Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Nordmenn utgjør en språklig minoritet

30.04.2010. Wikipedia kan ta hånd om det populære, og et nasjonalleksikon med synlige fagfolk kan røkte den akademiske fagformidlingen, skriver Trond Berg Eriksen i en kronikk i Aftenposten. Tiltredes.

 


Skeptisk til demokratisk debatt

29.04.2010. Kari Helene Partapuoli, leder, og Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter, er fortsatt skeptiske til åpen og demokratisk debatt om vanskelige spørsmål. Deres innlegg i Klassekampen i går begynner som følger:

Klassekampen har 23. april et tosiders intervju med Ole Jørgen Anfindsen, som i sin bok ”Selvmordsparadigmet” går inn for raseideologi. Det er lett å tenke at også ekstremisme som dette bør omtales. Den faktiske konsekvensen er imidlertid at Anfindsen bygges opp som en skikkelse av betydning, en skikkelse som kan – og i noens ører bør – lyttes til. Boksalg går opp, og han vil finne stadig flere invitasjoner til paneldebatter i innboksen.

Ingen skal nekte Anfindsen å skrive sin bok eller snakke til de forsamlinger som ønsker å lytte til ham. Selv om han reelt sett går langt i å levere et forsvar for vold, går han ikke så langt som til oppfordringer til vold, og han er derfor i sin fulle rett til å ytre seg på det vis han gjør. Hva dette handler om, er hvordan ansvarlige medier bør omgås slike holdninger. I løpet av kort tid har tre aviser som garantert står langt fra Anfindsens ståsted, Dagbladet, Vårt Land og Klassekampen, utpekt Anfindsen for offentligheten som en sentral talsperson for denne typen ekstremisme. Naturligvis tror ikke Anfindsen at han kommer til å vinne over særlig mange av Klassekampens kjernelesere. Det han vet, er at intervjuer som dette spiller en viktig rolle i å plassere ham i forhold til offentligheten.

Nå skal ikke Anfindsen hausses opp til mer enn han er, og i en norsk debatt med massevis av stemmer kan vi nok tåle dette også. [...]

Les innlegget i sin helhet hos ARS.

 


Mener jeg bør ties ihjel

26.04.2010. Antirasistisk Senter mener, ikke uventet, at det er galt at Vårt Land, Klassekampen og Dagbladet, i forbindelse med lanseringen av Selvmordsparadigmet, gir meg spalteplass til å utbre mitt 'vanvidd'. Kommunikasjonsansvarlig Rune Berglund Steen har skrevet et protestinnlegg i Dagbladet som innledes slik (lenker tilføyd av HT):

"IQ-gapet mellom rasene kan ikke elimineres", uttalte Ole Jørgen Anfindsen i et helsides intervju med Dagbladet 16. april. Det kan heller ikke gapet mellom lesernes forventninger om en seriøs avis på den ene siden, og Dagbladets tabloide vilje til å slippe til ekstreme holdninger på den andre.

I intervjuet presenteres Anfindsens nye bokprosjekt ”Selvmordsparadigmet”, hvor han insisterer på at erkjennelsen av systematiske rasemessige forskjeller er nødvendig for å redde vår sivilisasjon. Med andre ord: En raseideologi av det gamle, mellomkrigsaktige slaget, bare så vidt modernisert.

Bokas forord, publisert på nett, åpner slik: ”Den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord.” Han fortsetter: ”Antirasismen kan i det lange løp ikke føre til noe annet enn død, ødeleggelse og sivilisatorisk sammenbrudd.” Det antirasistiske menneskesynet ”er ikke bare i full gang med å ødelegge den vestlige sivilisasjon, det kommer også til å ta livet av tusenvis, kanskje millioner, av mennesker av europeisk herkomst om vi ikke snart tar til vettet.” I et intervju med Vårt Land mener Anfindsen at integreringen forvanskes av at ”noen folkegrupper har betydelige lavere IQ enn befolkningen forøvrig”, og at IQ-forskjeller er en viktig forklaring på hvorfor u-hjelpen ikke har fungert bedre [se også mitt tilsvar].

I Norge kan vi så langt leke oss med denne typen holdninger. NRKs underholdningsavdeling kan more seg med anekdotiske sprell fra Harald Eia, og dermed bane vei for at Dagbladet og Vårt Land kan gi en helside hver til den langt mer ytterliggående Anfindsen. Bredere plass eller en mer seriøs innpakning i større norske aviser har vel den rene rasetenkning knapt fått de siste årene. Spørsmålet er om det ville forholdt seg likeledes dersom Anfindsen hadde nedfelt disse synspunktene i et politisk program og eksempelvis kalt partiet Vigrid.

Man kan godt tenke at Anfindsen bare er enda en ”wingnut”, enda en kårni hobbyideolog som riktignok har hatt alt for gode vilkår i Norge de siste årene, men som i det store og hele er nokså ufarlig. På den andre siden er det grunn til å frykte at samfunnets beredskap for denne typen vanvidd er svekket.

