Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Tio tabubelagda tema i innvandringsdebatten

31.10.2014. Jag har kallat detta inlägg för “Tio tabubelagda tema i invandringsdebatten”. Med “invandringsdebatt” menar jag den offentliga och mediaanpassade debatt på senare tid när det gäller invandring och integration av folk från fjärran länder och kulturer, inte varje, generell debatt om dessa spörsmål i mer speciella och stängda miljöer. Med “tabu” menar jag det samma om detta begrepp som det som står i lexika: en föreställning om att vissa ting och spörsmål icke må omtalas eller beröras, eftersom detta kunde utlösa farliga krafter.

I den ursprungliga polynesiska föreställningen om tabun, gick det ut på att människan var underställd heliga krafter som kunde utlösa straffande reaktioner om dessa tabun blev berörda. I vårt sammanhang är det gärna rasism och nynazism som har fått status som de farliga och straffande krafterna som vi kan släppa lös om debatten släpps lös.

Jag ämnar här visa att vanliga påståenden från centralt håll i invandringsdebatten är formulerade på så sätt att de skapar emotionella barriärer mot att ta upp och värdera motföreställningar. Och detta gör man trots att motföreställningarna kunde ha bidragit till en större förståelse för de realiteter som vi står inför och till en mer förnuftig anpassning än det som följer på de vanliga, officiella påståendena.

Detta ger grund till att se tabuiseringen i ett maktperspektiv. Personer och grupper som har fått makt genom näringsliv, organisationer, media och utbredda tankemönster i vår kultur, vill inte utan vidare öppna för motföreställningar som kan undergräva trovärdigheten av uppfattningar som utgör grunden för deras makt och position.

På den politiska högersidan finner vi mäktiga multinationella sällskap och många typer av firmor med ekonomiska intressen knutna till migration av billig arbetskraft. På den politiska vänstersidan finner vi andra grupper med en annan typ av makt, knuten till en status som moralisk elit. Denna status är ofta baserad på en stark och enkel moralisering av rasism och fascism än på djupare analyser av de strukturella verkningar som den ena eller den andra politiken orsakar.

Det er Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi, UiO, som på denne måten innleder sin artikkel Tio tabubelagda tema i innvandringsdebatten (opprinnelig publisert i det svenske tidsskriftet Debatt - Sanningsökande - Mediakritik, og nå republisert av HT).

 


Og Arbeiderpartiets miljømilliard

31.10.2014. Arbeiderpartiet ønsker å prioritere klimavennlig transport i sitt alternative statsbudsjett, og vil gi en milliard til sykkel, buss og bane i storbyene. Fra Klassekampens reportasje om saken:

Ap vil gje éin milliard til sykkel, buss og bane. Tommel opp frå Venstre og KrF. Dei neste 20 åra skal Oslo vekse med 200.000 innbyggjarar. Arbeidarpartiet meiner veksten må innebere ein massiv utbygging av kollektivtransport og gang- og sykkelvegar.

Ap har i lengre tid ønskt å få ein grønare profil, og diskusjonen har gått om kva partiet skal meine om alt frå oljeboring på norsk sokkel til subsidiar av elbil. Men på eitt felt har Ap bestemt seg: No skal det satsast på grøn transport.

I statsbudsjettet har regjeringa lagt opp til å støtte såkalla bymiljøavtalar med 70 millionar kroner. Desse avtalane er eit spleiselag mellom kommune, fylke og stat, og inneber at dei to fyrste får pengar over statsbudsjettet dersom dei lokale samferdsletiltaka er miljøvenlege. I tillegg vil regjeringa gje 975 millionar kroner til ulike beløningsordningar for konkrete kollektivprosjekt i storbyane.

Seint, men godt. Dette meiner Ap er for dårleg, og no vil dei doble innsatsen: – Vi legg éin milliard oppå bymiljøsatsinga i budsjettet.

Les mer om denne saken i Klassekampen.

HonestThinking kommenterer: Dette er etter min mening gledelig. Gode kollektivløsninger i og rundt storbyene hører med blant de beste miljøtiltakene vi kan iverksette. Det reduserer støy og forurensning. Ved å forhindre trafikkulykker spares liv og helse. hvilket reduserer sorg og lidelse. Og dessuten gir det vanlige arbeidstagere en bedre og billigere hverdag, der man kan slappe av eller lese på vei til og fra jobben (dersom man får sitteplass ...), i stedet for å stresse bak rattet i bilkø. I denne saken heier jeg på Arbeiderpartiet, Venstre og Krf, samt alle andre som støtter Aps forslag.

Samtidig er dette er grei anledning til å løfte frem et mer langsiktig forslag som etter min mening ikke har fått den medieoppmerksomheten det fortjener, nemlig Sørvestbanen. Tanken er å knytte Vestfoldbanen sammen med en ny jernbanetrasé som vil gå innom en rekke kystbyer fra Porsgrunn via Kristiansand til Stavanger. Dels er det snakk om en trasé som går gjennom mer folkerike områder enn dagens Sørlandsbane, dels snakkes det om høyhastighetstog.

Jeg er litt skeptisk til realismen i dette med høyhastighetstog i Norge, skjønt det kommer vel også an på hva slags hastigheter vi snakker om; 150, 200, 250 eller 300 km/t. De høyeste hastighetene krever mye større investeringer, og dessuten vil konsekvensene ved en evt terroraksjon (alldeles ikke utenkelig i det Europa mange av våre politikere ivrer for) bli ekstra store dersom et tog i høy fart sporer av.

Men det å få en skikkelig jernbaneforbindelse langs kysten mellom Oslo og Kristiansand, og gjerne videre til Stavanger også, høres for meg ut som en glimrende og fremtidsrettet satsning for et grønnere og mer klimavennlig Norge. Det vil formodentlig kreve ekstraordinære investeringer, samt vilje til langsiktig tenkning, så dette vil neppe være gjort i en håndvending. Jeg håper likevel denne snøballen snart begynner å rulle for alvor. Både her og i spørsmålet om utbygging av t-banesystemet og andre lokale tiltak i de største byene, har vi muligheten til å gjøre et skikkelig miljøløft for fremtiden.

Ovenstående er ble i går publisert som et innlegg på Verdidebatt. Det er gjort noen mindre, språklige endringer i ettertid.

 


Lederen av tenketanken MigrationWatch UK utnevnt til lord

27.10.2014. Den kjente innvandringskritikeren og lederen av tenketanken MigrationWatch UK, Sir Andrew Green, mottok denne uken en utnevnelse til lord og fikk med det en plass i Overhuset. Det var David Cameron som sto bak “forfremmelsen”. Les mer om saken på Document.no.

 


Asylinnvandringssystemet er bankerott

25.10.2014. Europa sliter med å forene sine idealer om humanitet og åpenhet med at antallet innvandrere overstiger evnen og viljen til å ta dem imot. Dette er et sær-Europeisk problem. Europa utgjør sju prosent av verdens befolkning, tjuefem prosent av verdens verdiskapning og mottar åtti prosent av verdens asylsøknader. Asylinnvandring fremstilles ofte som noe uunngåelig. Det er det naturligvis ikke. Det er valgt. Det er derfor enkelte land tar imot mange asylsøkere, mens andre land tar imot få. I stedet for å begrense tilgangen til asyl har europeiske land forsøkt å gjøre det vanskeligere å nå stedene hvor asyl kan søkes. Det er Asle Toje som skriver dette i DN-kronikken Europas asylinnvandringssystem er bankerott:

EUs felles asylpolitikk dikterer at asyl må søkes i landet som søkeren først kommer til. Disse landene har gjennomgående streng asylpraksis. Resultatet er en stor økning i ulovlig innvandring. Et sinnrikt nettverk av smuglerruter sluser asylsøkere mot nord, hvor praksisen blir progressivt snillere.

Lengst mot nord ligger Norge og Sverige, som har noen av de mest sjenerøse asylordningene. I 2012 innvilget Portugal null asylsøknader per 100 000 innbyggere. Frankrike innvilget 22 og Danmark 38. De tilsvarende tallene for Norge og Sverige var respektivt 123 og 161.

Åpningen av Schengen-området i 1995 fjernet mye av grensekontrollen innad i Europa. Det var ment å kombineres med streng overvåkning av EUs yttergrenser. Dette skjedde kun delvis. Asylinnvandringen har økt dramatisk. 2014 vil trolig bli et nytt toppår, med anslagvis 150 000 ulovlige ankomster.

