Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Lars Gule om demokrati, ytringsfrihet og ytringsansvar

28.02.2012 (oppdatert 03.03.2012). Det er ikke sensur når seriøse medier avviser rasisme og andre ekstreme «meninger» og påstander. Det er en ansvarlig omgang med virksomme ord, skriver Lars Gule i en artikkel på Verdidebatt, der han spesielt kritiserer HT-redaktøren.

Se også Hans Rustads kommentar til Gules angrep: Flørt med vold.

 


Om 16 år er vi seks millioner; Norge blir aldri det samme

27.02.2012. I mars blir vi fem millioner nordmenn. I 2028 blir det seks millioner av oss, forteller de demografiske spåmennene i Statistisk sentralbyrå. Det tok 37 år å løfte Norge fra fire til fem millioner, det går over dobbelt så fort å nå neste millionstrek. Dette vil forandre Norge, og det vil skje fort. Det vil endre fargen på Norge fordi innvandring er viktigste årsak til befolkningsveksten. Slik innleder Kjetil Wiedswang sin DN-artikkel Millionen som endrer Norge. Christian Skaug har fulgt opp med kommentaren Beretningen om et varslet opphør av samfunnet. Herved anbefalt.

 


Trer stadig tydeligere frem

27.02.2012 (oppdatert 28.02.2012). Professor Bernt Oftestads avskjedforelesning er allerede omtalt mer enn én gang nedenfor. Men i dag har selve teksten fra forelesningen blitt lagt ut både på Verdidebatt og Document.no. Se også Hans Rustads oppfølgende kommentar.

HonestThinking kommenterer: Jeg er enig med Rustad; denne avskjedsforelesningen vil formodentlig bli historisk. Den bør være obligatorisk lesning for enhver som mener noe i norsk offentlighet om multikulturalisme, 22/7, ytringsfrihet, demokrati og beslektede emner. Og da helt spesielt for journalister og redaktører.

 


«Eg seier ikkje at samfunnet er totalitært no, men det er i den retninga det går.»

24.02.2012. Den norske venstresida har nytta terroren 22. juli til å kneble kritikk mot det politiske prosjektet sitt, meiner professor Bernt Oftestad ved Menighetsfakultetet. Han hevdar at Noreg er på veg til å bli eit totalitært samfunn, melder Dag og Tid. Her er noen utdrag:

Striden om kva terroråtaka 22. juli 2011 skal tyde for det norske samfunnet, er langt frå over. For ei veke sidan kom Bernt Oftestad, professor i kyrkjehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet, med sitt bidrag. I avskjedsforelesinga si hevda Oftestad at ugjerningane har blitt utnytta av den norske venstresida til å fremje politiske mål. Han sa at 22. juli har blitt brukt i det han kallar eit «politisk-kulturelt prosjekt», leidd av eliten i politikken og massemedia. Dag og Tid møtte Oftestad til samtale for å finne ut meir om kva han meiner.

– Først vil eg gjerne understreke at alle normale menneske har medkjensle med dei som vart råka 22. juli. Men lidinga deira vart kopla til eit politisk og ideologisk program for å fremje det multikulturelle og multireligiøse samfunnet, seier Oftestad.

– Det programmet var der allereie, men det fekk meir trykk av 22. juli. Det har blitt vanskelegare å drøfte det politisk og analytisk, for ein kan alltid halde fram den forferdelege lagnaden til desse ungdomane og slik stogge munnen på folk. Den som vil kritisere denne politikken, får høyre at det er krenkjande, for det råkar dei som er i sorg.

[...]

– Eg kan ikkje sjå at kritikk av islam, innvandring eller integreringspolitikk er tabu i Noreg no. Desse emna blir da debatterte dagleg?
– Det blir drøfta litt i avisene. Men poenget mitt er at dei som kritiserer politikken, blir fråtekne legitimiteten sin. Dei blir skulda for islamofobi eller kalla ekstremistar. Sjølve ideologien i systemet går ut på å marginalisere dei.

[...]

– Men har det skjedd noko verre enn at folk har blitt kritiserte? Hard kritikk er jo ein del av det frie ordskiftet?
– Sentralt i det frie ordskiftet er argument. Men i dag er det blitt vanleg å snakke om islamofobi. Å bruke ein diagnose som «argument» er ikkje særleg demokratisk. Og når ein snakkar om ekstremisme, må en spørje kor sentrum er. I sentrum er dei som har makta og posisjonen til å definere andre som ekstremistar. Men i den borgarlege offentlegheita skal debatten foregå mellom likeverdige partar.

[...]

– Om folk flest ønskte seg ein stat med kristent fundament, ville dei vel røysta annleis i val, og staten ville dermed blitt annleis.
– Men du må sjå kritisk på dei prosessane som bringar folk til maktposisjonar. Korleis fungerer den offentlege debatten og påverknaden av opinionen? Du seier at det er dette fleirtalet vil, ok. Men korleis blir fleirtalet til? Nymarxistane lærte oss mykje om påverknadsmidla til makta.

– Du meiner folket har blitt manipulert?
– Det skal eg ikkje uttale meg om. Men påverknaden er i alle fall ganske einsidig. Det same ideologiske programmet dominerer i alle kanalar. Det gamle demokratiske idealet var at ein skulle løyse politiske spørsmål ved dialog og ta med seg tradisjonane og erfaringane. Eg tviler på at du kan ha den opne frie samtalen i dag, med trykket frå media. Ein kan spørje om den intellektuelle, argumentative dimensjonen ved debatten har blitt styrkt av at alle har fått røysterett.

Les intervjuet med avtroppende MF-professor Bernt Oftestad i Dag og Tid.