Les innlegget i sin helhet hos Antirasistisk Senter.

PS: Dagbladet har innrømmet meg tilsvarsrett. Jeg har vært bortreist noen dager, men har nå skrevet mitt tilsvar.

PPS: Thomas Hylland Eriksens utlegninger om Selvmordsparadigmet i Dagbladet Magasinet sist lørdag, kan også være vel verdt å få med seg.

 


Norske intellektuelle tror de kan bortforklare rase

22.04.2010. For et par dager siden hadde Torgeir Skorgen en kronikk i Dagbladet der han argumenterer for at rase ”ikke er et objektivt biologisk eller naturvitenskapelig begrep”. Han hevder med andre ord at raser er en menneskelig oppfinnelse, og altså ikke et resultat av naturlige prosesser.

Som jeg dokumenterer i min kommende bok, er det mange og alvorlige svakheter ved Skorgens posisjon. Noen av disse svakhetene kommer frem straks man konsulterer relevant faglitteratur. Her er to av mange mulige eksempler som illustrerer dette.

Theodosius Dobzhansky er en av det 20. århundres store biologer, og en av nøkkelpersonene bak den såkalte moderne syntesen. I UNESCO-dokumentet The race question in modern science uttaler han at ”rasemessige forskjeller mellom menneskelige populasjoner er en biologisk realitet”. Og i sin bok Mankind Evolving skriver han (mine uthevelser):

Det er, så langt jeg kan bedømme, bred enighet om at ingen ennå har klart å lage et perfekt system for å klassifisere de ulike menneskerasene. De systemene vi har er altså tentative, men de gjør [likevel] god nytte som klassifiserings-hjelpemidler. Men av dette følger det ikke at de er vilkårlige eller at de ’bare’ er oppfinnelser fra klassifiserernes side, slik noen forfattere har argumentert for, i den hensikt å overbevise seg selv om at menneskeraser ikke finnes i det hele tatt! La oss gjøre det fullstendig klart hva som er og hva som ikke er vilkårlig når det gjelder raser. Raseforskjeller er naturlige fakta som, når de blir undersøkt nøye nok, kan objektivt konstateres: en hvilken som helst mendelsk populasjon, fra små stammer til befolkningen i hele land og kontinenter, kan være forskjellig fra hverandre når det gjelder hyppigheten (frekvensen) av forekomsten av ulike genvarianter. Dersom dette er tilfellet, da er de aktuelle gruppene rasemessig adskilt.

Ernst Mayr, en annen av gigantene fra forrige århundres biologi, sa det slik: ”De som er av den oppfatning at det ikke finnes menneskeraser, mangler åpenbart kjennskap til moderne biologi”.

 


Veien videre?

19.04.2010. Vi bør understøtte en national kernekultur og kræve, at fremmede tilpasser sig den. Samtidig bør vi afvise multikulturalismen, for den skaber blot polarisering, had og fjendtlighed grupper imellem, skriver Kasper Støvring i Jyllands-Posten. Han fortsetter:

Danmarks Statistik har i sin seneste årlige indvandrerstatistik kraftigt opjusteret forventningerne til antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund i Danmark i 2050. I forhold til sidste år har man sat antallet op med knap 180.000. Det er rigtig mange, og det skyldes bl.a., at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ikke gifter sig med etniske danskere.

Fremskrivningen tegner dermed et dystert billede af en multikulturel fremtid, hvor vi vil se en endnu stærkere opsplitning i parallelle samfund. Borgerne vil kun dele institutioner, infrastruktur og visse arbejdspladser, men ikke nogen fælles kultur. Især vil religionen blive brugt til at markere modsætningsforhold.

Hvordan kan denne udvikling vendes, hvis overhovedet? Skal den vendes? Jeg vil prøve at besvare disse spørgsmål ved at hente inspiration i ideer om national kultur, sammenhængskraft og assimilation.

Der findes en udbredt tanke om, at nationale kulturfællesskaber overflødiggøres i globaliseringens tidsalder. Flygtningestrømme, arbejdskraftens frie bevægelighed og transnationale institutioner som EU vil, hører vi, opløse nationerne.

Men det er helt forkert. Nationale fællesskaber har tværtimod fremtiden for sig, efterhånden som flere og flere besinder sig på deres eget kulturelle ophav, indser nationens goder og føler behov for forankring. En national kultur tilbyder nemlig noget reelt: Den skaber loyalitet mellem medlemmerne og tillader en stærk tillidskultur at vokse frem.

Danmark er et af de bedste eksempler i verden, for så vidt som Danmark er et kulturelt homogent land, hvor langt de fleste naturligt føler sig som danskere og har en meget høj grad af tillid til hinanden: Der er en væsentlig sammenhængskraft i landet. Men hvad så med indvandrere? Er de ikke nødvendigvis ekskluderede fra dette fællesskab? Nej, indvandrere kan naturligvis blive en del af denne nationale kultur, hvis de vel at mærke tilpasser sig den.

