Dette innlegget sto på side 3 i Vårt Land 08.11.2005. En utvidet utgave er tilgjengelig på HonestThinking.

 

Ytringsfrihet og dogmatisme

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, HonestThinking

 

 

Norske medier har de siste månedene ved flere anledninger rettet søkelyset mot ytringsfrihetens kår i innvandringspolitiske spørsmål. Hvorfor er det så vanskelig å håndtere debatt om disse tingene? Årsakene er flere, men hovedproblemet ser ut til å kunne oppsummeres i ordet dogmatisme.

 

Politikk kan betraktes som et optimaliseringsproblem, og nesten uten unntak finnes det mer enn én parameter man kan optimalisere for. Det betyr at folk vil prioritere ulikt ettersom hvilke faktorer de legger størst vekt på,. Slik må det være i et levende demokrati.

 

Men i innvandringspolitikk ser vi at disse prinsippene, som det i utgangspunktet er bred enighet om, stadig blir satt til side. Den som ønsker å reise en prinsipiell debatt om innvandringspolitikken, vil som oftest oppleve ett av to. Enten slipper man ikke til, eller så blir man møtt med beskyldninger om rasisme eller lignende. Disse forholdene må det snart tas et oppgjør med.

 

La meg kort antyde tre av de enorme dilemmaene vi står overfor. Skal vi optimalisere for enkeltindivider eller for fellesskapet? Skal vi optimalisere for det som gir uttelling på kort sikt, i stedet for det som bygger landet på lang sikt? Skal vi optimalisere for lokale forhold i stedet for globale? Stadig flere kommer til den konklusjon at dagens innvandringspolitikk kommer skjevt ut på alle disse områdene. Likevel arbeider sterke krefter for å hindre at disse og lignende spørsmål settes på dagsorden. Dette er betenkelig.

 

Dersom Norge skulle forby absolutt all innvandring, ville vi bli Europas svar på Nord-Korea; isolerte og patetiske. Samtidig innser de fleste at det ville ha vært umulig for Norge å øke netto innvandring til for eksempel flere hundre tusen per år. Det kan derfor ikke være slik at jo mer uselvisk og edel man er, jo større innvandring er man villig til å akseptere. Vi kommer nemlig ikke unna at man må finne en balanse mellom kryssende hensyn.

 

Hva kommer det av at akkurat dagens nivå skal betraktes som hellig, og at enhver som setter spørsmålstegn ved dette, skal stemples som umoralsk? Den mest nærliggende forklaringen ser ut til å være at dagens praksis bygger på sinnelagsetikk i stedet for pragmatisme.

 

Og her nærmer vi oss et kjernepunkt i hele dette problemkomplekset. Dersom vi skal få kontroll over utviklingen, da kommer vi ikke utenom en viss grad av forskjellsbehandling av innvandrere kontra nordmenn. Her vil folk med en dogmatisk grunnholdning innvende at en slik praksis er diskriminerende, men enhver pragmatiker bør vite at diskriminering egentlig er et nøytralt ord for forskjellsbehandling, og at noen typer forskjellsbehandling dessverre er nødvendig.

 

Intet samfunn kan overleve uten at man har et visst skille mellom ’oss’ og ’dem’. Man kan gå så mange tusen år tilbake i historien man måtte ønske; det vil neppe være mulig å finne ett eneste eksempel på et samfunn som har overlevd over tid uten en viss forskjellsbehandling av ens egne i forhold til alle andre. Likevel ser det ut til at mange mener dagens vestlige samfunn skal kunne klare det som ingen før har klart, og man er villig til å ta enorme sjangser på våre barns vegne for å sette drømmen om et diskrimineringsfritt samfunn ut i livet.

 

Enhver er selvsagt i sin fulle rett til å mene at dagens innvandringspolitikk er en god måte å sikre demokrati og menneskerettigheter også for kommende generasjoner her i landet, men det er altså ikke alle som er helt overbevist om dette. Likevel er det en rekke innvandringspolitiske dogmer som unndras kritisk etterprøving, hvilket i det lange løp kan gi grobunn for totalitære tendenser i samfunnet. Dogmer kommer vi ikke utenom i religiøse og eksistensielle spørsmål, men de hører ikke hjemme i praktisk politikk. Vi trenger derfor en grunnleggende drøftelse av det moralske og filosofiske grunnlaget for dagens innvandringspolitikk.

 


Tilbake til HonestThinking