 


Intervjuet av Sappho

23.02.2012. Det er absurd at anklage mig for at synke ned på venstrefløjsniveau, siger Bruce Bawer, forfatter til "De nye Quislinger". Læs interviewet med ham, hvor han skyder med skarpt mod den norske venstrefløj, lufter sin sympati for Fjordman og konstaterer, at situationen i Norge er endnu værre end han beskriver i bogen. Les intervjuet med Bawer hos Sappho.

 


Kronikk i VG

23.02.2012. Peder Jensen, alias Fjordman, hadde i forrige uke kronikken Terror og knefall på trykk i VG. Han innleder og avslutter slik:

Skribent Øyvind Strømmen er etter terrorangrepene 22/7 blitt omtalt som ekspert i pressen, selv om det er høyst uklart nøyaktig hva han skal være ekspert i. Strømmen deltok på Arbeiderpartiets ekstremismeseminar i januar 2012 sammen med Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, samt APs partisekretær Raymond Johansen. Han har tidligere skrevet om meg at ”Peder Jensen fra Ålesund er kontrajihadismens Sayyid Qutb”.

Qutb kom fra Det muslimske brorskapet i Egypt. Representanter for Brorskapet har møtt representanter for Jonas Gahr Støres Utenriksdepartement til offisielle samtaler i Oslo. Gahr Støre burde da også invitere grupper av såkalte islamofober til positive dialogmøter.

Statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale for 2012 advarte mot totalitære forførere. Det er flott, men noen burde hviske ham i øret at Hamas, den palestinske grenen av Det muslimske brorskapet, representerer den kanskje farligste totalitære bevegelsen i verden i dag.

[...]

Dersom vi skal ta avstand fra terrorisme så må vi gjøre det konsekvent. Vi kan ikke etablere en dobbeltstandard av akseptabel terrorisme som rammer andre land som Israel eller USA, bare ikke vår nasjon. Da skaper vi en større sosial aksept for bruk av terrorisme som politisk metode som er uheldig og svekker vår egen mentale motstandskraft overfor slik ondskap. Vi skal ikke tåle så inderlig vel, den terror som ikke rammer oss selv.

Les kronikken i sin helhet hos Snaphanen.

 


Hva er det som gir dem næring?

20.02.2012. Mer eller mindre fascitoide tendenser gjør seg gjeldende i stadig flere europeiske land. Haakon Hellenes har gjort seg noen tanker om hvorfor dette skjer:

Venstresiden har dessverre alltid hatt for vane å tilskrive alle problemer, som måtte manifistere seg i enkelte parallell- og subkulturer, med utgangspunkt i en materiell historieforståelse, en historieforståelse med ensidig fokus på sosioøkonomiske forklaringsvariable.

Sosioøkonomiske variable er viktige for den totale forståelsen av utviklingen i mange parallell- og subkulturer, men representerer nok ofte konsekvenser av andre variable som er de primære pådrivere for bestemte negative trender og utviklingstrekk.

De primære årsakene til gettodannelser i forbindelse med enkelte innvandrergrupper er de kulturelle og ofte religiøse forskjellene mellom majoritet og minoritet; de primære årsakene gjelder i høy grad verdirelaterte spørsmål. Det dreier seg rett og slett om store forskjeller i synet på samfunnets og enkeltmenneskets kjerneverdier.

Når disse forskjellene, som ofte har å gjøre med patriarkalske, autoritære og hierarkiske strukturer, rendyrkes og forsterkes over tid, godt hjulpet av religiøse dogmer, forsterkes også tendensen til å ta sterk avstand fra alt storsamfunnet representerer, og konsekvensen kan fort bli at mange, især unge menn, i lavere og lavere grad tar utdanning, og i høyere og høyere grad faller utenfor arbeidsmarkedet.

Og når en slik utvikling har pågått over noen tiår, vil de negative effektene vedrørende de sosioøkonomiske variablene være eskalerende og selvforsterkende.

Primærproblemene er altså ofte knyttet til det religiøse/kulturelle verdisettet i enkelte innvandrerkulturer, verdisett som helt opplagt er vesensforskjellig fra storsamfunnets idealer.

Ut fra det multikulturalistiske tankesettet, som nok har vært toneangivende i de europeiske storsamfunnene de siste tyve-tredve årene, har disse grunnleggende forskjellene i kjerneverdiforsåelse aldri vært klart erkjent.

Derfor har ikke storsamfunnene i Europa gjort noe aktivt for å bekjempe disse utviklingstendensene før de sosioøkonomiske variablene har fått en sterkt negativ score. Og da er det meget, meget vanskeligere å snu utviklingen.

Og hoveårsaken til denne miseren? At storsamfunnet og ikke minst forkjemperne for multikulturalismen ikke har forstått at vi har å gjøre med helt forskjellige kjerneverdier når det gjelder enkeltmenneskets og samfunnets normer og verdier.

Det er denne utviklingsdynamikken som bekymrer folk flest i Euorpa og i Norge, og det er denne utviklingsdynamikken som har gitt høyresiden ammunisjon for å lansere sine dommedagsprofetier og konspirasjonsteorier.

Og det er denne utviklingsdynamikken som styrker de fascistiske kreftene i fremtidens Europa.

Ovenstående er hentet fra Verdidebatt.

 


En sekulær konfesjonsstat

19.02.2012. Den nye sekulære konfesjonsstaten har sin egen teologi og sine egne trosdogmer. Dette er et slags nytt teokrati. Alt avvik sees som kjetteri, sier Bernt Oftestad. Det er Fri Tanke som på denne måten rapporterer fra MF-professorens avskjedsforedrag. Her er ytterligere utdrag:

Han slo fast at den sekulære mangfoldsideologien mest av alt minner om en konfesjonsideologi der alt som ikke passer inn i flertallets snevre forståelse av hva som er legitime standpunkt, blir stemplet, stigmatisert og forvist til historiens skraphaug.