Integration bør derfor erstattes af assimilation, hvis der ellers med integration menes, at to forskellige kulturer skal integreres i hinanden, ”integration begge veje”, som det hedder; man forestiller sig, at kulturerne skal smelte sammen, og ud af det skal så opstå en helt anderledes, tredje kultur. Det er efter min mening en helt forfejlet tilgang og udtryk for en svækkelse i vores kulturelle selvfølelse.

Støvring påpeker så en del av de forhold som forteller at integreringen i Danmark er mislykket, før han går videre og drøfter noen av de betingelsene som må være oppfylt dersom assimilering skal kunne finne sted. Les kronikken i sin helhet hos Jyllands-Posten.

 


Intervju med HT-redaktøren i Dagbladet

18.04.2010. Dagbladet hadde 15. april et intervju med meg om raseproblematikk. Her kan du både lese det epost-intervjuet som først ble gjennomført, og dessuten det resulterende Db-oppslaget. Her er et lite utdrag:

- Du sier i dagens Vårt Land (dvs 14. april) at du vil gjeninnføre raselæren i samfunnsdebatten? Hvorfor det?

De forskningsresultatene jeg legger frem i min kommende bok, gir klare indikasjoner på at etnisitet/rase er et problemkompleks vi ikke kommer utenom. Den primære grunnen er at biologisk avstamning gir sterke føringer hva angår den enkeltes identitet, tilhørighet og lojalitet, noe som har direkte betydning for samfunnets sammenhengskraft. Den sekundære grunnen er at vår samfunnsform bygger på en implisitt forutsetning om at gjennomsnittlig IQ i befolkningen er over et visst nivå. Betydelig innvandring fra grupper med lav gjennomsnittlig IQ, enten dette bunner i miljømessige eller genetiske årsaker, vil derfor gi opphav til store utfordringer.

Les intervjuet i sin helhet.

 


Svar på VLs tendensiøse forsideoppslag

17.04.2010. Mitt innlegg Rase og politikk sto på trykk i Vårt Land i går. For bakgrunn, se tidligere HT-oppslag.

 


Skarer av svenske kvinner voldtas

I følge en artikkel i Morgenbladet 14.02.2014 er denne kvinnen ikke voldtatt av innvandrere; det var visstnok hennes vennine som ble voldtatt, mens hun selv bare ble mishandlet.

17.04.2010 (oppdatert 18.02.2014). Kostnadene ved det multikulturelle eksperimentet øker. Nærmere 6000 kvinner ble voldtatt i Sverige i fjor. Kastrerte svenske menn er hjelpeløse tilskuere til at deres kvinner systematisk fornedres. Som Hans Rustad bemerker:

Når man vet at ekspertene mener bare rundt en tidel anmeldes, snakker vi om seksualforbrytelser i et omfang som er helt ukjent i et samfunn i fredstid.

Opp med hånden den som mener at dette er greit. Opp med hånden den som mener at dette er en pris svenske kvinner bør finne seg i å betale for at vi skal nå frem til multiparadiset. Opp med hånden den som mener at svenskene ikke har rett til å sette en stopper for denne galskapen.

 


Ingen ting med saken å gjøre?

17.04.2010. Det er stort sett alltid interessant å lese hva forfatteren Kenan Malik har på hjertet. Han er blant annet kjent for sin bok «Strange Fruit: Why Both Sides are Wrong in the Race Debate». Dagbladet publiserte i går en artikel av ham, som på norsk har fått tittelen Ingenting med rase å gjøre. Men her, som ved enkelte tidligere anledninger, gjør Malik det litt for lett for seg selv ved å innføre en definisjon av rasebegrepet som er så strikt at den ikke gir mening, hvilket er nettopp hva han ønsker å oppnå. I Dagblad-artikkelen kommer dette klart og tydelig frem i følgende avsnitt (min uthevelse):

SLIKE GENETISKE ulikheter er likevel ikke det samme som raseforskjeller. Raser deler mennesker i et lite antall grupper, vanligvis definert ved hudfarge, fremtoning og opphav. Hver rase antas å inneha et fastlagt sett av egenskaper og evner, og disse forskjellene mellom grupper for å være et definerende trekk ved menneskeheten. Men ingen av disse ideene har vitenskapelig grunnlag.

Denne typen kritikk mot rasebegrepet er ett min vurdering et alvorlig bomskudd, og jeg henviser leserne til evolusjonsbiologen Mark Pagel, som i sin drøftelse av Maliks argumentasjon blant annet skriver følgende i Prospect Magazine:

The claim that there is no such thing as race is understandable but wrong. We should recognise both the genetic reality of race and the uniquely human ability to transcend it.

Jeg anbefaler forøvrig Pagels artikkel We differ more than we thought (Edge.org).

