Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 02.10.2003.

 

 

Presset fra østlige sivilisasjoner

 

Einar Eriksens innlegg 22. september om ”Det egoistiske samfunn” retter søkelyset mot forhold i landet vårt som i det minste må sies å være alvorlige tankekors. Han fikk 26. september svar fra Jostein Steinsvik, som mener den samfunnsutviklingen Eriksen er bekymret for, ikke bunner i egoisme. Steinsvik ser mye lysere på situasjonen, og skriver at ”vår kultur og vår tid er på de aller fleste områder bedre enn noen gang”, og at vi ”lever i et  samfunn som er mer demokratisk en noen gang og noen steder”.

 

De sistnevnte påstandene fra Steinsvik er jeg langt på vei enig i, og ser slett ikke bort fra at dagens vestlige samfunn er de beste som noen gang har eksistert. Spørsmålet er hvor lenge dette kan vare, og der synes jeg Steinsvik er lite overbevisende. Han forteller oss nemlig om årsaken til at vi har det så bra: ”Kulturen er orientert mot individet og dets rettigheter.” Det han unnlater å kommentere, er hvor enormt sårbare denne individrettighetstenkningen gjør oss.

 

Dersom vi bare skal fokusere på individers rettigheter her og nå, og anser det som umoralsk eller forkastelig også å se på fellesskapets beste i et lengre tidsperspektiv, er det liten tvil om at vi skaper et system som lett kan overkjøres. Og ikke bare er det slik at denne siden ved vår kultur skaper visse problemer i det daglige liv, den er sannsynligvis også den viktigste årsaken til at våre politikere og medier er rammet av en slags moralsk lammelse som ofte hindrer dem fra å snakke sannferdig og realistisk om de enorme etiske dillemmaer som nå er i ferd med å tårne seg opp.

 

Vi har i noen tiår praktisert menneskerettighetene på en slik måte at det bare er et tidsspørsmål før Norge og mesteparten av Europa vil være dominert av ”østlige sivilisasjoner”. Disse har tildels andre idealer for hvordan de ønsker å organisere samfunnet. Spesielt er det slik, som Steinsvik påpeker, at de legger mindre vekt på individets frihet og dets rettigheter, noe som nødvendigvis vil komme til å medføre store endringer her i landet så sant demokratiske spilleregler følges.

 

Situasjonen er altså den at vi i dag kan glede oss over å leve i et liberalt samfunn basert på vakre idealer og menneskerettigheter, samtidig som vi lukker øynene for det faktum at vi fører en politikk som gjør at våre barn og barnebarn neppe vil få nyte godt av de samme godene. I hvert fall ikke i samme grad.

 

Eriksens spørsmål om samfunnet vårt kan overleve, er derfor høyst betimelig. Det vil si, vi vet nå med stor grad av sikkerhet at dagens samfunnssystem i løpet av inneværende århundre vil bli byttet ut med en eller flere østlige sivilisasjoner, med mindre vi snart legger om kursen.

 

Det bør nå bør være en moralsk forpliktelse for politikere, intellektuelle og samfunnsengasjerte mennesker å svare på om det virkelig er ønskelig at de østlige sivilisasjoner skal få overta landet vårt, og hvilken begrunnelse man har for sitt standpunkt. Det skylder vi våre etterkommere.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

 

Tilbake til HonestThinking