– Vi opplever at folk stemples som avvikere og mobbes ut av det offentlige ordskiftet. Denne hersketeknikken praktiseres gjerne ivrigst av dem som snakker høyest om ytringsfrihet og liberalitet. Folk blir stemplet som ”ekstremismer”, ”mørkemenn” eller ”islamofobe”. Slike ord fungerer som skjellsord, og er effektive våpen for de som befinner seg i sentrum av den sekulære normaliteten og utdefinerer de andre, konstaterte han.

Oftestad understreket at idealet om en fri og åpen borgerlig offentlighet handler om at det skal være sann frihet for alle meninger.

– Det er ikke slik det fungerer i dag. Det snakkes ofte, i ytringsfrihetens navn, om at de tingene man ikke liker ”skal nedkjempes med ord”. Men dette er en helt misforstått versjon av hva borgerlig offentlighet er ment å være. Når man snakker slik, avslører man en intensjon om å bruke ordene som våpen for å lukke munnen på de som faller utenfor den snevre, sekulære normaliteten, sa han.

[...]

Sekularismen har relikvier, evangelier og kjettere

Det er dette Oftestad mener har gått for langt. Utgangspunktet for foredraget hans var reaksjonene på terrorangrepene den 22. juli. Han mener denne hendelsen blir brukt kynisk av forvalterne av "de sekulære trosdogmene” for å utestenge og stigmatisere alle som avviker fra det aksepterte.

– Etterspillet etter 22. juli ble et politisk ideelt prosjekt som jeg vil kalle Utøya-prosjektet. En sterk vilje til å omforme vårt samfunn kom fram. Noen med sterk definisjonsmakt har ønsket at Norge skulle bli helt annerledes. Det kom et massivt forsvar for multikulturalismen som politisk-ideologisk prosjekt. Religiøst begrunnede argumenter og kristen moral ble stemplet som ”hatespeech”, og alt som kunne minne om Breiviks tankegang ble demonisert, mente Oftestad.

Han raljerte videre over dette nye ”sekulære trossystemet”, og slo fast at det på mange måter ligner på det gamle, kristne trossystemet.

– Det sekulære mennesket har åpenbart seg, og det er godt. Veldig godt. Evangeliets sentrum er denne vagt definerte, forpliktelsesløse kjærligheten. Trossystemet har sine egne kjettere og sine egne relikvier.

Les reportasjen i sin helhet hos Fri Tanke.

 


Om politisering av den kommende rettssaken

18.02.2012. Stadig oftere ser jeg ordet rettsoppgjør brukt om det skal skje i Oslo Tingrett 16. april. Men hva er et rettsoppgjør til forskjell fra en rettssak? Og hva er den dypere betydning av å ville gjøre saken mot Anders Behring Breivik til et rettsoppgjør? Det er Olav Rune Ekeland Bastrup som stiller spørsmålet i en fersk artikkel på Verdidebatt, der han ikke minst retter kritikk mot undertegnede for det han oppfatter som mitt forsøk på å politisere den kommende rettssaken.

 


Om Arbeiderpartiet, Lippestad, Breivik og litt til

17.02.2012. Min VD-artikkel Arbeiderpartiet, Lippestad, Breivik og Strømmens mørke nett (som tar utgangspunkt i Øyvind Strømmens bok Det mørke nettet) har tilsynelatende truffet en nerve, og har avstedkommet en ganske heftig debatt. Her er det tydeligvis mye som står på spill for mange, nå som rettssaken mot Breivik nærmer seg.

 


Bruce Bawers nye bok

13.02.2012. Katrine Winkel Holms omtale av Bawers bok The New Quislings er interessant lesning. Bawers nylige kronikk i Wall Street Journal er også vel verdt å få med seg (se utdrag hos Document).

 


Står bak trusler og vold i Bergen

08.02.2012 (oppdatert 10.02.2012). «Takk for sist», skriver Antifascistisk Aksjon til gravid kvinne, i følge Bergens Tidende. Avisen innleder sin reportasje slik (lenke i original):

To fremtredende medlemmer i Norwegian Defence League (NDL) i Bergen har mottatt hvert sitt trusselbrev fra en gruppe som kaller seg Antifascistisk Aksjon i Bergen.

De to grupperingene står på hver sin side av den politiske skalaen. Da Norwegian Defence League skulle ha hemmelig åpningsmøte i Bergen i november, dukket det opp 10 demonstranter fra SOS Rasisme.

«Oppdra barnet ditt»
Det ene medlemmet er en gravid kvinne, og brevet henviser til det ufødte barnet. Brevene er nesten identiske.

«Vi vil oppfordre deg til å bruke tiden din på mer fornuftige ting, som å oppdra barnet ditt», heter det i brevet til kvinnen.

«Etter 22. juli vil vi lenger godta noen form for høyreekstrem organisering i byen vår. Vi kommer til å knuse organisasjonen deres... Hilsen AFA Bergen».

Begge mottakerne ønsker å være anonyme av hensyn til familien og sin egen sikkerhet.

Viser til overfall
Brevet avslutter med en henvisning til et overfall i Bergen i januar, der avsenderen viser til offerets navn.

«Hils xxx fra oss og si takk for sist», står det.

Torsdag forteller bt.no hva som skjedde da alle tre ble venner med «Henrietta» på Facebook

Les videre hos BT.

Se også Skamslått etter å ha snakket om innvandringspolitikk på Facebook.