 


Kriminalitet og opptøyer

17.04.2010. Røverier, drab og optøjer – Bryssel har oplevet en bølge af vold. Et foreløbigt højdepunkt blev nået mandag [d.12.4] med en serie af røverier, hvor tre blev skudt og dræbt. Diplomater og EU-parlamentarikere frygter for deres sikkerhed. Dette i følge Snaphanen, som også skriver:

Indtil sent ud på natten flyver helikoptere over husene, politibiler med blinkende lys ræser gennem byen. Selv om folk i Bruxelles er blevet vant til sirenerne, spørger mange ængsteligt: “Hvad der nu er sket?” Mandag stormede forbrydere to forskellige juvelérbutikker, skød og dræbte ejeren og sårede hans søn i den ene. I arbejderkvarteret Schaerbeek trak juveleren sin pistol og ramte en af røverne dødeligt. Lidt før havde politiet jagtet og skudt en kriminel på motorringvejen. Så om aftenen lavede omkring 30 optøjer i Saint Gilles i protest mod skyderiet, de satte biler i brand og kastede sten og molotovcockails mod en politistation. To overfald, tre døde, en gangster-jagt og optøjer – altsammen på en enkelt dag. “Målet er fuldt” skrev organisationen de småhandlenes forening (UCM Union des Classes Moyennes) til Bryssels bystyre.

Faktisk var “Sorte mandag” blot kulminationen på en bølge af vold. I “Europakvarteret” er de stærkt foruroligede over de voldelige angreb. Hundredvis af politikere, lobbyister og diplomater er her blevet overfaldet i de seneste år . “Der er områder i byen”, siger den belgiske indenrigsminister Annemie Turtelboom, “som politiet kun kan bringe under kontrol med vandkanoner, tilstrækkelig bemanding og bevæbning.”

Detaljerede statistikker over røverier findes ikke, men det er klart at 35.000 EU-embedsmænd, 2500 diplomater, tusindvis af lobbyister og repræsentanter for organisationer med lommerne fulde af kontanter, iPhones og laptops, er attraktive mål for gangstere. I næste uge vil den belgiske premierminister Yves Leterme mødes med repræsentanter for myndighederne i Bruxelles for at drøfte sikkerhedssituationen. Lignende samtaler har der været ofte før, så vidt vides uden at meget har ændret sig. –  Oversættelse og sammendrag fra Financial Times: Gewalt in Brüssel eskaliert, og Der Westen: Brüssel erlebt eine Welle der Gewalt, Snaphanens oversættelse.

Ytterligere lenker fra Snaphanen: Nyhedsvideo RTL, fransk, utekstet. Tidligere  har vi bragt: d. 12.3.2010: FT: In Brüssels Europaviertel boomt das Verbrechen, (Bryssel: Vi har brug for en nødretstilstand.) Bryssel: Eurokrater og oprørere og Mikhail Kalashnikov i Bryssel. Vi kaldte byen “Europas største gated community”. Nu er den tilsyneladende ikke gated længere. “You can checkout any time you like, But you can never leave.”

Hat tip: Document.

 


Desken bør skjerpe seg

14.04.2010 (oppdatert 17.04.2010). Under overskriften Vil bare u-hjelpe smarte, skriver Vårt Land følgende på dagens forside:

Rase må bety mer for norsk politikk. I en ny bok hevder Ole Jørgen Anfindsen at norsk bistandspolitikk ville vært mer effektiv, hadde u-hjelpen gått til folkegrupper med høy IQ.

HonestThinking kommenterer: Det er riktig at jeg er av den oppfatning at rasebegrepet vil tvinge seg frem i norsk samfunnsdebatt, hvilket jeg argumenterer for i Selvmordsparadigmet. Men jeg har aldri noen sinne, verken muntlig eller skriftlig, og altså heller ikke i det intervjuet som står på side 4 i dagens VL, tatt til orde for at u-hjelpen bør gå til "folkegrupper med høy IQ". Ikke noe som ligner en gang. Her har en eller annen person på desken gått amok, og VL har innrømmet meg tilsvarsrett (og her er min replikk).

 


HonestThinking hjelper deg

13.04.2010. Dagbladet intervjuet i går noen (tilfeldig utvalgte?) personer om raseproblematikk i anledning gårsdagens episode av Hjernevask. Spørsmålet som stilles er:

Hva synes du om at Harald Eia i Hjernevask knytter intelligens opp mot rase?

Her er tre av svarene:

Margaret Randem (59): - Er ikke dette sånt man trodde før krigen? Jeg trodde vi hadde lært noe etter det. Jeg tror ikke at noen vil ta dette alvorlig i dag.

Halvard Moen (27): - Det høres ut som en usaklig påstand. Jeg lar meg ikke provosere av programmet. Det virker barnslig i forskersammenheng.

Victoria Kronstad Jordal (24), Zoe Skyfri-Himmel Kronstad (21): - At det er teorier om dette er latterlig. Intelligens er ganske relativt. Men Eia får teste det ut, det blir sikkert god underholdning.

For den som måtte ønske å kompensere for mange års politisk korrekt indoktrinering, anbefaler jeg HTs oversikt over (populær)vitenskapelig litteratur om menneskelig biodiversitet.