Størrelsen på innvandringen til Europa mangler sidestykke. Mens tilhengerne av dagens regime hevder at innvandringen er nødvendig av moralske, demografiske og økonomiske årsaker, hevder motstanderne at de samfunnsmessige kostnadene ved dagens innvandring er i ferd med å bli for store.

Byrdene ved asylinnvandring fordeles ujevnt. Landene i sør blir sittende med mange asylsøkere. Steder som Italia, Bulgaria og Hellas har sterke motiver for å skyve asylsøkere tilbake over yttergrensa, eller å sende dem videre mot nord uten å ta fingeravtrykk.

Landene i nord mottar flere innvandrere enn hva borgerne er villig til å akseptere. Storbritannia vil nå fjerne Den europeiske menneskerettskonvensjonen fra sitt lovverk for å lette utsendelse av kriminelle innvandrere. Da Schengen-landet Sveits, i februar 2014 besluttet å innføre begrensninger på arbeidsinnvandring reagerte EU-kommisjonen med forferdelse.

[...]

I boka Exodus påpeker Oxford-økonomen Paul Collier det umoralske i at Europa på den ene siden bygger opp grensevern for å holde asylsøkere ute for deretter å dusje dem med rettigheter så snart de setter foten på europeisk jord. Han mener at EUs asylpolitikk oppmuntrer innvandrere til å risikere livet. Det har han rett i.

Tojes DN-kronikk er republisert av Document.no, der den kan leses i sin helhet.

 


Anarki og krigslignende tilstander

25.10.2014. En dag var arton av Värner Rydénskolans lärare sjukskrivna. Juan Cuneyd hade tröttnat på att ha ständiga vikarier och frågade varför så många var borta? – Lärarna svarade att många känner sig hotade, säger hon. Det er Sydsvenskan som melder dette. Se også Parkerad bil exploderade på Herrgården. Hat tip Document.no.

 


Jordingsfeil lammer Oslo S

23.10.2014 (oppdatert 19.11.2014). Vi får ikke togene inn og ut av stasjonen i noen retning på grunn av jordingsfeil. Vi vet ikke hvor lang tid det tar, men jobber med saken, sier Kjell Bakken, presssevakt i Jernbaneverket, til Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Er det like vanlig at de viktigste jernbanestasjonene i for eksempel Stockholm, København, London, Amsterdam, Brussel, Berlin og Bern lammes av signal- eller jordingsfeil som det er at dette skjer i Oslo? Hvis nei, hvorfor ikke? Og er det ikke snart på tide at Jernbaneverket blir gitt rammebetingelser som setter dem i stand til å rydde opp i problemene?

Se også forrige HT-oppslag om saken.

Tilføyelse 25.10.2014:

 


En fare for demokratiet?

23.10.2014. Frifinnelsen av Hussain er egnet til å spre hat, legitimere hat og avle hat, men den er også egnet til å sette ytringsfriheten på dagsorden. Det er advokatfullmektig Mona Marthinussen som skriver dette i Dagblad-kronikken Når ytringsfriheten dreper demokratiet (min uthevelse):

Nylig falt det dom i saken mot Ubaydullah Hussain. Hussain var tiltalt for offentlig å ha oppfordret til drap med hensikt om å skape alvorlig frykt i en befolkning. Tiltalen var basert på ytringer Hussain har fremmet på sin offentlige facebookprofil. Nærmere bestemt fem tilfeller der han hyller terrorangrep som er begått mot vestlige interesser.

Dommen er grundig og reflektert, og bærer preg av at dommer Ingemar Nestor Nilsen vet at den vil bli nøye gjennomgått. Basert på argumentasjonen og gjeldende lovverk fremstår den som riktig, men dommen vil av mange trolig bli oppfattet som støtende.

Dommen vil også, dersom den blir stående, gi en indikasjon på hvilke ytringer som skal kunne aksepteres. Den vil med andre ord bli stående som et eksempel på hva som må anses som legitimerte ytringer.

Personlig er jeg en stor tilhenger av ytringsfrihet, og mener at denne bør vernes. Likevel er jeg daglig vitne til en rekke ytringer i det offentlige rom, kanskje særlig i nettavisenes kommentarfelt, som jeg finner støtende og som i realiteten er med på å sette begrensninger på folks ytringsfrihet. Ytringsfriheten er i ferd med å bli et demokratisk problem.

Det er på tide at vi spør oss selv hvor viktig ytringsfriheten er.

[...]

Frifinnelsen av Hussain kan gjerne være så juridisk riktig den bare vil, men den kan ikke akkurat sies å bidra til en bedring av situasjonen.

Frifinnelsen av Hussain er egnet til å spre hat, legitimere hat og avle hat, men den er også egnet til å sette ytringsfriheten på dagsorden. Det er på tide å ta en debatt der en diskuterer behovet for å innskrenke ytringsfriheten før den i realiteten har forsvunnet.

Les Marthinussens kronikk i sin helhet i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Oppfordringer til vold og terror bør ikke være beskyttet av ytringsfriheten, og derfor heller jeg i retning av å mene at Hussain bør dømmes for sine ytringer. Se tidligere HT-oppslag om dette. Men dersom Marthinussen (om jeg forstår henne riktig) nå tar til orde ikke bare for en grenseoppgang når det gjelder hva som rent juridisk skal være å forstå som oppfordring til vold eller terror, men faktisk ønsker en mer generell inskrenkning av ytringsfriheten, da vil jeg si at det er svært betenkelig.

Marthinussen skriver: «Det er på tide at vi spør oss selv hvor viktig ytringsfriheten er.» Joda, det spørsmålet må gjerne stilles jevnt og trutt av alle som er opptatt av demokratiets fremtid. Og svaret er at ytringsfriheten er mer enn bare viktig; den er essensiell. Dette fordi ytringsfrihet er en nødvendig forutsetning for demokrati.

 


«Svensk innvandringsdebatt trenger mer ytringsvennlighet»

20.10.2014. Den svenske offentligheten er brutt sammen. De trenger en bredere meningskorridor, og mindre folkeoppdragelse. Det er Bjørn Stærk som skriver dette i et essay i Aftenposten. Litt senere fortsetter han slik:

Ytringsfriheten tas for gitt
Jeg vet ikke om det ville gått så mye bedre i en norsk debatt. Både i Norge og Sverige tror jeg ytringsfriheten er litt som en arv fra dine rike besteforeldre.

Du tar den for gitt, forstår ikke hvor pengene kommer fra, og skjønner ikke alvoret når de svinner bort. Så står du der en dag uten penger, og først da forstår du hvorfor besteforeldrene dine arbeidet så hardt.

Samtalen er sint, bitter, polarisert

Jeg tror denne glemselsprosessen har kommet lenger i Sverige enn i mange andre land. På meg virker det som om mye av den offentlige samtalen her har brutt sammen, spesielt det som handler om innvandring, nasjonalfølelse, flerkultur og fremmedfrykt.

Samtalen er sint, bitter, polarisert. Det er en samtale hvor mange kunnskapsrike mennesker ikke føler seg hjemme, og hvor det er viktigere å markere at du har det riktige verdigrunnlaget enn faktisk å vite hva du snakker om.

I Sverige har den offentlige samtalen brutt sammen
Det er ikke lett for meg som nordmann å forstå Sverige. Jeg har sikkert misforstått mye. Men når jeg ser på Sverige ser jeg at i Riksdagen sitter et parti som mener muslimsk innvandring er den største trusselen mot Sverige siden Andre verdenskrig, et parti som gjorde et rekordvalg nå i høst.

Antirasister har jaget innvandringskritikere vekk fra de store mediene

Jeg ser fattige, sinte ungdommer med innvandrerbakgrunn sette segregerte bydeler i brann, og blåse nytt liv i jødehatet.

Jeg ser intellektuelle som mimrer om Lenin og snakker varmt om klassehatet. Venstreekstremister overfaller sverigedemokrater, høyreekstremister overfaller antirasister, og begge overfaller hverandre. Antirasister har jaget innvandringskritikere vekk fra de store mediene, og de samler seg i stedet på nettet, hvor mange drømmer om et Sverige uten muslimer.

Dette er ikke en sunn debatt. Dette er en samtale som har brutt sammen.

[...]

Mediene må dekke det som skjer
Jeg tror også at innvandring bør legges under nasjonal politisk styring. Innvandring er en radikal kraft – enda mer radikal enn økonomisk globalisering. Politikerne må ta ansvar for den. De kan ikke overlate den til internasjonale organer eller til byråkrater. Det var byråkratene i Migrationsverket som besluttet at alle syriske flyktninger skal få permanent oppholdstillatelse.

