Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Vårt Land og Verdidebatt settes under press

31.12.2010. De siste dagene har Martin Knutsen med flere argumentert hardt og intenst for at folk som meg, som altså argumenterer for at Norge og andre europeiske land bør bevares som nasjonalstater, ikke bør få bruke VD som en platform for å spre sitt 'rasistiske' og 'fascistiske' budskap. Jeg bør formodentlig ikke få slippe til i aviser eller andre medier heller, om jeg forstår Knutsen og hans meningsfeller korrekt.

Når folk på denne måten setter ytringsfriheten under press, bør sanne demokrater gjøre felles sak og si at Nei, slik vil vi ikke ha det. Det er farlig for demokratiet når noen på denne måten oppkaster seg til dommere som kan definere retningslinjene for hvilke problemstillinger som kan drøftes, og hvilke som bør sensureres (jf On Liberty av John Stuart Mill). Les mitt VD-innlegg om saken.

PS: Knutsen har bebudet at han vil komme med mer stoff om saken.

 


Historieprofessor om forskning og innvandring

31.12.2010. Med tillatelse fra Kåre Lunden, professor emeritus i historie, republiserer HT i dag hans innlegg Forsking, multikulturalitet, innvandring, som inngikk i en debatt i Klassekampen med historikerkollega Knut Kjeldstadli i oktober. Her er et utdrag (mine uthevelser):

Så langt svar til Kjeldstadli. Sidan det nett no er særskilt aktuelt, legg eg til: Hos Skavlan førre fredag var det sagt, mellom andre av eksstatsråd for Ap, Anne Holt, at i Sverige er det nær tabu for danna menneske å tale om innvandringsspørsmål; og politiske parti som tek slikt opp vert automatisk behandla som paria. Noreg burde fylgje Sverige i å vere «politisk korrekt» på denne måten, vart det sagt. Men er der ein slik skilnad mellom dei to landa som påstått, så må den vere utslag av ei svakare stilling for lønstakarane, og for venstrepolitiske synsmåtar, i Sverige. Eller så er det mindre kunnskap om dei økonomiske fylgjene av innvandring der.

Internasjonal forsking slår no fast, så det er uproblematisk etter oppslagsverka, at ein hovudverknad av migrasjon er denne: Nettomigrasjon til eit land (område) A frå eit land (område) B vil redusere arbeidslønene og auke kapitalavkastinga i A, med dei motsette verknadene i B (Kuper & Kuper, «Migration», The Social Science Encyclopedia, London 1996). Unntak frå hovudregelen er berre slike tilfelle der det er heilt uvanleg mykje uutnytta naturressursar, som i USA i tidleg tid. Tabuisering av omtale og studium av innvandring, som påstått i Sverige, verkar såleis direkte i interessa til kapitaleigarane, motsett for lønstakarane, i eit innvandringsland.

Meir generelt gjeld: Dersom open politisk drøfting og fri forsking no skal tabuiserast, over emne som innvandring og multikulturalitet, så er dette ein parallell til tilsvarande tabu tidlegare, då galdt det religion og seksualitet. Religiøse og obskøne emne måtte i alle fall berre omtalast slik det var godkjent av eit presteskap. Naturvitskaplege emne var også tabuiserte, så langt dei vart oppfatta som religiøst relevante (det vil mest seie at dei rørte ved etablerte interesser), som astronomien ca. år 1500, utviklingslæra i USA enno.

Emne som i Noreg i 2010 nærmar seg noko til å bli oppfatta som religiøse eller obskøne, slik at danna menneske ikkje bør drøfte dei, er vel, forutan innvandring og multikulturalitet, særleg nasjonalisme og likestilling mellom kjønna. All tabuisering er for meg signal om at just her bør det forskast og diskuterast meir og friare, ikkje mindre og meir hemma, som påstått i Sverige. Frå venstrepolitisk synsstad bør ein vel merke seg at tabuisering vanlegvis tener til å kamuflere etablerte interesser. Det er ingen grunn til å tru at tabuisering av forsking og diskusjon om innvandring og fleirkulturalitet i Noreg er eit unntak. Jamfør at herredøme for mindretalet over fleirtalet etter Gramsci generelt vert utøvd som herredøme over medvitet.