 


Totalitære tendenser

13.04.2010. Trond Thorbjørnsen fra SOS Rasisme sa på Hjernevask i går kveld at han ikke tror det finnes menneskeraser. Hans antirasistiske kollega Bård Frantzen møtte litt tidligere på kvelden Ole Martin Ihle til debatt på Nrk2, og han virket svært opprørt over at Nrk i det hele tatt tar opp temaet om menneskeraser, og da særlig spørsmålet om gjennomsnittlig IQ for de ulike rasene.

Det er selvfølgelig helt greit at man tror den ene eller andre forskeren tar feil. Det er også greit at man, i strid med moderne forskningsresultater, fastholder forestillingen om at menneskeraser ikke er et meningsfullt begrep, og det hele derfor kan avfeies som en myte. Det som ikke er greit, er at man ønsker å stoppe munnen på dem som mener de har interessante opplysninger å komme med i sakens anledning. Mye tyder på at SOS Rasisme egentlig har en totalitær agenda.

 


Tror ikke på sammenhengen mellom rase og sportsprestasjoner

13.04.2010. En av dem som ble intervjuet på Hjernevask i går kveld, var Samtidens redaktør Cathrine Sandnes. Ett av de synspunktene hun der gir uttrykk for, er at hun ikke tror det finnes en genetisk forklaring f.eks. på vest-afrikaneres nærmest totale dominans innen sprint. Bevismaterialet for at virkeligheten er annerledes enn hva hun håper på, er imidlertid nokså overveldende. For noen referanser om emnet, se artikkelen Sport og rase.

 


Skoler, bibliotek og lokalsykehus er viktige

11.04.2010. Offentlige tjenester skal ikke være 'lønnsomme'; de skal fylle et behov. Jeg tror folk flest er villige til å betale det det koster for at vi skal kunne sende barna våre på skoler som ligger i nærmiljøet, for å kunne komme til et bibliotek uten å måtte kjøre bil lange veier, for å ha enkel tilgang til posttjenester, og så videre. Og ikke minst betaler vi gjerne det det koster å opprettholde driften av lokalsykehus. Regjeringens behandling av Aker m.fl. den siste tiden er vanskelig å bli klok på.

 


Finn en løsning!

11.04.2010. Norge trenger en nasjonal og kvalitetssikret kunnskapsbase. Jeg er en ivrig bruker av Wikipedia, men da først og fremst den engelsk-språklige delen. Norge er et for lite land til at det kan bli tilnærmelsesvis samme kvalitet på den norsk-språklige delen. Jeg har foreløpig ingen synspunkter på de foreliggende forslagene til løsning av SNL-krisen, men den arrogante mangelen på interesse som kulturminister Anniken Huitfeldt hittil har lagt for dagen, kler både henne og regjeringen dårlig. Hvis hun ikke kan løse dette problemet, bør hun finne seg noe annet å gjøre.

 


Problemer på flere plan

11.04.2010 (oppdatert 19.11.2014). Den endeløse rekken av små og store problemer med togtrafikken taler sitt tydelige språk om at politikerne ikke gjør jobben sin. Vi betaler skatt fordi vi vil ha gode fellesskapsløsninger og god infrastruktur i samfunnet. Politikerne ser imidlertid ut til å sløse pengene bort på en rekke andre formål, og resultatet er blant annet at NSB og Jernbaneverket er blitt sulteforet i en årrekke. Nå viser resultatene seg.

Samtidig må det være lov å spørre om kompetansen til de som forvalter de magre jernbanebudsjettene. En 17. mai her forleden ble Oslo S lammet i flere timer etter at en heliumbalong hadde kortsluttet det elektriske anlegget. Men dersom én enkelt kortslutning kan lamme samtlige spor til og fra norges største og viktigste jernbaneknutepunkt, da kan man lure på hva det er som foregår. Det er barnelærdom for ingeniører at man må unngå å konstruere systemer som har et single point of failure. Hvorfor oppfyller ikke nettet av kjøreledning på Oslo S dette kravet? Har det vært umulig, innenfor de budsjettene man har hatt de siste 10 årene eller så, å sikre noe slikt?

Mandag i påskeuken falt kommunikasjonssystemet GSM-R, som brukes mellom togledere og togene, ut i hele Norge. For det første må det være lov å spørre hvorfor man ikke har et opplegg der togene kan kjøre med redusert hastighet dersom kommunikasjonen med toglederne bortfaller, så lenge signalsystemet likevel fungerer. I gamle dager klarte man seg uten slik kommunikasjon. For det andre kan man, som Dagbldet Magasinet gjør (10.04.2010, side 15), spørre hvordan det er mulig ikke å ha et backup-system på plass. NSB-sjef Einar Enger svarer slik:

Teknologien må du nesten prate med Jernbaneverket om, men det finnes et backup-system. Problemet var at heller ikke backup-systemet fungerte.

