å registrere partier som har som mål å propagandere for pedofili.

Vladimir Putin, sitert av Peter Normann Waage, Kultur som maktbase, VG, 09.05.2014 (kronikk)

 

Ved å støtte statskuppet mot Viktor Janukovitsj har USA og EU frembrakt et fascistisk monster. Dette monsteret nekter vestlige ledere å se. [...] Dette er så hyklerisk og kvalmende at jeg mangler ord for å uttrykke det. Mitt håp er at Russland vil intervenere militært og dermed redde menneskene i Øst-Ukraina. Ingen andre ser ut til å bry seg om dem.

Bjørn Nistad, doktor i russisk historie, Hvem skal beskytte Ukrainas russere (leserinnlegg), Klassekampen, 06.05.2014

 

Vi debatterer daglig innvandring, integrasjon og rasisme. Det er ingen tendens til sensur. Men vi må ha et minimumskrav til standarden.

Henrik Arnstad, intervjuet av Vårt Land om situasjonen i Sverige; 'Dette er rasisme', 05.05.2014 (side 12 - 13)

 

Bare Russland representerer de sanne kristelige verdier. Alle vestlige nasjoner fører verden mot avgrunnen.

Patriark Kyril i Moskva, sitert av utenrikskommentator Bjarte Botnen i Putins farlige verden, Vårt Land, 02.05.2014 (side 15)

 

Men vi ser også en tendens til å la moralske og ideologiske argumenter overkjøre fakta og vitenskap. Dette vises i hvor lett man avviser fakta man ikke liker, og den moraliserende måten man argumenterer på.

Bjørn Vassnes, Den moralistiske feilslutningen (kommentarartikkel), Klassekampen, 24.04.2014 (side 11)

 

Kommunismens mest diabolske aspekt var at den forlangte medvirkning av alle borgere i myndigheters løgn og forræderi.

Nina Witoszek, intervjuet av Klassekampen, 16.04.2014 (side 48)

 

Følelsen av at vi er trygge og at ting i grunnen ikke kan forandre seg, er en illusjon. Ting kan forandre seg svært raskt.

Jo Nesbø, til The Guardian, sitert i Vårt Land, 12.04.2014 (side 3)

 

Frankrike står midt i en eksistensiell og identitetsmessig krise. Framtiden for fransk kultur og sivilisasjon ser mørk ut. Krisa springer ut av problemene knyttet til sameksistens mellom folkegrupper: de nye og de opprinnelige. [...] Den multikulturalistiske antirasismen har utviklet seg til vår tids «religion» og virker mot sin hensikt.

Alain Finkielkraut, Visjonær eller reaksjonær, intervju i Klassekampen, 08.04.2014 (side 28 - 29, oversatt fra Information)

 

For å være en motkraft burde Norge gå foran som et godt eksempel og bidra til å ta definisjonsmakten i verdispørsmålene. Menneskerettigheter, likestilling og retten til å bestemme over egen kropp er universelle verdier, som ikke kan vike for patriarkalske religiøse fortolkninger, politisk konservatisme og «family values». [...] Mens EU ofte er kneblet i debattene om seksuelle og reproduktive rettigheter i FN, grunnet konservative krefter internt i land som Malta, Polen, Irland og Spania, snakker Norge med en egen stemme. Norge må bruke denne stemmen til å snakke klart og tydelig om at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, og likestilling må stå øverst på agendaen, og prioriteres foran «familieverdier» og religiøse hensyn.

Malin Lenita Vik, Utenfor andedammen - Norge føyer seg inn i en global trend av kvinnefiendtlig politikk, Klassekampen, 24.03.2014 (side 3)

 

Muzhda husker vagt som lite barn krig og konflikt i Afghanistan. [...] Noen episoder har spikret seg fast. Som da Taliban kappet hånden av en jente som hadde pyntet seg med neglelakk, og hengte den avhogde hånden opp i et tre til skrekk og advarsel.

Vier livet til afghansk kvinnekamp, Muzhda Rezaee, omtalt og intervjuet i Vårt Land, 19.03.2014 (side 12 - 13)

 

Disse henvisninger til thomismen og marxismen innebærer en uheldig form for argumentasjon: det vi litt teknisk kan kalle genetiske argumenter. Det betyr å mene at et arguments opphav (her: nythomismen og marxismen) svekker dets gyldighet.

Bernt Hagtvet, på kronikkplass i Aftenposten, 09.03.2014

 

Uten frihet kan vi heller ikke finne frem til sannhet, demokratiets kjerne.

