Dette dokumentet er tilgjengelig fra HonestThinking sin samleside om islam.

 

Gai Eaton om Gud, islam og menneskehetens skjebne

 

Charles le Gai Eaton (1921-2010), også kjent som Hasan le Gai Eaton eller Hassan Abdul Hakeem, var en britisk diplomat, forfatter og sufi-tenker. Eaton var nok til en viss grad kontroversiell i muslimske miljøer, men også høyt respektert. På omslaget til hans bok Islam and the Destiny of Man, har man gjengitt utdrag fra diverse anmeldelser, blant annet disse tre:

·         Et av de viktigste verk om islam som er utgitt på engelsk. Det bør leses av alle vestlige mennesker som ønsker å forstå islamsk tradisjon, og også av muslimer som er blitt avskåret fra det autentiske budskapet i sin egen religion. S. H. Nasr.

·         Dette er en bok som drøfter de mest vitale og avgjørende spørsmål som nå forstyrrer våre liv. Muslim World Book Review.

·         Fortjener å bli lest om og om igjen. Muslim Education Quarterly.

Selv om jeg er begeistret for mye av det Eaton skriver, er jeg ikke enig i alt (særlig ikke hans skepsis til naturvitenskap). Jeg tror likevel vi alle – både muslimer, kristne og andre – har mye å lære fra ham. Han skriver til tider litt innfløkt, men det er vel verdt innsatsen å forsøke å trenge inn i hans tankeverden. Nedenstående tekster illustrerer både utfordringer og muligheter for multikulturelle og multireligiøse samfunn.

Koransitatene er hentet fra 1989-utgaven av Einar Bergs norske oversettelse, 6. opplag 2005. Der denne utgaven av Koranen har avvikende nummerering av vers, er dette angitt etter en skråstrek. Der Eaton har tatt med forklarende tillegg til koranteksten i hakeparenteser, har også jeg gjort det samme.

 

Muslimsk fundamentalisme

Dette første avsnittet er hentet fra Eatons kanskje mest kjente bok, nemlig Islam and the Destiny of Man (1994:39-40):

Vi ser allerede tegn på at vestlig paranoia angående islam fremprovoserer en motsatt paranoia blant muslimer som gjerne betegnes som ‘fundamentalister’. Dette uttrykket er tvetydig, og tjener bare til å forvirre. Dersom det brukes om troende som betrakter sine hellige skrifter som Guds Ord, hvilket er hva det betyr i kristen sammenheng, da er alle Muslimer fundamentalister, og det er ikke noe mer å si om saken. Men i Vesten skiller man mellom fundamentalister og såkalte ‘moderate; i praksis betyr dette at begrepet gjelder på det politiske heller enn det læremessige området. En muslimsk fundamentalist er altså en som motsetter seg sekulære styresett, slik vi ser i Vesten, og i stedet ønsker å leve under et islamsk styre som, så langt det lar seg gjøre i den moderne verden, er i overensstemmelse med troens normer, og som anerkjenner Gud som den sanne Lovgiver. Vi har imidlertid fremdeles ikke fått på plass en brukbar definisjon. […] Dersom vi, av praktiske grunner, er nødt til å akseptere termen ‘fundamentalistisk’ for å betegne de gruppene eller bevegelsene som vekker størst frykt og forakt i Vesten, da støter vi på ytterligere en tvetydighet, nemlig at disse gruppene så å si ikke er ektefødte barn av islam. På den ene siden er de rendyrket reaktive; en sint og defensiv reaksjon på den vestlige sivilisasjons hegemoni. På den annen siden, gjennom en av historiens mange ironier, er de tvers igjennom infiltrert av vestlige, revolusjonære ideologier og, mer enn noe annet, av de utopiske mytene som har vært nære på å ødelegge den europeiske sivilisasjon. Når den politiske fanatismen som var karakteristisk for Europa i det 20. århundre, kombineres med islamsk nidkjærhet, blir det en eksplosiv blanding. Ingen tradisjonell muslim ville forestille seg at det perfekte samfunn som han tror eksisterte i Medina mens Profeten levde, kan gjenskapes i den moderne tidsalder. Den tradisjonelle muslim er en realist, og vet at menneskeheten driver stadig lengre fra muligheten av fullkommenhet ettersom århundrene passerer. Han vet også at dyder ikke kan påtvinges av staten, og at ethvert forsøk på å endre menneskenaturen på denne måten alltid har resultert først i tyranni, og, til slutt, i katastrofe (hvilket ble grundig demonstrert av det sovjetiske eksperimentet). Sist, men ikke minst, vil den tradisjonelle muslim huske Muhammeds ord om at hastverk er karakteristisk for Satan, og at de goder det faktisk er mulig å oppnå på vår arme jord, frembringes fredelig og over tid, aldri gjennom vold.