Dette kan tyde på at problemet ikke bare er manglende bevilgninger til materiell, men om det muligens også kan være slik at Jernbaneverket ikke har blitt gitt anledning til å bygge opp og vedlikeholde tilstrekkelig høy kompetanse. Det er på tide med handling og opprydning. Vi er mange som er lei av at Norge er et jernbanemessig u-land.

 


Norge vil måtte betale dyrt

10.04.2010. Det er synd at det er våre etterkommere som må betale mest for alle illusjoner og feilslåtte samfunnseksperimenter som 68- generasjonen og dens disipler har stått for, skriver Geir Ugland Jacobsen i et innlegg i Aftenposten. Her er noen utdrag:

Det startet med sekstiåtternes systematiske illusjonsskaping. All virkelighet som ikke passet med de venstreradikales ideelle samfunnsmodell ble fortrengt eller omdefinert.

Personer som offentlig har vist til fakta og inntrykk som avviker fra det politisk normerte, er blitt fortidd, latterlig- eller sykeliggjort. De har definitivt heller ikke kommet i betraktning til den politisk korrekte Fritt Ord-prisen, selv om de har tatt stor risiko med sine meningers mot. Dette meningstyranniet har satt oss ut av stand til å håndtere en rekke kritiske samfunnsutfordringer.

Illusjon nr. 1: Menn og kvinner er skapt like.

Denne illusjonen hindrer effektivt en gjensidig forståelse mellom kjønnene og fremmer «kjønnskamp» fremfor toleranse. Forestillingen har vært en viktig livsløgn for den harde kjerne av mannevonde kvinnesakskvinner. De naturgitte kjønnsforskjeller er enorme – og må forstås.

Illusjon nr. 2: Alle fremmede kulturer og mennesketyper har like forutsetninger for integrering, toleranse og fredelig sameksistens med innfødte nordmenn.

Basert på hypotesen om at alle kulturer og folkeslag i bunn og grunn er like fredssøkende, ærlige, usjåvinistiske, arbeidsomme og tolerante, fortsetter Norge ganske ukritisk å importere mennesker fra fremmede kulturer. Foruroligende mange av disse har en illojal samfunnsholdning og liten eller ingen integreringsvilje. De representerer en trussel mot vår velferd, rikets sikkerhet og alle innvandrere som faktisk gir et positivt bidrag til vårt samfunn.

[...]

Illusjon nr. 4: Alle mennesker, uansett språklig, religiøs og kulturell bakgrunn, er like egnet til å jobbe i Norge.

Eksempler på innvandrere som ikke får jobb, slås opp i pressen med sterke antydninger om rasistisk ansettelsespolitikk. Igjen er det selvfølgelig markedet som snakker. Bedriftsledere sysler med lønnsomhet, ikke rasisme. Kan hende velger en bedriftsleder helst en innfødt nordmann fremfor en eksempelvis språklig svak og dårlig integrert innvandrer ut fra erfaring om forventet inntjening. Irrasjonell diskriminering er det ikke.

Les Ugland Jacobsens innlegg hos Aftenposten.

 


Får Erasmus Montanus til å fremstå som jordnær

10.04.2010 (oppdatert 11.04.2010). Professor ved Institutt for molekylær biovitenskap, UiO, Kristian Gundersen avslutter sitt innlegg Kjønnsforskning på pikerommet slik:

LORENTZENS ARTIKKEL står i en omfattende internasjonal tradisjon som får Erasmus Montanus til å fremstå som jordnær. Det er riktig at Lorentsen kritiserer Irigaray ved å påpeke at også penis er dualistisk, nemlig både myk og hard. Men hvorfor siterer norske kjønnsforskere i det hele tatt denne Irigaray som er herostratisk kjent for sin uttalelse om at E=mc2 er en kjønnet ligning «fordi den gir et fortrinn til lyshastigheten fremfor andre hastigheter som er av vital betydning for oss»? Er dette litterær analyse av Einstein? Eller hvorfor leser alle Lacan som hevder at en erigerte penis er kvadratroten av minus én? Hvorfor er ikke disse tenkerne blitt luket ut i den interne «diskursen» blant dere?

Fra vårt eget fags historie er vi kjent med at hele skoleretninger har spilt empirisk og teoretisk fallitt slik som for eksempel læren om skalleformens betydning for psyken (frenologi). Dersom dere ikke vil havne i historisk selskap med frenologene børe dere ta selvkritikk nå. Vi kan begynne med å forkaste dogmet om at biologisk kjønn («sex») og sosiologisk kjønn («gender») kan studeres uavhengig av hverandre.

HOS MENNESKET er kjønnsrollene resultatet av et komplekst og spennende samspill mellom kultur og biologi og slik har det vel vært så lenge det har vært kultur og mennesker.

Les innlegget i sin helhet hos Dagbladet.