 


Når mediefolk prostituerer seg

08.02.2012. Nok en sexskandale er over oss, og den anklagede henges ut med navn og bilde, lenge før man har fått bragt på det rene hva som egentlig har skjedd. Dette er ille. Jeg festet meg ved følgende lille avsnitt i Hans Rustads kommentar, der han trekker linjene tilbake til forrige gang mediefolk koste seg med litt sex:

Da Bård Hoksrud ble skygget til Latvia av TV 2 og hengt ut som horekunde for hele nasjonen, ble han dømt nord og ned av en journalist i TV2 – om hvem en kollega sa at “han har sett de fleste horehus i Europa fra innsiden”. Slikt avføder kynisme og forakt, også selvforakt.

 


Arbeiderpartiet, Lippestad, Breivik og Strømmens mørke nett

07.02.2012. Journalist, blogger og forfatter Øyvind Strømmen har skrevet bok om det han mener er høyreekstremisme. Den bør leses med et kritisk blikk. Se min bokomtale, som også inkluderer drøftelser av en del relaterte emner, hos Verdidebatt eller Nye Meninger.

 


Advarer mot polarisering

03.02.2012. Samfunnsdebattanten Haakon Hellenes skriver i en kommentar til VD-debatten om problemene i Malmö:

Jeg har i mange videoer tatt opp problemene med gettodannelser, parallellkulturutvikling og problemene med det jeg har kalt polariseringens innebygde dynamikk, der de politiske fløyenes analysesynspunkter rendyrkes; sterkere og sterkere problemoverdrivelser fra den høyresiden og mer og mer bagatellisering og bortforklaringer fra venstresiden; en utviklingsprosess som jeg ikke er i tvil om generelt medfører en høyredreining i samfunnet.

Denne problematikken blir mer og mer tydelig i Sverige, og den siste tids hendelser i Malmø illustrerer hvordan en slik utviklingsprosess fungerer.

Når en større by over tid har hatt betydelig innvandring, er følgende utvikling sannsynlig, med mindre den aktivt motvirkes på et tidlig nok tidspunkt.
 

1. Mekanismer iverksettes som medfører at innvandrere stadig flytter inn og etniske personer stadig flytter ut.

En slik utvikling har en også sett i Groruddalen, der især etnisk norske barnefamilier har flyttet ut, først og fremst fordi disse familiene mener at skoletibudet blir dårligere i klasser som etter hvert har fått flertall, og noen steder et betydelig flertall, av innvandrerbarn.
 
2. Mekanismer iverksettes som forårsaker at innvandrere får lav utdanning og lav yrkesdeltagelse.

I en utviklingsprosess, der bomiljøene blir mer og mer isolert fra storsamfunnet karakterisert blant annet ved at netterverkene inn mot storsamfunnet blir svaker og svakere, er det en sannsynlig utvikling at unge mennesker i området blir mindre tilbøyelig til å ta utdanning, og en sannsynlig utvikling at yrkesaktiviteten er dalende. Resultatet er at et økende relativt antall mennesker og også unge lever på trygd og andre sosiale tjenester.
 
3. 1 og 2 medfører utvikling a parallekultursamfunn med helt andre kjerneverdier enn de som preger storsamfunnet, og de sosiale og økonomiske forholdene medfører økende tendenser til kriminalitet.
 
4. Parallellkulturutviklingen medfører også øket risisko for radikalisering av innvandrerungdom, ikke minst muslimsk ungdom.
Desillusjonert, rotløs ungdom kan være et lett bytte for karismatiske religiøse ledere.
 
5. En slik radikalisering kan medføre at konservativ tolket islam blir en poltisk/religiøs norm som forsterker ønsket om videreutvikling av parallelle samfunn som etter hvert kan resultere i at sterke krefter arbeider for  en slags islamske emirater; shariah-deklarerte soner med egne lover og regler.
 
6. Det er antagelig elementer av en slik utvikling som har skjedd i ganske lang tid i Malmø.
 
Slik en har sett også i bydeler i England og andre steder i Europa.

Polariseringsnivået er betydelig høyere i det svenske samfunnet enn i det norske. Problemoverdrivelse henholdsvis problemfornekting har gjort seg sterkt gjeldende og de ekstreme høyrekreftene er betydelig mer på offensiven enn i Norge. Mye av skylden for det vil jeg tilegene venstrekreftene og det liberale sentrum i Sverige, som har vært meget mer opptatt av å spedalsgjøre Sverigedemokratene enn å diskutere integreringsproblemene på en meningsfull måte.

Og som jeg antydet innledningsvis: polariseringens indre dynamikk medfører en høyredreining blant folk flest. Folk flest vet og erfarer at det eksisterer betydelig integreringsproblemer, og er mer tilbøyelige til å høre på dem som overdriver problemene enn dem som snakker problemene bort og gjør ingenting.

I en slik utviklingsprosess er det ikke usannsynlig at de fascistiske kreftene styrkes. Det paradoksale er at venstrekreftene hjelper godt til i denne prosessen.

Ovenstående er sakset fra VD, og inngår i en større debatt om problemene i Malmö.

 


Skar armen av vietnamesisk kaptein

02.02.2012 (oppdatert 05.02.2012). Det internasjonale samfunn kunne ha satt en stopper for den somaliske piratvirksomheten da den var i sin spede begynnelse, men det ble forhindret av den misforståtte og feilslåtte 'humanismen' som rår grunnen hos vestlige beslutningstagere (se tidligere HT-oppslag om dette f.eks. her, her og her). Resultatet av denne kombinasjonen av naivisme og snilisme blir stadig tydeligere, jf Pirater skærer arm af gidsel:

Hak lemmerne af til de hoster op. Sådan lyder det iskolde påfund fra Afrika-farende søfolks værste mareridt, de somaliske pirater.

En vietnamesisk kaptajn har fået skåret sin højre arm af af sin gidseltagere, skriver britiske Daily Mail. Han sidder fanget i det somaliske piratområde, Haradhere.