 

Islams enhet med andre religioner

Nedenfor følger et lengre utdrag fra samme bok, Islam and the Destiny of Man (1994:50-56). Det begynner litt ‘forsiktig’, og noen lesere vil kanskje miste interessen etter et par-tre avsnitt, men det blir mer ‘spennende’ etter hvert.

Muhammed sa: «Visdom er den troendes kamel på vidvanke; han griper fatt i den der han finner den, og bryr seg ikke om hvor den kommer fra.» Det er ganske vanlig for vestlige skribenter, når de vurderer de ulike formene islam har antatt blant ulike folkeslag, å hevde at den har mislykkes i å utradere «før-islamske idéer». Koranens religion kom [imidlertid] ikke til denne verden for å utradere slike idéer, med mindre de har blitt forvrengt av menneskelige lyster eller forfalsket av menneskelig ensidighet, for denne religionen er arving av alle fortidens åndelige skatter. Ingenting som er sant, er fremmed for den. Mange bekker har tidligere blitt innlemmet i denne elven; den renner fremdeles mot havet.

«Vi sendte sendebud før deg [Muhammed]. Noen har Vi fortalt deg om, andre har Vi ikke omtalt for deg.» (Koranen 40:78). I motsetning til jødedom og kristendom, sier Martin Lings, kan islam med utgangspunkt i «sin sterke posisjon som den endelige religion i denne tidssyklus, være generøs mot andre religioner. Dens posisjon i syklusen gir den dessuten en oppsummerende funksjon, hvilket forplikter den til å nevne på en redelig måte det som har gått forut, og i det minste holde døren åpen for det den selv ikke nevner spesielt.» I den sammenheng siterer Dr. Lings følgende vers fra Koranen: «De som tror, og jøder, sabéere og kristne, de som tror på Gud og på Dommens dag og gjør det som er rett og godt, over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg.» (Koranen 5:69/73).

De dype bånd som forener en bestemt religion med andre Gud-gitte budskap er faktisk et klart tegn på dens ortodoksi, i den mest universelle betydning av uttrykket; og med mindre vi har kriterier for å bedømme andre religioners ortodoksi, har vi heller ikke mulighet for å bedømme falske profeter og ondartede kulter som har gjort seg gjeldende det siste århundret, eksemplifisert ved avdøde Herr [Jim] Jones som i Jonestown, Guyana, forledet sine etterfølgere til masseselvmord, gjennom hvilket han demonstrerte – nærmest som ved forsyn – denne typen villfarelsers sanne natur. Den grunnleggende ortodoksi blir imidlertid balansert (men aldri ødelagt) av forskjellene mellom ulike sett av ytre former og læremessige formuleringer. Et kvadrat og en trekant er ganske ulike figurer, men de kan likevel relateres til ett enkelt, geometrisk sentrum.

Troens altomfattende karakter kan likevel ikke helt overvinne menneskenaturens iboende tendens til eksklusivitet, og mange lurer på om muslimer aksepterer kristendom (og de andre tradisjonelle religionene) som veier til ‘frelse’ og som manifestasjoner av Sannheten. Her finnes ingen enkle svar. På dette området har det alltid eksistert ulike oppfatninger, og man kan noen ganger høre at tilhengere av andre trosretninger kan unngå [Guds] fordømmelse bare dersom de aldri har fått muligheten til å konvertere til islam. Her er det viktig å ha klart for seg det faktum at islam, når den har vært dominerende, uten problemer har akseptert jøder og kristne i sin midte. Mange teologer og lovlærde har imidlertid ment at den endelige og avgjørende åpenbaring av den guddommelige Vilje [i islam] helt og fullt har erstattet alle andre åpenbaringer, og at det ikke kan finnes noen unnskyldning innfor Gud for å henge fast ved en tidligere religion. Disse lærde hevder at deres syn støttes i følgende koranvers: «Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det kommende liv vil han være blant taperne.» (Koranen 3:85/79).