 


Det er hva «Hjernevask»-debatten egentlig handler om

05.04.2010 (dette oppslaget ble forkortet 08.06.2022). Det essensielle spørsmålet i forbindelse med «Hjernevask» er ikke om Eia og Ihle gir en litt for enkel fremstilling av de biologiske årsakssammenhengene (hva annet er det rom for innen de rammene TV-mediet setter?), ei heller om deres journalistiske metoder er litt utradisjonelle (etter min vurderinger godt innenfor det akseptable).

Det essensielle spørsmålet er om norske samfunnsforskere har et tilstrekkelig godt vitenskapsteoretisk fundament for sin "dype skepsis til naturvitenskapelige årsaksforklaringer". De siste seks-syv års debatt, samt ikke minst «Hjernevask»-serien og debatten som har blusset opp rundt den, viser med all ønskelig tydelighet at det har de ikke. Samfunnsforskerne har ikke tenkt nøye nok gjennom disse tingene, og holder seg med naive og overforenklede idéer om naturfagenes manglende nøytralitet/objektivitet, og dermed også med ditto forestillinger om samfunnsfagenes uavhengighet av naturfagene (jf Lorentzen som, etter flere ukers intens debatt, fremdeles insisterer på at "Biologi er bare ikke interessant for meg").

 


Temperaturen i den svenske trykkokeren øker ytterligere noen hakk

05.04.2010. Den grove volden mot pensjonistparet som kom for å handle på Hemköp i Landskrona mandag og endte med 76 år gamle Ingers død, har sjokkert Sverige. Raseriet mot gjerningsmannen er stort. Torsdag ble en 23 år gammel palestiner fra Libanon arrestert. Det er Document som melder dette. Se også Den svenske hjernen i arbeid og Sverige har et problem og Mistanken styrket.

HonestThinking kommenterer: Som påpekt mange ganger tidligere her på HT, er Sverige et av de mest totalitære landene i Vesten. Den svenske eliten består tydeligivis av en passe blanding multikynikere, hyklere og nyttige idioter. Deres primære strategi er å legge lokk på debatten, hvilket selvsagt gir en trykkokereffekt.

Tankegangen i dette tilfellet, som i så mange andre, er tydeligvis at gjerningsmannens etnisitet og kulturelle bakgrunn er irrelevant. Men slike opplysninger er sjelden eller aldri irrelevante, og det hele viser bare at den svenske eliten nekter å se visse ubehagelige sannheter i øynene. Dette kommer før eller siden til å ende med forferdelse.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend, og jeg har siden da viet store deler av min (fri)tid til bokskriving. Etter et drøyt halvår med finpussing og justering av manus (som forelå som råutkast i juni 2009), ligger det nå an til lansering av det politiske essayet Selvmordsparadigmet 6. mai kl 1700 på Litteraturhuset i Oslo.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Selvmordsparadigmet er et politisk og populærvitenskapelig essay av det polemiske og provoserende slaget. Gjennom 600 sider, og med henvisning til nærmere 1500 referanser, dokumenteres det hvordan diverse ’eksperter’ og samfunndebattanter fra inn- og utland, samt ikke minst overnasjonale organer og norske myndigheter, om og om igjen velger å bygge på hykleri og virkelighetsfornektelse, i stedet for å se ubehagelige sannheter i øynene.

Dette essayet er skrevet for den avislesende mannen og kvinnen i gata. Samtidig henvender jeg meg til journalister, redaktører, politikere, forskere og byråkrater som er blitt virvlet inn i den politisk korrekte runddansen, og som derfor, slik han vurderer det hele, trenger noen velrettede spark bak, samt å bli fortalt, in no uncertain terms, at de medvirker til et opplegg der uærlighet er satt i system; et system som med økende hastighet fører oss mot sivilisatorisk sammenbrudd og katastrofe.

Sjelden eller aldri er det blitt publisert en så radikal samfunnskritikk i Norge.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no. Se også egen gruppe på FaceBook.

 


 

- Finnes det menneskeraser?
- Nei, det finnes ikke menneskeraser. [...] Det er en myte.

Trond Thorbjørnsen, SOS Rasisme, intervjuet i Hjernevask, 12.04.2010

 

- Kan det være noe biologisk og medfødt som ligger til grunn for disse forskjellene?
- Nei, den type påstand er jo på en måte ... da ser jo vi kjønnsforskere rødt. Min påstand er da at det ikke er ... ikke er forskjeller ut over det som har med det reproduktive systemet å gjøre.