Dette bør heller være en politisk beslutning. Velgerne må vite: Hvem skal vi holde ansvarlig?

Og viktigst av alt: Mediene må dekke det som skjer. Dere kan være uenige i at volumet bør ned. Men det som skjer nå er en stor samfunnsendring. Den må observeres og beskrives.

Innvandringsvolumet i Norge og Sverige er nå på samme nivå som i USA mot slutten av 1800-tallet.

Det var den store innvandringsperioden da nordmenn, svensker, tyskere, irer, polakker, italienere og mange andre utvandret fra Europa og bygget et nytt land. Ja, faktisk er konsekvensene nå større.

Dette er stort. Det er radikalt. Det kan ikke skje smertefritt

USA hadde mye innvandring, men de hadde også mange flere barnefødsler enn vi har. I Norge og Sverige utgjør innvandring nå over to tredjedeler av befolkningsveksten, mot én tredjedel den gangen.

Dette er stort. Det er radikalt. Det kan ikke skje smertefritt. Noen må beskrive den smerten, på en ærlig og saklig måte. Det er journalistenes oppgave.

Vi trenger ytringsvennlighet: Viljen til å lytte høflig til tanker du er uenig i
Jeg begynte med å snakke om en debatt i Publicistklubben hvor Ali Esbati mente at journalistene ikke først og fremst skal beskrive virkeligheten. De skal forme den.

Mange innvandringsliberale tenker på den måten. Slik tenkte maoistene og andre kommunister også. Ideologien – verdigrunnlaget - var viktigst. Den skulle forme tankene, og så ville virkeligheten følge etter. Litt som The Law of Attraction. Hvis du bare tror hardt nok, kan du oppnå alt. Men det fungerte dårlig for dem.

Innvandringsskeptiske nordmenn og svensker må være synlige i den offentlige debatten

I Øst-Europa forsøkte man å viske ut alle etniske forskjeller. Alle skulle bare være gode sosialistmennesker. Men da diktaturene falt lå de etniske konfliktene der fremdeles, bitrere enn noensinne.

Vi trenger ikke strenge ideologer som forteller oss hvilken virkelighet vi burde se.

Vi trenger nysgjerrige mennesker som beskriver den virkeligheten de faktisk tror de ser. Vi trenger journalister.

Og vi trenger ikke debatter med fasitsvar.

Vi trenger debatter som gjenspeiler de motsetningene som faktisk finnes i samfunnet.

Innvandringsskeptiske nordmenn og svensker må være synlige i den offentlige debatten.

Norge og Sverige har mer enn nok av juridisk ytringsfrihet. Men det er én ting vi trenger mer av, spesielt i svensk offentlighet. Og det er noe jeg kaller ytringsvennlighet. Viljen til å lytte høflig til tanker du er uenig i. Det å ønske kaoset og mangfoldet i en åpen debatt velkommen.

For uansett hvilke utfordringer vi møter i tiårene som kommer, vil det gå oss bedre hvis vi møter dem med ytringsvennlighet enn om vi møter dem med folkeoppdragelse.

Les Stærks essay i sin helhet i Aftenposten.

 


Tildelt ekteparet May-Britt og Edvard Moser ved NTNU

06.10.2014 (oppdatert kl 1600). Ekteparet May-Britt og Edvard Moser er, sammen med amerikanskbritiske John O'Keefe, tildelt årets nobelpris i medisin. Les mer hos Aftenposten, Dagbladet (som gjengir juryens begrunnelse), NRK, VG Nett, VG Nett.

HonestThinking kommenterer: Dette er en fantastisk oppmuntring ikke bare for prisvinnerne, men også for norsk forskning generelt og det aktuelle fagmiljøet ved NTNU spesielt (det er første gang norske forskere vinner nobelprisen i medisin). Varme gratulasjoner til alle berørte, både i Norge og UK!

 


Har vært undervurdert

06.10.2014. Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) innrømmer at islamistene har vært undervurdert. Les mer om saken i Dagbladet. Se også NRK.

Se dessuten: Reporter Dan Joseph spurte studenter ved George Mason University om de ville signere en underskriftskampanje for å støtte terrorgruppa ISIL/ISIS: Svarene ga ham lyst til å gråte.

 


Når lovløsheten tar overhånd

03.10.2014. Kobber er et attraktivt metall. I Sverige stjeles det nå kobberledninger i et slikt omfang at togstans forekommer hyppig på grunn av denne formen for kriminalitet. Det er Document.no som melder dette, med henvisning til følgende (mine uthevelser):

  • Tågstopp efter kopparstöld (Aftonbladet 01.10.2014). Stockholm. Det är stopp i tågtrafiken mellan Bålsta och Enköping, enligt Trafikverket. Någon har klippt sönder jordkablar på sträckan för att komma åt den värdefulla kopparn. [...] – Kopparstölder längs järnvägarna är något som förekommer titt som tätt och ofta är det svårt att få tag på tjuvarna, säger han. Avbrottet kommer bland annat att beröra fjärrtåg mellan Stockholm och Västerås/Örebro vidare mot Göteborg i båda riktningar, och bussar kommer att sättas in på sträckan.
  • Tågstopp efter ny kopparstöld (Aftonbladet 02.10.2014). Återigen är det stopp i tågtrafiken mellan Bålsta och Enköping. [...] Under gårdagen var det stopp i tågtrafiken efter att någon klippt sönder jordkablar på sträckan för att komma åt kopparn som finns inuti. [...] Och under natten har det hänt igen. – Det är helt stopp mellan Bålsta och Enköping, säger Mona Huovinen, vid Trafikverkets pressjour. Det finns ingen prognos på när trafiken kan vara i gång igen.

 


Begår overgrep i Midtøsten

02.10.2014. Det er all grunn til ikke å følge amerikanernes aggresjonspolitikk, skriver Hanne Nabintu Herland i en kronikk i Aftenposten (lenke i original):

Så bomber USA Midøsten atter en gang og «deltar i borgerkriger gjennom ensidig å støtte den ene av partene», som tidligere forsvarsminister Robert McNamara advarte så sterkt mot i boken The fog of war.

Denne gangen slåss USA mot Den islamske staten, IS, som de siste månedene har vist at de har med seg verdens beste presseeksperter og er blitt hjulpet til makten av noen av verdens rikeste personer.

[...]

Også Norge tok feil. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, skrev i New York Times at den arabiske våren «ikke er basert på islamistiske strømninger, men er langt mer pragmatisk enn Vesten ser ut til å tro» og «vil ikke åpne for nye muligheter for Al Qaida».

Deretter bombet Norge Libya, en av Afrikas rikeste stater, sønder og sammen etter ordre fra USA. Dermed hjalp vi nettopp de Al Qaida-tilknyttede opprørerne i landets nest største by, Benghazi, til makten. Libya var et land der verdiene var jevnt fordelt i en velferdsstat med et brutto nasjonalprodukt høyere enn Italia og Australia. NRK Brennpunkt dokumenterte siden hvorledes norske piloter fikk beskjed om å bombe tilfeldige mål. Krigsdeltagelse ble ikke engang diskutert i Stortinget, det var bare snakk om en tekstmelding til enkelte partiledere.

Selv var jeg en av de få som hadde innsigelser mot det som skjedde, idet jeg i Aftenposten påpekte at NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. NATO har gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

[...]

Her er enda et ironisk punkt: Da IS opptrådte i Syria var de USAs allierte, da de krysset grensen over til Irak ble de fienden.

For sunni-jihadister i Syria har lenge bedrevet samme aktivitet som nå foregår i Irak: halshugging, korsfestelser, drap på sivile. Det er all grunn til ikke å følge USAs aggresjonspolitikk i Midtøsten. Hvis ikke vinden snur, kan vi stå overfor svært alvorlige storkriger som kan føre verden ut i ytterligere mangel på stabilitet.

Les kronikken i sin helhet i Aftenposten.

 


Har en viktig rolle å spille

02.10.2014. Jeg tror det er av stor betydning at det på TF og MF, samt andre miljøer der dette er naturlig, blir ansatt muslimske teologer og filosofer som kan fordype seg i islamske problemstillinger. At det ved norske (og andre vestlige lands) universiteter finnes muslimske forskere med stor faglig tyngde innen islamske disipliner tror jeg er ett viktig virkemiddel for å unngå at wahhabister/salafister/fundamentalister får anledning til å definere for norske/vestlige muslimer hva sann islam egentlig skal gå ut på. Derfor støtter jeg utspillet fra Mohammad Usman Rana om viktigheten av muslimske akademikere (se Vårt Land, her og her).