Les innlegget i sin helhet. Se også et relatert innlegg av Lunden, der han drøfter utfordringer multikulturelle samfunn står overfor.

 


Hva vil etter hvert fylle tomrommet i europeisk kultur?

31.12.2010. Her er utdrag fra Ragnar Ulsteins artikkel Fyll tomrommet!:

Eit tomrom er blitt stadig større i det europeiske huset. Eit flott hus! Men stadig oftare med få eller ingen barn. Historikarar vil, om dette held fram, ein gong kunne forklare Europas undergang om lag slik: Abortar og P-pille-forbruk og låg fødselsrate hang nøye saman. Dei fruktbare kvinnene hadde betre råd i vid forstand til å få barn enn nokon sinne i historia, betre økonomi, betre jordmor/legehjelp til trygg fødsel for mor og barn.

Men kvinnene hadde ikkje tid.

Dei gjekk frå barnepass og oppseding frå”kjøkkenbenken” ut i arbeidslivet, for å få endå meir pengar. Med dei forsvann det sosiale livet i bykvartalet, i bygdene, og det vart stusseleg for dei som ønskte å vere heime i tome bygder og bykvartal. Derfor drog dei òg.

[...]

Det ser ut til at vårt europeiske hus, vårt norske inkludert, kan få sitt tomrom fylt, og dermed sin livsstil endra i ei retning svært få etniske europearar ønskjer, ei omvending som mange ser på som ei uoppretteleg ulukke. Kvifor reiser ikkje folkefleirtalet seg, og ved første høve kastar politikarar som har ansvaret for masseinnvandring av folk som ikkje vil bli nordmenn, som er fiender av det som er mest verdt i vårt land, demokratiet, ytringsfridomen, menneskeverdet?

Ein stor amerikansk forskar på Europa, ein beundrar av europeisk kultur, samanliknar Europa med eit tog som sakte – i slow motion – går av sporet. Vi kan ennå ei tid leve som før, med våre tome kyrkjer, vi kan reise til Syden, utstyre vårt hus meir luksuriøst. Der vil ennå vere to inntekter å ta av. Og vi kan seie med den franske førrevolusjonære kongen: Etter oss kjem syndfloda. Ho kom som kjent og skylte bort kongen og hans hoff og meir enn det.

Skal vi la VÅR sivilisasjon bli skylt bort og bli erstatta av islamsk kultur? Ikkje alt i Europa er dekadent. Der er ufatteleg mykje stort og godt i vår kultur. Det var i Europa tanken om det ukrenkelege, den evige sjel i mennesket, slik Kristus lærde, vart lyft opp. Den står som eit lystårn for alle folk, som vil sjå. Trass i fryktelege krigar har Europa bygt vidare på Kristi lære om mennesket Det gjer jamvel dei som fornektar Kristus!

Det er livsviktig at Storting og regjering reviderer sin innvandringspolitikk. Vi bør halde fram å ta i mot folk som søker asyl. Dei er fridomens folk. Vi må berge deira liv.Vi treng desse kjempene. Dei fornyar og forsterkar vår kultur! Men masseinnvandringens tid må nå ta slutt, elles blir det slutten for det Norge vi elskar, som mange døde for i vår tid.

Slutten kan likevel kome for vår kultur, dersom det ikkje på nytt blir plass for borna. For det er tomromet – i dobbel forstand – som trugar Norge og Europa.

Les artikkelen i sin helhet hos Document.

 


Inspirasjon for folk med totalitære tendenser

31.12.2010. Jean-Jacques Roussseau er et navn det er vanskelig å komme utenom når det skal graves etter røttene til den moderne verden, skriver Torleiv Haus i artikkelen Den totalitære Rousseau. Her er noen utdrag:

Rousseau er kalt for den moderne verdens fader, og for den som vil forstå moderne politisk historie er kanskje ”drømmeriene” til denne ”ensomme vandrer” selve nøkkelen som åpner forståelsen.

Hans navn ble tidlig knyttet til den franske revolusjon, og allerede i 1794 var tusenvis av mennesker samlet for å bivåne at hans for lengst avsjelede legeme ble ført i høytidelig prosesjon fra Ermenonville til Panthéon i Paris, hvor det fremdeles er plassert.