Siden ordet islam betyr «underkastelse (under Gud)», er det imidlertid i den betydningen de fleste kommentatorer og oversettere forstår dette verset, i det man anerkjenner at underkastelse av hjerte og vilje og sinn til Gud er et grunnleggende prinsipp i enhver autentisk religion. Ifølge Zamakshari (fra det 12. århundre) bærer Koranen vitnesbyrd, både her og andre steder, om den transendente enheten til alle åpenbaringsreligioner som bygger på troen på den Ene Gud. Dette til tross for deres innbyrdes forskjeller hva angår «regler og praksiser som er pålagt dem til det beste for ulike fellesskap, og i overensstemmelse med deres ulike forhold.» Det finnes likevel mange troende, innen det islamske fellesskapet i likhet med andre steder, som ser ut til å finne dyp tilfredsstillelse ved tanken på at de og ingen andre er på den rette vei, og at alle andre har gått seg vill. Vissheten om at deres egen overbevisning er den eneste sanne Tro, næret av den menneskelige tendens i retning av eksklusivitet, finner støtte i det faktum at ulike religioner nødvendigvis må ha veldefinerte profiler dersom man skal kunne skjelne mellom dem.

En ordinær troende, den ‘vanlige personen’ i trosfellesskapet, vil sannsynligvis bli forvirret heller enn opplyst når han blir fortalt at også andre religioner enn hans egen gjør det mulig å nærme seg Gud. Dette kan han oppfatte som truende hva angår de tingene han føler seg sikker på, og det kan underminere grunnlaget for hans lykke og trygghet; og det å underminere enkel tro, selv når den slår oss som både trangsynt og naïv, er da også en alvorlig sak med mindre vi har noe å sette i dens sted – det vil si, ikke noe som gir mening for den som har et enkelt sinn. Tro uten nidkjærhet er uansett ganske stusselig, og vi bør tenke oss om før vi forstyrrer dem hvis nidkjærhet avhenger av et smalt perspektiv.

Under de ekstraordinære forholdene som gjør seg gjeldende mot slutten av det 20. århundre, bør imidlertid nevnte tenkepause ikke bli for langvarig. I tidligere tider kan gjensidig intoleranse mellom muslimer og kristne, for eksempel, ha tjent til å bevare integriteten til ulike religiøse ‘verdener’, hver for seg åndelig talt selvforsynt. Og, som Koranen forsikrer oss, er det i overensstemmelse med den guddommelige Vilje at slike ulike ‘verdener’ skal sameksistere innen menneskeheten, og da er det bare naturlig at hver av dem vil opprette en beskyttende mur rundt sitt territorium for å utelukke idéer som ikke stemmer med dens spesielle perspektiv. I nyere tid har imidlertid menneskehetens situasjon forandret seg såpass radikalt at det er de som ser den pågående endringen som et tegn på at vår tidsalder nærmer seg slutten, og at skyggen fra den Siste Dom, der alle religiøse fellesskap skal stå foran den Ene Gud, allerede har falt over verden. Det får være som det vil, de ulike religionene møtes i dag i krevende konfrontasjon, og spørsmål som tidligere ikke dukket opp, gjør seg nå stadig sterkere gjeldende.

Disse spørsmålene kan ikke lenger unngås av den troende etter at han har støtt på tilhengere av en annen tro. Og religiøs eksklusivitet – som ikke lenger har den samme, beskyttende effekten – blir nå en svakhets- og sårbarhetsfaktor. En muslim eller kristen som har hatt for vane å betrakte alle andre som vantro, blir tvunget (dersom han har et visst minstemål av intelligens) til å spørre seg selv om han kan fortsette å tro på en Gud som opp gjennom tiden tilsynelatende har valgt å villede flertallet av sine skapninger ved å tillate at de følger falske religioner, og som dessuten sender dem til helvete fordi de har tilbedt ham i oppriktighet, men likevel på feil måte. Skal vi anta at Han forakter hellighet når den oppnås gjennom andre metoder enn våre egne, eller at bønner blir overhørt med mindre (fra et kristent perspektiv) de rettes til Ham i Jesu navn, eller (fra et muslimsk perspektiv) innen rammen av den islamske trosbekjennelse? Det å la sin tro hvile på denne typen antagelser, er, ifølge Martin Lings, «å tenke ille om Guds Forsyn». Og ifølge Ibn ‘Arabi vil en ordinær troende som nekter å anerkjenne den guddommelige selv-manifestasjon i andre religioner enn sin egen, og som kun gjenkjenner sin Herre i de former som er kjent innen hans egen religion, opptre uhøflig mot Gud.