Ved TF har vi lenge hatt professor Oddbjørn Leirvik, som har levert viktige bidrag når det gjelder dialogen mellom kristne og muslimer, jf hans (etter min mening meget gode) bok Islam og kristendom - konflikt eller dialog?.

Dessuten arbeider førstelektor Safet Bektovic ved TF. Han er muslim, og har skrevet en meget interessant oversikt over de viktigste tenkerne i islams historie: Islamisk filosofi - baggrund, problemstillinger og moderne udformninger.

Ser vi til UK, finner vi f.eks. Tim Winter. I følge noen av mine muslimske venner er Winter en av de mest innflytelsesrike muslimske lærde i vesten; mange vestlige muslimer lytter til ham. Fra Wikipedia: Timothy John Winter (born in 1960), also known as Shaykh Abdal Hakim Murad, is a British Sunni Muslim shaykh, researcher, writer and academic. He is the Dean of the Cambridge Muslim College, Director of Studies (Theology and Religious Studies) at Wolfson College and the Shaykh Zayed Lecturer in Islamic Studies at Cambridge University.

Men hva slags holdninger står så Winter for? Vel, her er en uttalelse fra ham som jeg tror er ganske representativ for hans generelle holdning:

I prefer religious collaboration, discovering common ground, and so forth, rather than outward competition. I think, essentially, that the real rival to each of us is not each other any longer, but is the spirit of nihilism, negation, global capitalism, all of that stuff. That's what we should really be debating.

Timothy Winter (a.k.a. Shaikh Abdal-Hakim Murad), being interviewed by Dale Tuggy about the former's chapter The Trinity is Incoherent in the 2013 collection edited by J.P. Moreland, Chad Meister, and Khaldoun A. Sweis, Debating Christian Theism

Det er forøvrig interessant å merke seg at dette intervjuet handler om Winters bidrag til en antologi som er redigert av tre kristne teologer/filosofer (Moreland, Meister, Sweis).

UK har ført det som sannsynligvis må kunne kalles en bortimot idiotisk innvandrings- og integreringspolitikk, og derfor har da også landet store og voksende problemer med islamsk ekstremisme, og det er bare en uke eller to siden britisk politi arresterte en gjeng med gærninger/fanatikere. Winter er en viktig motvekt til slike folk.

Ser man på det nylig publiserte oppropet mot ISIL, signert av mer enn 100 sunni-lærde, finner man at en rekke akademikere fra USA er blant undertegnerne (f.eks. Dr. Yasir Qadhi, Professor of Islamic Studies, Rhodes College, for å ta et litt tilfeldig valgt navn).

Ved UCLA er Khaled Abou El Fadl professor. Fra Wikipedia: Dr. Khaled Abou el Fadl is the Omar and Azmeralda Alfi Distinguished Professor of Law at the UCLA School of Law where he teaches International Human Rights, Islamic jurisprudence, National Security Law, Law and Terrorism, Islam and Human Rights, Political Asylum, and Political Crimes and Legal Systems. He is also the Chair of the Islamic Studies Program at the University of California, Los Angeles.

El Fadl er forfatter av The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists, en bok jeg flere ganger tidligere (særlig på Verdidebatt) har fremhevet som viktig i kampen mot islamsk ekstremisme.

Min konklusjon: Vi trenger flere muslimske akademikere ved norske universiteter og høyskoler.

Ovenstående er opprinnelig publisert som en kommentar til en artikkel av VL-redaktør Erling Rimehaug på Verdidebatt. Jeg har i ettertid gjort noen mindre justeringer av kommentaren min.

 


Ikke anerkjent som stat

02.10.2014. Professor emeritus Knut Erik Solem har i dag et leserinnlegg i Klassekampen (side 20) der han påpeker at det er «strategisk svært uheldig» dersom media refererer til terrororganisasjon som en stat, samt at vi aksepterer forkortelsen IS. «Det dreier seg her om psykolingvistikk, der valg og bruk av ord og begreper betyr noe», som han tilføyer.

HonestThinking kommenterer: Jeg er enig med ham, og ønsker derfor konsekvent å unngå bruken av forkortelsen IS fra nå av (HT-sidene for august og september er oppdatert med dette for øye). Noe må vi selvsagt kalle disse bandittene, og selv om ISIL (evt ISIS) også er problematiske forkortelser, er de etter min mening noe mindre problematiske enn det navnet al-Baghdadi & co ønsker at vi skal bruke om organisasjonen deres. La oss i hvert fall ikke gi dem den gleden!

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

Vi kan ikke lenger anta at motsetningene i verden automatisk vil oppløses og lede til ny orden og samarbeid [...] Vi lever ikke bare i en verden med konkurranse mellom ulike maktpoler, men i en verden av konkurrerende virkeligheter.

Henry Kissinger, World Order, bokomtale i Morgenbladet, 23.10.2014

 

Jeg kan jo forstå tenkerne i Frankfurterskolen og hele denne mistilliten til det moderne, at de konkluderte slik den gang. Mange av dem var jøder som hadde vært vitne til holocaust. Da var det ikke galskap å tenke at moderniteten var en feiltakelse og at den bare ledet til kommunisme, fascisme, holocaust og atomkrig. Hvem kunne vel vite hvilken vei det ville gå? Men nå har det gått snart 70 år, og vi ser at de tok feil. Om noe, var grusomhetene på midten av 1900-tallet ikke en budbærer om fremtiden, men et siste åndedrag fra fortiden.

Steven Pinker, intervjuet av Morgenbladet, 23.10.2014

 

Over halvparten av elevene i Oslo-skolen er muslimer. De kommer fra samfunn hvor antisemittisme er utbredt. De legger ikke det fra seg ved grensa.

Ervin Kohn, forstander for Det Mosaiske Trossamfund, sitert i Vårt Land 07.06.2011

 

Tallene tilsier at dersom jeg går på gaten og møter en antisemitt så er sannsynligheten for at han er hvit og kristen større enn at han er muslim. Derfor blir det helt galt å rette pekefingeren på muslimene alene når vi skal bekjempe antisemittismen.

Ervin Kohn, talsperson for Antirasistisk Senter, leserinnlegg i Vårt Land, 08.10.2014

 

Jeg har imidlertid ikke endret holdninger siden jeg begynte å jobbe i Antirasistisk Senter.

Ervin Kohn, talsperson for Antirasistisk Senter, leserinnlegg i Vårt Land, 08.10.2014

 

Det er en rutineoperasjon når vi har skyteepisoder i vårt område.

Erik Jeppsson i skånepolitiet kommenterer etatens vakthold på legevakten etter nok en alvorlig skyteepisode i Malmö, NRK, 08.10.2014

 

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet. [...] Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration. I ett Europa där främlingsfientliga krafter når nya framgångar vill vi att Sverige ska gå före i arbetet för en värld utan gränser.

Fra partiprogrammet til Miljöpartiet de gröna

 

Det er de luftige teoriene som har ødelagt norsk skole, [og] som har resultert i metodenes hegemoni over fagene.

Kjell Aarsund, Kvasivitenskap, Verdidebatt, 26.09.2014

 

Ser vi på dessa resultat, finnes ingen anledning til oro för finansieringen av välfärdsstatens kostnader med nuvarande innvandring och integration.

Svenske forskere, sitert av Elin Ørjasæter, Svenskene forstår ikke sin egen innvandring, Aftenposten, 23.09.2014

 

Den tilfeldige grensetrekningen etter første verdenskrig [har] skapt nasjonalstater med sterke indre motsetninger.

Raymond Johansen, partisekretær Arbeiderpartiet, Dagbladet, 11.09.2014

 

Fundamentalisme i enhver form er og blir farlig, absolutisme i enhver form er farlig - farlig fordi fellesnevner for alt dette er at de ikke har det felles beste, men det ene beste man har satt seg i hodet, som mål. Men la meg da også bemerke følgende: Også den liberale fundamentalisme er farlig og like undergravende for det den utgir seg for å fremme. Det finnes ingen frihet uten grenser. Frihet uten grenser konvergerer straks til sin egen motsetning og blir totalitær. Det er egentlig en ganske banal sannhet.

Olav Rune Ekeland Bastrup, kommentar til tråden Er islamister farlige?, Verdidebatt, 04.09.2014

 

Dessuten har hun opplevd en gjennomgang av sin profil på facebook med angrep på alt hun har trykket liker på eller skrevet.