Jørgen Lorentzen, intervjuet av Harald Eia, Hjernevask, Nrk1, 05.04.2010

 

Jeg har en klar, bevisst målsetting om å ønske å endre dette systemet. [<klipp>] Biologien har på mange måter vært fienden til kjønnsforskningen når kjønnsforskningen kom på 70-tallet. [<klipp>] Og den sosiobiologiske forskningen, som jo har veldig firkanta syn på kjønn, er svekka, helt klart. [<klipp>] Noen ganger må man bare være hard, [...] Og jeg er kanskje hard i språkbruken da, fordi at de bruker en såkalt vitenskapelig historie [...] nemlig naturvitenskapen, som man tror er sann i den forstand, ikke sant. Mennesker går fremdeles rundt og tror at naturvitenskap er sannere enn annen vitenskap. Det er den ikke. [...] Naturvitenskap er like mye prega av teori og metode og perspektiv som det samfunns- og humanistisk forskning er. [Naturvitenskap] er like mye prega av forskerens blikk som det min forskning eller andres forskning er. Og det er veldig viktig å være klar over. Det er ikke noe som finnes; sann forskning eller sann vitenskap i den forstand. Vi kan komme nærmere en type forståelse av hvordan verden er bygd eller hvordan verden ser ut, ikke sant, men [...]
- Så det er ikke det at man kommer nærmere og nærmere sannheten?
- Nei, for det finnes jo ikke en absolutt sannhet, som det gjelder å komme nærmest.

Jørgen Lorentzen, intervjuet av Harald Eia med tanke på Hjernevask (råstoff, del 1 av 2)

 

Hvem tør fortsatt hevde at de genetiske forskjellene mellom hvite og svarte har noe mer å si enn hvilken hudfarge de har?

Holger Pötzsch, Institutt for kultur og litteratur, UiTø, Kunstige konflikter, Klassekampen, 08.03.2010

 

Biologi har ingen plass i min forskning.

Cathrine Egeland, forskningsleder (AFI), Hjernevask, 01.03.2010

 

Gi keiseren hva keiserens er, for eksempel nye klær.

Hauk, Dagens Sukk, Klassekampen, 17.02.2010

 

Jeg tror dessverre ikke det kan bli fred [i Libanon]. Heller ikke der ser sameksistens ut til å være mulig. [...] I Europa er det blitt for mye rutine. Vi kan ikke lenger la andre bestemme vår skjebne.

Amin Malouf, intervjuet av Aftenposten, 18.01.2010

 

Beskrivelsen av hvordan "den arbisk-muslimske verden synker stadig dypere ned i en historisk brønn som det nærmest er umulig å klyve opp fra", og hvordan innvandrere i Europa behandles med en type "respekt" som egentlig uttrykker forakt, fortjener å bli lest.

Aage Borchgrevink, anmeldelse av Amin Maloufs bok Verden i ubalanse, Aftenposten, 18.01.2010

 

Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde.

Professor i statsvitenskap, UiB, Thorvald Gran, kronikk i Klassekampen 08.01.2010, Samfunnsveven

 

Sannhet, er noe som må bekreftes av følelser, - eller[s] er det ikke Sannhet!

Mette Müller, formaning til HT-redaktøren, Verdidebatt.no, 09.11.2009

 

Akademikerens rolle i samfunnet er å stille kritiske spørsmål til eksisterende sannheter og oppfatninger. Det er det lite av i Norge. Norsk akademikere er både 68-dominert, og SV-dominert. Det er svært snevre rammer for hvilke politiske verdensbilder som slipper til på norske universiteter og høyskoler. Norske akademikere forsterker ofte den norske enigheten, fremfor å utfordre den.

Politisk redaktør Hanne Skartveit, lørdagkommentar i VG, 07.11.2009

 

Ordningen med statlige ombud som skal påvirke opinionen bidrar til å snu demokratiet på hodet.

Professor i statsvitenskap Bo Rothstein, Klassekampen 31.10.2009, Demokrati uten folkevilje

 

Vi måtte le litt da Kaja kom hjem fra barnehagen og lurte på hva en pappa var for noe.

Rose og Tone Margrete Joner, intervjuet av Aften, 14.10.2009, Babyboom blant lesbiske

 

Kjønnsforskningen har en endringsagenda, forskeren går inn i et felt med et ønske om en mer rettferdig kjønnsorden. [...] Forskningen kan tape utrolig mye på å la seg politisere. Vi kan ikke velge teorier ut fra hvordan vi skulle ønske at virkeligheten så ut, eller avvise forskningsresultater fordi de ikke passer inn i vår politiske agenda.

Professor Harriet Bjerrum Nielsen, leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, til Klassekampen 12.09.2009

 

Det tok over tusen år å utvikle et noenlunde velfungerende demokrati i Norge. [...] ingen, ingen skal ta dette landet fra oss.

Dag Coucheron, kronikk i Klassekampen, 02.09.2009

 

At Norge er et land i verden, og at migrasjon og kriger verken kan eller skal unngås her hos oss, ser ut til å være et innspill like lett å vifte vekk som en flue i paradis. Men uten dette premisset kan vi visst aldri riktig godta våre «nye landsmenn og -kvinner».

Linn Stalsberg, skribent, kommentarartikkelen Verden og vi, Klassekampen 24.08.2009, side 2

 

[D]et må være et mål å ha minst 50 prosent kvinner i samfunnets topposisjoner.

Torgeir Salih Holgersen, Biologisk feminisme, kronikk i Klassekampen 17.07.2009

 

Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt.

Bjørn Vassnes, Kunnskapsfrykt, Klassekampen 08.07.2009

 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.