Bernt Hagtvet, på kronikkplass i Aftenposten, 09.03.2014

 

Jeg forakter alt som har med kvoter eller særbehandling å gjøre. Jeg er klar over at det er noe dere liker i Skandinavia. Jeg ser det imidlertid som repressivt, reduksjonistisk og som en fornærmelse. Dessuten er jeg kritisk til idéen om at samfunnet skal forhåndsbestemme sluttresultater; det er en utopisk tankegang som leder til totalitarisme.

Camille Paglia, Meg-meg-meg-feministene (intervju), Klassekampen, 26.02.2014, side 26 - 27

 

Man blir ikke lærer av å tvangsfôres med pedagogiske tåketeorier. Den norske PPU-ordningen er fullstendig uforståelig. [...] Pedagogikken, derimot, er et heksebrygg av den ene fabelaktige pedagogiske teorien etter den andre, og blir forbausende ofte presentert gjennom lettsidig bruk av teorier og på et så tynt empirisk grunnlag undertegnede aldri før har sett maken til ved et universitet.

Nina Hovland Moronski, Praktisk-pedagogisk ulykke, Klassekampen 22.02.2014, side 34 - 35

 

 

Viljan att uppfostra folket, strypa den fria debatten och placera obekväma debattörer i giftskåpet är Sveriges största politiska problem, och det allvarligaste hotet mot demokratin. Idag syns det kanske tydligast i debatten om migration och integration, men det visar sig också i ett ideologiserat utbildningsväsende, normkritiska paradigm, genuspanik och svartlistad barnkultur. Att staten försöker fostra medborgarna till rätt åsikter leder till ett förkrympt och räddhågset klimat där tankefriheten är villkorad, vilket i sin tur leder till mindre kreativitet, problemlösningsförmåga och verkligt nyskapande (till skillnad från den ”förnyelse” som politiker tror att de kan åstadkomma genom att maniskt upprepa ordet). [...] Jag är konservativ i den meningen att jag tror att samhällsförändringar bör växa fram organiskt. Liberala och socialistiska försök att skapa en ny människa – från Homo sovieticus till genuspedagogik – skrämmer mig. Det ligger något totalitärt i att försöka skapa nya människor, och att staten ska fostra folket till rätt åsikter. Men man behöver knappast vara konservativ för att vilja avskaffa den statliga normbildningen. Liberaler som älskar ekonomisk frihet borde också älska tankefrihet. Frihetliga socialister likaså. Och alla som kallar sig demokrater borde undra vad som hände med den ”fria åsiktsbildning” som demokratin sägs vila på. [...] Men jag känner personer som varken är politiker eller journalister och som har tappat kunder eller börjat få nej på jobbansökningar efter att de stuckit ut hakan i den offentliga debatten. Jag har själv kallats in till en chef och fått veta att jag har ”skrivförbud vad gäller integration, invandring, feminism, jämställdhet och familjefrågor”, eftersom jag inte ”ligger i den liberala mittfåran”. När åsikter som avviker från den statliga normbildningen leder till att ens försörjningsmöjligheter hotas har man två val: att anpassa sig eller protestera mot en kastrerad tankefrihet.

Marika Formgren, Sluta med propagandan, Axess, 31.01.2014

 

Når vi i samfunnet vårt i dag har fått et så stort individualistisk spillerom når det kommer til kultur, karriere, seksualitet og identitet, er det kanskje på tide å ta med oss denne respekten for individet inn i den offentlige debatten også. Alle individer har rett til et eget sett med meninger og bør slippe å måtte stille med en blå eller rød lagtrøye før de åpner kjeften.

Mina Ghabel Lunde, på egen blogg, Forbistret vind fra øst, 28.01.2014

 

Han er utlending og hans plass er ikke her i Kongo. Han bør få reise hjem.

Pascal Masela Laka Ngaliema Kahungu, senator i Kongo, om hvorfor Joshua French bør løslates fra kongolesisk fangenskap. Dagbladet, 09.01.2014

 

Det har vært interessant å se hvordan en hardbarket geriljakriger transformeres til humanistisk helgen, en mannlig Moder Theresa. Hykleriet ligger i vannskorpen.

Erling Gjelsvik, spaltist i Bergensavisen, sitert i Vårt Land, 28.12.2013, øverst på side 3

 

Et ekteskap der to partnere er likestilt, finnes knapt beskrevet i Bibelen eller kirkehistorie før i nyere tid. Selv dét er ikke selvsagt i hele den kristne verden. Vi har i vår kirke godtatt en radikal endring i ekteskapsforståelsen når vi i liturgien likestiller mann og kvinne. [De fire medlemmene av Kirkemøtet som i Aftenposten 17. desember uttrykker sin bekymring over Presteforeningens ønske om vigselsliturgi for homofile,] bruker begrepet «skaperordning». Det finnes ikke i Bibelen, og begrepet har en historie med slike mørkebrune islett at jeg vil råde dem til ikke å gjenta det.