Shoaib Sultan, Antirasistisk senter, reagerer på urimelig behandling av en samfunnsdebattant. Dagbladet, 29.08.2014

 

Det er veldig spennende!

Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå kommenterer det faktum at ulike varianter av navnet Mohammed nå er blitt det vanligste mannsnavnet i hele Oslos befolkning, NRK.no, 28.08.2014

 

Jeg hadde nylig en lengre prat med en nederlender som har observert norsk samfunnsdebatt over tid. Han var skremt av tendensen til å bruke moral som pressmiddel overfor meningsmotstandere og det insisterende kravet til konformitet som preger debatten, dvs at alle helst bør mene det samme, og hvis man ikke gjør det, er man ikke "god". Dette er helt fremmed for debatten i Nederland, sier han, hvor debatten er mye skarpere, og kan så være, fordi angrep på sak ikke automatisk oppfattes som angrep på en meningsmotstanderes moralske integritet. At det forholder seg annerledes i Norge, mente han skyldes at vi i Norge er mye mer preget av protestantisk skyld-tankegang, dsv at det å ta feil ideologisk eller politisk fra motstanderens side på sett vis oppfattes som å være skyldig og anklageverdig.

Olav Rune Ekeland Bastrup, Verdidebatt, 23.08.2014

 

Forandrede paradigmer på begge sider er nødvendig, hvordan Vesten ser på islam og hvordan islam ser på Vesten.

Merknad fra Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono i tilknytning til ISIL-terror, sitert av Dagbladet, 23.08.2014

 

Vi er gruppedyr. Vi tenker og oppfører oss selektivt altruistisk. Vi tilgodeser dem vi oppfatter som vår egen gruppe, mens vi helst er skeptisk eller fiendtlig innstilt overfor dem som ikke tilhører vår gruppe. Vi vil sjelden innrømme det siste, fordi det ikke passer med tidens ideal om det tolerante og inkluderende mennesket.

Bjørn Vassnes, Det store «vi» (omtale av boken A natural history of human thinking av utviklingspsykologen Michael Tomasello), Klassekampen, 21.08.2014 (side 12 - 13)

 

Det er utrolig hvor mye man kommer unna med dersom man beholder en viss høflighet og respekt for intervjuobjektet.

NRK-journalist og programleder for 'Aktuelt', Ole Torp, intervjuet av Vårt Land, Et møtested for skarpe meninger, 21.08.2014 (siste side)

 

Sverige styrer lige lukt mod den økonomiske afgrund. Tallene viser det. Vi er vidner til en helt uhørt katastrofe, hvor et tidligere velfungerende samfund nu kører på pumperne. [...] Svenske politikere og medier er de mest ansvarsløse og løgnagtige på den vestlige halvkugle. [...] Fremtiden er et Sverige, der bryder mere og mere sammen år for år. Den svenske velfærdsstat går den vej, hønsene skraber, og landet med den smukke natur forvandles til et tredjeverdensland. Blandt mange vestlige skrupelløse politikere tager de svenske prisen.

Morten Uhrskov Jensen, Den svenske nedsmeltning, Jyllands-Posten, 16.08.2014

 

Når Vesten begynner å se hvor godt muslimene og andre minoriteter har det i de islamsk-kontrollerte områdene, så tror jeg at alle vil omfavne sharia og vil være under den islamske stat. [ …] Sharia er ikke bare halshugging og kutting av hender…

Ubaydullah Hussain, Profetens Ummah, intervjuet av VG-TV, 16.08.2014, Støtter ISILs halshugging

 

Radikal islam er ikke et problem i Norge i dag.

Jonas Gahr Støre, Radikal islam ikke noe problem i Norge, VG, 12.08.2009

 

Hele skolen må gjennomsyres av den sosialistiske tankegang. Og den eneste måte vi kan nå dette på er, så vidt jeg kan se, at der bare ansettes sosialistiske lærere. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Historieprofessor og Ap-politiker, Edvard Bull, sitert av Mimisbrunnr, Det munnen renner over med, Document.no, 25.07.2014

 

Eg opnar ikkje eingong. Denne vanvittige sida [det er document.no som omtales] full av konspirasjonsteoriar skrive [sic] av folk med eit syn på tilværet og vår kvardag i Noreg som er hinsides det meste. [...] Vemmeleg side, vemmeleg innhald, vemmelege folk. [...] Sida er rape gal, dette er ei side folk flest ler av. [...] Og eg kan diskutere mykje, men ikkje denne sida, via desse folka og det denne gjengen representerer. Lavmål.

Leder for Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide, sitert av Mimisbrunnr, Det munnen renner over med, Document.no, 25.07.2014

 

FAN De svina i MIFF [Med Israel For Fred] rykker inn annonser i flere riksmedier for å sverte Gilbert – en lege som på frivillig basis redder liv dag og natt i Gaza. Hva feiler folk? Dere er virkelig Satans barn slik dere holder på og vi kan ikke gjøre stort med Israel, men dere kan vi gjøre noe med. Kom an venner – la oss plukke dem ned en etter en. Its on og de skal ALDRI slippe unna. Hver og en av dere er fra og med i dag personlig ansvarlig for hvert eneste barn dere dreper. For det er akkurat det dere er. Barnemordere.

Blogger Elisabeth Norheim, sitert i Dagbladet, 21.07.2014

 

Moralsk indignasjon uten dybdekunnskap og dypere begrunnelse holder ikke. Alle vet at om man derimot stiller seg konsekvensetiske spørsmål, så er det ikke alltid det som tilsynelatende er snillest som faktisk er snillest. Nå har det blitt et større rom for konsekvensetiske betraktinger.

Civita-leder Kristin Clemet, til Vårt Land, 03.07.2014, Venstresiden eier ikke lenger godheten

 

Kirken pusler med sitt, og den strever. Den strever med å bli kvitt sine følgere, de som faktisk går i kirken og som stiller opp i menighetene. En skal ikke se bort i fra at alt strevet vil gi resultater. Og så virker det som at de satser på at undrenes tid ikke er forbi. Når Audun Lysbakken, Marie Simonsen, Johan Galtung, Trond Ali Lindstad og Lars Gule vurderer å melde seg inn, vil det være et tegn på at de har gjort noe riktig, at de har lykkes med sine bestrebelser. [...] Det er åpenbart slik Kirken ønsker å bygge sin framtid.

Arne D. Danielsen, Sliten og lei, Verdidebatt, 08.07.2014

 

Tiggerne [fra Romania] er ikke dumme eller idioter, selv om de er annerledes enn ”oss”. De er like intelligente – eller lite intelligente – som vi andre er.

Hallvard Hagelia, Facebook, 21.06.2014

 

I likhet med de fleste feminister mener [professor i sosiologi, forfatter og feminist Gail Dines] at «kjønn», slik vi oppfatter det i dag, er en sosial konstruksjon.

Ane Stø, leder, Kvinnegruppa Ottar, Vi må ta et oppgjør med denne typen totalitær feminisme, Dagbladet, 22.06.2014

 

Selv om jeg er fra Pakistan, ser jeg med en gang, i likhet med nordmenn, at noe ikke er bra. Hovedstaden er ikke som den var for 15 år siden. Oslo ser ut som et åpent asylmottak. [...] Nordmenn er redde, og jeg er også redd.

Farrukh Iqbal, Oslo er ikke til å kjenne igjen, Aftenposten, 18.06.2014

 

Den som søker sannheten, søker Gud, enten han er klar over det eller ikke.

Edith Stein, sitert av Ragnhild Helena Aadland Høen, i antologien Troverdig tro, side 310

 

Dagens nordmenn trenger en kristendom som tar menneskets ånd og sjel på alvor. De trenger å møte Den Hellige Ånd: Åndsfylte kristne, en sterk åndelighet og en virkelig åndskraft, ikke en sekularisert, dvask, utvannet, politisk korrekt kristendom. Bare når vi taler sant om Gud, livet og mennesket, blir mennesker satt fri og skjønner at det faktisk er et evangelium vi kommer med, et godt budskap.

Ragnhild Helena Aadland Høen, Å leve med Kristus som Herre i en etterkristen tid, i antologien Troverdig tro, side 295

 

Skirbekk spør om innvandringen er «en ønskelig utvikling, i et demografisk, kulturelt eller økologisk perspektiv»? [...] La meg derfor heller stille et mer vesentlig spørsmål: Er det en ønskelig utvikling for menneskeheten at en liten minoritet forskanser seg i sitt verdenshjørne, fortærer hele verdens ressurser tilranet i et grunnleggende urettferdig økonomisk system, og har et forbruk som truer med å gjøre planeten ulevelig for kommende generasjoner?

