Denne kronikken ble første gang publisert i Klassekampen 03.07.2009, og republiseres på HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

 

 

 

 

Nei til kvinnekamp

 

 

 

Av: Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og skribent

 

 

Debatten som har gått i kjølvannet av enkelte uttalelser jeg kom med under et foredrag i Trondheim KrF 9. juni har synliggjort det konstante behovet for kritisk tenkning. Etterkrigstidens venstresidefokus var nettopp å stille kritiske spørsmål til makthavere og avdekke undertrykkende symbolsystemer. Spennede filosofer slik som Herbert Marcuse og Theodore Adorno søkte å avsløre samtidens hellige kuer og spidde handlingslammende politisk korrekthet for å komme sementert oppresjonsmakt til livs.  

    Venstresidens tenkere hadde rett i at borgerskapets maktstruktur trengte en oppmyking. Det kulturrevolusjonære 1960 tallet tok det derimot for gitt at opprøret mot borgerskapets idealer burde omfatte alt fra tradisjonelle verdier til kulturelle røtter. Alle minner om gamle Europa skulle fjernes i den marxistiske sosialismens navn. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer nyanserte i Truth and method denne ensidigheten og sa at negative holdninger til tradisjoner, regler og autoritet innebærer en naiv tilnærmelse fordi autoritet også utgjør en konstruktiv samfunnskraft. Tradisjon kan representere fornuftige verdier som er verdt å ta vare på. I den sammenheng kan man spørre: Hvem kan hevde at kvinner aldri har hatt det bedre enn i dag? Hvorfor er reaksjonen så dramatisk når en enkeltstående religionshistoriker påstår at det før-kulturradikale kvinnesynet også har enkelte positive sider?

     Klassekampen uttrykte 16. juni historiker Sanna Sarromaas kommentar om at enkelte av mine uttalelser er som hentet fra en av 1950 tallets samlivsspalter. Det er mulig. Hvorvidt alt var verre før, implisitt at 50 tallet var begredelig til sammenligning med 2009, forblir et åpent spørsmål. Den evolusjonistiske troen på at historien innebærer en jevn vekst mot et stadig høyere nivå i innsikt er tankegods som flere burde stille spørsmålstegn ved. At Norge i 2009 skulle representere det ypperste av hva historien har kunnet frembringe, fremstår for meg som en pussig selvforherligende tanke. Jan Inge Sørebø påpeker i Frels Christendommen fra Staten at 1800talls filosofen Georg W. Hegel representerte en slik holdning. Han anså kristendommen som gammeldags og filosofi (av det slaget han selv bedrev) som høyest på åndshistoriens utviklingsstige. I dag er det åpenbart at både snusfornuftige ateister og humanister tok feil da de forfektet religionenes snarlige død i moderne sekulære samfunn.

     Dagens utfordring er at feminismens opprinnelig konstruktive fokus på stemmerett, likeverd og avsentimentalisering av kvinnen er iferd med å bli trukket for langt. Dagens feminister har skyhøye krav til mannen men tidvis påfallende få til sin egen adferd. Det kritiske spørsmålet om grenseverdien for den aggressive likestillingskampen rører ved et underkommunisert kompleks i den mannlige delen av befolkningen. Femininiseringen av mannen og maskuliniseringen av kvinnen er iferd med å forringe dynamikken mellom kjønnene, ikke minst på det seksuelle plan. Likestilling er blitt ensbetydende med en aggressiv kamp mot mannen. Liker man å lage et godt måltid mat for å glede en mann blir man betegnet som gammeldags. Å prioritere tid til parforholdets seksualitet gjennom å vektlegge å tilfredsstille mannen seksuellt, anses som nedverdigende.

     En historisk gjennomgang av kampen for kvinners rettigheter viser at frem til et visst punkt bidro feminismen konstruktivt. Den tyske forfatteren Dietrich Schwanitz påpeker at den kulturradikale feminismebevegelsen på 1960 tallet tok kampen ett hakk videre. Nå gikk man ikke bare inn for kvinnenes politiske og sosiale likestilling, men også for en revidering av de kulturelle symbolsystemene og av holdningene som var preget av disse. Ved å angripe språkets kategoriseringssystemer, vanetenkning og verdier skulle man det patriarkalske preg til livs. Her skjøt likestillingskampen seg selv i benet. Ved å trekke kampen mot mannen et skritt til, falt kvinnen for fristelsen å diskriminere særtrekkene ved sitt eget kjønn. Fra nå av ble det ansett som nedverdigende å være feminin, kle seg pent og ta seg ut. Man fnøs av kvinner som gikk med høye hæler. Det gjaldt å ikke gi mannen noe pent å se på, som kjent er han fascinert av det visuelle. Slik skulle han presses fra kjønnsmakt og kvinnen overta tronen. Forsøket på å strippe språket for de såkalt nedverdigende kvinnekarateristikkene slik som femininitet, skjønnhet og omsorgsrollen i hjemmet, fratok dermed kvinnen stoltheten over flere av hennes særtrekk. Det kulturradikale likestillingsidealets evige aggresjon har dermed utilsiktet medvirket til en kvinnefientlig utvikling.  Kravet om at hun skal bli lik mannen har gjort henne til dobbeltarbeidende både ute og hjemme. Hvor er hennes fritid? På 1950 tallet kunne hun i det minste legge beina på bordet og lese en avis. Hun mistet ikke samfunnets respekt av den grunn. I dag har hun liten tid til seg selv, begrenset tid til mann, barn eller gamle foreldre. Konsekvensen er haltende ekteskap, overarbeidede kvinner og misfornøyde menn. Det har gått så langt at kvinnen nærmest er forurettet over at det er hun som må føde barna. Også barselspermisjon skal nå presses på mannen i atter et forsøk på å femininisere ham. Dekonstruksjonismens far Jaques Derrida lanserte teorien om at undertrykkende maktstrukturer går i par: mann/kvinne, stor/liten. Det avgjørende var å nedrive makten til den dominerende part, i dette tilfellet mannen. Men hvem som undertrykkes er en relativ størrelse. Er dagens kvinne undertrykket eller en undertrykker? Enhver generasjon har sine hellige kuer som det tidvis er nødvendig å pirke borti. Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen påpeker 29. juni behovet for å avmystifisere mannens seksualitet i en tid der menn er fanget i et taushetens rom. Man har ikke tenkt så mye på mannens rolle i den seksuelle kvinnefrigjøringen der det har handlet om å frigjøre seg fra patriarkalske systemer. Han har et poeng. Idylliseringen av kvinnen og negativiseringen av mannen innebærer et svart/hvitt fokus ingen er tjent med.

    Det er på tide å gi opp den aggressive kvinnekampen og legge en større vekt på vennskap og godhet mellom kjønnene. Professor emeritus Sigurd Skirbekk ved UiO har i en årrekke henvist til internasjonale undersøkelser som bekrefter de genetiske forskjeller mellom mann og kvinne. Det er på høy tid å gjeninnføre respekten for kvinnekjønnets annerledeshet og hvilken gjennomgripende kraft som ligger i hennes femininitet.

 

 

Tilbake til HonestThinking