SSB og fremtidig innvandring

 

 

 

Dette innlegget sto på trykk i VG  01.06.2005, og publiseres elektronisk på HonestThinking.org etter avtale med Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 

 

 

VG hadde 15. mai et innlegg av Ole Jørgen Anfindsen ("Juks med innvandringstall"), som bl.a. viser til rapporter utgitt på begynnelsen av 1990-tallet.

            Da ble det laget noen regneeksempler om den fremtidige innvandringen i Norge, som SSB publiserte for å bidra til forståelsen av innvandringens demografiske konsekvenser.

            SSB har selvfølgelig ikke jukset med tallene og har heller ikke holdt dem tilbake. Det eksemplet som Anfindsen refererer til, og karakteriserer som misvisende på basis av utviklingen frem til 2004, kom til at antall innvandrere fra den tredje verden (egentlig utenlandsfødte pluss etterkommerne) ville bli 223 000 i år 2000, ifølge det høyeste alternativet.

            Helt sammenliknbare tall finnes ikke i statistikken. SSBs definisjon av innvandrerbefolkningen er personer med to utenlandsfødte foreldre, dvs. førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet.

            Målt på denne måten var innvandrer­befolkningen fra den tredje verden i 2000 rundt 140 000, dvs. betydelig lavere enn prognosen fra begynnelsen av 1990-årene.       

            Enhver fremskriving gir resultater som er avhengig av de forutsetningene som legges til grunn.   Om forutsetningene ikke holder, blir resultatene også annerledes enn anslått. SSB legger stor vekt på å redegjøre for de forutsetninger som ligger bak beregninger og analyser.

            Når det gjelder anslag på innvandring fra den tredje verden, er denne i høy grad gjenstand for politisk kontroll. Dette gjør det enda vanskeligere å fremskrive innvandringen enn befolkningen generelt. I tillegg kommer det en rekke faktorer som gjør at enhver befolkningsprognose er usikker.

            Anfindsen kritiserer forutsetningen fra 1990 om konstant årlig nettoinnvandring helt frem til 2050 for å være urealistisk. Selv om det har liten hensikt å diskutere forutsetningene bak 15 år gamle prognoser, vil vi peke på at selv om nettoinnvandringen nå viser en økende tendens, varierer den sterkt fra år til år.

            I lange perioder på 1990-tallet lå nettoinnvandringen fra den tredje verden til Norge klart lavere enn forutsatt i de tidligere beregningene.

            Datagrunnlaget for å lage fremskrivinger av innvandrerbefolkningen er de senere årene blitt forbedret. SSB vil i desember i år publisere en fremskriving av innvandrerbefolkningen i samband med nye prognoser for hele Norges befolkning. Disse vil, i motsetning til Anfindsens regnestykker, ta hensyn til de demografiske prosessene, dvs. fødsler, dødsfall og inn- og utvandring. De nye beregningene vil gi et styrket grunnlag for å anslå den fremtidige innvandrerbefolkningen. 

 

 

Av Øystein Olsen, Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå

 

 

 

Tilbake til HonestThinking.org