Remi Nilsen, redaktør for Le Monde Diplomatique Norge, Replikk til Sigurd Skirbekk, Klassekampen, 28.05.2014 (side 22)

 

Vesten har fornektet sine kristne røtter [...] Det gjøres forsøk på å likestille familier med mange barn og partnerskap mellom samme kjønn, tro på Gud og tro på satan. Eksessene innen den politiske korrekthet fører til at man i fullt alvor taler om å registrere partier som har som mål å propagandere for pedofili.

Vladimir Putin, sitert av Peter Normann Waage, Kultur som maktbase, VG, 09.05.2014 (kronikk)

 

Ved å støtte statskuppet mot Viktor Janukovitsj har USA og EU frembrakt et fascistisk monster. Dette monsteret nekter vestlige ledere å se. [...] Dette er så hyklerisk og kvalmende at jeg mangler ord for å uttrykke det. Mitt håp er at Russland vil intervenere militært og dermed redde menneskene i Øst-Ukraina. Ingen andre ser ut til å bry seg om dem.

Bjørn Nistad, doktor i russisk historie, Hvem skal beskytte Ukrainas russere (leserinnlegg), Klassekampen, 06.05.2014

 

Vi debatterer daglig innvandring, integrasjon og rasisme. Det er ingen tendens til sensur. Men vi må ha et minimumskrav til standarden.

Henrik Arnstad, intervjuet av Vårt Land om situasjonen i Sverige; 'Dette er rasisme', 05.05.2014 (side 12 - 13)

 

Bare Russland representerer de sanne kristelige verdier. Alle vestlige nasjoner fører verden mot avgrunnen.

Patriark Kyril i Moskva, sitert av utenrikskommentator Bjarte Botnen i Putins farlige verden, Vårt Land, 02.05.2014 (side 15)

 

Men vi ser også en tendens til å la moralske og ideologiske argumenter overkjøre fakta og vitenskap. Dette vises i hvor lett man avviser fakta man ikke liker, og den moraliserende måten man argumenterer på.

Bjørn Vassnes, Den moralistiske feilslutningen (kommentarartikkel), Klassekampen, 24.04.2014 (side 11)

 

Kommunismens mest diabolske aspekt var at den forlangte medvirkning av alle borgere i myndigheters løgn og forræderi.

Nina Witoszek, intervjuet av Klassekampen, 16.04.2014 (side 48)

 

Følelsen av at vi er trygge og at ting i grunnen ikke kan forandre seg, er en illusjon. Ting kan forandre seg svært raskt.

Jo Nesbø, til The Guardian, sitert i Vårt Land, 12.04.2014 (side 3)

 

Frankrike står midt i en eksistensiell og identitetsmessig krise. Framtiden for fransk kultur og sivilisasjon ser mørk ut. Krisa springer ut av problemene knyttet til sameksistens mellom folkegrupper: de nye og de opprinnelige. [...] Den multikulturalistiske antirasismen har utviklet seg til vår tids «religion» og virker mot sin hensikt.

Alain Finkielkraut, Visjonær eller reaksjonær, intervju i Klassekampen, 08.04.2014 (side 28 - 29, oversatt fra Information)

 

For å være en motkraft burde Norge gå foran som et godt eksempel og bidra til å ta definisjonsmakten i verdispørsmålene. Menneskerettigheter, likestilling og retten til å bestemme over egen kropp er universelle verdier, som ikke kan vike for patriarkalske religiøse fortolkninger, politisk konservatisme og «family values». [...] Mens EU ofte er kneblet i debattene om seksuelle og reproduktive rettigheter i FN, grunnet konservative krefter internt i land som Malta, Polen, Irland og Spania, snakker Norge med en egen stemme. Norge må bruke denne stemmen til å snakke klart og tydelig om at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, og likestilling må stå øverst på agendaen, og prioriteres foran «familieverdier» og religiøse hensyn.

Malin Lenita Vik, Utenfor andedammen - Norge føyer seg inn i en global trend av kvinnefiendtlig politikk, Klassekampen, 24.03.2014 (side 3)

 

Muzhda husker vagt som lite barn krig og konflikt i Afghanistan. [...] Noen episoder har spikret seg fast. Som da Taliban kappet hånden av en jente som hadde pyntet seg med neglelakk, og hengte den avhogde hånden opp i et tre til skrekk og advarsel.

Vier livet til afghansk kvinnekamp, Muzhda Rezaee, omtalt og intervjuet i Vårt Land, 19.03.2014 (side 12 - 13)

 

Disse henvisninger til thomismen og marxismen innebærer en uheldig form for argumentasjon: det vi litt teknisk kan kalle genetiske argumenter. Det betyr å mene at et arguments opphav (her: nythomismen og marxismen) svekker dets gyldighet.

Bernt Hagtvet, på kronikkplass i Aftenposten, 09.03.2014

 

Uten frihet kan vi heller ikke finne frem til sannhet, demokratiets kjerne.

Bernt Hagtvet, på kronikkplass i Aftenposten, 09.03.2014

 

Jeg forakter alt som har med kvoter eller særbehandling å gjøre. Jeg er klar over at det er noe dere liker i Skandinavia. Jeg ser det imidlertid som repressivt, reduksjonistisk og som en fornærmelse. Dessuten er jeg kritisk til idéen om at samfunnet skal forhåndsbestemme sluttresultater; det er en utopisk tankegang som leder til totalitarisme.

Camille Paglia, Meg-meg-meg-feministene (intervju), Klassekampen, 26.02.2014, side 26 - 27

 

Man blir ikke lærer av å tvangsfôres med pedagogiske tåketeorier. Den norske PPU-ordningen er fullstendig uforståelig. [...] Pedagogikken, derimot, er et heksebrygg av den ene fabelaktige pedagogiske teorien etter den andre, og blir forbausende ofte presentert gjennom lettsidig bruk av teorier og på et så tynt empirisk grunnlag undertegnede aldri før har sett maken til ved et universitet.

Nina Hovland Moronski, Praktisk-pedagogisk ulykke, Klassekampen 22.02.2014, side 34 - 35

 

 

Viljan att uppfostra folket, strypa den fria debatten och placera obekväma debattörer i giftskåpet är Sveriges största politiska problem, och det allvarligaste hotet mot demokratin. Idag syns det kanske tydligast i debatten om migration och integration, men det visar sig också i ett ideologiserat utbildningsväsende, normkritiska paradigm, genuspanik och svartlistad barnkultur. Att staten försöker fostra medborgarna till rätt åsikter leder till ett förkrympt och räddhågset klimat där tankefriheten är villkorad, vilket i sin tur leder till mindre kreativitet, problemlösningsförmåga och verkligt nyskapande (till skillnad från den ”förnyelse” som politiker tror att de kan åstadkomma genom att maniskt upprepa ordet). [...] Jag är konservativ i den meningen att jag tror att samhällsförändringar bör växa fram organiskt. Liberala och socialistiska försök att skapa en ny människa – från Homo sovieticus till genuspedagogik – skrämmer mig. Det ligger något totalitärt i att försöka skapa nya människor, och att staten ska fostra folket till rätt åsikter. Men man behöver knappast vara konservativ för att vilja avskaffa den statliga normbildningen. Liberaler som älskar ekonomisk frihet borde också älska tankefrihet. Frihetliga socialister likaså. Och alla som kallar sig demokrater borde undra vad som hände med den ”fria åsiktsbildning” som demokratin sägs vila på. [...] Men jag känner personer som varken är politiker eller journalister och som har tappat kunder eller börjat få nej på jobbansökningar efter att de stuckit ut hakan i den offentliga debatten. Jag har själv kallats in till en chef och fått veta att jag har ”skrivförbud vad gäller integration, invandring, feminism, jämställdhet och familjefrågor”, eftersom jag inte ”ligger i den liberala mittfåran”. När åsikter som avviker från den statliga normbildningen leder till att ens försörjningsmöjligheter hotas har man två val: att anpassa sig eller protestera mot en kastrerad tankefrihet.

