Dette dokumentet er et appendiks til en rapport om SSB.

 

 

Se også:

 

 

 

 

Appendiks A – Eksponensiell vekst

 

 

Av Dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av HonestThinking

 

 

 

Begrepet eksponensiell vekst er sentralt innen en rekke ulike fag, for eksempel biologi, økonomi og demografi (merk at den mer gammeldagse stavemåten ”eksponentiell” foretrekkes av en del, fordi ordet er avledet av det matematiske begrepet eksponent).

 

Tittelen på en kronikk i Klassekampen i begynnelsen av juni 2005 var nettopp Eksponensiell vekst [41]. Dette er utvilsomt bakgrunnen for at SSB-forskeren Vebjørn Aalandslid skriver følgende [7]:

 

Det har i debatten om innvandring til Norge blitt hevdet at veksten i innvandrerbefolkningen er eksponentiell - det vil si at den vokser med rentes rente. Tallene for de eldre innvandringslandene illustrerer at så ikke er tilfelle. Veksten stopper etter hvert opp og balanseres i stor grad av utvandringen.

 

Dette kan ved første øyekast se ut som en kategorisk avvisning av påstanden om at veksten i innvandrerbefolkningen av natur er eksponensiell, og at den vil fortsette å være det i lang tid ennå. Før vi drøfter dette nærmere, kan det være greit å merke seg at Aalandslid straks modifiserer sitt eget utsagn slik:

 

Det vi imidlertid har sett er at når innvandringen fra noen landgrupper stanser opp så har nye kommet til. For 15 år siden hadde vi vel 500 innvandrere fra Irak boende i Norge. I dag er dette den tredje største gruppa om vi ser isolert på førstegenerasjonsinnvandrere. Hvem vet hvilket land som blir det neste Irak?

 

Med andre ord: Selv om det for enkelte grupper er slik at ”Veksten stopper etter hvert opp og balanseres i stor grad av utvandringen”, så kommer nye grupper til og sørger for at nettoinnvandringen bare øker og øker hele tiden. Nettoinnvandringen har faktisk, med mindre variasjoner, vist en stigende tendens i mer enn 30 år nå, og i 2005 var vi like ved å sette nok en rekord [46] (se drøftelse ovenfor).

 

Aalandslid har i ovenstående sitat lagt seg på samme linje som Brunborg og Østby, som i [43] skrev: ”[det hevdes] at innvandrerbefolkningen vokser eksponensielt, dvs. med ’rentes rente’”. Ja, dette er den strenge definisjonen av begrepet eksponensiell, det er det ingen uenighet om.

 

Men det er likevel vanlig å snakke om eksponensiell vekst for eksempel i forbindelse med studier av dyrepopulasjoner innen biologi. Alle skjønner at en dyrepopulasjon (altså en gruppe dyr) ikke oppførerer seg strengt matematisk, slik penger på en bankkonto med konstant rente gjør. Og alle skjønner at før eller senere må vekstraten endre seg, kanskje til og med bli negativ (slik at populasjonen avtar i størrelse).

 

Poenget er at veksten ikke er lineær (dvs at den øker med en konstant mengde per tidsenhet), men at den øker på en måte som er avhengig av den størrelsen man allerede har oppnådd. Det er denne typen vekst vi har kunnet observere i innvandrerbefolkningen både i Norge og en rekke andre vestlige land de siste 30 – 40 årene, og det er en slik vekst vi har grunn til å forvente i lang tid fremover.

 

At SSB selvsagt har rett i at veksten ikke nødvendigvis vil være strengt eksponensiell, samt at den heller ikke kan fortsette i det uendelige, endrer ikke på det grunnleggende faktum at veksten helt klart har eksponensielle komponenter og derfor er av en slik natur at den har potensial til fullstendig å overkjøre den etniske norske del av befolkningen i Norge, akkurat slik vi ser at det er i ferd med å skje i enkelte andre land der utviklingen har gått betydelig lengre.

 

 

Tilbake til HonestThinking.org/ssb/