De fleste av de blodige ideologiene i det tjuende århundre har hentet inspirasjon fra Rousseau. Marx, Lenin, Mussolini, Hitler og Mao fant nyttig revolusjonært tankegods hos denne franske outsideren og opprøreren. Pol Pot, som fant det for godt å utrydde kvartdelen av befolkningen, blant dem alle bebrillede, i Kambodsja, hadde studert i Paris og kunne sin Rousseau. Castro på Cuba skal ha uttalt at han ”bekjempet Battista med et eksemplar av ”Om samfunnspakten” i lommen”.

Rousseaus tenkning tar utgangspunkt i en rent hypotetisk tilstand hvor mennesket forestilles som førsivilisatorisk. Det førsivilisatoriske menneske er ikke hemmet av noen sosiale relasjoner eller er normer, men tenkes å eksistere som et enslig, selvstendig og autonomt individ, hvis eneste mål er egenkjærlighet eller selvoppholdelsdrift.

For Rousseau var samfunnet å forstå som en motsetning til menneskets innerste vesen. Samfunnet er kunstig, begrensende og undertrykkende. Dette er bakgrunnen for Rousseaus berømte ord, som innleder ”Om samfunnspakten”, om at ”mennesket er født fritt, men overalt er det i lenker”. Med mennesket i lenker tenker ikke Rousseau på et menneske i et undertrykkende og totalitært regime. Nei, for Rousseau er de virkelig undertrykkende relasjonene personlige, i ekteskap, familie og kirke og andre påtvungne grupperinger.

[...]

Den konfuse idéverden som ligger til grunn for Rousseaus skrifter forklarer antakelig de mange tolkninger av ham og de motstridende konsekvensene. Den franske revolusjon endte med vold og borgerkrigslignende tilstander. Tallet på offer under terrorveldet til Robespierre er kanskje 30000 tusen. Paradokset er fullkomment.

Rousseau representerer kulminasjonen av den antroposentriske humanismen i følge Maritain. Det autonome mennesket er i ferd med å abdisere. Den moderne kulturen er i ferd med å bli sin egen fiende. Land etter land i Europa er i ferd med å gå økonomisk bankerott fordi man ikke har satt tæring etter næring og levd over evne. Den moderne kulturens teknologiske framskritt har skapt et forbrukersamfunn som neppe har bærekraft særlig lenge gjennomført globalt. Miljøkrisen, som dagens dommedagsprofeter stadig advarer mot, bekrefter også påstanden om at det moderne mennesket er i ferd med å falle for sine egne frembringelser. Føyes til dette det multikulturelle prosjekt som gjennomføres i stor skala av de politiske og kulturelle elitene, som alle tilhører den globale sekularistiske kulturen som er en direkte arv etter blant andre Rousseau, er fremtidsutsiktene dystre. Konturene av det store kaos som kan utløse ropet etter den sterke mann avtegner seg dessverre med stadig større klarhet for mine øyne.

Les artikkelen i sin helhet på Verdidebatt.

 


Hans Petter Skoug informerer

30.12.2010. Hans Petter Skoug er en ivrig deltager på Verdidebatt, der han ikke minst har markert seg med ganske friske karakteristikker av dem som er så uopplyste og irrasjonelle at de tror på Gud. Skoug er med andre ord tilhenger av at flere skal få øynene opp for verdien i vitenskapelig og rasjonell tenkning. Tidligere i dag skrev han følgende i en VD-tråd om rasisme (fete typer tilføyd av meg):

Er det virkelig noen som definerer rase etter hudfarge lenger? Trodde at det var allmen kunnskap at mennesker ikke lenger kategoriseres under raser jeg, at selve begrepet raser om mennesker var feil.

Ser du et menneske så ser du på et menneske samme hvilken farge det har på huden! Det finnes ikke raser innad i menneske slekten, så vet dere som ikke viste dette det også :-)

På det grunnlaget bortfaller også rasisme, for finnes det ikke raser kan heller ikke rasisme finnes heller. Så hva var spørsmålet? At noen tror at hvit hud er overlegen de som ikke har hvit hud? Ha ha, latterlig!! Bare å le av, for det stemmer overhodet ikke i det hele tatt, for innholdet inni er helt likt samme hvem farge innpakningen har!

