Tilbake til HonestThinking

 

 

Definisjon av etnisk gruppe

 

Etnisk gruppe, betegnelse på en gruppe som innenfor en større sosial enhet selv betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre, og som også blir identifisert som en egen folkegruppe av andre.

 

Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som medlemmenes mest grunnleggende og allmenne identitet: opprinnelse og (kultur-) bakgrunn. Etnisk identitet kan komme til uttrykk på ulike måter: i språk, dialekt eller språkbruk, i særegne kulturtradisjoner og skikker, drakt, næringsvei, spisevaner eller levevis. I lagvise samfunn kan også etniske grupper samtidig danne sosiale lag – som f.eks. mange kastegrupper i India, fargede og hvite i USA, fargede og hvite i Sør-Afrika.

 

Et vesentlig trekk ved de etniske grupper er at etnisiteten har stor gjennomslagskraft. Den gir en overordnet identitet, som gjør seg gjeldende som faktor i samhandlingen med andre, selv i ellers nøytrale sammenhenger som f.eks. i arbeidssituasjonen, og setter sosiale eller konvensjonelle begrensninger for hva slags handlinger som den enkelte kan velge i sitt samvær med andre. I denne henseende har etnisitet mye til felles med andre overordnede identitetstrekk som kjønn og til dels rang.

 

Etnisitet kan ofte legges til grunn for den etniske gruppes plass i samfunnet og virke bestemmende for medlemmenes samkvem innad og utad. Etnisitet danner derfor ofte grunnlag for diskriminering. Likevel vil medlemmer av en etnisk gruppe i de fleste tilfeller og situasjoner, også selv markere sin egenart, og ikke ønske noen identifisering med andre etniske grupper, selv om de motsetter seg alle tiltak som stempler dem selv eller deres kultur som mindreverdig.

 

I 1960 og 1970-årene har det funnet sted en klar markering av egen identitet blant etniske grupper i mange land, og en sterk motstand mot assimilasjon og utslettelse av egen kultur. Eksempelvis kan nevnes samer i de nordiske land og indianere i USA. Se ellers minoriteter, etniske."

 

 

Ovenstående sitat er hentet fra boken Store norske leksikon fra Aschehoug og Gyldendal. Gjengitt på document.no av Søren Henriksen (Oktober 16, 2006 05:59 EM).