Det sker som følge af, at løsesums-forhandlingerne om kravet på tre millioner dollars er gået i stå. De somaliske pirater lod herefter den maltrakterede kaptajn Chao-I Wus besætning ringe til deres familie for at fortælle, hvad der var sket.

- De tryglede deres familier om at betale løsesummen og nogle af dem græd, fortæller en kilde blandt piraterne til Somalia Report News ifølge Daily Mail.

- Det var en besked til ejeren (af båden, red.) og deres familier om, at hvis ejeren ikke betaler, vil de skade endnu et besætningsmedlem, forlyder det fra det lokale medie.

Besætningen fra det kaprede skib, FV Shiuh FU-1, har været i piraternes varetægt siden skibet blev kapret i farvandet nord for Madagaskar i december 2010. Der er 26 medlemmer ombord, forlyder det.

Les videre hos BT.dk.

Noen forsøker å se sakens positive sider: Piratene skaper økonomisk vekst i lutfattige Somalia. Sprer skrekk blant sjøfolk, men bidrar til økonomisk utvikling i hjemlandet.

 


Danskene fordrives ved hjelp av systematisk trakassering

02.02.2012. Hedder du ’Hansen’ eller ’Nielsen’ til efternavn og bor i Odense-bydelen Vollsmose, så er din risiko for at blive udsat for et indbrud væsentligt større end hvis du havde haft et mere udenlandsk-kligende efternavn, kan vi lese i BT-artikkelen Danskere udsættes for indbruds-hetz i Vollsmose:

En sand indbruds-hetz mod etniske danskere har nemlig spredt sig i den urolige bydel de seneste måneder.

- Der foregår en slags racisme derude, hvor vi oplever, at flere og flere danskere jages ud af området. Det sker i takt med, at vi har oplevet en kraftig stigning i indbrud derude, ja faktisk har der været omkring 150 indbrud alene de sidste fire måneder. Det særlige er dog, at ni ud af ti indbrud nu er rettet mod etniske danskere, forklarer en betjent ved Fyns Politi, der ikke ønsker at stå frem med navn af frygt for at miste sit job. Hans navn er dog redaktionen bekendt. Betjenten mener, at nogen forsøger, at drive de tilbageværende etniske danskere ud af området.

- Flere af de unge kriminelle siger direkte, at de vil have Vollsmose for sig selv. Sidste år var der fx en dansk familie, der anmeldte mange hændelser, med det resultat at familien lejlighed blev ugentlig raseret indtil familien til sidst opgav og flyttede ud af området. Derudover har mange af de her indbrud mere karakter af egentlig hærværk, og det virker derfor som om, der foregår en slags hævntogt.

Les mer på BT.dk.

 


«Av hva, eller på vegne av hvem, kan jeg bli krenket i dag?»

02.02.2012. «Hvor er rasistene blitt av?» Det er så jeg hører den desperate klagesangen. I årevis har krenkelser og «brune» oppstøt gitt en del av dem med enkel tilgang til avisspaltene åndelig og/eller økonomisk levebrød. Muligheten til å sitte på sin hvite hest og peke fordømmende mot mannen i gata, spør Kristian Tonning Riise (Civita) i en kronikk i Dagbladet.

 


Tuftet på 'europeiske verdier'

02.02.2012. De dominerende politiske og ideologiske kræfter i nutidens europæiske lande har mistet troen - både på Gud og på retten til at hævde sig selv. Derfor går Europa under, skriver professor Bent Jensen med afsæt i en iskold analyse, som den frygtløse russiske journalist Julija Latynina har udsat fem grundlæggende europæiske værdier for. Her er noen utdrag fra hans JP-kronikk En russisk opsang til Europa:

En af de vigtigste nye europæiske værdier er Europas forening, grænsernes udviskning og euroembedsmænds dekreter om alt muligt mellem himmel og jord. Men da Europa ikke har været forenet siden sammenbruddet af Karl den Stores imperium, er det ikke en klassisk europæisk værdi. Tværtimod har Europas historie været kendetegnet ved staternes indbyrdes, hårde rivalisering, som i øvrigt bidrog til fremskridtet. På højdepunktet af sin berømmelse var Europa ikke forenet. De europæiske lande genrejste sig i øvrigt efter Anden Verdenskrig uden nogen overformynder som det senere EU.

Demokrati baseret på almindelig valgret hævdes af euroeliten og dens eftersnakkere at være en europæisk værdi og en europæisk bedrift. Men der var de mest forskellige styreformer i Vestens blomstringstid - parlamentarisk monarki i England, hvor vælgerne var begrænset til skatteyderne; republik som i USA, hvor også kun skatteydere havde valgret; absolut monarki som i Prøjsen, Spanien og Rusland. Almindelig valgret var altså ikke afgørende og blev først almindelig i Europa efter Anden Verdenskrig og har derfor intet med europæiske værdier at skaffe. Almindelig valgret fandtes ikke, da Vesten var ledende i verden. Da almindelig valgret kom til Vesten, mistede Vesten sit herredømme på rekordtid.

Social retfærdighed markedsføres ligeledes som en europæisk værdi. I praksis er der tale om, at staten plyndrer dem, der arbejder og lever under ordnede forhold, og giver pengene til dem, der ingenting laver. Det har ifølge Latynina intet at gøre med traditionelle europæiske værdier. I Europas storhedstid lå hele ansvaret for sociale goder som opdragelse af børn, omsorg for forældre, sygdom og sundhed, uddannelse osv. hos familien og dens overhoved - ikke hos den anonyme stat.