En dag om ca 1000 år vil alle mennesker ha mer eller mindre den samme fargen på huden og ord som "interracial" og "rase" vil ikke ha noen mening. Det har ingen mening i dag heller, men noen er tydeligvis ignorante nok til å tro at hudfarge har NOE å si og at vi kan inndeles i rase... Dette er så feil som det går ann å komme...

Kommentar overflødig.

 


Saklig kritikk av al-Kubaisis film

30.12.2010. Walid al-Kubaisis film Frihet, likhet og Det muslimske brorskap er etter min mening et viktig innlegg i samfunnsdebatten. Ikke dermed sagt at den ikke har sine svakheter. Av den håndfull med kritiske artikler jeg har sett, synes jeg disse to skiller seg fordelaktig ut (i prioritert rekkefølge):

 


Selvmordsparadigmet under ild på VD

29.12.2010. Martin Knutsen har fått Selvmordsparadigmet i julepresang, noe som har fått ham til å se rødt. I to diskusjonstråder på Verdidebatt går han til frontalangrep både på boken og dens forfatter:

 


The Brussels Journal om norske forhold

29.12.2010. Skribenten Svein Sellanraa har nylig publisert noen tankevekkende betraktninger hos The Brussels Journal om tilstanden blant 'konservative' i Norge. Se oppslag på den engelske HT-forsiden.

 


The Brussels Journal om norske forhold

29.12.2010. Skribenten Svein Sellanraa har nylig publisert noen tankevekkende betraktninger hos The Brussels Journal om tilstanden i det norske utdannelsessystemet. Se oppslag på den engelske HT-forsiden.

 


Bekymret for det svenske folk

22.12.2010. Julia Caesar er blitt en fenomen i Skandinavia. Få kommentatorer skriver med en slik tyngde om utviklingen i Sverige. Hittil har hun, så langt jeg har kunnet registrere, primært fokusert på religiøse og kulturelle utfordringer knyttet til innvandringen. I sin siste kronikk kommer hun inn på spørsmål som er minst like viktige, nemlig de som har med etnisitet å gjøre. Her er et utdrag fra artikkelen Taqiyya är inte pursvenskt:

Långtidsmarinerade i nationellt självförakt

Vi svenskar finns inte, har en ihärdig PK-elit beslutat åt oss. Om vi inbillar oss att vi finns är vi självklart ”rasister”. Alla andra folkslag finns, men inte vi. Inte har vi någon egen kultur heller. Genom att under årtionden ständigt smutskasta, förneka och förlöjliga allt svenskt har politikerna och chefsideologerna inom tyckareliten systematiskt velat undergräva den svenska identiteten, beröva svenska folket dess nationella självkänsla och medvetet skapat ett nationellt självhat. Det har varit ett viktigt led i att psykologiskt bereda marken för massinvandring från andra länder och kulturer. Ett folk som fråntas rätten att vara stolta över sig själva och sitt land har ingenting att sätta emot utländska styrkor, vare sig de kommer som fientliga trupper i krig eller genom politiska beslut om massinvandring. Ett folk som har långtidsmarinerats i nationellt självförakt kan inte förväntas göra motstånd när främlingar tar över deras land.

De som skriker ut svenskfientliga budskap högst av alla är synnerligen förutsägbara (de mest förutsägbara bryr jag mig inte om att citera. Ingenting tråkar ut mig mer än förutsägbarhet.) De har givetvis fritt tillträde till medias megafoner. Ett exempel är Dagens Media:

“Det har länge varit obegripligt varför spaltutrymme ges åt Ulf Nilson. Kan han inte skriva på Politiskt inkorrekt, som sina meningsfränder?”, twittrar Andreas Ekström, PK-journalist på Sydsvenskan.

Johan Wirfält, chefredaktör för Rodeo: “Ulf Nilsons rader om “pursvenskar” bör vara bland det brunaste en svensk journalist tillåtits skriva sedan 30-talet. Någon form av gräns har passerats i och med publiceringen av Ulf Nilssons krönika i dagens Expressen. Ska bli intressant att se följderna”.

[...]

Toleransfascisternas regim är dömd att kollapsa

Martin Wicklin är ett typiskt exempel på den allra mest högljudda gruppen åsiktsdiktatorer – toleransfascisterna. När deras tvärsäkra åsikter ifrågasätts tappar de, skummande av raseri, både masken och brallorna.