Marika Formgren, Sluta med propagandan, Axess, 31.01.2014

 

Når vi i samfunnet vårt i dag har fått et så stort individualistisk spillerom når det kommer til kultur, karriere, seksualitet og identitet, er det kanskje på tide å ta med oss denne respekten for individet inn i den offentlige debatten også. Alle individer har rett til et eget sett med meninger og bør slippe å måtte stille med en blå eller rød lagtrøye før de åpner kjeften.

Mina Ghabel Lunde, på egen blogg, Forbistret vind fra øst, 28.01.2014

 

Han er utlending og hans plass er ikke her i Kongo. Han bør få reise hjem.

Pascal Masela Laka Ngaliema Kahungu, senator i Kongo, om hvorfor Joshua French bør løslates fra kongolesisk fangenskap. Dagbladet, 09.01.2014

 

Det har vært interessant å se hvordan en hardbarket geriljakriger transformeres til humanistisk helgen, en mannlig Moder Theresa. Hykleriet ligger i vannskorpen.

Erling Gjelsvik, spaltist i Bergensavisen, sitert i Vårt Land, 28.12.2013, øverst på side 3

 

Et ekteskap der to partnere er likestilt, finnes knapt beskrevet i Bibelen eller kirkehistorie før i nyere tid. Selv dét er ikke selvsagt i hele den kristne verden. Vi har i vår kirke godtatt en radikal endring i ekteskapsforståelsen når vi i liturgien likestiller mann og kvinne. [De fire medlemmene av Kirkemøtet som i Aftenposten 17. desember uttrykker sin bekymring over Presteforeningens ønske om vigselsliturgi for homofile,] bruker begrepet «skaperordning». Det finnes ikke i Bibelen, og begrepet har en historie med slike mørkebrune islett at jeg vil råde dem til ikke å gjenta det.

Prost Trond Bakkevig redegjør for utviklingen i Den norske kirke i sitt innlegg Kampen mot de homofile, Aftenposten, 21.12.2013

 

Når «venstre» er den sunne normaltilstanden, er det mye som blir «ytterste høyre», gitt.

Knut Olav Åmås kommenterer debatten i etterkant av Bjørn Stærks Aftenposten-artikkel om Document. Sitert av Document, 12.12.2013

 

Europas toleranse utvikler seg gradvis til et moralsk diktatur.

Aleksej Pusjkov, leder av utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, gjengitt i Aftenposten, 17.11.2013

 

Anfindsen er en sjarlatan, og svaret hans er selvfølgelig ikke troverdig.

Hogne Øian slår tilbake mot HT-redaktørens forsikring (se nedenfor) om at han ikke ønsker å bagatellisere europeisk slavehandel.

 

Enkelte spekulerer (uten at det påstås direkte) i om jeg ønsker å bagatellisere eller skjønnmale slavehandel (og evt andre overgrep) europeere har begått opp gjennom historien. Det ønsker jeg ikke.

HT-redaktøren kommenterer påstander om at hans artikkel Hvite slaver skulle være et forsøk på å bagatellisere europeisk slavehandel.

 

For min del kan Vesten gå til helvete.

Biskop Desmund Tutu, Årgangs-Tutu, Vårt Land, 31.07.2013 (side 11)

 

Kanskje skjedde det noe på et morgenmøte i en avisredaksjon i Oslo. Vi diskuterte en bølge av gruppevoldtekter i hovedstaden. En journalist hadde gravet frem tall som viste at det store flertallet av gjerningsmennene var asylsøkere fra Somalia. «Det går det ikke an å skrive om», var reaksjonen fra nyhetssjefen.

Lars Akerhaug, En tur til psykologen kanskje?, Minerva, 29.07.2013

 

Storbritannia tilhøyrer ikkje Cameron, Blair eller det britiske folket. Det høyrer til Allah, og hans lover må implementerast.

Anjem Choudary, sitert av TV2, 19.07.2013

 

Det er få som setter spørsmål ved den radikale humanismen som ble toneangivende innen kulturen i Vesten. Krarup og Tidehverv kaller det en løgnaktig humanisme: “En gjennomgripende løgnaktighet som går gjennom humanismen”.

Hans Rustad, Tidehverv, Document.no, 09.07.2013

 

Volden lå svanger i dette menneskesynet som ikke tålte noen andre oppfatninger. Da revolusjonen brøt ut startet terroren nokså umiddelbart. Giljotinen arbeidet, angiveri florerte og menneskene ble feige og så bort når venner og naboer ble ført bort. Dette er den revolusjonen vi feirer som begynnelsen på våre moderne opplyste samfunn. Slagordet Frihet, likhet, brorskap hadde derfor en bitter bismak. Er det ikke også mange av dagens honnørord som har det?

Hans Rustad, Tidehverv, Document.no, 09.07.2013

 

Så spørsmålet er: hvordan håndterer vi dette fenomenet med masseimmigrasjon, som er et relativt nytt fenomen? Den viktigste innsikten til ny, seriøs forskning er at manglende økonomisk og kulturell integrering skaper en ekstremt farlig sosial situasjon. Hvis du tviler på dette, ta en tur gjennom Londons østkant, banlieuene i Paris eller forstedene i Stockholm som nylig var i flammer. Du vil se kroniske integreringsfeil.

Niall Ferguson, intervjuet av Torbjørn Røe Isaksen, Minerva, 27.06.2013

 

Kritikere av Fritt Ords har hevdet at [Peder Are Nøstvold] Jensen ytrer seg fritt på nettet og i aviser, og at hans ytringsfrihet dermed er ivaretatt. Nei, sier jeg, ikke så lenge han nektes adgang til arenaer som er åpne for hans ideologiske motstandere.

Sara Azmeh Rasmussen, La Fjordman skrive bok, NRK Ytring, 17.06.2013

 

Og burde ikke den politiske debatten etter 22. juli ta sikte på å skape dialog mellom ulike politiske posisjoner, slik at vi unngår å låse oss i polariserte fronter?

Svein Østerud, Debatten som forstummet, Prosa, Nr 3 / 2013 (side 38)

 

Jeg tror ikke på lykke. Det er noe man kjenner streif av to ganger i året hvis man er heldig. Jeg søker ikke lykke, jeg søker tilfredshet, jeg søker tilhørighet. Det er mye, mye viktigere.

Anne Holt, til Natt & Dag, sitert i Vårt Land, 20.06.2013 (side 3)

 

Den här gången höll de på i fem dagar. Sedan blev de trötta och gick hem. Det var varken polis eller föräldrar som fick dem att sluta kasta sten och bränna bilar – de blev bara trötta. [...] Upploppen för en månad sen var bara en försmak av det som kommer att drabba Sverige. Ungdomar som känner utanförskap och radikaliserade unga är en tickande bomb.

Ali al-Djaber («själv troende muslim ... aktiv fritidsledare sedan fem år tillbaka»), Jag har förlorat många ungdomar, Expressen, 17.06.2013

 

De skriver bare om muslimer og «alle oss andre». Annen forskning på innvandrere i Vesten viser at det som har mest å si er etnisk tilhørighet.

Olav Elgvin (islamforsker, Fafo), kommenterer en undersøkelse (utført av Fafo, UiO og Civita) om ulike gruppers holdning til rettsstaten, Vårt Land, 15.06.2013 (side 25)

 

Man kan ikke si at vi ikke vil gi opphold til asylsøkere fra Somalia fordi de ikke integreres. Det blir for dumt.

Amal Aden, kommenterer uttalelser fra Morten Ørsal Johansen (innvandringspolitisk talsmann, Frp), - Somaliere har vanskeligere for å bli integrert enn andre, Dagbladet, 10.06.2013

 

Siden nazismen og kommunsimen har vi ikke set noget så hadskabende og racistisk som multikulturen. Som jeg gang på gang har påvist er dens implicitte præmis Verdenskommunisme. Uden denne præmis falder alle multikulturens rationaler sammen som et korthus og den viser sig at være et simpelt og råt overgreb, som sine ideologiske forfædre. Den er helt enkelt illegitim.

Søren Ferling, Verdidebatt, 03.06.2013

 

Frykten er ikke velbegrunnet. Den er overdreven. Det viser nettopp uttalelsene til den aktuelle politikeren.

Lars Gule, Ingen trussel mot demokratiet, Verdidebatt, 02.06.2013. Gule kommenterer den siste tids opptøyer i Sverige og et bekymret leserinnlegg i Borås Tidning av politikeren Olle Engström (Moderaterna)

 

Nei, Anfindsen er ikke en nyttig stemme. Han kaster bort sitt talent på å formidle ekstreme virkelighetsoppfatninger og normativt forkastelig posisjoner - nemlig rasisme. Joda, han formulerer seg sivilisert og forsøker å belegge sine påstander. Men gjør det dårligere, langt dårligere, enn mange klimaskeptikere som benekter den vitenskapelige konsensusen omkring menneskeskapte klimaendringer.