Multikulturalisme hævdes med stor kraft at være en europæisk værdi. Den går ud på, at alle kulturer er beundringsværdige; at enhver immigrant, der ankommer til et europæisk land, har ret til at bevare sine beundringsværdige traditioner. Og hvis man ikke kan forstå, at det er en lykke for en arabisk kvinde, at hendes bror har ret til at slå hende ihjel for hor, eller at det er en lykke for en seksårig somalisk pige at få skamlæberne skåret af med en køkkenkniv på spisebordet uden anæstesi - så er vedkommende en idiot, reaktionær eller fascist.

Latynina gør her opmærksom på, at Europa også havde sine grumme traditioner med f. eks. barbariske offentlige henrettelser - traditioner som de europæiske lande selv har gjort op med. Men multikulturalisme er ikke nogen europæisk værdi. De europæiske værdier i kolonialismens epoke var en forestilling om den europæiske civilisations og fremskridtets ubetingede forrang. Europæerne mente, at den sorte og gule race genetisk ikke var ligeværdige. Der var ingen, som mente, at kannibalisme, flerkoneri eller enkebrænding var et beundringsværdigt alternativ, som man skulle pleje og pusle om. Det faldt ingen ind at kæmpe for den slags vrøvl.

Så snart ideen om den europæiske civilisations overlegenhed ophørte, da ophørte også den europæiske civilisations overlegenhed. I stedet for Europa, som koloniserede hele verden, har vi nu hele verden, som koloniserer Europa.

[...]

De omtalte ”europæiske værdier” er altså ikke europæiske, de er socialdemokratiske og fremkom i slutningen af det 19. århundrede. De blev senere befæstet i kraft af de venstreorienteredes valgsejre og Sovjetunionens ideologiske magt. Der er heller ikke tale om ”almenmenneskelige værdier”. De blev ikke ført i marken af John Locke eller Adam Smith eller den amerikanske uafhængighedserklæring.

Af endnu større betydning er det dog, at disse værdier hverken forkyndes af krigeriske islamister eller deklasserede kriminelle, som foranstalter pogromer i Londons gader. Når en gruppe muslimer erklærer London-forstaden Waltam Forest for shariazone og vil tvinge kvinder til at tildække deres ansigter, og liberale tilskuere samtykker i et sådant initiativ - der er jo tale om et multikulturelt synspunkt - da har England og Europa et problem.

Latynina opfordrer europæerne til ikke at sminke tingene - kald en spade for en spade! Lad være med at kalde jeres værdier ”europæiske”, vær ærlige og kald dem ”socialdemokratiske”. Og sig ligeud, at de tidligere, men nu døde europæiske værdier var noget skidt, at I har annulleret dem og i stedet har bygget en ny og prægtig verden. Sig ærligt: »Vi, staten, mener, at det er rigtigt at tage penge hos arbejdende mennesker og give dem til ikkearbejdende. Fordi jo flere penge vi tager, desto mere styrkes vores politiske magt, og desto større bliver antallet af vælgere, som er afhængige af de penge, vi fordeler, og som stemmer på os.«

Den russiske journalist konkluderer: På kun 20 år - efter de ”almenmenneskelige værdiers” triumf og Europas forening - har den nu dominerende euroelite sat alt det over styr, som gjorde Europa til en mægtig kraft i 500 år.

Jeg vil føje til: De dominerende politiske og ideologiske kræfter i nutidens europæiske lande har mistet troen - både på Gud og på retten til at hævde sig selv. Derfor går Europa under.

Les Jensens kronikk i sin helhet hos Jyllands-Posten.

 


«Noen bør ties i hjel»

02.02.2012. Er det slik at troll sprekker i lyset? Er det slik at ekstreme synspunkter avsløres når de utsettes for debatt, spør Lars Egeland i Tønsberg Blad.

 


Under Roy Vegas lupe

02.02.2012. Historikeren Roy Vega har skrevet tre lange artikler der han retter et kritisk søkelys mot Arbeiderpartiet. I kronologisk rekkefølge:

  • Arbeiderpartiet kompenserer falmet ideologi med multikultur-kampanje. Er begrep som “multikultur” og “globalisme” i ferd med å bli til det mest anvendelige våpen i en maskert, marxistisk fundert, trinnvis prosess for å redusere kristendommen i norsk kulturhistorie, samt omforme kirken til egne politiske formål?
  • Arbeiderpartiet, marx-slitasje og ideologisk krise. Arbeiderpartiet har vist til de harde 30-åra i mange 1. mai-taler. Etter krigen ledet partiet gjenoppbyggingen, og det blir heller ikke glemt i taler og foredrag landet over. Så kom olje-eventyret i 1972, og reddet partiet fram mot et tusenårrskifte.
  • Arbeiderpartiets ideologiske forvitring pågår nå. Arbeiderpartiet strever fælt med fornyelse av sin ideologi; som delvis opprustet armeringsjern med ender som spriker i alle retninger, mens forslitte marxistiske postulater blir tagging over utvalgte teologiske begrep. Ideologisk tapsprosjekt!

 

 


Etablert i Sverige

02.02.2012 (oppdatert 04.02.2012). Första mötet avklarat – och vilken succé det blev! Över hundra personer kom, trots att vi inte hade annonserat om mötet och trots att medierna försökte tiga ihjäl oss och inte skrev minsta lilla rad om Tryckfrihetssällskapet i förväg.

Til stede var bl.a. Hans Rustad, Gunnar Sandelin, Lars Hedegaard, Mikael Jalving og Ingrid Carlqvist (initiativtager). Les mer på sistnevntes blogg. Se også omtale hos Document.

Journalist Petter Larsson har skrevet den negative kommentaren I gott sällskap.

HonestThinking kommenterer: Gratulerer, og lykke til!