Ulf Nilsons krönika har lockat fram toleransfascisterna. De som menar att för att främja pluralism och tolerans måste vi skoningslöst straffa och censurera alla som tycker annorlunda.

Angreppen på Ulf Nilson och brännmärkandet av alla som har dragit ”fel” slutsatser av självmordsbombningen handlar om mer än ideologi för våra makthavare. De slåss för sina karriärer nu. Det är i slutänden deras feta löner och privilegier som står på spel. Deras ursinne kommer att stegras och tonläget bli allt gällare, men det är ingenting att låta sig skrämmas av. En ancién regime som är så murken som den hos Ann-Charlotte Marteus, Helle Klein, Jan Guiilou & Co är dömd att kollapsa. Nedräkningen har redan börjat” skriver bloggen Allra Underdånigast.

Själv skulle jag vilja sträcka mig ännu längre än Ulf Nilson och hans pursvenskhet. Jag kan gott tänka mig att dräma till med ”äktsvensk”. Eller ”ursvensk”. Det är vi som är födda i Sverige och lever här sedan många generationer tillbaka. Är det någon som tror att man kan göra anspråk på att kallas för ”saudiarabier” om man flyttar till Saudiarabien eller ”somalier” om man flyttar till Somalia? Knappast.

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no.

 


De faste monstre vil neppe bryte sine faste mønstre

22.12.2010. Frp-representantene Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde har i dag et innlegg i Aftenposten der de oppfordrer innvandrere til å bryte visse mønstre som, slik de ser det, hindrer integrering.

HonestThinking kommenterer: Dette innlegget har etter min mening flere gode poeng, samtidig som det nok også har visse svakheter. Disse svakhetene kommer utvilsomt til å bli kritisert i Aftenposten og andre steder de nærmeste dagene. Fint; det er slik det bør være i et ekte demokrati.

Dessverre finens det mange, både nordmenn og innvandrere, som ikke ønsker at Norge skal være et ekte demokrati. De vil helst ikke at TV2 skal sende dokumentarprogrammer som har en klar agenda, de vil helst ikke at VG skal tillate sine kommentatorer å skrive artikler som bryter med den oppleste og vedtatte konsensus i store og viktige spørsmål i samfunnet, og de vil helst ikke at avisene skal trykke en viss type innvandrings- eller integreringskritiske innlegg i spaltene. Slike folk nøyer seg ikke alltid med å argumentere mot dem de er uenige med, men gir gjerne også uttrykk for misnøye med at deres meningsmotstandere i det hele tatt slipper til i offentligheten.

Jeg anbefaler leserne å merke seg forskjellen på disse to posisjonene, tenke tilbake på året som er gått, og følge med i tiden som kommer.

 


Svenske eliter er en skam for Norden, Europa og Vesten

13.12.2010. Svenske eliter har systematisk og over lang tid tråkket på de fleste verdier og idealer som har formet og dannet de vestlige samfunn. Broderfolket vil i økende grad høste de bitre fruktene av dette sviket. Stakkars Sverige!

For snart fem år siden skrev jeg et innlegg i Klassekampen som det kan være vel verdt å hente frem igjen etter at det multikulturelle eksperimentet nå har resultert i at Sverige er blitt et arnested for jihad mot Vesten. Les videre på Verdidebatt.

 


Brevet fra selvmordsbomberen

13.12.2010. Kommentar overflødig:

I den barmhärtiga Gudens namn. Bönen och freden till profeten Muhammed, fred vare över honom.

I Guds den barmhärtiges namn:

Väldigt kort och omfattande till Sverige och svenska folket. Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammed — fred vare över honom — och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö.

Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, vi är en verklighet, inget påhitt, mer vill jag inte säga om detta.

Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten — fred vare över honom — och ert dumma support till grisen Vilks.

Och till alla muslimer i Sverige säger jag: sluta fjäska och förnedra er själva för ett förnedrande liv långt från islam. Hjälp era bröder och systrar och frukta ingen och inget, bara Gud som ni dyrkar.