Ja, så snart disse spørsmålene reises og deres implikasjoner synker inn, vil enhver eksklusiv tro være truet. Dersom andre fornuftige menn og kvinner av god vilje så enkelt har kunnet bli ført på avveier, da vil den troende – før eller siden – begynne å lure på om kanskje også han kan være offer for et stort bedrag. Dersom utallige andre har tatt og fortsatt tar feil, da er det statistisk sett sannsynlig at også han lever i en illusjon; til syvende og sist vil den læresetningen som ble brukt til å fordømme alle andre, selv bli alvorlig underminert. «Det som er saus for gåsa er også saus for gassen», som britene sier (en gasse er en hanngås).

I løpet av det siste århundret har dette vært en av de sterkeste faktorene hva angår ødeleggelse av religiøs tro i Vesten.

Den troende står nå overfor alternativer hans forfedre aldri behøvde ta stilling til. Enten er alle religioner falske og uforenlige fantasihistorier fremsatt av menneskedyret som en tilflukt fra et meningsløst univers og et hensiktsløst liv. Eller så er de alle hver på sin måte gyldige, og representerer et visst perspektiv på en Sannhet som ikke lar seg uttrykke i en enkel formulering.

Dersom han er i stand til å akseptere den andre av disse mulighetene, til tross for de tilsynelatende motsetningene mellom ulike trosretninger, vil han stå overfor nok et alternativ. På den ene side kan han, med en ydmyk grunnholdning, akseptere at Guds veier er hinsides det han er i stand til å forstå med sitt intellekt, fordi den Uendelige sprenger enhver endelig kategori. I denne sammenheng er muslimen heldig som i selve koranteksten finner indikasjoner på universaliteten av den Sannhet som overgår enhver mulig formulering. «Hver og en har Vi gitt en norm og en praksis! Om Gud hadde villet, kunne han gjort dere til et samlet trossamfunn, men Han ønsket å stille dere på prøve ved det Han har gitt dere. Så kappes i å gjøre det gode! Til Gud skal dere alle vende tilbake. Han vil redegjøre for det dere var uenige om.» (Koranen 5:48/52-53). Muslimen kan så fredfullt vente på å få del i den hele og fulle innsikt [i det kommende liv], i trygg forvissning om at hans religion vil vise seg å ha vært den beste av alle. Den kristne står overfor adskillig større utfordringer dersom han skal akseptere noe slikt som dette. Er det ikke kun gjennom Kristus at vi kan komme til Gud? Men kanskje kan han klare å følge eksempelet til en pre-konsiliær (fra tiden før Det andre Vatikankonsil, 1962-1965) pave, som på ingen måte var kjent for å være spesielt økumenisk anlagt. Til en delegat han for omtrent seksti år siden sendte til Libya, sa pave Pius XI: «Tro ikke at du skal reise ut blant vantro. Muslimer oppnår frelse. Guds veier er uendelige.»

På den annen side kan den troende, dersom han har anlegg for det, slå inn på metafysikkens og den intellektuelle intuisjonens vei, til han forstår at «trosretningenes Gud» (for å bruke Ibn ‘Arabis uttrykk) ikke er Gud-som-sådan, ikke den Absolutte. Han vil da innsé at Gud-som-sådan er hinsides enhver definisjon – at Han transenderer ethvert konsept og enhver form – og derfor også hinsides tilbedelse. Vi kan ikke be til noe som er fullstendig uerkjennbart. Og nettopp derfor trer Han inn i de begrensninger gjennom hvilke den menneskelige tilbeder oppfatter Ham. Og Han tillater seg å bli kjent og elsket nettopp slik vi fra naturens side er tilbøyelige til å kjenne og elske Ham. Han skylder oss faktisk dette, siden det jo er Han som har gitt oss vår [menneskelige] natur, og dermed påført oss de tilhørende begrensningene, og dessuten åpenbart seg for oss på flere ulike måter. Og etter at den troende har slått seg til ro med at de ulike formene er slør som den Ene Realitet har tatt på seg, kan han gå tilbake til sitt eget, religiøse perspektiv og følge, med fritt sinn og rolig hjerte, den typen tilbedelse og de moralske forordninger som hører med i hans perspektiv.

