Om å anstrenge seg for Allah

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

I en kronikk i Aftenposten (08.03) argumenterer Shoaib Sultan og Asghar Ali (S&A) for nødvendigheten av en mer presis begrepsbruk i den offentlige debatten om islam. Jeg kunne knapt være mer enig. S&A trekker frem tre islamske begreper om hvilke det hersker særlig forvirring, og om hvilke det er særlig viktig å være godt orientert, nemlig jihad, sharia og fatwa. Jeg ønsker å knytte en kort kommentar til S&As utlegning av jihad-begrepet.

 

S&A påpeker at jihad ikke betyr hellig krig, men er avledet av det arabiske verbet for å anstrenge seg, og at det teologisk sett betyr å anstrenge seg for Allah. Videre forklarer S&A at det finnes flere former for jihad. En form for jihad innebærer en indre streben etter moralsk forbedring, en annen form for jihad innebærer væpnet kamp for Allahs sak. Så langt er vi enige. Men når det gjelder S&As forklaringer om den væpnede jihad, mener jeg det er behov for ytterligere presisering.

 

S&A hevder væpnet jihad kun kan anvendes for å ”forsvare landet, eller for å fjerne en urettferdig hersker” og at ” Koranen gir sterk formaning mot angrepskrig”. Det er ganske riktig en utbredt islamsk posisjon at væpnet jihad kun omfatter forsvarskrig, og muligens er dette sågar en islamsk majoritetsposisjon, men det bør samtidig understrekes at dette er ganske omstridt. Faktisk er det jo slik at mange islamske lærde mener at Muhammeds forbillede danner presedens på dette punktet, og at jihad kan anvendes offensivt med henblikk på å utbre islams herredømme. Sentral i denne sammenheng er bl.a. sure 9:29: ”Bekjemp dem som ikke tror på Gud og Dommens dag og som ikke bekjenner Sannhetens religion, til de punger ut med tributt (jizyah) i ydmykhet”.

 

Nå er det ikke min oppgave å blande meg inn i hva som er korrekt islamsk rettsanvendelse, men gitt at dette med defensiv versus offensiv jihad ikke bare motsvarer ulike måter å praktisere islam på (moderat versus radikal islamisme), men også utgjør en aktuell teoretisk diskusjon blant muslimske lærde, synes jeg det ville være på sin plass av S&A å gjøre oppmerksom på at det faktisk finnes en kontrovers rundt dette emnet.

 

 

Tilbake til HonestThinking