Och till min familj, försök att förlåta mig. Jag kunde inte sitta och titta på när allt orättvisa sker mot islam och profeten Muhammed — fred vare över honom — när grisen Vilks gjorde vad han gjorde. Förlåt för mina lögner. Jag åkte aldrig till Mellanöstern för att jobba eller tjäna pengar, jag åkte dit för jihad. Jag hoppas ni kan förstå mig någon gång. Jag kunde aldrig ha berättat allt detta för er eller någon annan. Min kära fru och barn, jag älskar er. Jag älskar dig, min fru. Min kärlek för dig var aldrig en lögn. Förlåt mig när jag inte berättade något för dig. Pussa barnen från mig. Säg till dem att pappa älskar dem, kommer alltid att älska dem.

Till slut så hälsar jag till alla mujahedin, glöm inte mig i era böner. Be för mig. Be för mig för att här i Sverige så är muslimerna så pass förnedrade att de ber för icke-muslimer i deras moskéer. Och till slut och till alla mujahedin i Europa och i Sverige: nu är det dags att slå till, vänta inte längre. Kom fram med vad än ni har även om det är en kniv och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, frukta inte döden.

Jag säger mitt ord och jag ber Gud att förlåta mig och förlåta er. Bröder. De trogna.

Via Document.

 


Du tror det ikke før du får se det

09.12.2010. På Verdidebatt har Mai-L. Hauger skrevet et innlegg med tittelen Fjollete fjas om at fargede har lavere IQ enn hvite er helt ok på verdidebatt. Denne tråden har nå fått mer enn 120 kommentarer, og topper dessuten mest-lest-listen. Hauger retter harmdirrende kritikk både mot meg og mine ulike VD-artikler, samt mot VD-redaktørene som i det hele tatt lar meg slippe til med mine betraktninger. Noen av de argumentene som fremføres er av en slik karakter at man ikke vet om man skal le eller gråte. Du tror det ikke før du ser det.

PS: Haugers innlegg er et resultat av en replikkveksling som fant sted på tråden En åpen og inkluderende verdidebatt, av Erling Rimehaug, redaktør i Vårt Land.

 


På tide å si farvel

06.12.2010. Politik är att kunna känna igen en utopi och förstå när den är förbrukad. Efter fyra årtionden av sociala, ekonomiska, kulturella och demografiska högriskexperiment med Sverige och Sveriges befolkning i mångkulturens namn är det dags att se sanningen i vitögat: Det mångkulturella samhället byggt på massinvandring är ett gigantiskt misslyckande. Mångkultur har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera någonstans i världen. Den mångkulturella ideologin är en utopi som har lett Sverige dit där vi står i dag – inför en fullbordad katastrof. Det är dags att erkänna fiaskot och lägga ner. Sanningen svider. Den omtalade kejsaren är dessvärre fullkomligt naken. Faktum är att han aldrig har haft en klädtrasa på sig. Dette skriver Julia Caesar i sin kronikk Lägg ner mångkulturen!.

 


Britiske jenter blir sex-misbrukt av innvandrere

01.12.2010. Britiske «sex-rovdyr» med vodka og BMW holdt småjenter som slaver i ukesvis. Fristet med godteri og dyre middager - forgrep seg på over 25 småjenter, melder Dagbladet. Jeg har, med henvisning til en rekke kilder, skrevet en artikkel om dette fenomenet på Verdidebatt.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no. Se også egen gruppe på FaceBook.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Koloritt Forlag.

 


 

Den største fienden for Europa i dag er frykt. Frykt fører til egoisme, egoisme fører til nasjonalisme, og nasjonalisme fører til krig.

EU-president Herman van Rompuy i tale i Berlin på 21-årsdagen for murens fall. Sitert i Vårt Land 29.11.2010

 

De er regimet, men later som om de er kjettere. De er legemliggjørelsen av konformismens byrde, men poserer som dissidenter. De vifter med regelboken mot andre, men gir blaffen i reglene de selv burde følge. De preker toleranse, men tolererer intet kulturelt eller menneskelig mangfold.

Antonio Socci om venstreintellektuelle, sitert av Document, 27.11.2010

 

Når rasjonelle og anstendige aktører som HEF viker unna en høyst nødvendig konfrontasjon av frykt for å stemple en minoritet, overlates feltet til irrasjonelle og vulgære stemmer som babler om en demografisk katastrofe og forsøpler debatten.

Sara Azmeh Rasmussen, En sen beklagelse til HEF, Fri Tanke, 28.10.2010

 

Det starter med tankefrihet, det fortsetter med talefrihet, og det ender med trosfrihet.