Lars Gule, Intet å lære av Anfindsen, Verdidebatt, 01.06.2013

 

Om det finnes [intelligensmessige] forskjeller mellom etniske grupper, er et godt utforsket felt. Men jeg akter ikke her å gjengi andres resultater, langt mindre gi uttrykk for min egen mening. Ellers måtte jeg leve med frykten for å bli bombardert med egg under forelesningene. Dessverre er det ikke mulig å diskutere dette på fornuftig vis.

Professor Detlef H. Rost, Der Spiegel, 06.05.2013 (oversatt av HT)

 

Racisme og fremmedfjendskhed skal kriminaliseres og jages. I et demokrati går det ikke an at finde på undskyldninger, f.eks. at der er noget galt med flygtninge- og indvandrerpolitikken.

Svensk rigsdagsmedlem, 1997, sitert av Morten Uhrskov Jensen, Jyllands-Posten, 22.04.2013

 

[...] og alle seriøse advokater bør jo vite at man ikke går ut offentlig med opplysninger fra klientmøter.

Geir Lippestad i sin bok om Anders Behring Breivik (side 138), sitert av Mona Høiness, Det vi ikke kan stå for, Aftenposten, 06.05.2013

 

Lippestads problem er at han snakker der han skulle tie, mens media tier der de skulle snakke.

Anders Ulstein, En kritisk offentlighet?, Document, 22.04.2013

 

Å svekke folk sine utsagn gjennom å mistenkeliggjøre eller bannlyse deres politiske ståsted er debattmessig grovt usaklig.

Ben Økland diskuterer Vårt Lands intervju med Tor Bach (se nedenfor), Verdidebatt, 20.04.2013

 

[Tor Bach, redaksjonssekretær i magasinet Vepsen,] mener ekstreme synspunkter normaliseres ved at ekstreme personer har fått større plass i avisdebatten.
- Redaktørene hyller sin egen ytringsfrihetsfundamentalisme. Man behandler ekstreme synspunkter som verdifulle, normale meninger. Redaktørene preges av en fullstendig udokumentert tankegang om at dersom man setter disse meningene på trykk, vil det hindre vold.
Bach peker ut Aftenposten som versting.
- De lar de villeste raseteoretikere og konspirasjonsteoretikere slippe til på kronikkplass. Kritikere stemples som motstandere av ytringsfriheten. Man har et tungt ansvar hvis man normaliserer ekstreme synspunkter fra mennesker som mener at afrikanere er mentalt tilbakestående, at europeere er genetisk mer høyverdige og at muslimer er her for å overta landet.

Aftenposten refses av ekstremistjeger, Vårt Land, 19.04.2013

 

Rasistisk er lettare; det kan definerast: meiner du at visse menneskegrupper står over andre, er du rasist. (Å påstå at menneske er forskjellige, har derimot ingen ting med rasisme å gjera.)

Professor Sylfest Lomheim, i sin faste språkspalte i Klassekampen, 17.04.2013

 

Uansett hvilken side av det ideologiske spekteret meningene måtte komme fra, er det takhøyde for dem i Aftenposten – enten skribentene heter Amal Aden, Magnus Marsdal, Bjørn Stærk eller Mohammad Usman Rana.

Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør, Aftenposten, 13.04.2013

 

Drep forestillingsevnen, lobotomér hjernen, kastrér og operér! Bare da kan kjønnene bli like. Inntil da må vi leve i naturens demoniske turbulens.

Camille Paglia, sitert av Klassekampen, Skjønnheten og udyret, 08.03.2013, side 16

 

Feminismen har overskredet sin egentlige misjon om å søke politisk likhet for kvinner, og har endt opp med å avvise omstendighetene, det vil her si den menneskelige begrensningen som ligger i naturen eller skjebnen.

Camille Paglia, intervjuet av Birgitte Hiutfeldt Midttun, Klassekampen, Skjønnheten og udyret, 08.03.2013, side 19

 

Det genetiske vrøvlet til Ole Jørgen Anfindsen og andre er i vår tid avvist som uvitenskapelig vissvass.

Ben Økland, Grenseløst sludder, Verdidebatt, 02.03.2013

 

Politisk ekstremisme er ikke et nøyaktig begrep. Ofte brukes det nokså fritt som merkelapp på avvikende meninger. Noen mener radikale meninger i seg selv er en form for ekstremisme, men dette er et sidespor. Så lenge de politiske ideene respekterer menneskerettighetene, de demokratiske spillereglene og rettsstatens prinsipper, faller de utenfor enhver rimelig definisjon av ekstremisme.

John Olav Egeland, Det ekstreme venstre, Dagbladet, 11.02.2013

 

Hvis Anfindsen er det klareste lyset på den ekstreme [sic] høyresida, står det dårlig til. Han har en effekt på ca. 15 watt.

John Olav Egeland, En ekstrem konkurs, Dagbladet, 06.06.2012

 

De har ekstreme meninger, men de er ikke syke av den grunn.

Annemarte Moland, introduserer fire av vitnene i Breivik-saken for seerne, NRK, 05.06.2012

 

Nordmenn er ikke så fordomsfulle som du, Strømmen og Gule later til å tro: nordmenn aksepterer de fleste, men vi aksepterer ikke tilbakestående verdisystemer og verdensanskuelser og spesielt ikke anskuelser som institusjonaliserer jødehat, homohat, kvinneforakt og forakt for annerledes tenkende.

Kommentar av innsenderen Filosofen, på Olav Elgvins blogg Muslimprosjektet

 

Därför är det alldeles utmärkt om kvinnohatare/rasister skräms till tystnad. Det är en helt nödvändig försvarskamp.

Twittermelding fra Simon Fors (vänsterpartistisk lokalpolitiker), sitert av Avpixlat

 

Michel Foucaults tilnærming reduserer kulturen til et maktspill, og lærdommene til en slags overdommeri i den endeløse “kampen” mellom undertrykte og undertrykkende grupper. Når hovedvekten forskyves fra innholdet av en ytring til makten som taler gjennom den, resulterer det i en ny type lærdommer som i sin helhet omgår spørsmål om sannhet og rasjonalitet, og til og med kan avvise disse spørsmålene som ideologiske i seg selv. Pragmatismen hos den avdøde amerikanske filosofen Richard Rorty har en lignende virkning. Den setter seg uttrykkelig opp mot ideen om objektiv sannhet, hvilket gir en rekke holdepunkter for å mene at sannheten er noe man kan forhandle om, og at det som til syvende og sist teller er hvilken side du står på. Hvis en læresetning er nyttig i kampen for å frigjøre gruppen din, så har du rett til å forkaste alternativene.

Roger Scruton, Den store bløffen, Document.no, 04.01.2013 (opprinnelig publisert i Aeon Magazine)

 

- Ser du noen autoritære trekk å reagere mot i Norge i dag?
- Det er for mange i majoriteten som mener de har et mandat fra det gode, særlig på den liberale venstresiden og blant sosialdemokrater.

Anne Grete Preus, intervjuet av Knut Olav Åmås, Aftenposten, 23.12.2012

 

Facebook-høyre, som riktignok selv benekter at de eksisterer, er spesielt. Man får ofte en opplevelse av at en del av det nettverket møter annerledestenkende som fiender og ikke med åpenhet og nysgjerrighet.

Thomas Hylland Eriksen, til Minerva, 29.11.2012

 

Jeg ville blitt glad dersom en del av disse folkene kunne bytte ut utropstegnet med et spørsmålstegn av og til.

Thomas Hylland Eriksen, til Minerva, 29.11.2012

 

Folk som fusker med fakta er det verste jeg vet.

Inga Bejer Engh, til Vårt Land (side 28), 01.12.2012

 

Kristendommen er en viktig del av det å være norsk. Den skal selvsagt ha særfordeler. Hvis innvandrere ikke tåler å se en kirke, har de bosatt seg i feil land.

Asle Toje, til Vårt Land (side 30), 24.11.2012

 

Det moderne liv og det å være kristen er en meget god kombinasjon. Vi trenger alle et ankerfeste.

Asle Toje, til Vårt Land (side 30), 24.11.2012

 

Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som et regn over hendene.

Guds hjerte, Rolf Jacobsen, fra diktsamlingen Sommeren i gresset,1956

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.