Den store mujahid (et ord som betyr «kriger på Allahs vei») Emir Abdu’l-Qadir har sagt: «vår Gud og Gud til de andre trosfellesskapene er i sannhet En Gud … til tross for variasjonen i Hans manifestasjoner … Han har manifestert seg for Muhammeds folk hinsides enhver form samtidig som Han manifesterer seg i (kursiv i original) enhver form … For de kristne har Han manifestert seg gjennom Kristus … og for tilbedere som [har gitt sin tilslutning til] hvilken form det nå måtte være, … [manifesterer Han seg] via nettopp denne formen; for ingen tilbeder av et endelig (engelsk: finite; i motsetning til uendelig, infinite) objekt tilber dette for dets egen skyld. Det han tilber er manifestasjonen innen denne formen av den sanne Guds attributter … Likevel tilber alle tilbederne nøyaktig det samme. Feilen de gjør består ganske enkelt i det å bestemme det på en begrensende måte.» Abdu’l-Qadir sloss mot de kristne som invaderte landet hans, Algerie, fordi han var muslim. Men da han levde i eksil i Damaskus, beskyttet han kristne mot massakre ved å ta dem inn i sitt eget hjem, fordi han forsto dem. De som vil utfordre ham eller beskylde ham for vranglære, bør være forberedt på å stå overfor hans sverd og møte døden fra dets egg, siden små menn risikerer å miste hodet når de utfordrer store.

Ingen muslim benekter, eller kunne noensinne benekte, at Koranen er den hellige grunn i hvilken både læren og praksisen i hans religion har sine røtter. Men dersom dette tolkes slik at bare det som spesifikt er uttrykt i Skriften kan aksepteres som ordentlig ‘islamsk’ – og alt annet ansees som bid’ah, innovasjon – da fornekter man den universalitet og det (alt)omfattende perspektiv Skriften selv så velformulert vitner om. Det er mer i overensstemmelse med islams ånd å si at når Koranen minner oss om visse gamle sannheter som finnes i tidligere tradisjoner, eller i førhistoriske mytologier, eller kanskje til og med i metafysiske doktriner som for eksempel neo-platonisme, da har den [altså Koranen] utført en av sine essensielle funksjoner som et «frelsens tau» for menn og kvinner av alle folkeslag og enhver overbevisning. Den har minnet oss om en universell sannhet, eller om et aspekt av den opprinnelige sannhet som sådan – din ul-fitrah – Adams sannhet. Den har også minnet oss om at Gud ikke har villedet tidligere tiders mennesker, eller latt dem være uten veiledning.

Guds Ord, projisert inn i menneskelige kategorier og menneskelig språk, vil ikke nødvendigvis gi svar på alle detaljer, og fritar oss heller ikke fra å måtte yte både åndelig, intellektuell og forestillingsmessig innsats. De som insisterer på at intet synspunkt kan aksepteres med mindre det kan utledes fra et relevant koransitat (eller i det minste fra en anerkjent hadith), tenker gjerne at de beskytter den rene og ubesudlede Tro. Det de imidlertid gjør er å begrense islams universalitet og, i det lange løp, redusere islam til ganske enkelt å være en kult blant mange.