 


Mot politistasjon i Malmö

01.02.2012. Våldsamheterna fortsätter i Malmö. Gårdagens dödsskjutning är den åttonde sedan i maj i fjol och den tredje i år. I natt utlöstes en sprängladdning vid en närpolisstation i staden: Ny dödsskjutning - bomb mot närpolis. Se også Aftenposten, Dagbladet og VG.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

[Jeg har] bevist at Gud ikke eksisterer. Det er enkelt, og jeg vet hva et bevis er.

Arve Meisingset, Verdidebatt, 26.02.2012

 

En trenger ikke brenne bøker for å ødelegge en kultur. Bare sørg for at mennesker slutter å lese dem.

Ray Bradbury (via radikal.net)

 

Konklusjonen rettspsykiaterne drar rammer alle høyreekstreme. Hvis Breivik er gal, er alle med samme politiske holdninger gale.

Tor Bach til Vårt Land, 03.12.2011

 

Endelig!

Manuela Ramin-Osmundsen (på Shoaib Sultans FaceBook-side, 01.12.2011) kommenterer Dagsavisens beslutning dagen før om å slette fra Nye Meninger mitt innlegg Rasisme og moralfilosofi, med den begrunnelse at det var rasistisk

 

[O]g er dei sakkyndige klar over at [ABBs] tankeunivers er eit han delar med fleire andre? Isåfall, har dei sakkyndige i dag erklært at kontrajihadistane og nettrolla som herjar rundt i inn- og utland, faktisk alle er paranoid schizophrene og dermed ikkje strafferettsleg ansvarlege for sine gjerninger? Høyrer dei alle heime på lukka avdeling? Og kvar går grensa? Kan dei gjere ei vurdering av Ole Jørgen Anfindsen, Bruce Bawer og Fjordfjolset i same slengen? Ver så snill!

Ïa! Ïa! Hastur Fthaghn!, Sakkyndige, 29.11.2011

 

For når du har hundre interesser, vil du ha noe felles med alle du møter, og ingen reduseres til rene fiender.

Thomas Hylland Eriksen, Dagbladet Magasinet, 08.10.2011

 

Jeg har inntrykk av at mainstream media, vår såkalte intelektuelle "elite", størsteparten av det politiske miljøet, sammen med våre politiserte kirker, [mangler kontakt med virkeligheten], og gjerne vil diktere oss andre til å tro at himmelen er blå, mens vi selv ved øyesyn kan konstatere at mørke skyer forlengst har trukket inn over land. Når de første dråpene så melder seg, fortoner det seg noe stakkarslig når man mener regnet skyldes mennesker som manet det frem ved at de bar paraply.

Thor Dag Halvorsen, kommentar på Verdidebatt, 14.10.2011

 

Fariseere er vi som legger ensidig vekt på Bibelens «formaninger om å vise omsorg for svake og lidende mens de glemmer formaninger om å bygge sitt land og forsvare sitt folk» (Ole Jørgen Anfindsen i «Selvmordsparadigmet»). Min forgjenger i redaktørstolen kaller det en ære å bære slike betegnelser (se midtsidene). Jeg kan ikke være mer enig.
Ordene som driver KIA kan ikke gjentas ofte nok: «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv» (3.Mos.19,33ff).

Ingunn Rui, redaktør, KIA Interkultura, nr 3, 2011

 

Hvem foretrækker ikke Europas undergang i barbari om 100 år frem for en fyreseddel i næste uge?

Ulla Nørtoft Thomsen, Galskabens nutidshistorie, Sappho, 26.09.2011

 

Outsiderposisjonen bunner ikke i at det demokratiske samfunnet har stengt dem ute. Den bunner i en forakt for demokratisk dialog. En demokratisk samtale innebærer ikke bare retten til å snakke, den innebærer en forventning om å lytte.

Simen Ekern, kommentator, Dagbladet, 27.07.2011

 

Vi er begge barn av en hvit og en svart forelder, men da hun som spedbarn ble adoptert bort, var det til en svart familie. Noe annet var utenkelig i 1950-tallets USA. Her lærte hun å være bevisst om og stolt av fargen sin. I dag har Sheila alltid Ebony Magazine liggende på sofabordet, og når hun skal krysse av i offisielle papirer om hun er 'mixed race' eller 'black', setter hun kryss ved det siste. Sheila er bevisst rasen sin og bevisst afrohåret sitt.

Nola Grace Gaardmand, Stygt, feil og medfødt - de er stole afroamerikanere, men skammer seg over afrofrisyren, Klassekampen, 18.06.2011

 

Hele tiden møter jeg mennesker som utlegger at vi er «så biologiske». Min venn Åsgeir mener at genetikken kan forklare nesten alt, som sivilisasjonsnivået i ulike deler av verden.

Thomas Hylland Eriksen, Dagbladet Magasinet, 07.05.2011

 

Når Fremskrittspartiet regner sånn så tar de altså med enhver som har besteforeldre som har innvandret til Norge innen 2060, og sånn kan vi ikke regne. Mennesker som er født og oppvokst i Norge er norske.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) kommenterer SSB-prognoser som tilsier at etniske nordmenn kan bli en minoritet i Norge i løpet av 50 år. Nrk Kveldsnytt, 15.06.2010 (dato ikke verifisert)

 

Det er noe jeg ikke forstår: at mange av de som ønsker sterkere kristen innflytelse i samfunnet, samtidig ønsker en sterk begrensing av asylsøkere og innvandring til vårt land. Hvordan henger dette sammen med Bibelens ord om å ta i mot de fremmede og vise gjestfrihet og omsorg mot dem som banker på vår dør? Skulle ikke nettopp et land tuftet på kristne verdier ha en mer åpen politikk overfor innvandrere?

Tidligere sogneprest Bent Reidar Eriksen, Spørsmål til Hanne Nabintu Herland, innlegg i Vårt Land, 02.04.2011

 

Hvem har sagt at vi eier dette landet, selv om vi har bodd her i tusener år? Vi kan ikke sitte høyt til hest og storslagent bestemme hvem som skal slippe inn og hvem som skal vises bort. Innvandrerne har lik rett til dette landet og våre ting.