Prost Trond Bakkevig redegjør for utviklingen i Den norske kirke i sitt innlegg Kampen mot de homofile, Aftenposten, 21.12.2013

 

Når «venstre» er den sunne normaltilstanden, er det mye som blir «ytterste høyre», gitt.

Knut Olav Åmås kommenterer debatten i etterkant av Bjørn Stærks Aftenposten-artikkel om Document. Sitert av Document, 12.12.2013

 

Europas toleranse utvikler seg gradvis til et moralsk diktatur.

Aleksej Pusjkov, leder av utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, gjengitt i Aftenposten, 17.11.2013

 

Anfindsen er en sjarlatan, og svaret hans er selvfølgelig ikke troverdig.

Hogne Øian slår tilbake mot HT-redaktørens forsikring (se nedenfor) om at han ikke ønsker å bagatellisere europeisk slavehandel.

 

Enkelte spekulerer (uten at det påstås direkte) i om jeg ønsker å bagatellisere eller skjønnmale slavehandel (og evt andre overgrep) europeere har begått opp gjennom historien. Det ønsker jeg ikke.

HT-redaktøren kommenterer påstander om at hans artikkel Hvite slaver skulle være et forsøk på å bagatellisere europeisk slavehandel.

 

For min del kan Vesten gå til helvete.

Biskop Desmund Tutu, Årgangs-Tutu, Vårt Land, 31.07.2013 (side 11)

 

Kanskje skjedde det noe på et morgenmøte i en avisredaksjon i Oslo. Vi diskuterte en bølge av gruppevoldtekter i hovedstaden. En journalist hadde gravet frem tall som viste at det store flertallet av gjerningsmennene var asylsøkere fra Somalia. «Det går det ikke an å skrive om», var reaksjonen fra nyhetssjefen.

Lars Akerhaug, En tur til psykologen kanskje?, Minerva, 29.07.2013

 

Storbritannia tilhøyrer ikkje Cameron, Blair eller det britiske folket. Det høyrer til Allah, og hans lover må implementerast.

Anjem Choudary, sitert av TV2, 19.07.2013

 

Det er få som setter spørsmål ved den radikale humanismen som ble toneangivende innen kulturen i Vesten. Krarup og Tidehverv kaller det en løgnaktig humanisme: “En gjennomgripende løgnaktighet som går gjennom humanismen”.

Hans Rustad, Tidehverv, Document.no, 09.07.2013

 

Volden lå svanger i dette menneskesynet som ikke tålte noen andre oppfatninger. Da revolusjonen brøt ut startet terroren nokså umiddelbart. Giljotinen arbeidet, angiveri florerte og menneskene ble feige og så bort når venner og naboer ble ført bort. Dette er den revolusjonen vi feirer som begynnelsen på våre moderne opplyste samfunn. Slagordet Frihet, likhet, brorskap hadde derfor en bitter bismak. Er det ikke også mange av dagens honnørord som har det?

Hans Rustad, Tidehverv, Document.no, 09.07.2013

 

Så spørsmålet er: hvordan håndterer vi dette fenomenet med masseimmigrasjon, som er et relativt nytt fenomen? Den viktigste innsikten til ny, seriøs forskning er at manglende økonomisk og kulturell integrering skaper en ekstremt farlig sosial situasjon. Hvis du tviler på dette, ta en tur gjennom Londons østkant, banlieuene i Paris eller forstedene i Stockholm som nylig var i flammer. Du vil se kroniske integreringsfeil.

Niall Ferguson, intervjuet av Torbjørn Røe Isaksen, Minerva, 27.06.2013

 

Kritikere av Fritt Ords har hevdet at [Peder Are Nøstvold] Jensen ytrer seg fritt på nettet og i aviser, og at hans ytringsfrihet dermed er ivaretatt. Nei, sier jeg, ikke så lenge han nektes adgang til arenaer som er åpne for hans ideologiske motstandere.

Sara Azmeh Rasmussen, La Fjordman skrive bok, NRK Ytring, 17.06.2013

 

Og burde ikke den politiske debatten etter 22. juli ta sikte på å skape dialog mellom ulike politiske posisjoner, slik at vi unngår å låse oss i polariserte fronter?

Svein Østerud, Debatten som forstummet, Prosa, Nr 3 / 2013 (side 38)

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.