TV-predikant Muhammad Al-Munajid, sitert av Knut Olav Åmås, Aftenposten, 27.09.2010

 

Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M), kommenterer en angivelig grov voldshandling mot en sverigedemokrat, Document, 14.09.2010

 

Islam er en gammel europeisk religion som har tilpasset seg vår verdensdel.

Jahn Otto Johansen, Økt innvandrerfrykt i Tyskland, ABC Nyheter, 11.09.2010

 

Det jeg har lest av [Anfindsen], om at noen raser har høyere IQ enn andre, mangler etter mitt syn vitenskapelig holdepunkt. Han er amatør på dette feltet.

Einar Steensnæs (KrF), til Vårt Land, 10.09.2010

 

Anfindsen synes ikke å ha noen basis for utsagnene sine. Man har ikke noe grunnlag for å påstå at det er intelligensforskjeller mellom forskjellige kulturer.

Simen Gaure, FaceBook, 14.04.2010

 

Alhamdulillah, jeg lovpriser Allah, som har gitt vår Nasjon slike vidunderlige barn. De skal, med Allah's [sic] hjelp, ta knekken på den vestlige, sataniske sivilisasjon, en gang for alle! [...] Jeg hater jøder! Måtte de brenne i helvette! [sic ...] Dere er bare satans slaver, dere har øyne, men blinde fordet. Ører, men døve fordet [sic]. Hjerner, men tomt mellom ørene deres. Dere vil rett og slett ikke forstå.. Deres tid er over, Islam skal herske hele jorden, veldig snart, insha'Allah! [...] Jeg ler av dere bastardunger. Alhamdulilla, som velsignet meg med Islam! [...] Jeg er Allah's [sic] slave. Jeg er Muslim. Hva er dere? Søppelmennesker! [...] Og dere er Satans representanter.

Mohyeldeen Mohammad, diverse innlegg på FaceBook, 10.06.2010

 

Det betyr at en stadig økende andel av israelerne og dermed Israels velgere, er innvandrere eller etterkommer av innvandrere fra land som har manglet demokratiske og humanistiske tradisjoner. Det er klart at dette i lengden vil påvirke politikken.

Olav Versto, kommentator i VG, drøfter konsekvensene av å hente innvandrere fra visse typer land, sitert av Document, 08.06.2010

 

Fortell meg hva dine skjellsord er, og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Bent Sofus Tranøy, Klassekampen, 29.05.2010

 

- Finnes det menneskeraser?
- Nei, det finnes ikke menneskeraser. [...] Det er en myte.

Trond Thorbjørnsen, SOS Rasisme, intervjuet i Hjernevask, 12.04.2010

 

- Kan det være noe biologisk og medfødt som ligger til grunn for disse forskjellene?
- Nei, den type påstand er jo på en måte ... da ser jo vi kjønnsforskere rødt. Min påstand er da at det ikke er ... ikke er forskjeller ut over det som har med det reproduktive systemet å gjøre.

Jørgen Lorentzen, intervjuet av Harald Eia, Hjernevask, Nrk1, 05.04.2010

 

Jeg har en klar, bevisst målsetting om å ønske å endre dette systemet. [<klipp>] Biologien har på mange måter vært fienden til kjønnsforskningen når kjønnsforskningen kom på 70-tallet. [<klipp>] Og den sosiobiologiske forskningen, som jo har veldig firkanta syn på kjønn, er svekka, helt klart. [<klipp>] Noen ganger må man bare være hard, [...] Og jeg er kanskje hard i språkbruken da, fordi at de bruker en såkalt vitenskapelig historie [...] nemlig naturvitenskapen, som man tror er sann i den forstand, ikke sant. Mennesker går fremdeles rundt og tror at naturvitenskap er sannere enn annen vitenskap. Det er den ikke. [...] Naturvitenskap er like mye prega av teori og metode og perspektiv som det samfunns- og humanistisk forskning er. [Naturvitenskap] er like mye prega av forskerens blikk som det min forskning eller andres forskning er. Og det er veldig viktig å være klar over. Det er ikke noe som finnes; sann forskning eller sann vitenskap i den forstand. Vi kan komme nærmere en type forståelse av hvordan verden er bygd eller hvordan verden ser ut, ikke sant, men [...]
- Så det er ikke det at man kommer nærmere og nærmere sannheten?
- Nei, for det finnes jo ikke en absolutt sannhet, som det gjelder å komme nærmest.