Biskop Georg Hille i Dagbladet 21.05.1988, sitert av Lasse Moer

 

Slik jeg ser det finnes det mindre moralsk mot og uavhengig tenkning i politikk og media idag enn det gjorde i Weimarrepublikken eller i de første tiårene av Forbundsrepublikken.

Thilo Sarrazin gjør opp status, FAZ, januar/februar 2011 (norsk oversettelse, Document)

 

Ekstremister på begge sider i islamdebatten bruker nazismen til forsøksvis å parkere meningsmotstandere. Kan vi snart komme videre?

Ingunn Økland, Aftenposten, 31.01.2011

 

Og dette er svinsk (slett ikke svensk), på alle måter - politisk, moralsk, kulturelt. Og for personer som attpåtil kaller seg kristne, blir dette så langt fra nestekjærlighet man kan komme. (Til og med som ateist blir man fristet til å kalle denne ondskapen for djevelens verk). Når Anfindsen får dette til å handle om løgner, falskhet, hykleri og maktmisbruk, er det akkurat som å høre nazistenes rop "Deutschland Erwache". Det er ingen grunn til å pakke dette inn. Det er avskyelig.

Lars Gule refser både Julia Caesar og HT-redaktøren, Verdidebatt, 30.01.2011 (ifm kronikken Våldtagen av staten)

 

Denne mannen er rasist og representerer derfor et uanstendighetens lavmål.

Lars Gule refser dem som vil lytte til HT-redaktøren, Verdidebatt, 25.01.2011

 

Jeg mener det er betenkelig at man i norske medier gir ekstremt konfliktorienterte aktører som Storhaug, al-Kubaisi og andre fritt spillerom ut fra kommersielle så vel som ideologiske motiver.

Sindre Bangstad, 14.01.2011, i intervju med Morgenbladet

 

Den største fienden for Europa i dag er frykt. Frykt fører til egoisme, egoisme fører til nasjonalisme, og nasjonalisme fører til krig.

EU-president Herman van Rompuy i tale i Berlin på 21-årsdagen for murens fall. Sitert i Vårt Land 29.11.2010

 

De er regimet, men later som om de er kjettere. De er legemliggjørelsen av konformismens byrde, men poserer som dissidenter. De vifter med regelboken mot andre, men gir blaffen i reglene de selv burde følge. De preker toleranse, men tolererer intet kulturelt eller menneskelig mangfold.

Antonio Socci om venstreintellektuelle, sitert av Document, 27.11.2010

 

Når rasjonelle og anstendige aktører som HEF viker unna en høyst nødvendig konfrontasjon av frykt for å stemple en minoritet, overlates feltet til irrasjonelle og vulgære stemmer som babler om en demografisk katastrofe og forsøpler debatten.

Sara Azmeh Rasmussen, En sen beklagelse til HEF, Fri Tanke, 28.10.2010

 

Det starter med tankefrihet, det fortsetter med talefrihet, og det ender med trosfrihet.

TV-predikant Muhammad Al-Munajid, sitert av Knut Olav Åmås, Aftenposten, 27.09.2010

 

Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M), kommenterer en angivelig grov voldshandling mot en sverigedemokrat, Document, 14.09.2010

 

Islam er en gammel europeisk religion som har tilpasset seg vår verdensdel.

Jahn Otto Johansen, Økt innvandrerfrykt i Tyskland, ABC Nyheter, 11.09.2010

 

Det jeg har lest av [Anfindsen], om at noen raser har høyere IQ enn andre, mangler etter mitt syn vitenskapelig holdepunkt. Han er amatør på dette feltet.

Einar Steensnæs (KrF), til Vårt Land, 10.09.2010

 

Anfindsen synes ikke å ha noen basis for utsagnene sine. Man har ikke noe grunnlag for å påstå at det er intelligensforskjeller mellom forskjellige kulturer.

Simen Gaure, FaceBook, 14.04.2010

 

Alhamdulillah, jeg lovpriser Allah, som har gitt vår Nasjon slike vidunderlige barn. De skal, med Allah's [sic] hjelp, ta knekken på den vestlige, sataniske sivilisasjon, en gang for alle! [...] Jeg hater jøder! Måtte de brenne i helvette! [sic ...] Dere er bare satans slaver, dere har øyne, men blinde fordet. Ører, men døve fordet [sic]. Hjerner, men tomt mellom ørene deres. Dere vil rett og slett ikke forstå.. Deres tid er over, Islam skal herske hele jorden, veldig snart, insha'Allah! [...] Jeg ler av dere bastardunger. Alhamdulilla, som velsignet meg med Islam! [...] Jeg er Allah's [sic] slave. Jeg er Muslim. Hva er dere? Søppelmennesker! [...] Og dere er Satans representanter.

Mohyeldeen Mohammad, diverse innlegg på FaceBook, 10.06.2010

 

Det betyr at en stadig økende andel av israelerne og dermed Israels velgere, er innvandrere eller etterkommer av innvandrere fra land som har manglet demokratiske og humanistiske tradisjoner. Det er klart at dette i lengden vil påvirke politikken.

Olav Versto, kommentator i VG, drøfter konsekvensene av å hente innvandrere fra visse typer land, sitert av Document, 08.06.2010

 

Fortell meg hva dine skjellsord er, og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Bent Sofus Tranøy, Klassekampen, 29.05.2010

 

- Finnes det menneskeraser?
- Nei, det finnes ikke menneskeraser. [...] Det er en myte.

Trond Thorbjørnsen, SOS Rasisme, intervjuet i Hjernevask, 12.04.2010

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.