Denne artikkelen ble samtidig publisert på HonestThinking og Idag.no den 19.12.2006.

 

Hets mot muslimer?

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.

 

Aftenposten publiserer i dag en artikkel av Torill Nordeng der det refereres til en undersøkelse som viser at muslimer i Europa utsettes for stadig mer rasisme og voldshandlinger. En svakhet ved denne reportasjen er imidlertid at den ukritisk gjengir resultatene fra en rapport som er utgitt av EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat, EUMC, en organisasjon som for lengst har vist seg å være intellektuelt bankerott.

 

Tilbakeholdelse av data

I 2003 bestilte EUMC en forskningsrapport om antisemittiske voldshandlinger fra et universitet i Berlin. EUMC valgte imidlertid å tilbakeholde rapporten da det ble klart at den dokumenterte at muslimske innvandere står bak hoveddelen av angrepene på jødisk eiendom og overfall på europeiske jøder. Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle, kommenterte dette i artikkelen Jødehatet lever!:

 

”Det faktum at det nå bor 17 millioner muslimer i Europa, har på sin spesielle måte bidratt til økende jødehat. Ikke fordi det kan settes likhetstegn mellom jødehat og islam, men det er importert en brutalisering i europeisk Midtøsten-debatt. Dette er noe av det vanskeligste å erkjenne: EUs kontor til overvåking av rasisme og fremmedhat (EUMC) - for sikkerhets skyld plassert i Wien - har gitt opp å fremlegge en rapport om antisemittisme i Europa. En 112-siders foreløpig rapport ble utarbeidet av forskere ved et universitet i Berlin, men EUMCs ledelse la den til side fordi rapporten pekte på at muslimske innvandere står bak hoveddelen av angrepene på jødisk eiendom og overfall på europeiske jøder. Da ble dette for vanskelig for EUs rasismebekjempere: En minoritet som selv trenger storsamfunnets beskyttelse, organiserer angrep på en annen.”

 

Uvitenskapelige metoder

I mars i år besluttet Prof. dr. jur. Mads Bryne Andersen å forlate plassen som Danmarks representant i EUMCs styre. Ifølge Andersen arbeidet senteret etter totalt uvitenskapelige metoder. For eksempel opererte ikke senteret med noen entydig definisjon av det de var satt til å undersøke, nemlig rasisme. Senteret opererte heller ikke med noen distinksjon mellom voldelig rasisme og indirekte diskriminasjon – det første som er forholdsvis lett å måle, det andre som er svært vanskelig å måle. Da Andersen fremla innvendinger på dette punktet, svarte EUMCs leder, Beate Winkler (som også står ansvarlig for den siste rapporten om islamofobi), at ”definisjoner har vi da nok av – hvilken vil du ha?”

 

I en kronikk i Jyllands-Posten gjør Prof. Anderson ryddig rede for sine ankepunktene mot EUMC, og konkluderer at ”Med denne ekstreme fortolkning af forordningen og uden klare definitioner , hvad man undersøger, kan centeret udtale sig om - og fordømme - enhver samfundsbegivenhed, man vælger at sætte i relation til racisme mv. Dermed får centeret en politisk funktion, der ligger meget langt fra de krav om faglighed mv., der fremgår af forordningen. Er det meningen?”

 

Da EUMCs ledelse ikke viste vilje eller evne til å besvare denne spørsmålsstillingen, avleverte Andersen sin avskjedssøknad.

 

Senteret er nå besluttet nedlagt

I august i år kunne Kristelig Dagblad melde at ”En af EU's mest omstridte institutioner, Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC), skal nedlægges”. Grunnen for denne beslutning er ikke kjent.

 

Journalisters ansvar

Om ikke generell skepsis mot EUMC skulle være nok til å fraholde journalister fra ukritisk gjengivelse av deres materiale, kan man jo stille spørsmålstegn ved senterets objektivitet bare i kraft av forskningsresultatene de produserer. Hvorfor masseproduserer senteret dokumentasjon på islamofobi samtidig som det tier om anti-jødisk trakassering? – Dette i en tid der muslimsk trakassering gjør det stadig vanskeligere for jøder å i det hele tatt bo i Europa. Som eksempler på det siste kan nevnes at det fra Frankrike rapporteres om jødiske barn som nærmest fordrives fra skoler med stor prosentandel muslimske elever, og en ny undersøkelse fra England viser at jøder har mer enn fire ganger høyere sannsynlighet for å oppleve religions-baserte hat-angrep enn muslimer.

 

Når det gjelder journalisters forhold EUMC, kan man jo merke seg Prof. dr. Mads Bryne Andersens formaning: ”Som bekendt er der enorm politisk bevågenhed om de anliggender, centeret beskæftiger sig med. Når dets årsrapport udkommer, ser man gerne overskrifter som "Racismen raser i Europa", og der lyder formanende ord om, at nu er den gal med os igen. Desværre sker det sjældent, at journalister eller andre dykker ned i de præmisser, der danner grundlag for disse konklusioner.”

 

Kanskje også Aftenpostens Torill Nordeng burde gjort grundigere forarbeid?

 

 

Tilbake til HonestThinking