Jørgen Lorentzen, intervjuet av Harald Eia med tanke på Hjernevask (råstoff, del 1 av 2)

 

Hvem tør fortsatt hevde at de genetiske forskjellene mellom hvite og svarte har noe mer å si enn hvilken hudfarge de har?

Holger Pötzsch, Institutt for kultur og litteratur, UiTø, Kunstige konflikter, Klassekampen, 08.03.2010

 

Biologi har ingen plass i min forskning.

Cathrine Egeland, forskningsleder (AFI), Hjernevask, 01.03.2010

 

Gi keiseren hva keiserens er, for eksempel nye klær.

Hauk, Dagens Sukk, Klassekampen, 17.02.2010

 

Jeg tror dessverre ikke det kan bli fred [i Libanon]. Heller ikke der ser sameksistens ut til å være mulig. [...] I Europa er det blitt for mye rutine. Vi kan ikke lenger la andre bestemme vår skjebne.

Amin Malouf, intervjuet av Aftenposten, 18.01.2010

 

Beskrivelsen av hvordan "den arbisk-muslimske verden synker stadig dypere ned i en historisk brønn som det nærmest er umulig å klyve opp fra", og hvordan innvandrere i Europa behandles med en type "respekt" som egentlig uttrykker forakt, fortjener å bli lest.

Aage Borchgrevink, anmeldelse av Amin Maloufs bok Verden i ubalanse, Aftenposten, 18.01.2010

 

Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde.

Professor i statsvitenskap, UiB, Thorvald Gran, kronikk i Klassekampen 08.01.2010, Samfunnsveven

 

Sannhet, er noe som må bekreftes av følelser, - eller[s] er det ikke Sannhet!

Mette Müller, formaning til HT-redaktøren, Verdidebatt.no, 09.11.2009

 

Akademikerens rolle i samfunnet er å stille kritiske spørsmål til eksisterende sannheter og oppfatninger. Det er det lite av i Norge. Norsk akademikere er både 68-dominert, og SV-dominert. Det er svært snevre rammer for hvilke politiske verdensbilder som slipper til på norske universiteter og høyskoler. Norske akademikere forsterker ofte den norske enigheten, fremfor å utfordre den.

Politisk redaktør Hanne Skartveit, lørdagkommentar i VG, 07.11.2009

 

Ordningen med statlige ombud som skal påvirke opinionen bidrar til å snu demokratiet på hodet.

Professor i statsvitenskap Bo Rothstein, Klassekampen 31.10.2009, Demokrati uten folkevilje

 

Vi måtte le litt da Kaja kom hjem fra barnehagen og lurte på hva en pappa var for noe.

Rose og Tone Margrete Joner, intervjuet av Aften, 14.10.2009, Babyboom blant lesbiske

 

Kjønnsforskningen har en endringsagenda, forskeren går inn i et felt med et ønske om en mer rettferdig kjønnsorden. [...] Forskningen kan tape utrolig mye på å la seg politisere. Vi kan ikke velge teorier ut fra hvordan vi skulle ønske at virkeligheten så ut, eller avvise forskningsresultater fordi de ikke passer inn i vår politiske agenda.

Professor Harriet Bjerrum Nielsen, leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, til Klassekampen 12.09.2009

 

Det tok over tusen år å utvikle et noenlunde velfungerende demokrati i Norge. [...] ingen, ingen skal ta dette landet fra oss.

Dag Coucheron, kronikk i Klassekampen, 02.09.2009

 

At Norge er et land i verden, og at migrasjon og kriger verken kan eller skal unngås her hos oss, ser ut til å være et innspill like lett å vifte vekk som en flue i paradis. Men uten dette premisset kan vi visst aldri riktig godta våre «nye landsmenn og -kvinner».

Linn Stalsberg, skribent, kommentarartikkelen Verden og vi, Klassekampen 24.08.2009, side 2

 

[D]et må være et mål å ha minst 50 prosent kvinner i samfunnets topposisjoner.

Torgeir Salih Holgersen, Biologisk feminisme, kronikk i Klassekampen 17.07.2009

 

Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt.

Bjørn Vassnes, Kunnskapsfrykt, Klassekampen 08.07.2009

 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.