Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 04.11.2003..

 

Islamisering av Norge

 

Oslo KrFU forklarer 27. oktober hvorfor de gjør bruk av det stigmatiserende begrepet nyrasisme. Ordets betydning er grei nok, men det forhindrer ikke at det er konstruert for å gi assosiasjoner til nynazisme, rasehat o.l. Mitt engasjement mot dagens innvandringspolitikk er derimot tuftet på humanisme og menneskerettigheter, og jeg ber om å få slippe merkelapper av denne typen.

 

Oslo KrFU mener ”det er virkelighetsfjernt å tro, og ingen overhengende fare  at (sic) Norge skal bli invadert av ’østlige sivilisasjoner’”. De tallene de legger frem til støtte for sitt syn, er imidlertid lite egnet til å skape forståelse for de store linjene i det som nå pågår.

 

Vi får et mye klarere bilde dersom vi f.eks. ser på SSB sine tall for medlemmmer av islamske trossamfunn i Norge. Disse viser mer enn en tredobling siden 1990, eller en gjennomsnittlig økning på 11,5% per år i hele perioden, for å være nøyaktig. Det er nylig blitt kjent at de absolutte medlemstallene ikke er helt korrekte, men veksten er uansett dramatisk. Selv om det fremdeles er under 100.000 muslimer i Norge, er dette en aksellererende utvikling som på få tiår vil få store konsekvenser.

 

Det er ikke lett å gi gode fremskrivninger for en slik utvikling, men det er meget enkelt å se hva som skjer gitt ulike antagelser om vekstrater i årene fremover. Dersom vekstraten holder seg på dagens nivå, vil Norge ha 8 millioner muslimer om ca 44 år. Dersom vekstraten halveres, vil det ta ca 86 år før det samme tallet nås. Den uunngåelige konklusjon er at så lenge islam vokser raskere enn andre grupper, er det bare et tidsspørsmål før Norge blir et muslimsk land.

 

Plassen tillater ikke at jeg drøfter dette nærmere, men det er dessverre liten grunn til å tro at en modernisering av islam vil skje i et tempo som er i nærheten av denne religionens økende utbredelse. Tvert imot er det mange tegn på at islamistene styrker sin stilling i hele Europa. Se f.eks. Aftenpostens reportasje fra Wien 2. september, der fundamentalisme og ghettodannelse blant innvandrere betegnes som en tidsinnstilt bombe. Prof Tore Lindbekk skriver ellers i samme avis 6. oktober at ”kolonisering gjennom familiegjenforening er flere innvandrergruppers hovedstrategi”.

 

Dagens innvandringsmønster fører ubønnhørlig til islamisering av Norge, og situasjonen blir mer prekær for hver dag som går. Sharialover i fremtidens Norge er alt annet enn utenkelig. Oslo KrFU og jeg er i hvert fall enige om én sak; her trengs grundig debatt.

 

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

 

Tilbake til HonestThinking