Uansett hvor motvillige slike folk måtte være til å innrømme det, har de blitt dypt påvirket nettopp av de ‘orientalistene’ de så heftig fordømmer. Tanken om at islam, gjennom århundrene, har ‘lånt’ elementer fra andre tradisjoner, og på den måten endret hele sine karakter, har sin opprinnelse i Vesten; og det orientalistene virkelig mente, var at Koranens religion var for ‘primitiv’ til å ha kunnet gi opphav til en storslagen kultur, rik på kunst, mystisisme og filosofi. Utrolig nok har muslimske puritanere – eller kanskje ‘purister’ hadde vært et mer passende begrep – ukritisk akseptert denne idéen og gjort den til sin egen. «Rens islam fra alle fremmede elementer, så vil alt bli bra» er et forførerisk enkelt svar på problemene i den muslimske verden, selv om det innebærer at man fornekter at religioner utvikler seg, akkurat som en plante utvikler de mulighetene som ligger i dens frø eller rotknoll. Og fordi ulogiske holdninger sjelden er konsistente, vil de samme menneskene som etterlyser ‘renselse’ av religionen fra fremmed ‘overtro’ og fra ‘uislamske praksiser’, være mer enn villige til å låne fra vestlige ideologier, mens de med god appetitt svelger modernismens ekskrementer (og da gjerne med den begrunnelse at islam ville ha utviklet seg langs de samme linjene om den ikke hadde blitt ‘korrumpert’), samtidig som de også ønsker velkommen sekulære og vitenskapelige idéer som har sine røtter i gudsfornektelse, som karakteriseres av likegyldighet overfor det hellige, og som dessuten bygger på den antagelse at menneskelig liv dypest sett er uten mening. Det er ingen tilfeldighet at mange såkalte ‘fundamentalister’ tiltrekkes av politiske idéer som har sitt utspring i marxisme.

Det er fullstendig legitimt for muslimer å ‘låne’ fra andre religioner det de faktisk har rett på – deres ‘kamel på vidvanke’ –, men ingen ting som har sine røtter i sekularisme og agnostisisme kan innlemmes i islam uten at systemet blir forgiftet. Det hellige er ett på den måten at det reflekterer den Ene i uuttømmelig variasjonsbredde; det innebærer ingen fare for korrumpering å medgi at en bestemt sannhet fra Koranen på en utmerket måte kan være uttrykt også i kristen teologi, i den jødiske Kabbala eller i det hinduistiske Vedanta, men dette er utenkelig for muslimske purister. Trivialiteter fra vestlig, sekulær filosofi, derimot, blir behandlet med respekt.

Spørsmålet om hva som kan og ikke kan assimileres inn i islam uten at de blir en fare for både Troen og trosfellesskapet, er presserende for muslimer i vår tid. Og det finnes ingen enkle svar. Det er ikke bare et spørsmål om å avgjøre hvorvidt en bestemt idé eller praksis er halal (tillatt) eller haram (forbudt) i lys av Koranen og hadith, men også et spørsmål om å ta stilling til, ved hjelp av en intern målestokk eller kriterium, om det stemmer med islams ånd – eller klima –, hvilket er lettere å erfare enn å definere. Når slike bedømmelser skal gjøres, kan lærde menn som er godt kjent med Lovens bokstav, lett gå seg vill, mens enkle og ulærde troende, som stoler på en instinktiv sans for hva som er passende og harmonisk, kan komme frem til de riktige svarene.

Emile Dermenghem, som valgte å leve i et islamsk miljø selv om han var katolikk, grep noe av ånden i denne typen betraktninger i et slående avsnitt han skrev for nesten førti år siden. Islam, skrev han, tilbyr «muligheten for reell og effektiv fred, samt for balanse mellom samfunnet og den enkelte, en opplevelse av rettferdighet, av likhet i mangfold, av toleranse selv i krig, av åndelig fattigdom selv i de mest prangende byer, av verdighet selv i elendighet, av riter og seremoniell renhet, av overbevisningen om at ingen ting har betydning ved siden av det Absolutte; [og at det følger av dette] at alt som eksisterer gjør det ene og alene gjennom å være en del av det Absolutte, hvilket betyr at alt i dobbel forstand er ‘ubetalelig’, at alt som skjer er ‘bedårende’ ([adorable] som Leon Bloy sa), og at ingen ting har betydning utenom denne deltagelsen i Virkeligheten.» Dette er kvaliteter som ikke kan fjernes uten at islam blir tømt for sitt egentlige innhold, selv om Lovens bokstav strengt overholdes.

To bestemte utsagn fra Profeten er av betydning i denne sammenheng. «Gud har ikke skapt noe mer dyrebart enn intelligens», sa han, «og Hans vrede er over ham som forakter den». Intelligens kan her defineres som evne til å oppfatte og tilegne seg sannhet på ethvert nivå, der man på den ene side skjelner mellom det Absolutte og det relative, og på den annen forstår at to pluss to er fire. Profeten sa dessuten: «Gud er vakker og Han elsker skjønnhet». Dette er nær knyttet til begrepet fitrah, for den menneskelige norm er opptatt av skjønnhet og av ånd; skjønnhet i sjelen, skjønnhet hva angår oppførsel, og dessuten skjønnheten til de tingene vi omgir oss med – hjem, klær, praktiske hjelpemidler og så videre. Sinne, som fordømmes både i Koranen og hadith på moralsk grunnlag, blir også fordømt fordi det forvrenger menneskers ansiktsuttrykk. En stygg bygning er uislamsk, uansett hvor funksjonell den måtte være, slik alt verdi- og smakløst også er. Det sanne og vakre har derfor en helt spesiell tilknytning til denne endelige tro (engelsk: this final faith). Dumhet og stygghet har ingen plass i den.

Utformet på ulikt vis, men likevel for å tjene det samme formålet, er religionene [å sammenligne med] skip bygd for å frakte mange folk over tilværelsens urolige hav, i hvilket de ellers ville drukne. Om det ikke var for den guddommelige nåde ville det ikke ha vært noen slike skip til hjelp for all dem som hadde glemt hvordan man svømmer. «Et jærtegn for dem er at Vi fraktet menneskebarn i den fullastede arken. Og Vi har skapt noe lignende for dem (nå), som de kan gå om bord i. Om Vi ville, kunne Vi drukne dem. Da har de ingen å kalle til hjelp, og de blir ikke reddet, unntatt som en nåde fra Oss, og for å nyte livet inntil videre.» (Koranen 36:41-44). Hvert skip og dets konstruksjon er en del av Guds plan for å hjelpe mennesker trygt i havn, og skipene drives av den vind som i islam har med selve skapelsen å gjøre, Pusten (nafas, [nafs]) til den Nåderike. Men ingen skip er alene på vannet; havet er vidt og himmelen enda videre, og de som er om bord vil høre viskingen fra andre budskap og vindbårne deler av andre bønner, som de vil forstå (eller mislykkes i å forstå) i tråd med deres hjerters storhet.

Islam har først og fremst vært opptatt av de skipene som er nærmest på havet, de religionene som nedstammer – som den selv – fra den uendrede monoteismen til Abraham. Og nettopp fordi disse tre trosretningene (i motsetning til for eksempel hinduisme eller buddhisme) bruker mye av den samme terminologien, kommer deres ulike perspektiver ekstra klart til syne; likevel blir disse forskjellene mer enn oppveid av alt de har felles.

 

Islams forhold til modernisme

Og så et avsnitt fra Eatons bok Remembering God – Reflections on Islam (2000:128-129).

Og til slutt har vi denne overbevisningen om at mennesket er godt på bunnen; ondskapen som omgir det er aldri dets egen feil. Skylden kan legges på institusjoner, på samfunnet, det økonomiske systemet eller dårlig utdannelse. Denne typen [modernistisk] tro, som så lett tas for gitt, er uforenlig med islam eller, for den saks skyld, med tradisjonell kristendom. Dens kilde er, som [den kristne, franske forfatter Jacques] Ellul sier, «ateistisk humanisme», til tross for at mange av dem som aksepterer den som ubetvilelig, fremdeles tror på Gud. De få muslimene som er innforstått med situasjonen, ser med undring på de kompromisser kristne kirker har inngått med modernismen. De ser religion som et festningsverk mot dekadanse og tidsåndens skiftende bølger, ikke som en tråd i det moderne livets – det vestlige livets – vev, men som et alternativ til det.

 

Forfatter, copyright, oversettelse

Oversatt til norsk av Ole Jørgen Anfindsen, med velvillig tillatelse fra copyright-innehaver The Islamic Texts Society. Første gang publisert på norsk som et appendiks til boken Fundamentalistiske favntak – om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme (2015).

Eaton bruker gjentatte ganger ordet form, og jeg har endt opp med å bruke det samme ordet på norsk. Dette ordet ser imidlertid ut til å ha flere betydningsnyanser på engelsk enn på norsk. I dette avsnittet er det nærliggende også å tenke at ‘form’ gir hint i retning av manifestasjon, fremtoning, rammeverk eller uttrykk, ja kanskje til og med åpenbaring.

 

Tilbake til HonestThinking eller til HonestThinking sin samleside om islam.